Hotărârea nr. 126/2021

HCL 126 privind darea în administrare a unor terenuri şi baze sportive aflate în proprietatea Municipiului Târgu Mureş,către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 126 din 22 aprilie 2021

privind darea în administrare a unor terenuri și baze sportive aflate în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 20.688 din 16.03.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Juridică Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală, Serviciul Juridic Contencios Administrativ și Direcția Activități Social-Culturale și Comerciale, privind darea în administrare a unor terenuri și baze sportive aflate în administrarea Municipiului Târgu Mureș, către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

 • - art. 30 din Legea nr. 69/2000 legea educației fizice și sportului,

 • - art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,

 • - art. 108, art. 287 alin. (1) lit. „b“, art. 297 alin. (1) lit. „a“, art. 298-300 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.129 alin. (2) lit. „c“, alin. (6) lit. „b“ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În considerarea prevederilor art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (1), art. 139 alin.(1) și alin. (3) lit. „g“ și ale art. 196 alin. (1) lit. „a“ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a unor terenuri și baze sportive aflate în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 10.05.2021, prin proces-verbal de predare primire.

Art. 2. Datele de identificare ale bunurilor care fac obiectul dării în administrare, valoarea de inventar precum și destinația acestora, se regăsesc în anexa 1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Contractul de dare în administrare, prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică, prin Serviciul Public de Utilități Municipale, Serviciul Administrația Complexului de Agrement și Sport Mureșul, Direcția Activități Social-Culturale și Comerciale și Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Mărton Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru“, 4 voturi „împotrivă“ și 1 vot abținere)

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. /       2021

privind darea în administrare a unor terenuri și baze sportive aflate în administrarea Municipiului Târgu Mureș către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș

Nr. crt.

Descriere și destinație

Adresă/ Localizare

Destinația terenului/ a bazei sportive

Nr. de inventar

Valoarea de inventar

Număr CF

Termen de predare

1

Terenuri tenis de câmp cu zgură - 5 BUC

PARCUL

MUNICIPAL

tenis

37009

48.044,31

129302-C10

2

Teren tenis cu suprafață sintetică -1 BUC ’

PARC

MUNICIPAL

tenis

1041111

313.250,89

3

Clădire P+1 cu pavilion expozițional parter sla de expoz. Hol cu scări, 2 grupuri sanitare, casa scării, etaj: sala de expoz, hol cu scări, birou, magazie, coridor cu scări, 4 grupuri sanitare

PARC

MUNICIPAL

Sală de fitness

2900

713.660,73

129302-C4

4

Terenuri de fotbal natural 2 buc

COMPLEXUL DE SPORT ȘI AGREMENT MUREȘUL

Fotbal

1041113

1.985.755,58

5

Terenuri tenis de câmp pe zgură

COMPLEXUL DE SPORT ȘI AGREMENT MUREȘUL

Tenis

1041115

921.535,19

129039-C50

129039-C61

129039-C63

129039-C66

129039- C69

6

Teren de fotbal

STRADA INSULEI

Fotbal

2904

425.614,95

5102/1

7

Teren de fotbal ”Mureșeni”

STRADA

DEZROBIRII

Fotbal

2905

112.203,70

5102/2/1

8

Teren sport Municipal (Fost Gaz Metan)

STRADA INSULEI

Fotbal

2911

1.743.155,75

5102/2/1

9

Teren sintetic 40*20 M

STRADA INSULEI

Fotbal

2913

283.107,47

10

Container depozit 1

STRADA

Vestiar

2084

5481.30

BUC

DEZROBIRII

aferent terenului de fotbal

11

Container sanitar

WC+DUȘ 1 BUC

STRADA

DEZROBIRII

Vestiar aferent terenului de fotbal

2078

14.021,92

12

Container birou lucru mare 1 BUC

STRADA

DEZROBIRII

Vestiar aferent terenului de fotbal

2081

13.384,56

13

Container birou lucru mare 1 BUC

STRADA

DEZROBIRII

Vestiar aferent terenului de fotbal

2082

13.384,56

14

Container birou lucru mare 1 BUC

STRADA

DEZROBIRII

Vestiar aferent terenului de fotbal

2083

13.384,56

15

Container sanitar duș 1 BUC

STRADA INSULEI

Vestiar aferent terenului de fotbal

2069

31.868,00

16

Container sanitar duș 1 BUC

STRADA INSULEI

Vestiar aferent terenului de fotbal

2075

28.043,84

17

Container sanitar

Mixt 1 BUC

STRADA INSULEI

Vestiar aferent terenului de fotbal

2074

22.944,96

18

Container sanitar

WC 1 BUC

STRADA INSULEI

Vestiar aferent terenului de fotbal

2068

31.868,00

19

Container sanitar

WC 1 BUC

STRADA INSULEI

Vestiar aferent terenului de fotbal

2071

31.868,00

20

Container vestiar 1 BUC

STRADA INSULEI

Vestiar aferent terenului de fotbal

2067

19.120,80

21

Container vestiar 1 BUC

STRADA INSULEI

Vestiar aferent terenului de

2070

19.120,80

fotbal

22

Container vestiar 1 BUC

STRADA INSULEI

Vestiar aferent terenului de fotbal

2073

19.120,80

23

Terenuri de fotbal natural 2 bucăți -suprafață 8640, 28424 MP

STRADA PLUTELOR

NR. 1

fotbal

1041113

1.817.292,56

24

Terenuri de tenis de câmp pe zgură 5 bucăți suprafață totală 3808.77 mp

STRADA PLUTELOR NR. 1

Tenis de câmp

1041115

843.356,08

25

Clădire academie de sport- 827 mp

STRADA PLUTELOR NR. 1

104111

3.085.633,47

26

Împrejmuiri terenuri de tenis 247 ml, H 4 ml

STRADA PLUTELOR

NR. 1

1041112

13.600,38

27

Împrejmuiri și parcări auto

STRADA PLUTELOR NR. 1

1041116

630.385,68

28

Zid de sprijin

STRADA PLUTELOR NR. 1

1041117

84.284,47

29

Tribune

STRADA PLUTELOR NR. 1

1041118

203.780,63

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.      /        2021 privind

darea în administrare a unor terenuri și baze sportive aflate în administrarea Municipiului Târgu Mureș, către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș

CONTRACT DE ADMINISTRARE

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiului Târgu Mureș cu sediul în mun. Târgu Mureș, p-ța Victoriei nr. 3, cod fiscal 4322823, reprezentat prin primar Soos Zoltan, în calitate de proprietar

Și

Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, cu sediul în mun. Târgu Mureș, str. Plutelor nr. 1, CIF 39506110/  CIS-MS/A1/00014/2018 deschis la Trezoreria Târgu Mureș, email

csmtgm@yahoo.com, reprezentată legal prin.director Tohănean Vasile, în calitate de administrator;

În temeiul Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, prevederilor art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, Republicată privind Codul Civil și în temeiul Hotărârii nr. .       a

Consilului Local al Municipiului Târgu Mureș,   au încheiat prezentul contract de

administrare.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.

 • (1) Obiectul contractului de administrare îl constituie darea în administrare a unor terenuri și baze sportive aflate în administarea Municipiului Târgu Mureș, astfel cum sunt ele descrise în anexa 1 a Hotărârii nr. a Consiliului Local Municipal Târgu Mureș pe o perioadă de 10 ani.

 • (2) Predarea - primirea bunurilor se va consemna în procesul v erbal de predare-primire ce va fi încheiat de părți în termen de......zile de la data semnării contractului de administrare.

 • III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul de administrare se încheie pe o durată de 10 de ani, cu posibilitate de prelungire a contractului.

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 3. Drepturile și obligațiile proprietarului:

 • 1. Să predea în vederea administrării terenurile și bazele sportive, astfel cum sunt ele descrise în Anexa 1, Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, în baza unui proces-verbal de predare-primire.

 • 2. Să asigure administratorului   deplina libertate  în organizarea și   gestionarea

activităților, în limitele prevăzute de lege și de prezentul contract;

 • 3. Să controleze cel puțin anual modul cum sunt folosite și întreținute bunurile cu

respectarea destinației stabilite de către proprietar;

 • 4. La încetarea contractului de administrare, terenurile și bazele sportive se preiau în starea în care au fost transmise și după caz cu îmbunătățirile aduse

Art. 4. Drepturile și obligațiile administratorului:

 • 1. Să preia în administrare bazele și terenurile sportive, ce fac obiectul prezentului contract, pe baza de proces verbal de predare-primire;

 • 2. Să folosească bazele și terenurile sportive încredințat e potrivit destin ației cu respectare a legislației în vigoare;

 • 3. Să asigure administrarea și paza terenurilor și bazelor sportive ca un bun proprietar;

 • 4. Să asigure avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfășurată;

 • 5. Să asigure cheltuielile de funcționare, întreținere și gospodărire curentă a terenurilor și bazelor sportive (energie electrică, apă potabilă, canalizare, salubritate, pază etc);

 • 6. Pe toată durata administrării să păstreze în bune condiții bunurile încredințate, precum și accesorile acestora, să nu ledegradeze sau deterioreze;

 • 7. Să înscrie dreptul de administrare în Cartea funciara;

 • 8. Să mențină integritatea și siguranța spațiilor și să aducă la cunoștința proprietarului orice tulburare produsă de o terță persoană.

 • 9. Să efectueze, după caz, anual reparațiile curente ale terenurilor și bazelor sportive și să suporte costurile aferente;

 • 10. Să permită accesul persoanei desemnate de proprietar pe terenurile și bazele sportive imobil ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a controla terenurile și bazele sportive încredințate și starea acestora;

 • 11. Are obligația de a respecta normele de protecția muncii, P.S.I., conform prevederilor în vigoare;

 • 16. Are obligația să plătească eventualele taxe datorate pentru bunurile primite în administrare;

 • 17. Să fundamenteze bugetul de venituri și cheltuieli pentru acoperirea paletei de obligații ce îi revin în calitatea sa de administrator;

 • 18. Are dreptul de a închiria bazele și terenurile sportive primite în administrare, și după încheierea contractului de închiriere are dreptul de a încasa chirie în condițiile reglementate de Ordonanța de urgență nr. 57/2019, Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • 19. Să restituie terenurile și bazele sportive la încetarea contractului în starea în care a fost transmise și după caz cu îmbunătățirile aduse;

 • 20. Bazele și instalațiile sportive primite spre administrare sunt considerate patrimoniu sportiv și nu își vor schimba destinația sportivă.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 7. Contractul de administrare încetează prin:

 • 1. Expirarea termenului prevăzut în contract

 • 2. Acordul de voința, exprimat in scris, al părților contractante

 • 3. Schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementări legale adoptate după semnarea contractului de administrare sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind în drept să pretindă nici un fel de despăgubire de la proprietar;

 • 4. Prin act de revocare adoptat, în condițiile legii, de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, daca interesul public o impune sau ca sancțiune, atunci când titularul dreptului de administrare nu-și execută obligațiile asumate prin prezentul contract;

 • 5. La dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a bunurilor da te in administrare sau in cazul imposibilității obiective a titularului dr eptului de administrare de a-1 exploata, prin renunțare fara plata vreunei despăgubiri.

Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel puțin 15 zile inainte de data la care încetarea urmează sa-si producă efectele.

La încetarea contractului, administratorul este obligat sa restituie, in deplina proprietate, bunurile date in administrare.

Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.

 • VI. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art. 8 - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauza de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art. 9 - Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confima printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră.

Art.10 - Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

Art. 11 - Cazul fortuit exclude răspunderea oricărei dintre părți dacă acasta n u a putut prevede pericolul care atrage imposibilitatea de executare a contractului. Dovada cazului fortuit se face pe bază de înscrisuri.

 • VII. LITIGII

Art. 13. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art. 14. Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă se vor înainta spre soluționare instanțelor de judecată competente.

 • VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanță titularul acestui drept va sta în nume propriu.

Art. 16. în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra imobilului, titularul dreptului de administrare are obligația să arate instanței cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de Procedură Civilă. Titularul dreptului de administrare răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligații poate atrage revocarea dreptului de administrare.

Art. 17. Prezentul contract poate fi modificat și completat prin acte adiționale și aprobate de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, excepție făcând actele normative emise de Guvern sau Parlament ale căror prevederi imperative nu pot face obiectul unui act adițional.

Art. 18. Prezentul contract produce efecte de la data semnării lui de către părți și se încheie în exemplare originale, câte pentru fiecare parte.

PROPRIETAR

Municipiul Târgu Mureș


Primar,


ADMINISTRATOR

Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș

Soâs Zoltan

Direcția Economică

Director executiv, Ec. Năznean Ana

Director S.P.U.M, Coroian Adrian

X 7* w •     * 1 * w

Viză juridică,