Hotărârea nr. 128/2021

HCL 128 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire clădiri de locuinţe colective şi dotări,servicii comerciale şi hoteliere,staţie de distribuire carburanţi,amenajare accese şi parcări” (modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 329/28.11.2009),B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 287 şi nr.291cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiar: SC “Katan Consulting" SRL

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 128 din 22 aprilie 2021

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcțională pentru construire clădiri de locuințe colective și dotări, servicii comerciale și hoteliere, stație de distribuire carburanți, amenajare accese și parcări” (modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 329/28.11.2009), B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 287 și nr.291cu regulamentul local de urbanism aferent

Beneficiar: SC “Katan Consulting" SRL

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 2272 din 13.04.2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef’ privind aprobarea documentației de urbanism „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcțională pentru construire clădiri de locuințe colective și dotări, servicii comerciale și hoteliere, stație de distribuire carburanți, amenajare accese și parcări” (modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 329/28.11.2009), B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 287 și nr.291cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiar: SC “Katan Consulting" SRL,

 • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 12/07.04.2021,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • art. 2*), alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

 • H.C.L. nr. 257/19.12.2002; H.C.L. nr. 239/17.12.2020 privind aprobare "P.U.G.-Municipiul Târgu Mureș" și H.C.L. nr. 329/28.11.2009 privind aprobare P.U.Z.,

 • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

 • În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională pentru construire clădiri de locuințe colective și dotări, servicii comerciale și hoteliere, stație de distribuire carburanți, amenajare accese și parcări” (modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 329/28.11.2009), cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru imobilele cu suprafața totală de teren 48661mp situate în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 287 și nr. 291, evidențiate în cărțile funciare nr. 124628-Târgu Mureș, nr. cad. 124628(25746mp); nr. 140590- Târgu Mureș, nr. cad. 140590(10000mp); nr. 140591-Târgu Mureș, nr. cad. 140591(12915mp), aflate în proprietatea „Katan Consulting”SRL(1/1), în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 620/2019-2020 elaborat de SC"Arhitecton"SRL- arhitect urbanist Kovacs Angela, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele și acordurile aferente face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei studiate prin P.U.Z., respectiv:

- pentru zona construibilă:

„CML”- zonă mixtă cuprinzând centre de cartier cu echipamente și servicii publice, servicii de interes general(birouri, comerț, hoteluri, restaurante, sport, agrement) și ansamblu rezidențial cu locuințe colective mari, cu subzonele:

 • ”CML1”- subzona cuprinzând clădiri de servicii publice, servicii de interes general de mari

dimensiuni(comerț, birouri, turism, alimentație publică);

 • ”CML2”- subzona cuprinzând clădiri cu funcțiunea de locuire și servicii conexe(comerț,

birouri, alimentație publică, sport, agrement);

- pentru zonele neconstruibile:

UTR”V”- zona spațiilor plantate cu subzonele:

 • “V4”- spații verzi pentru protecția cursurilor de apă și zonelor umede;

 • „V5”- culoare de protecție față de infrastructura tehnică.

cu obligativitatea rezolvării sensului giratoriu conform condițiilor impuse de către Direcția Tehnică prin avizul emis, a lucrărilor de strămutare sau protejare rețele, a extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiar pe cheltuiala proprie.

Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investițiilor private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul Târgu Mureș.

Toate costurile aferente investiției ce vor fi realizate în baza prezentului P.U.Z., vor fi suportate exclusiv de către beneficiar.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 5ani de la data aprobării.

Art. 4. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Arhitect Șef.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”)