Hotărârea nr. 129/2021

HCL 129 privind dezmembrarea imobilului situat pe str. Braşovului identificat în CF nr. 140994 Târgu Mureş,în suprafaţă de 89 mp

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 129 din 22 aprilie 2021

privind dezmembrarea imobilului situat pe str. Brașovului identificat în CF nr. 140994 Târgu Mureș, în suprafață de 89 mp

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 24.673/2.468/30.03.2021, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind dezmembrarea imobilului situat pe str. Brașovului identificat în CF nr. 140994 Târgu Mureș, în suprafață de 89 mp,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • Art.879 alin. (1), alin. (2), alin. (5 ) din Codul Civil ;

  • Art. 80-81 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a“ și ale art. 243, alin. (1), lit. „a“ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat pe str. Brașovului identificat în CF nr. 140994 Târgu Mureș, în suprafață de 89 mp, astfel:

  • - imobil identificat în CF nr. 141778 Târgu Mureș, în suprafață de 78 mp;

  • - imobil identificat în CF nr. 141779 Târgu Mureș, în suprafață de 11 mp.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 de voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”)