Hotărârea nr. 125/2021

HCL 125 privind aprobarea delegării gestiunii,prin contract de achiziție publică,a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat,spălat,stropire și întreținerea căilor publice,precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare,în municipiul Târgu Mureș,în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 11/2021 și aprobarea documentației aferente: Referatul de oportunitate,Caietul de sarcini,Regulamentul de organizare și funcționare,Proiectul de contract de achiziție publică și Fișa de date a achiziției

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 125 din 22 aprilie 2021

privind aprobarea delegării gestiunii, prin contract de achiziție publică, a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș, în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 11/2021 și aprobarea documentației aferente: Referatul de oportunitate, Caietul de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare, Proiectul de contract de achiziție publică și Fișa de date a achiziției

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare al Administrației Domeniului Public nr. 17.071/1.746/03.03.2021 privind aprobarea delegării gestiunii, prin contract de achiziție publică, a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș, în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 11/2021 și aprobarea documentației aferente: Referatul de oportunitate, Caietul de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare, Proiectul de contract de achiziție publică și Fișa de date a achiziției;

 • b) Avizele favorabile ale compartimentelor de specialitate;

 • c) Raportul conisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

 • > Art. 1, alin. (4), lit. j), art. 8, alin. (3), lit. d) și i) și ale art. 22, alin. (2), lit. b), alin. (3) și

alin. (8), lit. b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 6, alin. (1), lit. e), lit. h), art. 12, alin. (2) și alin. (3) și ale art. 14 din Legea nr.

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 3, alin. (1), lit. b) și l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu

modificările și completările ulterioare;

 • > Art. 37, alin. (3) al Ordinului M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și

sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 243, alin. (1), ale art. 590, lit. b), și ale art. 592 - art. 594 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă delegarea gestiunii, prin contract de achiziție publică, a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș, în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 11/2021.

Art. 2.

 • (1) Durata contractului este de 12 luni de la data semnării acestuia, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul părților, până la implementarea gestiunii directe, dar nu mai mult de 6 luni.

 • (2) În situația în care se îndeplinesc formalitățile de funcționare legală a serviciului de salubrizare subordonat consiliului local, dat în administrare prin art. 2 al H.C.L.M. nr. 11 din 28.01.2021, contractul încetează de drept și fără nici o despăgubire în sarcina Autorității Contractante, înainte de împlinirea termenului contractual.

Art. 3. Se aprobă Referatul de oportunitate, Caietul de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare, Proiectul de contract de achiziție publica, Fișa de date a achiziției, pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția Economică - prin serviciile de specialitate, Direcția Impozite și Taxe Locale și Direcția Poliția Locală.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • - Administației Domeniului Public.

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției Impozite și Taxe Locale;

 • - Direcției Poliția Locală;

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș
Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”)


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SERVICIUL SALUBRIZARE ȘI DESZĂPEZIRE

Nr. 16.291/ 1.692 / ADP din 01.03.2021

REFERAT DE OPORTUNITATE

privind fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a salubrizării pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în Municipiul Târgu Mureș, în contextul asigurării continuității

Obiectul referatului îl constituie investigarea oportunității delegării gestiunii prin contract de achiziție publică a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în vederea asigurării continuității serviciului.

Facem precizarea că studiul de oportunitate al serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș a fost aprobat de Consiliul Local prin art. 1 al hotărârii nr. 11/2021, iar studiul respectiv oferă o analiză amănunțită inclusiv cu referire la gestiunea delegată a serviciului. Prezentul referat nu substituie studiul de oportunitate deja aprobat, ci este redactat în temeiul acestuia, oferind o analiză a oportunității delegării serviciului de salubrizare. Pentru a evita reiterarea aspectelor detaliate în studiul de oportunitate, prezentul referat își propune a formula un punct de vedere doar cu privire la oportunitatea delegării temporare a serviciului prin contract de achiziție publică, varianta mai fezabilă în prezent pentru asigurarea continuității.

Armonizarea politicilor nationale privind protectia mediului si managementul salubrizării cu legislatia si practicile europene din acest domeniu implica nu numai o noua abordare a problematicii salubrizării, ci si realizarea unei infrastructuri moderne, flexibile si adecvate, cu ajutorul careia sa se asigure respectarea obligatiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare si totodata, conformarea cu cerintele Acquis-ului comunitar.

Activităților de salubrizare supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, le sunt aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale:

 • universalitate;

 • continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ;

 • adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;

 • accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;

 • transparență decizională și protecția utilizatorilor;

 • satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;

 • sănătatea populației și calitatea vieții;

 • protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor;

 • funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

 • informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;

Serviciul public de salubrizare, și implicit activitățile din cadrul serviciului -măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, vor urmări sa realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractelor si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

Structura si nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costul efectiv al prestației si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

Prin realizarea unei gestiuni delegate, temporare, prin contract de achiziție publică a serviciului de salubrizare, se va putea selecta un operator care să ofere cele mai bune opțiuni pentru îndeplinirea acestor obiective, precum si o transparenta ridicata a procedurilor de achiziție în cazul acestei modalități de gestiune.

Luând în considerare aspectele generale prezentate și având în vedere:

 • 1. faptul că prin HCL nr. 38/15.02.2021, la art. 1, s-a luat act de încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr. 48 din 16.06.2020, încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureș și Prestatorul SC Sylevy Salubriserv SRL,

 • 2. faptul că s-a solicitat, în baza art. 2 din HCL nr. 38/15.02.2021, actualului operator, SC Sylevy Salubriserv SRL, să asigure continuitatea prestării serviciilor de salubrizare până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult 90 de zile;

 • 3. faptul că prin HCL nr. 11/ 28.01.2021, Consiliul local al Municipiului Târgu Mureș a aprobat, conform art. 2, darea în administrare a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire, printr-un serviciu separat cu personalitate juridică, respectiv Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, după constituirea acestui serviciu ca serviciu de interes local cu personalitate juridică proprie.

 • 4. faptul că fondurile necesare desfășurării activității în condiții optime nu sunt aprobate în buget, modificarea organigramei în vederea suplimentării personalului necesar este în dezbatere publică, iar perioada necesară organizării și obținerii licenței de operare de la ANRSC (prin care se recunoaște capacitatea și dreptul noului serviciu înființat de a presta una sau mai multe activități de salubrizare, deszăpezire etc.) implică o întârziere inevitabilă a preluării serviciului de către Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, în termenul prevăzut de H.C.L.M. nr. 11/28.01.2021;

 • 5. faptul că intervalul de timp între expirarea celor 90 de zile de asigurare a continuității și preluarea efectivă a serviciului după înființarea viitorului serviciu de salubrizare din cadrul Administrației serelor, parcurilor și zonelor verzi va rămâne descoperit;

 • 6. faptul că demararea procedurilor privind asigurarea achiziției servicului de salubrizare, pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, este motivată prin faptul că autoritatea locală este obligată să asigure continuitatea serviciului de salubrizare până la organizarea și preluarea în gestiune directă a acestuia de către noul serviciu înființat, în cadrul Administrației serelor, parcurilor și zonelor verzi; În acest sens, amintim prevederile art. 37, alin. (3) al Ordinului M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, ”administrația publică locală va asigura colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor menajere și stradale ”, precum și art. 33, alin. (2), lit. b) a Legii nr. 51/2006, potrivit căreia autoritățile administrație publice locale sunt însărcinate cu adoptarea în maximum 30 de zile a hotărârilor pentru asigurarea furnizării/prestării serviciilor/activităților de utilități publice în cazul încetării înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii;

 • 7. faptul că studiul de oportunitate al serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș a fost aprobat de Consiliul Local prin art. 1 al hotărârii nr. 11/2021, iar acest studiu oferă o analiză amănunțită inclusiv cu referire la gestiunea delegată a serviciului;

 • 8. faptul că încheierea unui contract de achiziție publică de prestări servicii oferă următoarele avantaje:

 • resursa umană necesară pentru prestarea serviciului public este alocată de prestator;

 • posibilitatea alegerii unui prestator cu licență și dotări tehnice moderne în domeniul salubrizării pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, se constituie o garanție de bună execuție pentru serviciile prestate;

 • prestarea serviciului de salubrizare se face pe perioade scurte de timp fapt care dă posibilitatea autorității contractante să schimbe prestatorul dacă acesta nu respectă standardele de calitate impuse;

 • prestarea serviciului de salubrizare pe perioade scurte de timp este prielnică și în contextul preluării iminente a acestuia prin gestiune directă după înființarea viitorului serviciu de salubrizare din cadrul Administrației serelor, parcurilor și zonelor verzi, după obținerea licențelor;

 • baza legală a procedurii de încheiere a contractului de achiziție publică de prestări servicii este stabilă, sistemul de raportare este echitabil, iar prin realizarea achiziției prin licitație deschisa se poate alege un operator cu un raport optim intre preț și calitate;

 • se asigură o procedură competitivă, deschisă, prin care se pot impune indicatori de performanță în documentația de achiziție;

 • creșterea calității vieții pentru locuitorii din Municipiul Tg Mureș ca urmare a prestării serviciilor de salubrizare la un nivel ridicat de calitate;

 • 9. faptul că, în situația în care, din motive străine de eforturile autorităților locale, procedurile de achiziție propuse în prezentul proiect de hotărâre nu se finalizează până la data expirării obligației operatorului S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. de a asigura continuitatea (fără ca întârzierea finalizării procedurilor de achiziție să poate fi atribuibilă în nici un fel municipalității), vor fi aplicabile prevederile art. 104, alin. (1) lit. c) a Legii nr. 98/2016, autoritatea contractantă având posibilitatea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

 • 10. faptul că motivele de extremă urgență prevăzute de pct. 9 din prezentul referat, coroborat cu art. 104, alin. (1) lit. c) nu pot fi justificate dacă nu se aprobă demararea unei proceduri competitive, transparente, de achiziție, pentru a demonstra implicarea autorităților locale în soluționarea din timp a unei potențiale situații de risc;

PROPUNEM demararea procedurilor pentru aprobarea delegării prin contract de achiziție publică a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în Municipiul Târgu Mureș în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 11/2021, pentru o perioadă de 12 luni.

Aviz favorabil al Administrației Domeniului Public ing. Florian Moldovan


JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIULTIRGU MUREȘ

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Email: adp@tirgumures.ro, pagina web: www.tirgumures.ro

Târgu Mureș, Str. Kos Karoly nr.l/B, tel. 0365/807872, fax 0365/807873

CAIET DE SARCINI

privind delegarea gestiunii, prin contract de achiziție publică, a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș, în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 11/2021

CAPITOLUL 1

 • 1.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

BENEFICIARUL ACHIZIȚIEI:

Municipiul Târgu Mureș - Administrație Publică Locală C. I. F.: 4322823

Sediul social: Tg Mureș, P-ta Victoriei Nr. 3, jud Mureș,

Date de contact: tel/fax 0265268330, e-mail primaria@tirgumures.ro

Municipiul Tg Mureș este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

 • 1.2 Durata contractului

  • 1.2.1 Durata contractului este de 12 luni calendaristice de la data semnării acestuia, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul părților, până la implementarea gestiunii directe, dar nu mai mult de 6 luni.

  • 1.2.2 În situația în care se îndeplinesc formalitățile de funcționare legală a serviciului de salubrizare subordonat consiliului local, dat în administrare prin art. 2 al H.C.L.M. nr. 11 din 28.01.2021, contractul încetează de drept și fără nici o despăgubire în sarcina Autorității Contractante, înainte de împlinirea termenului contractual, în termen de 7 zile de la data notificării de înștiințare transmisă Operatorului - Delegat.

 • 1.3 Introducere

  • 1.3.1 Primăria Municipiului Târgu Mureș, în calitate de Achizitor (Autoritate Contractantă), reținând obligațiile care-i revin cu privire la asigurarea continuitatii serviciului public de salubrizare: activitatea de salubrizare raportat la situatia de criză, ca urmare a sistării serviciului în urma unei situații de forță majoră - urgență si legislația generală și specifică privind serviciile de salubrizare, organizează, coordonează, reglementează, conduce, monitorizează și controlează activitatea de salubrizare a Municipiului Târgu Mureș.

  • 1.3.2 Până în prezent activitatea de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, la nivelul Municipiului Târgu Mureș s-a desfășurat în baza unui contract de servicii. Prin procedura inițiată, Autoritatea Contractantă urmărește să asigure continuitatea desfășurării serviciului, cu scopul îmbunătățirii calității vieții pentru utilizatorii serviciului - populația Municipiului Tg Mureș.

 • 1.4 Cadru legal

  • 1.4.1 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în concordanță cu necesitățile obiective ale Municipiului Tg Mureș, pe baza legislației în vigoare respectiv Ordinul A.N.R.S.C. nr.111/2007, a situației de urgență, în vederea asigurării continuității serviciului și cu respectarea regulilor de bază precizate în caietul de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

  • 1.4.2 Serviciul de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, se va realiza în conformitate cu legislația generala și specifica europeană și românească. Aceasta include, dar nu se limitează, la următoarele:

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

 • - Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr.101/2006;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

 • - Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor.

 • - Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • - Legea nr.462/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile și completările ulterioare;

 • - HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 • - Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cu modificările și completările ulterioare;

CAPITOLUL 2

 • 2.1 Obiectul caietului de sarcini

  • 2.1.1 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de delegare și conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică și oferta financiară corespunzătoare cu solicitările Achizitorului (Autorității Contractante).

  • 2.1.2 Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

  • 2.1.3 Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

  • 2.1.4 Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare în municipiul Târgu Mureș și care sunt în vigoare.

  • 2.1.5 Caietul de sarcini conține cerințele tehnice impuse ce vor fi considerate ca minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

  • 2.1.6 Ofertele de servicii care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

  • 2.1.7 Autoritatea Contractantă urmărește, să delege serviciul de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș, PRIN CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ, in vederea asigurarii continuitatii serviciului către un Operator economic care să corespundă condițiilor impuse prin documentația de achiziție.

  • 2.1.8 Activitățile de salubrizare se vor aplica la obiectivele și suprafețele din raza teritorial-administrativă a Municipiului Tg Mureș, așa cum sunt ele definite în prezentul capitol, pentru fiecare activitate.

  • 2.1.9 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

  • 2.1.10 Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de salubrizare - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Tg Mureș, deținând conform legii, exclusivitatea asupra desfășurării acestei activități în aria de delegare.

 • 2.2 Perioada de mobilizare

  • 2.2.1 În perioada de mobilizare, Operatorul va prezenta o listă cu toate resursele umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista personalului va cuprinde numărul de persoane alocat fiecarei activități.

  • 2.2.2 În vederea bunei desfășurări a serviciului de salubrizare, Operatorul va beneficia de o perioadă de mobilizare necesară efectuării activității de cunoaștere a teritoriului pe care își va desfășura serviciul și își va pregăti baza logistică necesară bunei desfășurări a activității (sistemul informatic, sistemul de monitorizare prin GPS, etc.).

  • 2.2.3 Perioada de mobilizare - reprezintă perioada de timp care începe de la data semnării contractului și are o durată totală de 90 zile.

  • 2.2.4 Perioada de mobilizare de 90 de zile cuprinde - primele 30 de zile în care ofertantul va prezenta toate utilajele si tot personalul evidențiat in ofertă, perioadă după care va asigura functionarea serviciului conform caietului de sarcini, obținerea licenței, autorizațiilor, avizelor necesare, daca este cazul.

  • 2.2.5 În timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul se va pregăti complet pentru executarea serviciului, va face demersurile în vederea autorizării bazei de lucru și va asigura funcționarea serviciului de la începutul perioadei de mobilizare.

  • 2.2.6 Operatorul va obține și instala orice echipament suplimentar, vehicule și facilități pe care le consideră necesare pentru a putea executa complet serviciile, în conformitate cu oferta tehnică depusă, va angaja și va pregăti personalul.

  • 2.2.7 Pe perioada de mobilizare, Operatorul va prelua de la Autoritatea Contractantă toate informațiile și datele existente pentru întocmirea planului propriu de activitate.

  • 2.2.8 La sfârșitul primei perioadei de mobilizare de 30 de zile, Operatorul va prezenta un raport justificativ privind pregătirea sa pentru a asigurarea în condiții optime a activităților, inclusiv cu problemele cu care s-a confruntat în această perioadă, urmând să facă propuneri pentru remedierea eventualelor probleme identificate.

Ulterior, la sfârșitul perioadei totale de mobilizare de 90 de zile (necesare pentru obținerea licenței, autorizațiilor și avizelor necesare pentru desfășurarea activități), Operatorul va prezenta un nou raport justificativ în completarea primului raport.

 • 2.2.9 Începând cu perioada de mobilizare, Operatorul va menține legătura cu autoritățile competente, cu instituții abilitate, în vederea identificării oricăror alerte/avertizări.

 • 2.2.10 Pe durata perioadei de mobilizare, Operatorul are obligația desfășurarii cel puțin a următoarelor activități:

 • - atragerea/angajarea personalului necesar la un nivel de ocupare de 100% la 30 de zile de la data semnării contractului.

 • - procurarea (cumpărare, închiriere, leasing, comodat etc.) a utilajelor/ instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor necesare (pentru toate categoriile de servicii/operațiuni/activități).

 • - procurarea /cumpărarea de recipiente, necesare colectării deseurilor stradale.

 • - amenajarea bazei/bazelor de lucru operaționale, precum și autorizarea activităților în conformitate cu cerințele legale (inclusiv în cazul punctelor de lucru suplimentare);

 • - includerea noii arii de operare în sistemul de management de asigurarea calității și a protecției mediului și, după caz, adaptarea procedurilor operaționale și de lucru în acest sens;

 • - obținerea licenței ANRSC (daca e cazul) , autorizațiilor, avizelor, acordului eliberat de către autoritățile competente prin care Operatorului i se acordă permisiunea prestării serviciului de salubrizare pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș.

 • - stabilirea, împreună cu Autoritatea Contractantă a formatului standard a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare/control a activității desfășurate;

 • - informarea Operatorilor economici care gestionează instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor și alți Operatori posibil interesați asupra specificul operațiunilor/activităților care vor fi desfășurate în baza contractului;

 • - încheierea contractelor cu depozite de deșeuri autorizate pentru depozitarea deșeurilor, conform contractului și depunerea copiilor acestora la Autoritatea Contractantă;

 • 2.2.11 În Perioada de Mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 de zile de la data emiterii ordinului administrativ de incepere al contractului, Operatorul va prezenta dovezile care confirmă:

 • a) încheierea tuturor polițelor de asigurare necesare contractului,

 • b) licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care Operatorului i se acordă permisiunea furnizării/prestării Serviciului în aria de operare;

 • c) obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului

 • d) orice alte obligații angajate în oferta pentru Perioada de Mobilizare.

 • 2.2.12 Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Operator, Părțile pot încheia Procesul-Verbal în vederea prestării Serviciului,

 • 2.2.13 Pe durata Perioadei de Mobilizare, părțile își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini.

 • 2.3 Sistemul de management calitate/mediu

  • 2.3.1 Operatorul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001 și SR EN ISO 14001 sau echivalent.

  • 2.3.2 Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de Operator.

  • 2.3.3 Operatorul trebuie să pună la dispoziția Autorității Contractante, în perioada de mobilizare, în conformitate cu oferta, manualul sau manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare și manualele subsecvente aferente sistemului. Operatorul va depune în scris, Autorității Contractante orice modificare adusă manualului/manualelor.

  • 2.3.4 Operatorul trebuie să se asigure că toate serviciile sunt furnizate în condițiile respectării standardelor de calitate și mediu si să se asigure de obținerea autorizațiilor, avizelor necesare, acordului eliberat de către autoritățile competente prin care Operatorului i se acordă permisiunea prestării serviciilor de salubrizare pe raza teritorială a UAT-ului, dacă este cazul.

  • 2.3.5 Operatorul va avea in vedere la proiectarea sistemelor de management cerintele Autorității contratante privind raportarea.

  • 2.3.6 Operatorul trebuie sa se asigure ca toate serviciile sunt furnizate in conditiile respectarii standardelor de calitate, mediu si sanatate ocupationala proprii.

 • 2.4 Cerințe organizatorice

  • 2.4.1 Operatorul serviciului de salubrizare (“Operatorul”) va asigura prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de delegare a Serviciului pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, cu respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini, a legislației de specialitate în vigoare și a documentelor programatice cu referire la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, aprobate la nivelul Municipiului Târgu Mureș, asigurând respectarea în mod special a următoarelor prevederi/reguli de organizare și funcționare:

 • a) legislația, normele, prescripțiile și regulamentele aplicabile privind: igiena, sănătatea și securitatea (protecția) muncii; gospodărirea apelor; protecția mediului; urmărirea comportării în timp a construcțiilor;prevenirea și combaterea incendiilor.

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor se realizează numai cu personal autorizat în condițiile legii și în funcție de complexitatea instalației, respectiv a specificului locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți în prezentul caietul de sarcini/contractul de delegare a gestiunii serviciului;

 • d) furnizarea către autoritățile administrației publice locale, respectiv către

A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și asigurarea accesului reprezentanților acestora la documentațiile/actele individuale pe baza cărora se prestează serviciul de salubrizare în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor asumate prin contractul pentru prestarea serviciului;

 • f) prestarea serviciilor cel puțin la nivelul cantitativ și calitativ prevăzut prin prezentul caiet de sarcini, către toate categoriile de utilizatori de pe raza Municipiului Tg Mureș;

 • g) realizarea, în perioada de mobilizare, a unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • h) evidența zilnică a orelor de funcționare a utilajelor prin sistem GPS;

 • i) evidența zilnică a gestiunii deșeurilor stradale și raportarea situației periodic către autoritățile competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • j) asigurarea zilnică a personalului necesar pentru prestarea întocmai și la timp a activităților asumate prin contractul de delegare a Serviciului;

 • k) conducerea/coordonarea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • l) asigurarea dotării proprii cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • m) tuturor celorlalte condiții specifice stabilite prin prezentul Caiet de sarcini (inclusiv cele vizând realizarea reparațiilor, a eventualelor investiții/celelate cheltuieli pe care le va face Operatorul, cu respectarea modului de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre Autoritatea Contractantă și Operator).

 • 2.4.2 Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contract;

 • d) furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) înlocuirea mijloacelor de transport și a utilajelor care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora, doar după acordul Autorității Contractante;

 • j) evidența orelor de funcționare a utilajelor, respectiv evidența orelor de lucru a personalului;

 • k) ținerea unei evidențe a gestiunii tuturor deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

 • l) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract ;

 • m) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • n) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • o) respectarea programului de lucru transmis de Autoritatea Contractantă.

 • 2.4.3 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului și în prezentul Caiet de sarcini.

 • 2.4.4 Planul și programul de organizare a activității prezentate de Operator în Oferta tehnică devine obligatoriu odată ce contractul intră în vigoare și nu se poate modifica decât cu acordul Autorității Contractante.

 • 2.4.5 Planul propriu al Operatorului trebuie să respecte Programul de activitate zilnic pe străzi, care este socotit ca cerință obligatorie, acesta fiind completat în functie de situația constatată, și va fi aprobat de Autoritatea Contractantă.

 • 2.5 Cerințe minime privind investițiile și dotarea minimă solicitată de Autoritatea Contractantă

  • 2.5.1 a) Investițiile vor fi realizate de către Operator pentru realizarea infrastructurii aferente serviciului de salubrizare, în vederea funcționării, reabilitării si dezvoltării serviciului.

 • b) Aceste investiții vor fi realizate în 90 de zile de la data semnării contractului și vor cuprinde:

Module stradale pentru colectarea deșeurilor reciclabile (minim 10 module a câte 3 containere selective/modul, având capacitatea de minim 500 litri, pentru fracțiile: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă) conforme cu OUG nr.74/2018. Modulele trebuie să fie acceptate de comun acord cu Autoritatea Contractantă și vor fi poziționate pe domeniul public.

 • c) Investițiile trec în proprietatea Autorității Contractante din momentul realizării lor de către Operator, fără ca Operatorul să solicite despăgubiri sau daune de la Autoritatea Contractantă.

 • 2.5.2 Dotarea minimă solicitată de Autoritatea Contractantă cuprinde un necesar de minim 11 autovehicule/autospeciale:

 • a) Autovehicul pentru transport deșeuri stradale, conform operațiunii de intervenție -minim 3 buc.

 • b) Autospecială pentru măturat/aspirat mecanic, spălat și stropire - minim 6 buc.: autospecială pentru măturat/aspirat -minim 3 buc. + autospecială pentru spălat și stropit -minim 3 buc.)

 • c) Autovehicul pentru ridicare și transport cadavre animale de pe domeniu public - 1 buc.

 • d) Autovehicul de tonaj mic sau mediu (prevăzut cu 2 servanți plus șofer), disponibil pentru intervenții 24/24 ore - 1 buc.

 • 2.5.3 Operatorul va asigura necesarul de utilaje pentru realizarea în totalitate a serviciilor solicitate de Autoritatea Contractantă.

 • 2.5.4 Toate utilajele și autovehiculele vor respecta legislația privind normele de mediu in vigoare și circulația pe drumurile publice.

Factorul de evaluare pe componenta tehnică este norma de poluare a autovehiculelor/autospecialelor solicitate prin prezentul Caietul de sarcini.

Punctaj pe norma de poluare a autovehiculelor/ autospecialelor:

1)Electrice, Hibride - 5 puncte;

 • 2) EURO 6 - 2 puncte;

 • 3) EURO 5 - 2 puncte;

 • 4) EURO 4 - 1 punct;

 • 2.5.5 Toate autovehiculele/autospeciale care deservesc serviciul de salubrizare vor avea inspecția periodică tehnică în termen, vor fi dotate cu echipamente de navigare GPS, care vor fi conectate la o rețea care furnizează informații privind volumul de deșeuri colectate, locația utilajului și generatorul de deșeuri.

 • 2.5.6 Dotarea tehnică impusă în implementarea contractului va fi folosită exclusiv pentru activitățile care fac obiectul contractului și se va afla în dotarea Operatorului pe toată perioada contractului.

 • 2.5.7 Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare in conformitate cu art. 24 din Ordinul ANRSC 110/2007.

 • 2.6 Cerințe privind personalul

 • 2.6.1 Personalul operativ al Operatorului desfășoară activitățile specifice stabilite prin contractul de delegare a serviciului cu respectarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

 • 2.6.2 Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o listă cu toate resursele umane considerate necesare în scopul executării contractului de delegare a Serviciului. Această listă va cuprinde funcțiile tuturor angajaților/categoria lor de muncă, iar în cazul personalului cheie se vor prezenta cel puțin competențele, experiența și calificările profesionale aferente.

 • 2.6.3 Intră așadar în responsabilitatea ofertantului să propună spre mobilizare o echipă necesară și suficientă pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în caietul de sarcini, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite, precum și cu încadrarea în bugetul prevăzut. Fiecare persoană în parte va trebui să dețină calificarea și experiența profesională necesare pentru acoperirea cu succes a tuturor activităților pentru care este propusă, astfel încât să se probeze capacitatea Operatorului economic de a îndeplini toate activitățile solicitate de către Autoritatea Contractantă.

 • 2.6.4 Următoarele poziții reprezintă personalul de conducere/cheie de specialitate minim solicitat de Autoritatea Contractantă și care va fi nominalizat pentru îndeplinirea contractului:

responsabil de contract;

 • - responsabil de calitate pentru asigurarea controlului conformitatii prestației la standardele de calitate impuse prin contract ISO 9001 sau echivalent;

 • - responsabil de mediu pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de calitate impuse prin contract ISO 14001 sau echivalent;

 • - responsabil cu securitatea și sănătatea muncii.

 • 2.6.5 (1) Următoarele poziții reprezintă personalul executiv minim solicitat de Autoritatea Contractuală:

 • - dispecerat cu personal ( dispecer, șofer),

 • - personal protecția muncii sau contrcat cu societate autorizata (inclusiv PSI),

 • - personal protecția mediului,

 • - personal pentru pază sedii și ateliere (sau contract servicii similare),

 • - minim 1 persoane/utilaj + minim 1 deservent/autovehicul,

 • - personal calificat pentru întreținere și reparații (sau contract servicii similare),

 • - muncitori, personal de lucru conform activității prestate (propunere număr personal conform estimării lucrărilor).

(2) Operatorul va asigura și va dimensiona personalul în funcție de volumul de lucrări estimate și pentru orice activitate solicitată de Autoritatea Contractantă.

2.6.6 Atribuțiile și activitățile pe care le va desfășura personalul minim solicitat de Autoritatea contractuală, sunt enumerate mai jos:

I. PERSONALUL DE CONDUCERE/CHEIE DE SPECIALITATE MINIM SOLICITAT DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

 • 1. Responsabil de contract - personal de conducere, având următoarele atribuții:

 • a) Coordonează intreaga activitate de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, a contractului in derulare;

 • b) Asigura organizarea si derularea optima a activității de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • c) Organizeaza resursele (umane, materiale, financiare, tehnologice) in acord cu obiectivele de timp si cost;

 • d) Planifica activitatea zilnica, folosind in mod eficient mijloacele tehnice de lucru si forta de munca umana;

 • e) Coordoneaza personalul din subordine, fiind responsabil pentru activitatea prestata de acesta (participa la recrutare, rezolvarea situatii conflictuale etc.).

 • f) Supervizează si evalueaza în permanență desfășurarea activitatii și evalueaza calitatea activităților prestate, luând măsurile care se impun.

 • g) Avizeaza din punct de vedere tehnic achizitiile tehnologice in vederea luarii unor decizii rentabile si eficiente.

 • h) Identifică oportunitățile de dezvoltare a serviciilor pe toate planurile și asigură rețeaua de relații necesară dezvoltării activității societății.

 • 2. Responsabil de calitate pentru asigurarea controlului conformitatii prestației la standardele de calitate impuse prin Sistemul de management al calității SR EN ISO 9001 sau echivalent - personal cheie de specialitate, având următoarele atribuții:

 • a) Asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de conducerea instituției;

 • b) Coordonează proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea, îmbunătățirea și raportarea Sistemului de management al calității, în concordanță cu cerințele standardului ISO 9001;

 • c) Promovează Sistemul de management al calității conform cerințelor standardului ISO 9001 în vederea realizării serviciilor conforme de către personalul implicat;

 • d) Asistă și răspunde tuturor solicitărilor conducerii în domeniul managementului calității;

 • e) Raportează în permanență conducerii despre funcționarea Sistemului de management al calității și face propuneri de îmbunătățire a acestuia;

 • f) Participă la analiza primară a posibilelor neconformități, a serviciilor neconforme și reclamații pentru validarea sau invalidarea lor și stabilește modurile de tratare a neconformităților;

 • g) Participă la auditurile de calitate efectuate de reprezentanții organismelor de certificare;

 • h) Transmite, pentru implementare, în documentele specifice managementului calității modificările propuse în urma auditării;

 • i) Urmărește implementarea acțiunilor corective și a soluțiilor rezultate din rapoartele de neconformitate și acțiuni corective, precum și din rapoartele de audit;

 • j) Desfășoară activități necesare în vederea certificării conformității Sistemului de management al calității cu cerințele stabilite prin ISO 9001;

 • k) Asigură și respectă confidențialitatea datelor, a informațiilor și a documentelor utilizate în conformitate cu normele legale privind secretul și confidențialitatea datelor și informațiilor;

 • l) Asigură arhivarea atât fizică, cât și electronică a documentelor din domeniul de activitate, conform actelor normative în vigoare;

 • 3. Responsabil de mediu pentru asigurarea controlului conformității prestației la standardele de calitate impuse prin Sistemul de management al calității SR EN ISO ISO 14001 sau echivalent - personal cheie de specialitate, având următoarele atribuții:

 • a) Identifica necesitatea obtinerii anumitor acte de reglementare specifice in domeniul protectiei mediului (aviz de mediu, acord de mediu, autorizatie de mediu, notificare si/sau autorizatie/aviz de gospodarirea apelor, etc);

 • b) Verifica respectarea cerintelor impuse in cadrul acestor autorizatii;

 • c) Coordonează intocmirea raportarilor lunare, semestriale, anuale pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public;

 • d) Instruieste angajatii pe probleme de mediu;

 • e) Monitorizeaza factorii de mediu si realizeaza rapoartele specifice catre autoritati

 • f) Identifica solutii de conformare, prevenire, reducere sau inlaturare a efectelor impactului generat de companie asupra mediului;

 • g) Elaborează programul de monitorizare a factorilor de mediu;

 • h) Gestionează actele normative de mediu și verifică conformarea legislativă a societății;

 • i) Coordonează activitatea de identificare a aspectelor de mediu la nivel de societate;

 • j) Monitorizează raportările pe tipuri de deseuri;

 • k) Actioneaza pentru diminuarea riscurilor de mediu;

 • l) Aplica prevederile legale de protectie a mediului în ceea ce privește gestioanrea deșeurilor;

 • m) Organizează modul de actionare si solicitare a sprijinului in caz de poluare accidentală;

 • 4. Responsabil cu securitatea și sănătatea muncii - personal cheie de specialitate, având următoarele atribuții:

 • a) Asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si reevaluarea riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca propunand masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de sanatate si securitate in muncă;

 • b) Elaborează instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM in functie de particularitatile proceselor de munca, de numarul de angajati, de riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale;

 • c) Verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor.

 • d) Intocmeste planul de aparare impotriva incendiilor;

 • e) Intocmeste si reactualizeaza permanent evidenta calitativa si cantitativa a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor ,din dotare si actioneaza pentru completarea acestora la nevoie;

 • f) Asigura echiparea locurilor de munca cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si mentinerea acestora in stare de functionare, la parametri proiectati;

 • g) Asigura dotarea pichetelor P.S.I. cu materialele prevazute in normele in vigoare;

 • h) Asigurara incarcarea stingatoarelor de incendii;

 • i) Asigura legatura cu cadrele responsabile de inregistrare a incendiilor;

 • j) Intocmeste planul de evacuare a personalului si materialelor din incaperi atat la sediu cat si la sectiile unitatii;

 • k) Verifica modul de respectare a normelor PSI la toate punctele de lucru ale societatii cat si la centrele amenajate pentru formatiile de lucru.

II. PERSONALUL EXECUTIV MINIM SOLICITAT DE AUTORITATEA CONTRACTUALĂ:

 • 1. Dispecer - personal executiv, având următoarele atribuții:

 • a) Preluarea apelurilor telefonice la sesizarile sau reclamatiile cetatenilor si transmiterea acestora catre sectoarele din cadrul societatii in vederea solutionarii lor; asigura comunicarea intre reprezentantii Autorității Contractante si conducatorii sectoarelor de activitate;

 • b) Preia solicitarile primite telefonic privind activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public;

 • c) Informeaza conducerea societatii cu privire la evenimentele deosebite ce apar.

 • 2. Șofer - atribuții:

 • a) conduce autocompactoarele, autocontainerele in scopul transportării deseurilor de la amplasament la statia de transfer, conform graficului stabilit;

 • b) efectueaza manevre de ridicare si coborare a containerelor;

 • c) completeaza formularele de transport a deșeurilor stradale și le transmite la termen la contabilitate

 • d) evidentiaza cantitatile de deseuri stradale colectate atunci cand li se solicita;

 • e) lntocmeste foi de parcurs pentru masini / utilaje pe care le conduce;

 • f) lntocmeste fisa activitatii zilnice a masinilor și utilajelor pe care le conduce.

 • 3. Personal protecția muncii (inclusiv PSI) - personal executiv, care va avea aceleași atribuții ca și responsabilul în securitatea și sănătatea muncii, fiind în subordinea acestuia.

 • 4. Personalul protecția mediului - personal executiv, care va avea aceleași atribuții ca și responsabilul de mediu, fiind în subordinea acestuia.

 • 5. Personal pază - atribuții:

 • a) Administreaza imobilele societatii asigurand conditii optime de lucru in spatiile amenajate, asigura desfasurarea in bune conditii a pazei pe obiective;

 • b) Asigura buna desfasurare a activitatii de paza la obiectivele societatii;

 • c) Asigura instruirea si echiparea paznicilor din dispozitivul de paza propriu.

 • 6. Personal calificat pentru întreținere și reparații - atribuții:

 • a) Intretine si repară autovehiculele din dotarea societatii;

 • b) Asigură utilizarea la randament maxim a utilajelor, masinilor si instalatiilor din dotarea atelierului ;

 • c) Tine evidenta reparatiilor efectuate in atelier pe fiecare tip de autovehicul/utilaj.

 • 7. Atribuții muncitori /deservenți - atribuții:

 • a) Matura strazile domeniului public conform graficului;

 • b) Razuiestc rigole, curata capace canal

 • c) Răspunde efectuarea și menținerea curățeniei trotuarelor, a părților carosabile, a străzilor, a drumurilor, precum și a locurilor de parcare, parcurilor și spațiilor verzi;

 • d) Răspunde de colectarea deșeurilor rezultate din măturat, din coșurile aplasate pe trotuare și străzi;

 • e) Răspunde de protejarea împotriva împrăștierii gunoiului în timpul transportului containerelor;

 • f) Răspunde de starea containerelor, iar în cazul deteriorării acestora are obligația aducerii la cunoștința șefilor ierarhici de acest fapt;

 • g) Are obligativitatea de a răspunde solicitărilor, din partea șefilor ierarhici, de prezența la serviciu pentru lucrări de salubritate, ori de câte ori este nevoie;

 • h) Raspunde de starea materialelor uneltelor din dotare, solicita înlocuirea acestora in caz de uzare.

 • i) lnlocuieste in caz de necesitate deserventul de pe autospeciale.

 • 2.6.7 Intră în responsabilitatea Operatorului să asigure suficiente resurse umane, inclusiv înlocuirea/suplimentarea personalului în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități. Înlocuirea personalului cheie de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Autorității Contractante și numai în condițiile art. 162 din H.G. nr. 395/2016.

 • 2.7 Cerințe privind identitatea Operatorului, a autorității contractante și a personalului de execuție. Echipamente de protecție și siguranță

  • 2.7.1 Operatorul își va desfășura activitatea sub propria denumire a societății comerciale, marcând toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele, precum și toate materialele publicitare realizate în cadrul campaniilor de informare și conștientizare cu propriile elemente de identitate vizuală, alături de cele ale Municipiului Târgu Mureș.

  • 2.7.2 Personalul de execuție al Operatorului va fi echipat și va purta în mod obligatoriu în timpul orelor de program îmbrăcămintea corespunzătoare desfășurării activităților aflate în responsabilitatea Operatorului și, după caz, va fi dotat cu toate mijloacele/echipamentele de protecție și siguranță necesare, acestea urmând să fie inscripționate, în mod vizibil, cel puțin cu denumirea Operatorului și, după caz, a autorității contractante (în măsura în care aceasta din urmă formulează o astfel de cerere).

  • 2.7.3 Asigurarea echipamentului de protecție și siguranță, respectiv desfașurarea tuturor operațiunilor și activităților care necesită astfel de măsuri se va realiza în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănatatea și securitatea în muncă. Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și mentinute pe toată durata de execuție contractului de delegare a gestiunii serviciului, conform prevedrilor legale în vigoare.

  • 2.7.4 De asemenea, întreg personalul al Operatorului va fi dotat cu carduri/ecusoane conținând cel puțin numele, prenumele, fotografia și numărul de identificare, care vor fi purtate permanent pe toată perioada prestării serviciului, astfel încât, în caz de nevoie, respectivele persoane să poată fi identificate în mod facil atât de către reprezentanții Autorității Contractante, cât și de către utilizatorii serviciului.

 • 2.8 Cerințe privind asigurarea calității, protecției mediului, controlului și monitorizării prestațiilor

  • 2.8.1 Sistemul de management implementat pentru asigurarea calității și protecției mediului acoperă în mod obligatoriu toate activitățile desfașurate de Operator în baza contractului de delegare a gestiunii. În acest sens, Operatorul se asigură că eventualii subcontractanți necesari a fi implicați în execuția contractului dețin capacitatea necesară în vederea respectării acestei cerințe.

  • 2.8.2 În vederea verificării îndeplinirii acestor cerințe, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului/Operatorului toate procedurile, instrucțiunile de lucru, precum și, după caz, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere/recertificare aferente sistemului implementat.

  • 2.8.3 Operatorul are obligația de a asigura monitorizarea și respectarea tuturor cerințelor privind referitoare la protecția mediului stabilite prin autorizații, precum și orice alte cerințe suplimentară impuse de o autoritate competentă privind prestarea servicilor. Operatorul este pe deplin răspunzator în cazul apariției oricărei situații care cade sub incidența Directivei nr. 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător, transpusă în legislația națională prin dispozițiile O.U.G. 68/2007.

  • 2.8.4 Autoritatea Contractantă are dreptul de a monitoriza/controla activitatea Operatorului potrivit propriilor proceduri interne care vor fi comunicate Operatorului 19

ulterior semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului (în perioada de mobilizare) și care sunt obligatorii pentru acesta din urmă. Concluziile acestor activități vor fi luate în considerare de către Autoritatea Contractantă la certificarea plăților către Operator/regularizarea sumelor care trebuie decontate între părți.

 • 2.8.5 În acest sens, Operatorul are obligația de a coopera cu reprezentanții Autorității Contractante, permitând acestora verificarea tuturor înregistrărilor și documentelor întocmite referitoare la serviciu, precum și inspectarea oricăror facilități, instalații/utilaje, echipamente și/sau vehicule.

 • 2.8.6 Autoritatea Contractantă are dreptul de a realiza acțiuni de monitorizare/control planificate, inopinate sau în urma sesizărilor privind situația din teren, dispunând, după caz, aplicarea măsurile legale care se impun, potrivit propriilor competențe.

 • 2.8.7 Ori de câte ori este informat asupra unei asemenea acțiuni, Operatorul are obligația de a pune la dispoziția reprezentanților Autorității Contractante un autoturism, împreună cu câte un reprezentant al Operatorului, mandat în vederea participării la respectivele acțiuni.

 • 2.9 Cerințe privind comunicarea între părți pe parcursul execuției contractului

  • 2.9.1 Operatorul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă în mod operativ cu privire la orice problemă care ar putea afecta desfășurarea activităților specifice în baza contractului, ori asupra oricăror decizii luate care ar putea afecta buna derulare a respectivului contract.

  • 2.9.2 Comunicările între Operator și Autoritatea Contractantă (denumite în continuare “părțile contractante” sau “părți”) referitoare la execuția contractului, inclusiv transmiterea de documente, informații, specificații, indicații, solicitări/cereri sau altele asemenea, se notifică celeilalte părți în scris, cu confirmare de primire. După caz, comunicările vor conține inclusiv propunerile de rezolvare a problemelor semnalate prin acestea.

  • 2.9.3 Autoritatea Contractantă acordă sprijin Operatorului potrivit propriilor competențe care îi revin acesteia în vederea rezolvării tuturor problemelor.

În acest scop, Autoritatea Contractantă organizează în mod regulat ședințe de management referitoare la situația serviciului de salubrizare, la care Operatorul va asigura participarea cel puțin a Responsabilului de contract. După caz, în cadrul acestor sedințe vor fi invitați și alți factori interesați.

 • 2.9.4 Dispozițiile autorității contractante sunt obligatorii, iar în cazul în care Operatorul considera că respectivele dispoziții sunt netemeinice și/sau nelegale, acesta va transmite autorității contractante argumentele de fapt și de drept necesare, în termen de 24 de ore de la data primirii respectivelor dispoziții.

 • 2.9.5 Operatorul are obligația de informa toate categoriile de utilizatori ai serviciului prin intermediul campaniilor de informare organizate de acesta asupra faptului că orice cerere sau reclamație cu privire la serviciile de salubrizare salubrizare - pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public, vor fi adresate acestuia.

În acest scop, Operatorul trebuie să dispună de un dispecerat funcțional (inclusiv în cazul sărbătorilor legale) pe toata durata contractului, care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute și transmiterea spre rezolvare a acestora într-un timp cât mai scurt, ale cărui particularități vor fi prezentate în cadrul propunerii tehnice. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie făcut public pe situl de internet al Operatorului și, după caz, al autorității contractante.

 • 2.9.6 La sfârșitul fiecărei perioade de raportare săptămânală, stabilită prin Caietul de sarcini și/sau la solicitarea expresă a Autorității Contractante, Operatorul are obligația să informeze reprezentanții acestia din urmă cu privire la numărul cererilor și/sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

 • 2.9.7 Operatorul nu are dreptul de a condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizator și/sau de rezoluția autorității contractante în raport cu o asemenea reclamație.

 • 2.10 Cerințe privind securitatea obiectivelor și instalațiilor

  • 2.10.1 Intrarea în incinta oricăror obiective administrate de Operator din și în legătură cu serviciul care face obiectul contractului va fi controlată și limitată de către acesta în mod strict la persoanele autorizate să intre în respectivele incinte pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, pot fi admise cu acceptul Operatorului. În acest scop, regulilele specifice privind accesul la obiective stabilite de catre Operator se prezintă în cadrul propunerii tehnice.

  • 2.10.2 Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale pentru toate obiectivele mai sus menționate, scop în care ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice modul de asigurare a securității acestora (respectiv: rețele de iluminat, împrejmuiri și porți, pichete de incendiu, scenariul de lucru propus pentru asigurarea pazei perimetrului/amprizei, întocmit conform Legii nr. 333/2003, precum și modalitatea concretă de implementare a măsurilor propuse în acest scop pe toata perioada de derulare a contractului). De asemenea, în cadrul propunerii tehnice se va prezenta planul de intervenții în caz de evenimente neprevăzute (cel puțin pentru incendii, fum) care va aborda modul de tratare a unor asemenea situații și iși va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

  • 2.10.3 Orice modificare a elementelor precum cele mai sus menționate pe parcursul duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului va fi comunicată autorității contractante, înainte ca respectiva modificare să producă efecte în vederea execitării dreptului acesteia de opoziție, potrivit propriilor competențe legale.

  • 2.10.4 Orice incident neobișnuit privind securitatea se notifică autorităților competente de ordine publică și va fi înregistrat în mod corespunzător în baza de date a Operatorului. În acest sens, Operatorul va raporta Autorității Contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi.

  • 2.10.5 Operatorul și Autoritatea Contractantă vor examina periodic orice astfel de incident și vor evalua caracterul adecvat al măsurilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei unor evenimente asemanatoare pe viitor.

 • 2.11 Cerințe privind amenajarea bazei de lucru operaționale și sistemul informatic al Operatorului

  • 2.11.1 Operatorul este responsabil cu amenajarea și autorizarea(dupa caz ) unei baze de lucru operaționale potrivit prevederilor legale aplicabile al cărei amplasament, indiferent de locație, trebuie să permită ajungerea pe raza municipiului în condiții normale de trafic a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor implicate în desfășurarea activităților specifice contractului serviciului de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

  • 2.11.2 În acest sens, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice locația propusă pentru baza de lucru operațională, care va trebui să permită organizarea într-o atare manieră încât să se asigure respectarea următoarelor cerințe:

 • a) gararea în condiții optime a utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor din dotarea Operatorului fără a crea un disconfort riveranilor acesteia, inclusiv în cazul condițiilor meteo nefavorabile pentru asigurarea necesității disponibilității imediate a acestora;

 • b) desfășurarea operațiilor întreținere utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/ vehiculelor utilizate în vederea executării obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în conformitate cu normele tehnice/prescripțiile de utilizare ale producătorilor.

 • 2.11.3 În caz defecțiune/nefuncționare a unui utilaj/instalații/echipament/vehicul, este responsabilitatea Operatorului de a le înlocui in termen maxim de 24 ore , după apariția defecțiunii/nefuncționării.

 • 2.11.4 De asemenea, Operatorul răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la punerea în circulație pe     drumurile publice     a respectivelor

utilaje/instalații/echipamente/vehicule, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata derulării contractului.

 • 2.11.5 În vederea executării contractului serviciului, Operatorul trebuie să dispună și să asigure implementarea unui sistem informatic care să dețină capabilități de stocare și procesare a datelor legate de prestarea activităților realizate.

 • 2.11.6 Operatorul acordă Autorității Contractante acces la respectivul sistem informatic în timp real, gratuit, complet (acces la toate informațiile conținute de acesta din/în legătură cu modul de executare a contractului serviciului de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini), nelimitat (fără limitări geografice și/sau tehnice, ori de altă natură) și perpetuu (pe toată durata contractului, în baza drepturilor de utilizare specifice/similare avizelor/autorizațiilor), astfel încât reprezentanții Autorității Contractante să poată verifica în orice moment modalitatea de realizare a activităților specifice contractului încheiat cu Operatorul.

 • 2.11.7 Sistemul informatic trebuie să dețină cel puțin următoarele funcționalități și să fie accesibil on-line, prin intermediul unui browser web:

 • - prelucrarea și procesarea cel puțin a următoarelor date înregistrate zilnic (jurnal zilnic al activităților) și afișarea acestora în formate informațional finit (sintetic/extins/grafic):

 • - monitorizarea și înregistrarea în timp real a poziției GPS, a rutelelor, lungimilor traseelor pe care s-a acționat și a duratei de acțiune/deplasare utilajelor/instalațiilor/echipamentelor/vehiculelor alocate pentru desfășurarea activităților specifice potrivit contractului de salubrizare;

 • - traseul de colectare și codul atribuit acestuia; informații referitoare la conducătorul vehiculului; instalația la care au fost transportate;

 • - incidente, înregistrări ale problemelor, indiferent de natura acestora (cum ar fi întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.);

 • - registre ale operațiilor de inspecție, întreținere și reparații realizate la fiecare utilaj/instalație/echipament/vehicul;

 • - numărul vehiculelor alocate pentru desfășurarea activităților specifice potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare (cum ar fi vehicule utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor);

 • - plângerile și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • - problemele apărute și soluțiile de rezolvare adoptate;

 • - generarea de rapoarte configurabile potrivit specificațiilor Autorității Contractante pentru diferite perioade de timp variabile ( zilnic, săptămânal, lunar).

 • 2.11.8 Ofertantul este liber să aleagă soluțiile tehnice hardware și software adoptate pentru realizarea sistemului informatic mai sus menționat, cu condiția prezentării în cadrul propunerii tehnice a detaliilor de funcționare/implementare a acestora, prin raportare la cerințele mai sus enunțate, inclusiv a respectării cerințelor minime privind raportarea, stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • 2.11.9 În cazul în care ofertantul nu deține un sistem informatic de natura celui mai sus descris, utilajele/instalațiile/echipamente/vehicule nu au în dotare un sistem de monitorizare GPS, acesta va prezenta în cadrul propunerii tehnice un angajament ferm de implementare a acestor tipuri de tehnologii, in perioada de mobilizare, până la inceperea efectiva a serviciului adica 30 de zile.

 • 2.12 Autorizații, avize, licență

  • 2.12.1 Operatorul va obține și va mentine valabile pe toata perioada Contractului orice permise, aprobari sau autorizatii, licențe, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

  • 2.12.2 Operatorul va deține orice alte permise, aprobări, avize sau autorizații care vor fi solicitate de legislație pe toată durata derulării contractului.

  • 2.12.3 Operatorul va obtine autorizații/avize, licențe, in termenele prevazute de legislatia in vigoare, termene care curg de la data semnării contractului, în perioada de mobilizare, dacă este cazul.

 • 2.13 Personal și instructaj

  • 2.13.1 Operatorul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista va menționa numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

  • 2.13.2 Operatorul va stabili personalul obligatoriu astfel încât să se asigure respectarea prevederilor legale aplicabile.

  • 2.13.3 Operatorul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți angajați trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor și trebuie să fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilor și a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

  • 2.13.4 Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de concediu, boală etc.

  • 2.13.5 Operatorul va face cunoscută Autorității Contractante persoana care va gestiona și supraveghea prestarea serviciului în numele său. În absența (pe motiv de concediu, boală etc.) a persoanei astfel autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului. Responsabilul contract, înlocuitorul (înlocuitorii) acestuia (acestora) și maiștrii trebuie să aibă suficiente cunoștințe temeinice tehnice.

  • 2.13.6 Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze și să încheie acorduri cu privire la executarea lucrărilor cu efect de angajare pentru Autorității Contratante . Când Autorității Contractantă o solicită, el trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei.

  • 2.13.7 Periodic, Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operationale, de sănătate si siguranta in munca si de protectia mediului.

  • 2.13.8 Operatorului și echipei sale nu li se permite să vândă sau să distribui în niciun alt mod deșeurile, fără permisiunea autorității contratantei. Operatorului si echipei sale nu li se permite să schimbe traseul deșeurilor, fără permisiunea autorității contractante.

  • 2.13.9 În timpul executării serviciilor, echipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratifîcații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, personalului implicat i se va aplica sancțiunile prevăzute de actele normative în vigoare referitoare la cercetarea disciplinară.

  • 2.13.10 Operatorul va asigura forța de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum și formarea profesională a salariaților.

  • 2.13.11 Operatorul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului a unui număr suficient de persoane cu abilitățile, îndemânările, cunoștințele, instruirea, calificările și experiența necesare și adecvate unei bune desfășurări a Serviciului și se va asigura că are suficient personal de rezervă pentru prestarea în bune condiții a Serviciului, pe toată durata contractului.

 • 2.14 Indentitatea firmei și identificarea personalului

  • 2.14.1 Operatorul va functiona sub numele propriei firme sau a liderului consortiului, marcand tot echipamentul, vehiculele, publicatiile cu acelasi logo sau slogan cu respectarea prevederilor Subcapitolului “Cerințe privind identitatea Operatorului, a autorității contractante și a personalului de execuție. Echipamente de protecție și siguranță”.

  • 2.14.2 Personalul operational va purta imbrăcămintea Operatorului economic in timpul orelor de program.

 • 2.15 Echipament de protecție și siguranță

  • 2.15.1 Operatorul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor si activităților în conformitate cu prevederile legale si normele proprii privind sănătatea si securitatea în muncă.

  • 2.15.2 Prevenirea incendiilor si masurile de protectie vor fi asigurate si mentinute conform legislatiei romanesti si a practicilor internationale.

 • 2.16 Comunicarea

  • 2.16.1 Operatorul va informa Autoritatea Contratantă imediat referitor la orice probleme ce afecteaza prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate in scris, impreuna cu propunerile de rezolvare a situației.

  • 2.16.2 Numai ordinele scrise date de Autoritatea Contratantă Operatorului vor fi obligatorii.

  • 2.16.3 Utilizatorii serviciilor de salubrizare vor fi informati in campania de informare a Autoritatii Contractante că orice comentariu, reclamatie sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile de salubrizare va fi adresată Operatorului.

  • 2.16.4 În acest scop, Operatorul va infiinta un serviciu telefonic funcțional între orele 800 -1600. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie trimis Autorității Contractante.

  • 2.16.5 (1) La sfârșitul fiecărei perioade de raportare (săptămânal), Operatorul are obligația să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

  • (2) Operatorul poate interveni să rezolve reclamațiile doar după acordul prealabil dat de Autoritatea Contractantă.

  • 2.16.6 Operatorul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, respectiv să îi înștiințeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme legate de colectarea deșeurilor, umplerea până la refuz sau alte nerespectări ale regulilor).

  • 2.16.7 În niciun caz, Operatorul nu poate condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizatori.

  • 2.16.8 Operatorul va asigura rezolvarea tuturor problemelor ce apar in gestionarea obiectivelor, in relatia cu Operatorii depozitelor de gestionare a deseurilor și va comunica Autorității Contractante.

  • 2.16.9 Operatorul va implementa o procedura de gestionare (preluare, răspuns si actiune corectiva daca este necesar) a reclamatiilor.

  • 2.16.10 Operatorul va pastra pe timp de minim trei ani inregistrari ale tuturor reclamatiilor primite si ale masurilor luate legate de asemenea reclamatii in Baza de Date a Operatiunilor, inregistrari ce vor fi pastrate la dispozitia Autorității Contratante.

  • 2.16.11 Operatorul este pe deplin raspunzator de toate situatiile care cad sub incidenta Directivei 2004/35/CE transpusa prin OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu.

 • 2.17 Controlul și monitorizarea de mediu

  • 2.17.1 Operatorul va respecta cerintele privind monitorizarea stabilite prin Autorizatiile de mediu, Autorizatiile de Gospodarire a Apelor precum si orice alta cerinta suplimentara impusa de o autoritate competenta (din domeniul protectiei mediului, gospodaririi apelor sau sanatatii publice) privind exploatarea in regim normal a obiectivelor.

 • 2.18 Monitorizarea activității de către Autoritatea Contractuală și Recepția lucrărilor

  • 2.18.1 Autoritatea Contratantă va monitoriza activitatea Operatorului si o va lua in considerare la certificarea platilor catre Operator, dupa cum urmează:

 • (1) Receptia calitativă a lucrărilor de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, se va face de catre personalul desemnat din partea Autoritatii Contractante, în prezenta unui reprezentant desemnat de catre Operator, conform fișei de raport zilnic pusă la dispozitie de catre Autoritatea Contractantă.

 • (2) Recepția calitativă a lucrărilor amintite la paragraful (1), se va efectua zilnic între orele 1300 - 1500 , după terminarea lucrărilor, iar pentru lucrările efectuate în timpul nopții, recepția se va face a doua zi, în cursul dimineții.

 • (3) In cazul unor neînțelegeri apărute se va stabilii o comisie formata din persoane atât din cadrul Autorității Contractante cât și din parte Operatorului, care vor consemna sau nu receptia lucrărilor.

 • (4) Receptia lucrarilor din punct de vedere cantitativ precum și cantitățile de deșeuri colectate vor fi confirmate doar după prezentarea documentelor justificative, conform legii (bon de cântar, avize de transport, fișe de parcurs, rapoarte GPS, fisa de consum).

 • (5) Operatorul este obligat să pună zilnic la dispozitia Autorității Contractante pentru verificare documentul justificativ de depunere la depozitul de deseuri, din care sa rezulte data, numărul și tonajul autovehiculelor/utilajelor si cantitatea de deseuri depusă.

Totodată, va pune la dispoziția Autorității Contractante jurnalul zilnic care va conține raportul rutei GPS, numărul de ore prestate, fișă de pontaj a personalului implicat în activitățile care au fost prestate.

 • (6) Toate autovehiculele/ autospecialele vor fi dotate cu sistem GPS, pentru urmărirea îndeplinirii programului zilnic, de către Autoritatea Contractantă. Compartimentul de specialitate al autorității contractante va avea posibilitatea de vizualizare a traseului parcurs de fiecare utilaj în timp real (online), precum și istoricul traseelor parcurse pe toată durata contractului.

 • (7) Autovehiculele/autospecialele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum.

 • (8) Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, se va recepționa și factura pe baza documentelor justificative prezentate de Operator după eliminarea și neutralizarea acestora.

 • 2.18.2 Operatorul va coopera pe deplin cu Autoritatea Contratantă pentru a monitoriza si controla serviciile si va permite permanent Autorității Contractante sa inspecteze toate inregistrarile si documentele pastrate privind serviciile, si sa inspecteze facilitatile de pe amplasamente, inclusiv instalatiile de tratare si eliminare a deseurilor, echipamentele si vehiculele etc.

 • 2.18.3 Autoritatea Contratantă va fi informată despre inspectiile programate de alte autorități si va putea participa la oricare dintre aceste inspecții.

 • 2.18.4 Autoritatea Contractantă va organiza sedintele de management al serviciilor cu participarea Operatorului si, daca este cazul, a Operatorilor instalatiilor de gestionare a deșeurilor.

 • 2.18.5 Pentru eficientizarea acestor lucrari, a responsabilizarii personalului angajat si pentru o mai buna verificare a calitatii lucrarilor executate Operatorul va organiza metoda de lucru astfel :

 • (1) Pe fiecare parte a strazii se aloca cate un Operator stradal, echipat corespunzator prestarii serviciului conform cerintelor tehnice si de calitate.

 • (2) Norma de lucru, conform normativului este de minim 7.000 mp/8 ore/ persoană, pentru măturatul manual.

 • (3) Lucrătorul stradal va curăța si întreține toată suprafața arondată iar deșeurile stradale vor fi eliminate de pe suprafața domeniului public, conform legislației în vigoare, iar prin documente justificative va fi menționată cantitatea adunată, respectiv modul de eliminare.

 • (4) Lucrătorul stradal va fi direct răspunzator pentru sectorul arondat pe timpul programului orar stabilit, pentru orice daună provocată terților.

 • (5) In cazul unor comenzi ocazionale din partea Autorității Contractante ce necesită activități mai complexe, Operatorul poate organiza muncitorii in echipe.

 • (6) Deseurile stradale rezultate din măturatul manual, golirea coșuri stradale și întreținerea căilor publice se vor colecta la terminarea lucrărilor de salubrizare, obligatoriu până la sfârsitul programului de lucru, ulterior fiind transportate la depozitul de deșeuri autorizat pentru neutralizare, iar zilnic se va tine evidența deșeurilor stradale colectate.

 • (7) Operatorul va pune la dispoziția Autorității Contractante bonuri de cântar, fișe de parcurs, ruta, datele tehnice ale utilajelor: tonaj, nr. de înmatriculare ale autovehiculelor.

 • 2.18.6 Pentru o transparență si eficientă monitorizare a activității de transport deșeuri stradale, Operatorul va lua urmatoarele măsuri:

 • (1) Va echipa toate utilajele cu sistem GPS si va transmite codurile de acces Autorității Contractante, fără limitarea accesului. Autospecialele destinate măturatului/aspiratului mecanizat vor rula cu viteza între 5 și 15 km/oră, în funcție de gradul de murdărie al carosabilului și de natura suprafeței carosabile.

 • (2) Va delega un reprezentant cu putere de decizie din partea Operatorului raspunzator pe acest segment de activitate, care va raspunde la solicitarile serviciului specializat al Autorității Contractante.

 • (3) Va intocmi si va prezenta lista a autovehiculelor în dotare, conform actelor emise de RAR si cu nr. de înmatriculare, capacitatea de transport, care sunt destinate exclusiv pentru municipiul Târgu Mureș.

 • (4) In fiecare zi de luni va prezenta serviciului specializat al Autorității Contractante, bonurile de cantar centralizate, ce dovedesc depunerile de deseuri la depozitul de deșeuri conform, pentru fiecare zi din saptamâna anterioară. Aceste date se vor introduce pe un tabel final la sfarsitul lunii în curs pentru întocmirea situației de plată.

 • (5) Tabelul centralizator va contine urmatoarele rubrici: zona de colectare a deșeurilor stradale, nr. inmatriculare autovehicul, nr. de curse, bon de cantar/cursă, raport GPS.

 • (6) Operatorul va prezenta si situația din Registrul de intrări de la Operatorul depozitului conform.

 • (7) In cazul unor schimbari de ordin tehnic ( autovehicul defect, etc) sau de suplimentare a parcului auto, Operatorul va notifica de îndată serviciul specializat al Autorității Contractante, inainte de a intra in functiune noul autovehicul.

 • 2.19 Securitatea obiectivelor

  • 2.19.1 Intrarea in obiective va fi controlată de Operator si limitată de catre acesta la persoanele autorizate sa intre în incinta pentru motive asociate cu operarea, intretinerea, control si monitorizarea activitatilor si la persoanele care livreaza deseuri. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate in scopuri educative, vor fi admise cu acceptul Operatorului.

  • 2.19.2 Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de catre Operator si vor fi comunicate Autorității Contractante.

  • 2.19.3 Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei si a integritatii protectiei perimetrale pentru toate obiectivele.

  • 2.19.4 Orice incident neobisnuit privind securitatea va fi notificat autoritatilor competente de ordine publica si va fi inregistrat in Baza de Date a Operatiunilor. Operatorul va raporta Autoritatii Contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul si Autoritatea Contractantă vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ si vor evalua caracterul adecvat al masurilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei unor evenimente asemanatoare pe viitor.

 • 2.20 Operațiuni de urgență

  • 2.20.1 Operatorul va pregati si implementa un Plan de interventii in caz de evenimente neprevazute si isi va instrui personalul referitor la continutul acestui plan, pentru a fi pregatit in cazul urgentelor cum ar fi incendii, fum si scurgeri de materiale periculoase, accidente rutiere, pandemii, epidemii, etc.

  • 2.20.2 Planul de interventii in caz de evenimente neprevăzute va fi depus la Autoritatea Contractantă, în perioada de mobilizare.

CAPITOLUL 3

SERVICIUL DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

3.1 Aspecte generale

 • 3.1.1 Activitățile specifice spre a fi desfășurate sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, fiind grupate în două categorii , după cum urmează:

 • a) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • b) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • 3.1.2 Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de salubrizare -măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în condițiile legii, în aria

administrativ-teritorială a Municipiului Târgu Mureș, deținând conform legii, exclusivitatea asupra desfășurării acest or activități în aria de delegare.

 • 3.1.3 Lista străzilor și suprafețele aferente zonelor pe care se desfășoară activități de salubrizare se regăsește în Anexa nr. 5 respectiv Anexa nr. 6. În cazul în care apar străzi noi în Nomenclatorul Stradal acestea vor fi incluse în programul de salubrizare prin acordul scris al părților.

 • 3.1.4 Activitățile de salubrizare se vor aplica la obiectivele și suprafețele din raza teritorial-administrativă a Municipiului Tg Mureș, așa cum sunt ele definite în prezentul capitol, pentru următoarele activități:

 • > Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice:

 • 1) Măturatul manual și întreținerea căi publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate);

 • 2) Golirea coșurilor de gunoi stradale (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate);

 • 3) Măturatul și aspiratul mecanizat al căilor publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate);

 • 4) Spălatul mecanizat al căilor publice;

 • 5) Stropirea mecanizată a căilor publice;

 • 6) Curățarea manuală a canalelor pluviale/rigolelor (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate);

 • 7) Curățarea mecanizată a canalelor pluviale neamenajate (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate);

 • 8) Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor stradale.

 • > Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

 • 3.2 Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

 • 3.2.1 Măturatul manual și întreținerea căilor publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe si în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spatiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanizat.

 • (2) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (3) Măturatul manual se efectuează astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) măturatul propriu-zis al carosabilului si al trotuarelor cu mături, perii,etc;

 • b) precolectarea deșeurilor stradale de pe căile publice, prin procedee manuale;

 • c) depozitarea temporară a deșeurilor stradale in europubele sau saci biodegradabili.

 • d) încărcarea deșeurilor stradale în mijloace de transport deșeuri;

 • e) transportul și neutralizarea deșeurilor stradale la depozitul autorizat.

 • (5) Măturatul manual / întreținerea căilor publice, se realizează pe toată lungimea carosabilului și o lățime de minim 2 metri de la bordură/rigolă spre axul drumului, respectiv integral pentru trotuarele aferente (inclusiv în refugiile stațiilor mijloacelor de transport în comun), indiferent de infrastructura existentă (pavele din beton, canale pluviale, rigole din beton, asfalt, macadam, etc.).

 • (6) Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice (în cazul precipitațiilor atmosferice, în locul acestei operații se realizează operațiunea de golire a coșurilor de gunoi stradale).

 • (7) Măturatul manual se poate desfășura, indiferent de anotimp, atunci când:

 • - arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului;

 • - deși arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

 • (8) Colectarea deșeurilor rezultate din activitatea de măturat manual/ întreținere căi publice, se realizează în recipiente acoperite, care se vor transporta cu mijloace de transport adecvate (pentru degajarea cailor publice se va transporta inclusiv zăpada/gheața de pe căile publice).

 • (9) Depozitarea temporală a rezidurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol SE VA REALIZA în saci depuși pe trotuare sau alei pietonale fără a bloca sau împiedica circulația.

 • (10) Echipajele specializate vor utiliza autovehicule/autospeciale pentru transportul deșeurilor stradale, numărul acestora trebuind să permită deservirea în timp real a întregului personal care execută operația de întreținere pe durata unui schimb. Descărcarea deșeurilor stocate în autovehicule/autospeciale se va face la un depozit autorizat de eliminare a deșeurilor, la care este arondat autoritatea publică locală.

 • (11) Frecvențele de realizarea a operațiunii de măturat manual:

 • - Pentru străzile laterale / secundare: min. 2 treceri/săptămână;

 • - Pentru străzi principale : min. 3 treceri/săptămână;

 • - Pentru zone centrale / aglomerate: 6 -7 treceri/săptămână.

Frecventele de lucru vor fi autorizate ca număr de treceri, pe tipuri de operatiuni, de către Autoritatea Contractantă prin programul săptamânal de lucru pus la dispozitia operatorului în functie de anotimp si necesități.

 • (12) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare va înștiința autoritatea contractanta si va interveni doar după clarificarea operațiunilor necesare care se impun.

 • (13) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (14) Autoritățile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

 • (15) Deseurile stradale rezultate din măturatul manual/întreținerea căilor publice se vor colecta de la terminarea lucrărilor de salubrizare, obligatoriu până la sfârsitul programului de lucru, și transportate la depozitul de deșeuri autorizat, pentru neutralizare.

 • 3.2.2 Golirea coșurilor de gunoi stradale (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

 • (1) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) precolectarea deșeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle de plastic, resturi vegetale etc., din coșurile de gunoi stradale și din scrumierele acestora;

 • b) golirea conținutului coșurilor, care se va face in saci biodegradabili inscripționați sau europubele;

 • c) spălarea periodică a coșurilor stradale de pe domeniul public;

 • d) încărcarea deșeurilor rezultate în autovehicule de transport deșeuri, transportul și neutralizarea acestora la depozitul autorizat.

 • (2) Operațiunea cuprinde golirea propriu - zisă a coșurilor stradale și efectuarea curățeniei în jurul acestora.

 • (3) Programul de golire a coșurilor de gunoi stradale va fi stabilit de către Autoritatea Contractantă, cu frecvența în funcție de zonă și de necesități

 • (4) Se vor goli coșurile stradale de pe căile publice, stații de autobuze, spații de joacă și de agrement, spații de odihnă, parcuri, parcări publice, etc.

 • (5) Norma medie este de minim 2.000 coșuri de gunoi stradale golite/zi.

 • (6) Deseurile stradale rezultate din golit coșurile stradale se vor colecta la terminarea lucrărilor de salubrizare, obligatoriu până la sfârsitul programului de lucru, și vor fi transportate la depozitul de deșeuri autorizat, pentru neutralizare.

 • 3.2.3 Măturatul și aspiratul mecanizat al căilor publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

 • (1) Măturatul mecanizat se realizează cu mașini specializate, echipate cu perii cilindrice si/sau circulare care vin în contact direct cu suprafața pe care se execută măturatul, cu sistem de umezire a prafului și cu sistem de aspirare - colectare a reziduurilor rezultate (pe ambele sensuri pe lățimea de lucru a utilajului).

 • (2) Mașinile de măturat urban economisesc timp și forță de muncă, îmbunătățind calitatea curățeniei. Utilizarea acestor mașini asigură o productivitate mult mai ridicată decât a unui Operator manual. Periile și motoarele de aspirare colectează toate tipurile de reziduuri și au sisteme speciale de filtrare care mențin praful colectat, acesta nedispersându-se în exterior.

 • (3) Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

 • a) măturatul mecanic efectiv al suprafețelor de salubrizat;

 • b) descărcarea deșeurilor colectate în autogunoiere, transportarea și neutralizarea zilnică a acestora la depozitul autorizat.

 • (4) Aceasta activitate se desfășoară in perioada martie - noiembrie, perioada care se poate modifica, in funcție de condițiile meteorologice, pe bază de comandă fermă din partea Autorității Contractante, cu excepția perioadei ploioase, a celei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Măturatul/aspiratul mecanizat al trotuarelor si al carosabilului se realizează pe întreaga lungime a străzii și pe o lățime de minim 2 m de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului. Pentru evitarea formării prafului, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului/trotuarelor cu apă, doar în situațiile în care praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă, temperatura exterioară în zona măturată nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • (6) Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Măturatul/aspiratul mecanizat al trotuarelor si al carosabilului se poate desfășura ziua și noaptea, indiferent de anotimp, atunci când:

 • - arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului;

 • - arterele, deși nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

 • - temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (7) Echipamentele/vehiculele pentru realizarea măturatului mecanizat al carosabilului trebuie să aibă o zonă activă de măturare cuprinsă între 1-2 metri.

 • (8) Frecvențele de realizarea a operațiunei de măturat mecanizat: 2-3 treceri/săptămână si/sau conform programului de lucru prezentat de catre Autoritatea Contractantă.

 • (9) Măturatul/ aspiratul mecanizat include și îndepărtarea depunerilor de noroi, nisip și praf, de la marginea carosabilului.

 • 3.2.4 Spălatul mecanizat al căilor publice

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât si pe trotuare, în funcție de condițiile meteorologice concrete la solicitarea autoritatii contractante.

 • (2) Operația de spălare constă în dispersarea apei pe carosabil/trotuare, astfel încât să se evite formarea prafului și să se creeze un climat favorabil de confort și igienă citadină. Operațiunea se va realiza cu precauție fără a produce daune terților.

 • (3) Spălatul carosabilului se realizează pe toată lungimea străzii și o lățime de minim 2 metri de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului. Spălatul carosabilului și al trotuarelor va fi realizat integral pentru întreaga suprafață stabilită.

 • (4) Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Spălatul carosabilului și al trotuarelor se poate desfășoară de regulă în perioada aprilie - octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (5) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (6) Este interzisă operația de spălare în anotimpul călduros, în intervalul orar 1300 - 1700, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (7) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. anterior și pentru planificarea operațiilor de spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (8) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (9) Pentru realizarea operațiunii de spălare sau stropire se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (10) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (11) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (12) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

 • 3.2.5 Stropirea mecanizată a căilor publice

 • (1) Stropirea carosabilului se execută în perioada verii, perioadă ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice reale, și se practică pe suprafețe in prealabil salubrizate.

 • (2) Stropirea constă in dispersarea apei pe toată suprafața carosabilului, pentru evitarea formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort si igienă citadină.

 • (3) Lucrarea se efectuează numai cu utilaje specializate pentru stropit. In timpul operației se va evita stânjenirea circulației pietonale sau stropirea pietonilor, clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări etc.

 • (4) Activitatea se desfășoară pe întreaga suprafață indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • (5) Stropirea străzilor se efectuează atunci cand temperatura depășește 30oC.

 • (6) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • b) stropirea efectivă a străzilor.

 • 3.2.6 Curățarea manuală a canalelorpluviale/rigolelor (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

 • (1) Curățatul canalelor pluviale/rigolelor betonate, pavate se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Curățatul (răzuitul) rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni, avarii la rețele subterane, lucrări de constructii, după deszapezire, etc.

 • (2) Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea prafului și materialelor grosiere: noroi, nisip, aluviuni datoratate uor ploi torențiale, deșeuri vegetale etc, pe o porțiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al străzii în zona de autorizare, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • (3) Activitatea de răzuit rigole se execută pe toata durata anului, ori de cate ori este nevoie.

 • (4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

 • a) curățatul canalelor pluviale/rigolelor cu razul sau lopata;

 • b) strângerea materialelor grosiere (noroiului, nisipului, pământului) rezultate din răzuire în grămezi depozitate la marginea trotuarului, care vor fi transportate în ziua efectuării răzuirii rigolei cu utilaje adecvate la depozitul autorizat;

 • c) încărcatul grămezilor in europubele;

 • d) golirea europubelelor in autogunoiere si transportul zilnic al deșeurilor la depozitul autorizat;

 • e) depozitarea deșeurilor rezultate in urma acestei activități la depozitul autorizat.

 • 3.2.7 Curățarea mecanizată a canalelor pluviale neamenajate (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

 • (1) Curățarea mecanizată a canalelor pluviale neamenajate constă în curățarea șanțurilor podețelor și canalelor de pe marginea carosabilului, de materiale aluvionare depuse, de mâl, de diverse deșeuri, de vegetația existentă, etc. Operațiunea se va realiza cu ajutorul utilajelor specifice .

 • (2) Curățarea mecanizată a canalelor pluviale neamenajate este o lucrare de necesitate, determinată de ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni, avarii la rețele subterane, lucrări de constructii, după deszapezire, etc.

 • (3) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) curățarea (decolmatarea) canalelor pluviale neamenajate - șanțuri și podețe de pe marginea carosabilului, de materialele depuse, mâl, deșeuri, etc cu ajutorul utilajelor specifice.

 • b) strângerea materialelor rezultate (noroi, nisip, pământ, mâl, vegetale, alte deșeuri, etc) în grămezi depozitate la marginea căilor publice și care vor fi transportate obligatoriu în ziua efectuării operațiunii, cu utilaje adecvate la depozitul autorizat;

 • c) încărcarea deșeurilor rezultate în autovehicule, care le vor transporta la depozitul de deșeuri autorizat.

 • d) depozitarea deșeurilor rezultate in urma acestei activități la depozitul autorizat.

 • (4) Activitatea se desfășoară pe întreaga suprafață indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • (5) Materialele rezultate (noroi, nisip, pământ, mâl, vegetale, alte deșeuri, etc) vor fi depozitate în grămezi la marginea carosabilului/trotuarului și vor fi transportate obligatoriu în aceeași zi, cu utilaje adecvate la depozitul autorizat.

 • 3.2.8 Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor stradale

 • (1) Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitățile de măturat manual, mecanizat, golit coșuri stradale, curățare canale pluviale/rigole și curățare canale pluviale neamenajate nu se vor amesteca cu deșeurile municipale și vor fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

 • (2) Costurile de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor stradale prin depozitare, care rezultă în urma activităților de măturat manual, mecanizat, golit coșuri stradale, curățare canale pluviale/rigole și curățare canale pluviale neamenajate, se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestor activități, iar cantitatea de deșeuri rezultată va fi contabilizată prin bonuri de cântar.

 • 3.3 Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau instalații de neutralizare

 • (1) Autoritățile administrației locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

 • (2) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Prestarea activităților de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de două ore de la anunțare;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • (4) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

 • (5) Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maxim două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

 • (6) Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

 • (7) Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

 • (8) Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

 • (9) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (10) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (11) Operatorul de salubrizare, va raporta cantitățile eliminate, Autorității Contractante.

 • (12) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • 3.4 Specificații tehnice de calitate în ceea ce privește salubrizarea

  • 3.4.1 Prestarea activităților de măturat, spălat si întreținerea căilor publice se va executa astfel încât sa se realizeze:

 • - continuitatea activității, indiferent de anotimp si condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • - corectarea si adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele Autorității Contractante;

 • - controlul calității serviciului prestat;

 • - respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • - respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • - asigurarea capacitații de transport al deșeurilor stradale, în întreaga arie administrativ teritorială încredințată;

 • 3.4.2 Programul de execuție a activității de salubrizare - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, se va stabili de Autoritatea Contractantă, va fi comunicat Operatorului din timp și va avea in vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în program să fie zilnic în stare de curățenie, prin executarea tuturor lucrărilor necesare, în funcție de sezon.

 • 3.4.3 Programul de salubrizare - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, este stabilit săptămânal, și este unul variabil în functie de necesității, de conditiile meteorologice, sau de alte situații care necesită salubrizarea anumitor zone, astfel că Operatorul va fi informat, în scris, printr-o adresă sau prin poșta electronică e-mail, de schimbarea programului de salubrizare, cu 24 ore înainte de modificarea programului prestabilit pentru săptămâna în curs.

 • 3.4.4 Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate: deșeuri rezultate din măturarea manuală, curățarea, decolmatarea canalelor pluviale: rigole, șanțuri, golirea conținutului coșurilor de gunoi, depuneri de deșeuri în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă, cadavrele animalelor de pe domeniul public, etc.

 • 3.4.5 Transportul si depozitarea deșeurilor se vor efectua la depozitul autorizat, cu respectarea legislației specifice depozitării deșeurilor.

 • 3.4.6 Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubră cuprinde toată suprafața carosabilului, a aliniamentelor stradale si a trotuarelor, a parcurilor, a stațiilor de transport in comun, a parcărilor publice, pasajelor pietonale, etc.

 • 3.4.7 Măturatul manual se efectuează astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului, să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • 3.4.8 În cazul în care pe durata contractului vor exista situații în care Nomenclatorului Stradal disponibil la nivelul autorității contractante va suferi modificări, acestea vor fi transpuse în mod corespunzător în cadrul programului de salubrizare prin acordul scris al părților.

 • 3.4.9 Operatorul nu are dreptul de a schimba coșurile stradale/dispozitivele speciale prevazute în prezentul caiet de sarcini fără acordul prealabil, în scris al autorității contractante.

 • 3.4.10 (1) Operatorul se va asigura că:

 • - coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt corect manevrate pentru a evita orice deteriorare;

 • - coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt complet golite în timpul operațiunii de descărcare în autogunoiere/autospeciale;

 • - la finalizarea operațiunei de descărcare, coșurile stradale/dispozitivele speciale sunt readuse la starea inițială.

 • - coșurile/dispozitivele speciale, deterioate din culpa exclusivă a Operatorului, vor fi înlocuite în cel mult 5 zile lucrătoare de la data constatării unei deteriorări/sesizării de către utilizatori/Autoritatea Contractantă.

 • ( 2) În acest scop, Operatorul va ține evidența coșurilor/dispozitivelor respective, cu menționarea stării în care acestea se află.

 • 3.4.11 Personalul care desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor procedează la încărcarea în autovehicule a întregii cantități de deșeuri existente în coșurile respective, lăsând locul curat și măturat.

 • 3.4.12 Modalitatea de desfășurare a activitățile specifice salubrizării stradale se va raporta la prioritățile stabilite de către Autoritatea Contractantă. Ori de câte ori Operatorul se va confrunta cu o situație în care este împiedicat în realizarea activităților solicitate, acesta are obligația de a informa de îndată Autoritatea Contractantă în vederea luării măsurilor care se impun.

 • 3.4.13 (1) În cazul în care pe trotuare/carosabil (pe o anumită stradă/tronson de drum)

sunt efectuate lucrări edilitare pentru care se întrerupe total/parțial circulația auto, Operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubizare stradală pe perioada de realizarea a respectivelor lucrări și va scădea volumele de lucrări aferente operațiilor programate pentru respectiva stradă/tronson.

 • (2) Într-o atare situație, menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de drum respectiv cade în sarcina constructorului.

 • 3.4.14 Operatorul trebuie să asigure necesarul de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pentru pentru măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe care le va utiliza pentru îndeplinirea în condiții optime a activității având în vedere programul, cantitățile estimate/suprafețele de lucru aferente precum și frecvența acestor operații solicitată prin prezentul caiet de sarcini.

 • 3.4.15 În acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5 -7 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 (mai puțin în cazul numărului fix de utilaje, respectiv al celor pentru care nu a fost stabilită o suprafață de lucru specifică de deservire), ținând cont de solicitările minimale ale Autorității Contractante.

 • 3.4.16 Toate utilajele/intalațiile/echipamentele/vehiculele prezentate în cadrul propunerii tehnice vor fi utilizate în mod exclusiv pentru prestarea serviciului pe aria teritorială administrativă a Municipiului Târgu Mureș. Condiția de exclusivitate nu se aplică în cazul în care Autoritatea Contractantă și-a exprimat acceptul prealabil, în scris, asupra renunțării la acest drept prin corelare cu propriile necesități, obiective și constrângeri.

 • 3.4.17 Toate autospecialele și autovehiculele utilizate pentru salubrizarea (măturat/aspirat, spălat mecanizat, etc) vor fi dotate cu GPS-uri, pentru a putea fi monitorizat traseul/rutele pe care s-a acționat și durata de acțiune. Codurile de acces vor fi puse la dispoziția Autorității contractante pe toată durata contractului, fără nici o limitare.

 • 3.4.18 De asemenea, toate utilajele autopropulsate care deservesc serviciul de salubrizare se vor încadra în normele de poluare stabilite de legislația în vigoare.

 • 3.4.19 Totodată, utilajele vor îndeplini cerințele de dotare cu un sistem GPS conectat la sistemul informatic în conformitate cu cerințele de mai sus.

 • 3.4.20 Ofertantul va înființa minim un punct de lucru pentru activitățile de salubrizare -măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, pe raza municipiului Târgu Mureș.

 • 3.4.21 Asigurarea degajării carosabilului pe toată durata de execuție a serviciului de salubrizare, în regim de urgență, în maxim 30 minute de la momentul anunțării privind producerea accidentului sau incidentului.

 • 3.4.22 Sacii folositi la colectarea deșeurilor vor fi biodegradabili și vor fi inscripționați cu numele firmei.

 • 3.4.23 Normele de lucru pentru activitățile de salubrizare, aferente prezentului Caiet de sarcini sunt:

 • - pentru activitatea de măturat manual: minim 7.000 mp/persoană/8h;

 • - pentru activitatea de golit coșuri stradale: minim 2.000 buc./zi;

 • - pentru activitatea de măturat/aspirat mecanizat, minim 200.000 mp/auto/8h;

 • - pentru activitatea de, spălat: minim 200.000 mp/auto/8h;

 • - pentru activitatea de stropire: minim 500.000 mp/auto/8h;

 • - pentru activitatea de curățare manuală a canalelor pluviale/rigolelor:

minim 350 ml/persoana/8h;

 • - pentru activitatea de curățare mecanizată a canalelor pluviale neamenajate: minim 300 ml/persoana/8h.

 • 3.5 Întreținere vehicule

  • 3.5.1 În scopul prestării serviciului, Operatorul va furniza propriile vehicule și recipienți în număr suficient și adecvat pentru a se asigura că serviciile privind activitățile de salubrizare se realizează într-un mod corespunzător.

  • 3.5.2 Este responsabilitatea Operatorului să întrețină toate vehiculele folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

  • 3.5.3 În caz de defecțiune și nefuncționare este responsabilitatea Operatorului de a înlocui vehiculele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariția defecțiunii sau nefuncționării.

 • 3.6 Sistemul informatic si baza de date a operatiunilor

  • 3.6.1 Operatorul va instala, utiliza si intretine un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate si procesate datele legate de functionarea acestuia.

  • 3.6.2 Sistemul informational trebuie sa poata genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si anuale prin agregarea si procesarea numărului mare de inregistrari primite zilnic.

  • 3.6.3 Sistemul informatic va fi implementat inca din etapa de mobilizare si va trebui sa fie utilizabil la data inceperii serviciului.

  • 3.6.4 Sistemul informational trebuie astfel realizat încât sa faciliteze aplicarea cerintelor din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificarile si completarile ulterioare.

  • 3.6.5 Operatorul este liber sa aleaga solutiile hardware si software de realizare a Sistemului informatic, tinand seama de cerintele minime privind raportarea.

  • 3.6.6 Operatorul va tine un jurnal zilnic al activitatilor, care va cuprinde cel putin urmatoarele date:

 • a) traseul de colectare a deșeurilor si codul acestuia;

 • b) conducatorul vehiculului, numărul de înmatriculare, tipul utilajului, ore de funcționare;

 • c) cantitatile de deseuri stradale colectate pe raza unității administrativ - teritoriale.

 • d) instalatia la care au fost transportate și documentul de descărcare;

 • e) incidente, inregistrari ale problemelor, intreruperi programate si neprogramate, defectiuni si accidente, activitati de intretinere sau reparatii si timpii de oprire a serviciilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii atmosferice, etc.;

 • f) registre ale lucrarilor de intretinere si reparatii realizate la fiecare echipament;

 • g) vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.);

 • h) plangeri si notificari primite si raspunsurile corespunzatoare;

 • i) problemele aparute si solutiile folosite;

 • j) orice alte date înregistrate, solicitate de Autorității Contractuale.

 • 3.6.7 Autoritatea Contractuală isi rezerva dreptul de a solicita periodic si furnizarea de Rapoarte zilnice. Formatul standard al Rapoartelor zilnice se va conveni intre Autoritatea Contractuală si Operator inainte de Data de incepere.

 • 3.6.8 Sistemul informational, pe baza inregistrarilor zilnice, trebuie sa poata genera rapoarte lunare, trimestriale. privind oricare categorie de inregistrari.

CAPITOLUL 4

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

4.1 Modul de prezentare a ofertei tehnice

 • 4.1.1 Oferta tehnică, care trebuie întocmită va avea în vedere utilajele menționate în documentația tehnica, în caz contrar oferta urmează a fi declarată ca neconformă.

Aceasta trebuie să prezinte cel puțin următoarele aspecte: managementul și organizarea activității, care va cuprinde cel puțin : organigrama cuprinzînd posturile de lucru necesare derulării activității, atribuțiile specifice fiecărui post, mobilizarea si operationalizarea activității.

 • 4.1.2 Operatorul economic trebuie să răspundă punctual la toate cerințele cuprinse în prezentul caiet de sarcini și să detalieze în cadrul propunerii tehnice modalitatea și mijloacele concrete prin care serviciile ofertate îndeplinesc aceste cerințe, astfel încât comisia de evaluare să aibă posibilitatea evaluării acesteia în mod obiectiv, prin raportare la informațiile prezentate de ofertant și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. La întocmirea propunerii tehnice se va ține cont de toate activitatile aferente serviciului de salubrizare - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice.

 • 4.1.3 Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va cuprinde cel puțin elementele mentionate in cadrul fișei de date a achiziției, precum și prezentarea în detaliu cu privire la serviciile ofertate, echipamentele și software utilizate (în cazul sistemului informatic), precum si soluțiile tehnice propuse prin raportare la cerințele stabilite în prezentul caiet de sarcini.

 • 4.1.4 Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentului caiet de sarcini poate conduce la respingerea ofertei ca neconformă, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale aplicabile. Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini, ori care nu demonstrează înțelegerea contextului și obiectivelor/rezultatelor așteptate în urma execuției contractului, poate conduce la respingerea ofertei. De asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea Operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea exactă a modalității de îndeplinire, nu va fi acceptat.

În acest sens se solicită din partea ofertantilor și intră în răspundurea acestora prezentarea mijloacelor probante în sprijinul oricăror afirmații care se pot încadra în categoria exemplului anterior menționat.

 • 4.1.5 Nerespectarea cerințelor caietului de sarcini și/sau absența din cadrul conținutului propunerii tehnice a specificațiilor minime stabilite pentru fiecare dintre serviciile solicitate poate atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

 • 4.1.6 Oferta tehnica va cuprinde descrierea detaliata a activitatilor aferente etapei de mobilizare in mod distinct fiecare activitate in parte.

 • 4.1.7 Oferta tehnica va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operationale si a instructiunilor de lucru care vor fi utilizate in derularea activitatii prin implementarea sistemelor de management de mediu, calitate si sănătate ocupatională.

 • 4.1.8 Oferta trebuie sa prezinte in mod clar durata de timp scursa intre Data semnarii Contractului si Data inceperii activitatii pentru toate activitatile care fac obiectul contractului.

 • 4.1.9 În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activitatii detaliat si coerent, care sa prezinte cel putin:

 • a) alocarea de resurse pentru fiecare categorie de deseuri (vehicule cu prezentarea documentelor care atestă standardul EURO și capacitatea de transport a fiecărui vehicul, echipamente, unelte, personal);

 • b) modul de prezentare a necesarului de utilaje.

 • c) modul de colectare a deșeurilor stradale, echipamentele si resursele utilizate pentru fiecare activitate aferentă Serviciului.

 • d) Modul de colectare a deșeurilor /cadavre de animale.

 • 4.1.10 La momentul întocmirii ofertei se va tine cont de situația privind străzile înguste și a celor unde este permis folosirea unor utilaje cu tonaj redus.

 • 4.1.11 Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că acesta va respecta cerințele stipulate în Caietul de sarcini, Contract și anexele sale.

 • 4.1.12 Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că acesta va respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări. În cazul unei asocieri, această declarație va fi asumată de toții membri asocierii.

 • 4.1.13 Formularul de contract se va depune însoțit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru Autoritatea Contractantă.

 • 4.2 Modul de prezentare a ofertei financiare

  • 4.2.1 Elaborarea ofertei financiare se va face conform prevederilor cuprinse in cadrul prezentului caiet de sarcini. (Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini - Oferta tehnică si financiară).

  • 4.2.2 Pentru fiecare activitate și fiecare tip de tarif indicat ca factor de evaluare se va întocmi câte o fișă de fundamentare (Anexa nr. 2: Formular 9 - Fișa de fundamentare a tarifului).

  • 4.2.3 Pentru fiecare element de cost din fișa de fundamentare se va prezenta modalitatea detaliată de determinare/cuantificare a acestuia, conform Formularului 9 - Fișa de fundamentare a tarifului.

  • 4.2.4 Ofertantul este responsabil pentru corelarea ofertei tehnice și a cele financiare.

  • 4.2.5 Ofertantul va avea in vedere tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean (acestea sunt prezentate în Anexa nr. 3).

4.2.6 Modalitatea de ofertare: Preturile vor fi ofertate pe unitatea de măsură.

Nr. crt.

Denumire activitate

Cantitate anuală estimată

Unitate de măsură

Tarif ofertat (lei/UM, fără TVA)

1

Măturat manual și întreținere căi publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

168.000.000

1.000 mp

...........

2

Golire coșuri de gunoi stradale (inclusiv transport și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

720.000

bucăți

...........

3

Măturat și aspirat mecanizat căi publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

86.400.000

1.000 mp

...........

4

Spălat mecanizat căi publice

86.400.000

1.000 mp

...........

5

Stropire mecanizată căi publice

4.800.000

1.000 mp

...........

6

Curățare manuală canale pluviale/rigole (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

240.000

ml

...........

7

Curățare mecanizată canale pluviale neamenajate (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

48.000

ml

...........

8

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

8.400

kg

...........

Notă:

 • - Toate tarifele ofertate vor include colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor stradale rezultate, prin depozitare la depozitul de deșeuri conform.

 • - Cantitățile estimate pentru deșeuri stradale generate: 684,90 tone/lună, cf Standardului SR 13.400 : 2016

 • 4.3 Tarifele aplicate

  • 4.3.1 Tarifele cotate de Operator în cadrul ofertei trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • - asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate prin prezentul caiet de sarcini și regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, în scopul atingerii indicatorilor de performanță stabiliți;

 • - asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare, precum și a integrității bunurilor conexe acestuia aparținând domeniului public și privat al autorității contractante care sunt sau pot fi afectate de modul de prestare al serviciului, precum și asigurarea protecției mediului.

 • 4.3.2 Tarifele ofertate pentru realizarea serviciului se vor calcula și fundamenta în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 al A.N.R.S.C., scop în care ofertantul va prezenta în cadrul ofertei, justificările aferente.

 • 4.3.3 Toate tarifele ofertate vor include transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor rezultate, la depozitul de deșeuri conform.

 • 4.3.4 Tarifele aferente prezentului contract nu pot fi ajustate sau modificate înaintea termenului de 6 luni de la începutul prestarii serviciului efectiv adica dupa 30 de zile de mobilizare.Tarifele, dupa termenul de 6 luni pot fi ajustate sau modificate cu acordul autorității contractante, numai în situația în care modificările legislative apărute ulterior intrării în vigoare a prezentului contract, impun acest lucru sau intervin modificări semnificative si modificari constante ce influențează prețurile în baza cărora s-a format oferta.

Modificările sau ajustările de tarife se vor face în baza prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T(1) = T(0) +Delta(t), unde:

T(1) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta(t) - creșterea de tarif;

Delta(t) = [Delta(ct) + (Delta(ct) x r%]

Q

unde:

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

 • 4.4 Facturarea și decontarea serviciilor

  • 4.4.1 Facturarea în ceea ce privește serviciul de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, va fi făcută către Municipiul Târgu Mureș.

  • 4.4.2 Confirmarea prestațiilor aferente serviciului se va realiza de către reprezentanții autorității contractante pe baza următoarelor date/documente/ informații:

 • a) fișele zilnice rezultate în urma controalelor efectuate împreună cu un reprezentant al Operatorului, în conformitate cu prevederile din prezentul caiet de sarcini, care vor conține informații referitoare la durata de acțiune a forței mecanizate și a forței de lucru umane, serviciile executate pe tipurile de operațiuni/activități, arterele pe care s-a acționat și schimburile în care au fost desfășurate respectivele operațiuni;

 • b) rapoartele zilnice GPS ale utilajelor folosite pentru realizarea operațiilor, precum și cu datele disponibile în cadrul sistemului informatic, de îndată ce acesta va fi pus în producție spre utilizare;

 • c) cantitățile reale vor fi confirmate după prezentarea documentației justificative (GPS, bon de cântar, aviz de transport etc.).

 • d) fișele zilnice de confirmare întocmite de către Operator, vor fi stabilite și supuse avizării de către Autoritatea Contractantă, care vor centraliza informațiile mai sus menționate.

 • 4.4.3 Documentele mai sus menționate se întocmesc cel puțin în două exemplare, unul pentru Autoritatea Contractantă și celălalt pentru Operator.

 • 4.4.4 Totodată, Operatorul va prezenta Autorității Contractante, lunar, un raport de activitate conținând volumele de lucrări efectuate (centralizarea fișelor zilnice). Aceste rapoarte se aprobă de către Autoritatea Contractantă, Operatorul putând proceda la facturarea serviciilor aferente în baza acestora.

 • 4.4.5 În cazul în care Autoritatea Contractantă are observații cu privire la conținutul documentelor mai sus menționate, Operatorul are obligația de a prelua în mod corespunzător respectivele observații/de a rectifica conținutul acestora, urmând să procedeze la emiterea facturii, numai după aprobarea în mod corespunzător a rapoartelor de către reprezentanții acesteia.

 • 4.4.6 Emiterea și transmiterea facturilor la Autoritatea Contractantă se efectuează în primele 15 zile din luna urmatoare pentru luna precedentă, după confirmarea și depunerea documentelor justificative ( GPS, bon de cântar, etc) iar plata facturilor către Operator se va efectua în termenul de 30 zile de la data înregistrării în contabilitate la UAT

Târgu Mures și acceptării facturilor emise, în cazul în care situatia de lucrări pe luna precedentă este confirmată, fără a se depăși termenul de scadență.

Facturile se considera acceptate doar dupa viza Serviciului Public Administratia Domeniului Public si a Directiei Economice.

 • 4.5 Bunurile utilizate în derularea contractului

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Operator în derularea Contractului sunt următoarele:

Bunurile de Retur

 • 4.5.1 Bunurile de retur sunt bunurile pe care Autoritatea Contractantă le pune la dispoziția Operatorului, pe întreaga Durată a Contractului, în scopul prestării Serviciului. Acestea sunt și rămân în proprietatea Autorității Contractante pe întreaga durată a Contractului. Operatorul primește posesia și dreptul de folosință asupra acestor bunuri, pe întreaga durată a Contractului.

 • 4.5.2 Bunurile de Retur, proprietate publică sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct în patrimoniul Operatorului.

 • 4.5.3 (1) Inventarul Bunurilor de Retur existente la data semnării Contractului va fi prevăzut în anexe la Contract. Pentru Bunurile de Retur prevăzute la punctul 4.5.1 de mai sus, se încheie procese verbale de predare-primire între Operator și Autoritatea Contractantă, care va fi anexa la Contract după semnarea acestuia.

 • (2) În situația în care pe parcursul executării Contractului, Autoritatea Contractantă investește în Bunuri de Retur noi de natura celor prevăzute la punctul 4.5.1 de mai sus, anexele vor fi actualizate corespunzător.

 • 4.5.4 Toate Bunurile de Retur revin de drept la Autoritatea Contractantă, la încetarea Contractului din orice cauză inainte sau la termen, libere de orice sarcini și gratuit.

 • 4.5.5 Operatorul are obligația de a efectua lucrări de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata Contractului, conform Caietului de Sarcini al Serviciului. Operatorul se va asigura că toate Bunurile de Retur sunt exploatate, întreținute și asigurate în conformitate cu instrucțiunile de fabricație și că sunt folosite conform normelor de siguranță.

 • 4.5.6 Investițiile făcute pentru înlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt realizate din fonduri proprii ale Operatorului, rămân în proprietatea sa pe toată Durata Contractului și revin de drept, la Data Încetării Contractului, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante, fiind integrate domeniului public.

 • 4.5.7 Operatorul nu va folosi nicio parte a unui bun în alt scop decât prestarea Serviciului, fără aprobarea scrisă și prealabilă a Autorității Contractante care este proprietarul respectivului bun.

 • 4.5.8 Operatorului îi este interzis să constituie garanții reale asupra oricărui element aferent Bunurilor Operatorului.

 • 4.5.9 Operatorul nu poate închiria sau ceda, sub nicio formă juridică, folosința Bunurilor de Retur și elementelor lor componente.

 • 4.5.10 Operatorul este obligat să exploateze și să întrețină Bunurilor Autorității Contractante, cu diligența unui bun proprietar.

 • 4.5.11 Operatorul va permite accesul reprezentanților Autorității Contractante în spațiile/clădirile utilizate în executarea prezentului Contract, pentru a-și putea exercita drepturile de monitorizare în conformitate cu prevederile Contractului.

Bunuri de Preluare

 • 4.5.12 Bunuri de Preluare, a căror listă indicativă (generică) va fi prevăzută în anexe la Contract dupa semnarea acestuia.

 • 4.5.13 Operatorul va completa pe cheltuiala proprie necesarul de recipienti pentru colectarea deseurilor selective , care va fi stabilita dupa semnarea contractului printr-un Proces Verbal care va fi parte componenta a contractului.

 • 4.5.14 La încetarea Contractului din orice cauză, Autoritatea Contractantă are dreptul de a dobândi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

 • 4.5.15 În termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la data încetării contractului, Autoritatea Contractantă va notifica Operatorul care sunt Bunurile de Preluare pe care dorește să le dobândească.

 • 4.5.16 Operatorul va transfera proprietatea și posesia asupra Bunurilor de Preluare către Autoritatea Contractantă după primirea plății, egală cu valoarea contabilă actualizată a acestora.

Bunuri Proprii

 • 4.5.17 Bunurile Proprii care aparțin Operatorului nu vor fi transferate Autorității Contractante la încetarea Contractului. Operatorul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune în orice alt mod de Bunurile Proprii (utilaje, echipamente, etc.).

 • 4.6 Sancțiuni și penalități

  • 4.6.1 Operatorul declară și garantează că acceptă și încheie Contractul pe propriul său risc tehnic, economic și financiar și că este răspunzător atât în fața Autorității Contractante cât și, în unele situații, față de Autoritățile Competente pentru obligațiile asumate, prestarea Serviciului și exploatarea Bunurilor de Retur conform prevederilor Contractului.

  • 4.6.2 Nici Autoritatea Contractantă, nici Autoritățile Competente nu vor fi răspunzători în niciun fel față de terți pentru modul de îndeplinire de către Operator a obligațiilor asumate în baza Contractului și pentru prestarea de către acesta a Serviciului.

  • 4.6.3 Operatorul confirmă în special că a luat în considerație, în conformitate și bazându-se pe termenii și condițiile Contractului, înaintea încheierii Contractului, obligațiile, riscurile și/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea Serviciului, operarea Bunurilor de Retur în general, în legătură cu obligațiile asumate prin Contract.

  • 4.6.4 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Operatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, Operatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

  • 4.6.5 Aplicarea majorarilor si penalitatilor se poate face cumulativ cu sanctiunile contraventionale prevazute de hotărâri ale consiliului local, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 101/2006.

  • 4.6.6 In cazul neindeplinirii de catre Operator a obligatiilor contractuale sau a prevederilor prezentului caiet de sarcini ,contractul este nul de drept fara indeplinirea vreunei formalitati si punere in intarziere ,operatorul neavand dreptul sa solicite daune interese de la Autoritatea Contractanta .Operatorul recunoaste dreptul Autoritatii Contractante de a gasi solutii temporare pentru asigurarea serviciului de salubrizare.

  • 4.6.7 Pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, Operatorul va fi sancționat după cum urmează:

 • - 1% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de

90-99%,

 • - 5% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de

75-89%,

 • - 10% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de

66-74%.

 • 4.6.8 Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Autoritatea Contractantă. Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin Procese-Verbale, cu ocazia inspecțiilor și monitorizării executării Contractului efectuate de Autoritatea Contractantă;

 • 4.6.9 Nerespectarea de către Operator a obligațiilor sale de realizare a Investițiilor la care s-a angajat prin Contract, inclusiv întârzierile înregistrate față de termenele de realizare a investițiilor, prevăzute, va atrage, pe lângă dreptul Autorității Contractante de a rezilia Contractul și obligația Operatorului de a plăti Autorității Contractante penalități după cum urmează:

 • - a) penalități de 10% din valoarea investiției nerealizate pentru întârzieri la finalizarea acesteia mai mici de 30 zile față de termenul prevăzut. Termenul prevăzut este până la finalizarea perioadei de mobilizare.

 • - b) penalități de 25 % din valoarea investiției nerealizate pentru fiecare lună

calendaristică de întârziere, calculați de la data la care investiția era prevăzută a fi finalizată, adică de la finalizarea perioadei de mobilizare.

 • 4.6.10 Pentru încălcări ale condițiilor de execuție a activităților de salubrizare prevăzute în prezentul regulament, operatorul va fi sancționat după cum urmează:

 • a) pentru efectuarea parțială sau necorespunzătoare a lucrărilor lunare specifice activităților de salubrizare din volumul lucrărilor necesare ce rezultă din respectarea priorităților de intervenție, al frecvențelor de lucru stabilite prin prezentul regulament, din vina exclusivă a prestatorului, va duce la refuzarea la plată a acestor lucrări;

 • b) pentru neefectuarea a peste 2% din suprafața de lucru, se penalizează cu 5% din valoarea devizului prestației lunare prezentat;

 • c) pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața de lucru, se penalizează cu 15% din valoarea devizului prestației lunare prezentat;

 • d) pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața de lucru, se penalizează cu 30% din valoarea devizului prestației lunare prezentat;

 • 4.6.11 Operatorul este obligat la plata contravalorii sancțiunilor prevăzute in Regulament, în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale.

 • 4.6.12 Cuantumul acestor sancțiuni poate fi modificat în funcție de schimbările legislative care pot surveni și/sau de decizii în acest sens luate de autoritatea publică locală.

 • 4.6.13 Sancțiunile pentru Operatorul serviciului de salubrizare, prevăzute în Regulament, sunt enumerate în tabelul de mai jos:

  Nr. crt.

  Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii

  Contravenții

  Cuantumul amenzii

  (lei)

  1

  Refuzul Operatorilor de a pune la dispoziție autorității de reglementare competente datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorectă și incompletă de date și informații necesare desfășurării activității acesteia;

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (3) lit. b

  10.000 -

  50.000

  2

  Furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii și a prezentului Regulament;

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (3) lit. c

  10.000 -

  50.000

  3

  Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control;

  L. 51 /2006

  Art. 47 al.

  (4) lit. b

  30.000 -

  50.000

  4

  Practicarea unor prețuri și tarife mai mari decât cele aprobate de autoritățile administrației publice locale, în baza metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (4) lit. e

  30.000 -

  50.000

  5

  Prestarea de către Operator a uneia dintre activitățile reglementate de Legea nr. 101 /2006 fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare;

  L. 101 /2006

  Art. 30 (1) lit. a

  30.000 -

  50.000

  6

  Refuzul Operatorilor de a se supune controlului și de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum șiobstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (4) lit. a

  30.000 -

  50.000

  7

  Nerespectarea de către Operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului.

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (4) lit. h

  30.000 -

  50.000

  8

  Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după achitarea la zi a debitelor restante.

  L. 51/2006

  Art. 47 al.

  (2) lit. c

  5.000 -

  10.000

  9

  Încălcarea de către Operator a obligației privind asigurarea colectării separate a deșeurilor, potrivit contractului de salubrizare.

  L. 211/2011

  Art. 14 al.

  (2)

  20.000 -

  40.000

 • 4.7 Criterii de atribuire

  • 4.7.1 Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț, iar descrierea se regăsește în Anexa nr. 4.

 • 4.8 Riscurile și măsurile de gestionare a acestora

  • 4.8.1 Categoriile de risc care cad în sfera de control a Autorității contractaante și măsurile de gestionare a acestora se regăsesc în tabelul de mai jos:

RISCURILE ȘI MĂSURILE DE GESTIONARE A ACESTORA

Categoria de risc

Descriere

Alocare (autoritate contractantă/ operator economic)

Impact

Consecințe

Recomandări și strategii de reducere sau eliminare a riscurilor identificate

1. Riscuri referitoare la locație/ amplasament

1. Infrastructura disponibilă pentru prestatea serviciului de salubrizare stradală (maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare)

Infastructura existentă pentru colectarea și depozitarea deșeurilor stradale este parțial inadecvată pentru a presta serviciul de salubrizare în condiții de calitate.

Autoritatea Contractantă

Scăzut

Majorarea costurilor colectare, de transport, de deplasare, pierderi financiare pentru operatorul economic și implicit iminuarea ratei de profit a operatorului economic în ceea ce privește implementarea contractului. Colectarea deșeurilor se face în mod ineficient.

Municipalitatea va prezenta în documentația de atribuire a contractului toți parametrii necesari pentru elaborarea ofertei financiare de către operatorii economici interesați (în virtutea respectării principiilor transparenței și a tratamentului egal). Astfel, operatorii economici vor putea estima încă de la momentul elaborării ofertei costurile necesare pentru gestionarea acestui risc.

2. Condiții de amplasament și accesibilitate în parcări.

Secțiuni/ porțiuni/ de parcări greu accesibile.

Operator economic si Autoritatea Contractantă

Mediu

Majorarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea contractului. Necesitatea alocării unui număr mai mare de angajați (lucrători stradali) pentru realizarea activităților de salubrizare în timpul util. Imposibilitatea atingerii gradului de măturat mecanizat impus.

Municipalitatea va elabora împreună cu operatorul economic un plan de măsuri pe care le va implementa la nivelul sectorului pentru a asigura accesul în parcări pentru prestarea serviciului de salubrizare (cum ar fi spre exemplu parcarea alternativă).

Astfel, se va asigura infrastructura necesară pentru prestarea serviciului de salubrizare în condiții optime precum și respectactarea indicatorului de măturat mecanizat stabilit prin prezenta documentație.

2. Riscuri cu privire la execuția contractului

3. Modificări semnificative ale contractului

În perioada de implementare a contractului sunt

necesare modificări din cauze externe.

Autoritatea contractantă și operatorul economic

Ridicat

Operatorul economic poate fi afectat în mod negativ de aceste schimbări, prin majorarea costurilor necesare pentru implementarea contractului, acesta devenind astfel neprofitabil.

Acest risc poate afecta ambele părți ale contractului, fiind un risc extern contractului. Modificările contractului vor fi agreate de ambele părți.

4. Apariția de situații de forță majoră care afectează buna implementare a contractului

În perioada de implementarea a contractului pot interveni situații de forță majoră, din cauza naturale: ninsori abundente, ploi torențiale etc.

Autoritatea contractantă și operatorul economic

Ridicat

Operatorul economic poate fi afectat în mod negativ de apariția situațiilor de forță majoră, fiind responsabil pentru luarea de măsuri în vederea asigurării continuității serviciului de salubrizare. Rezultă astfel o majorare a

În cadrul ofertei operatorul economic va trebui să propună un plan de acțiune pentru gestiunea eficientă a acestui risc, în perioada de implementare a contractului. Astfel, la elaborarea ofertei va avea în vedere și costurile asociate unor astfel de situații.

costurilor necesare pentru implementare a contractului, acesta devenind astfel neprofitabil.

3. Riscuri legislative/ politice

5. Schimbări legislative/ de politică

Modificările legislative pot afecta în mod negativ buna implementare a contractului, fără ca una din cele 2 părți să poate implementa acțiuni pentru remedierea acestei situații.

Autoritatea contractantă și operatorul economic

Scăzut

Creșterea costurilor operaționale ale operatorului economic și/ sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

Schimbările legislative care pot afecta contractul vor fi analizate și integrate apoi în contract prin încheierea de acte adiționale, în funcție de necesități.

6. Proces decizional defectuos

Implementarea contractului ar putea întâmpina o puternică opoziție a factorilor interesați de la nivelul municipalității.

Autoritatea Contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii care se bucură de acest drept.

Operatorul economic va obține toate avizele și acordurile necesare la nivelul instituției, pentru documentația de atribuire respectiv pentru organizarea procedurii de achiziție. Astfel, autoritatea contractantă va gestiona la nivel intern acest risc, în etapa de pregătire a documentației de achiziție.

4. Riscuri aferente etapei de pregătire/ atribuire a contractului

7. Riscuri de pregătire a documentației de achiziție/ concesiune

Documentația de atribuire a contractului (inclusiv etapa pregătitoare) nu îndeplinește cerințele legale în vigoare.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii care se bucură de acest drept.

Autoritatea contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice / concesiune acolo unde va fi necesar.

8. Opoziție publică/ internă față de Externalizarea serviciului public

Sprijinul scăzut al comunității locale sau a angajaților municipalității poate cauza o atitudine adversă a factorilor interesați care ar putea întârzia finalizarea procedurii de achiziție și atribuirea contractului.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului      de

salubrizare   către

toți locuitorii care se bucură de acest drept.

Autoritatea contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice / concesiune acolo unde va fi necesar. Orice opoziție din partea factorilor de interes interni sau externi municipalității va fi analizată și gestionată înainte de lansarea procedurii de achiziție pentru a se evita astfel întârzierile nejustificate și/ sau necesare pentru gestionarea acestor opoziții.

9. Pregătirea necorespunzăt oare a documentației de atribuire

Lipsa de experiență a autorității contractante în pregătirea documentaț ei de achiziție poate cauza întârzieri în semnarea contractului.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii care se bucură de acest drept.

Autoritatea contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice / concesiune acolo unde va fi necesar.

10. Semnarea contractului.

Lipsa de experiență cu privire la pregătirea și atribuirea contractului provoacă întârzieri în semnarea acestuia.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii care se bucură de acest

Autoritatea contractantă a mai implementat astfel de contracte și are experiență realizarea demersurilor necesare pentru semnarea acestuia. Fiind vorba de un serviciu public,

5. Riscuri de ope

11. Risc de disponibilitate

Serviciile de salubrizare care fac obiectul contractului nu sunt prestate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract. Țintele de performanță solicitate nu sunt îndeplinite.

Autoritatea contractantă


drept. Întârzierile pot fi provocate de fie de către operatorul economic declarat câștigător care întârzie să realizeze demersurile administrative pentru semnarea contractului (cum ar fi spre exemplu constituirea garanției de bună execuție) sau ca urmare a unor schimbări care au loc la nivelul autorității contractante.

Municipalitatea prin biroul de specialitate va monitoriza procesul de derulare a procedurii de achiziție / concesiune și de semnare a contractului, astfel încât să se asigure continuitatea în prestarea serviciului către cetățeni.

rare și întreținere

Mediu

întârzieri importante în prestarea serviciului public de salubrizare care în mod implicit afectează calitatea vieții cetățenil.

Ca măsură de diminuare a impactului acestui risc asupra contractului, Municipalitatea va impune în documentația de atribuire a contractului o serie de indicatori de performanță care trebuie să fie îndepliniți de operatorul economic pe toata perioada de implementare. Autoritatea contractantă va prevede penalități pentru neîndeplinirea țintelor.


Notă:

Prezenta documentație poate suferi modificări în momentul lansării procedurii de achiziției în funcție de solicitările ANAP sau alte modificări legislative.


ANEXA nr. 1

MOD DE PREZENTARE: Oferta tehnică

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.

Oferta tehnica se va elabora in baza specificatiilor din prezentul Caiet de sarcini.

Oferta tehnica, va contine cel putin informatiile de mai jos:

 • 1. Tabel cu autovehiculele/autospecialele folosite pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare:

 • a. Autovehicul pentru transport deșeuri stradale, conform operațiunii de intervenție - minim 3 buc.

 • b. Autospecială pentru măturat/aspirat mecanic, spălat și stropire - minim 6 buc.:

autospecială pentru măturat/aspirat -minim 3 buc. + autospecială pentru spălat și stropit -minim 3 buc.

 • c. Autovehicul pentru ridicare și transport cadavre animale de pe domeniu public - 1 buc.

 • d. Autovehicul de tonaj mic sau mediu (prevăzut cu 2 servanți plus șofer), disponibil pentru intervenții 24/24 ore - 1 buc.

  Nr.crt.

  Utilaj ( scop)

  Numărul de utilaje (bucăți)

  Capacitatea maximă (mc/tone)

  Forma de proprietate (proprietate/ chirie/nou)

  Norma de poluare

  1

  2

  3

 • 2. Organigrama cu personalul utilizat in prestarea acestui serviciu:

 • a. Personal de conducere/cheie de specialitate, minim solicitat :

 • - responsabil de contract;

 • - responsabil de calitate pentru asigurarea controlului conformitatii prestației la standardele de calitate impuse prin contract ISO 9001 sau echivalent;

 • - responsabil de mediu pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de calitate impuse prin contract ISO 14001 sau echivalent;

 • - responsabil cu securitatea și sănătatea muncii.

  Funcție/Nume

  Naționalitate

  Vârsta

  Studii

  Experiența în ani (în servicii similare/în funcții similare)

  Responsabil de contract

  Responsabil de calitate

  Responsabil de mediu

  Responsabil cu securitatea și sănătatea muncii

 • b. Personal executiv, minim solicitat:

 • - dispecerat cu personal,

 • - personal protecția muncii sau contrcat cu societate autorizata (inclusiv PSI),

 • - personal protecția mediului și pentru pază sau contract servicii similare (sedii + ateliere), minim 1 persoane/utilaj + minim 1 deservent/autovehicul,

 • - personal calificat pentru întreținere și reparații sau contract servicii similare,

 • - muncitori, personal de lucru conform activității prestate (propunere număr personal conform estimării lucrărilor).

Notă - Autoritatea contractanta nu impune numarul personalului sau specializarile pe care acesta sa le aiba (exceptie cerintele minime de mai sus), în acest sens ofertantii avand libertate de apreciere, cu condiția ca prin personalul asumat conform prevederilor din această secțiune să facă dovada că a luat în calcul toate specializările/calificările impuse de obiectul contractului.

Nume   și

Prenume

Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a serviciilor

Activitățile pe care le realizează

Organizația  permanentă -

operatorul economic de care aparține persoana propusa1

[introduceți numele   și

prenumele]

[introduceți     poziția

pentru    care    este

propus]

[descrieți activitățile din cadrul   Contractului   la

realizarea cărora participă]

[introduceți        operatorul

economic de care aparține personalul propus]

 • 3. Graficul de execuție -conform fișei de raport zilnic pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, care cuprinde activitățile de salubrizare zilnică de efectuat, frecvența cu care se execută aceste activități, suprafețele aferente zonelor pe care se execută operațiunile etc.

 • 4. Planul de organizare a activității prezentate de Operator în Oferta tehnică devine obligatoriu odată ce contractul intră în vigoare și nu se poate modifica decât cu acordul Autorității Contractante. Planul propriu al Operatorului trebuie să respecte Programul de activitate zilnic pe străzi, care este socotit ca cerință obligatorie, acesta fiind completat în funcție de situația constatată, și va fi aprobat de Autoritatea Contractantă.

 • 5. Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. partea din propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste condiții nu sunt incidente Formularul - Declarație cuprinzând - informațiile considerate confidențiale nu va fi depus, propunerea tehnica fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii vor avea in vedere prevederile art19 din Legea 101/2016 - Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al informatiilor indicate ca fiind confidentiale , inclusive secrete tehnice sau comerciale si elemente confidentiale ale ofertelor .

 • 6. Ofertantii vor depune proiect de contract semnat si stampilat. Se permite formularea de amendamente la clauzele contractuale specifice, respectiv la conditiile de contractare care ar putea fi negociate dupa desemnarea castigatorului odata cu depunerea ofertei, daca este cazul. În cazul în care acesta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, in conformitate cu art.137, alin.(3), lit.b din H.G.R. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, oferta va fi considerată neconformă.

 • 7. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să corespundă cerintelor minime prevazute in Caietul de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire, conform art. 133 din HG 395/2016, actualizată, și se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza art 137 alin 3 litera d din HG 395/2016, actualizată.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».

Acorduri cu alți operatori economici

Este obligatorie atașarea la oferta tehnică de acorduri încheiate cu operatorii economici autorizați care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, și anume cu operatorul depozitului de deșeuri conform care va prelua deșeurile stradale colectate de pe raza municipiului Târgu Mureș.

În cadrul acordurilor va fi stipulată cantitatea estimata a fi tratată/depozitată anual și tariful operatorilor economici care realizează respectivele operații.

În cazul în care Ofertantul prestează, în condițiile legii, oricare dintre activitățile menționate anterior, pentru activitatea respectivă nu mai este necesară atașarea la oferta tehnică a acordului ferm.

Se vor atașa autorizații de mediu valabile pentru toți operatorii economici (inclusiv pentru Ofertant dacă este cazul) care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, din care să reiasă că sunt autorizați pentru prestarea activităților pentru care se prezintă respectivele acorduri.

MOD DE PREZENTARE: Oferta financiară

Nr. crt.

Denumire activitate

Cantitate anuală estimată

Unitate de măsură

Tarif ofertat (lei/UM, fără TVA)

1

Măturat manual și întreținere căi publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

168.000.000

1.000 mp

...........

2

Golire coșuri de gunoi stradale (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

720.000

bucăți

...........

3

Măturat și aspirat mecanizat căi publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

86.400.000

1.000 mp

...........

4

Spălat mecanizat căi publice

86.400.000

1.000 mp

...........

5

Stropire mecanizată căi publice

4.800.000

1.000 mp

...........

6

Curățare  manuală canale  pluviale/rigole

(inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

240.000

ml

...........

7

Curățare    mecanizată    canale    pluviale

neamenajate    (inclusiv    transportul    și

neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

48.000

ml

...........

8

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

8.400

kg

...........

Notă:

 • - Toate tarifele ofertate vor include colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor stradale rezultate, prin depozitare la depozitul de deșeuri conform.

 • - Cantitățile estimate pentru deșeuri stradale generate: 684,90 tone/lună, conform Standardului SR 13.400 : 2016

Valoare contract / lună _________________lei , fără TVA.

Valoarea contractului (pentru 12 luni ) = _______________________lei, fără TVA .

1

În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți

ANEXA nr. 2


Formular 9 - Fisa de fundamentare a tarifului

Nr. crt.

Elemente de cost

Cost total 1 anual (lei)

Cost unitar1 (lei/U.M.)

1

CHELTUIELI MATERIALE, din care

1.1

Combustibil, carburanți și lubrifianți

1.2

Energie electrică

1.3

Alimentarea cu apa si epurarea apei uzate

1.4

Costuri cu eliminarea concentratului (dupa caz)

1.5

Piese de schimb, utilaje

1.6

Materii prime si materiale consumabile

1.7

Echipamente de lucru si protectia muncii

1.8

Intretinerea utilajelor si autovehiculelor si reparatii

1.9

Amortizarea echipamentelor, utilajelor și mijloacelor de transport

1.10

Cheltuieli cu protectia mediului

1.11

Alte servicii executate de terți

1.12

Alte cheltuieli materiale

2

Cheltuieli cu munca vie

2.1

Salarii

2.2

CAS

2.3

Fond șomaj

2.4

CASS

2.5

Fond accidente și boli profesionale

2.6

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații

2.7

Fond garantare crențe salariale

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3

Cheltuieli cu taxe, licente, acreditari/certificari si autorizari

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

5

Alte cheltuieli

A

CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+3+4+5)

B

CHELTUIELI FINANCIARE

I

CHELTUIELI TOTALE (A+B)

II

PROFIT

IV

VENITURI OBȚINUTE DIN ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE (I+II)

V

CANTITATE PROGRAMATĂ 2

VI

TARIF EXCLUSIV TVA (IV: V)

VII

TVA

VIII

TARIF INCLUSIV TVA

1

Costurile totale anuale și costurile unitare vor fi calculate ca și costuri medii de operare pentru toată durata contractului

2

Cantitatile estimate pentru deșeuri stradale: 684,90 tone/lună, cf. Standardului SR 13.400 : 2016.

Data completării ...................... Operator economic,

(semnătura autorizată)

ANEXA nr. 3

TARIFE și TAXE privind Colectarea și transportul deșeurilor stradale

Nr. crt.

Tarif / taxă

UM

Tarif / taxă (lei, fără TVA)

1

Tarif depozitare deșeuri la DDN Sânpaul

tona

78,33

2

Taxa de economie circulară

tona

80,00

NOTĂ:  Transportul deșeurilor stradale de pe raza municipiului Târgu Mureș se va face la depozitul autorizat DDN Sânpaul

1 Tarif depozitare deșeuri la DDN Sânpaul - aprobat prin HCJ Mureș nr. 101/25.06.2020

2 Taxa de economie circulară - aprobată prin HCJ Mureș nr. 161/20.12.2019

Anexa nr. 4

Criterii de atribuire

Criteriul de atribuire este - Cel mai bun raport calitate - pret, in care pentru componenta tehnica se acorda 10 puncte (respectiv 10 %) iar pentru componenta financiară se acorda 90 puncte (respectiv 90 %).

Justificarea criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate preț

La alegerea criteriului de atribuire respectiv “Cel mai bun raport calitate - preț” s-a avut în vedere faptul că Autoritatea contractantă dorește achiziționarea acestor servicii la prețuri cât mai scăzute dar cu asigurarea unor servicii de calitate scopul activității fiind de asigurarea curățeniei generale în Municipiul Târgu Mureș prin salubrizarea locurilor publice și a străzilor, prin colectarea, transportul deșeurilor stradale, precum și luarea măsurilor necesare de prevenire, reducere și combatere a factorilor poluanți.

Autoritatea contractantă conștientizează responsabilitatea și obligația adoptării unor măsuri necesare reducerii emisiilor de CO2 pentru a combate efectele de seră și a crește calitatea mediului.

În acest sens factorul preț primește o pondere de 90 % iar factorul calitate va avea și el o pondere de 10 %.

Beneficiile Autoritătii contractante rezultate in urma aplicării criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-pret” constă în faptul că activitățile de salubrizare pe raza municipiului se vor realiza in conditiile respectării cerintelor de calitate, cerințelor de mediu si a incadrării în bugetul prevăzut.

S-a avut în vedere și reglementările din Art. 32 alin. (2) din HG 395/2016 :”Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare prevăzut la alin. (1) se precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire și vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți și trebuie să aducă un avantaj real, să nu fie formali și să poată fi urmăriți în cadrul procesului de evaluare a ofertelor și aplicare a criteriului de atribuire” și astfel am stabilit factori de evaluare bine definiți, reali, care pot fi clar comensurați și care permit o ierarhizare obiectivă a ofertelor permițând ierarhizarea lor și identificarea ofertei care este cea mai avantajoasă pentru autoritatea contractantă, care permite încadrarea în bugetul destinat acestor servicii și, inclusiv îndeplinirea obiectivelor propuse cu respectarea standardelor de calitate, în materie.

Alegerea ponderilor s-a făcut avându-se în vedere faptul că Autoritatea Contractantă dorește achiziționarea acestor servicii la prețuri cât mai mici prin asigurarea unui mod eficient de cheltuire a banului public, prin eliminarea risipei în utilizarea fondurilor publice, reducere a costurilor astfel factorul preț primind ponderea cea mai mare de 90 %, iar celălalt factor- al calității primește o pondere mai mică de 10 %, deoarece aceste servicii urmăresc respectarea protecției mediului la calitate înaltă. Toate acestea reprezentând avantaje cu reale beneficii pentru toți cei implicați și administrația publică. Astfel se urmărește crearea unei administrații publice eficiente, aflate în slujba cetățeanului punându-se accent pe nevoile acestuia, a ține pasul cu așteptările acestuia, astfel justificându-se alegerea ponderilor de 90 % preț și 10 % factorul calitate prin aceste beneficii și avantaje rezultate de care beneficiază atât administrația publică cât și cetățeanul- beneficiarul direct al acestor servicii.

Ca și factor de calitate a serviciilor de transport deșeuri este cel al clasificării autovehiculelor pe norma de poluare. Autoritatea contractanta la stabilirea punctajului privind norma de poluare a avut în vedere DIRECTIVA (UE) 2019/1161 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, care are ca obiectiv de reducere a emisiilor de CO2.

Factor de evaluare 1 - Componenta tehnică: Norma de poluare a autovehiculelor/autospecialelor solicitate prin Caietul de sarcini.

Factorul de evaluare ” Norma de poluare a autovehiculelor/autospecialelor” are o pondere de 10 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 10 puncte.

Minim autovehicule / autospeciale :

 • 1. Autovehicul pentru transport deșeuri stradale, conform operațiunii de intervenție - minim 3 buc.

 • 2. Autospecială pentru măturat/aspirat mecanic, spălat și stropire - minim 6 buc.: autospecială pentru măturat/aspirat -minim 3 buc. + autospecială pentru spălat și stropit -minim 3 buc. 3. Autovehicul pentru ridicare și transport cadavre animale de pe domeniu public - 1 buc.

 • 4. Autovehicul de tonaj mic sau mediu (prevăzut cu 2 servanți plus șofer), disponibil pentru intervenții 24/24 ore - 1 buc.

Necesar minim total care se vor puncta = 11 autovehicule/ autospeciale.

Punctaj pe norma de poluare a autovehiculelor/ autospecialelor:

 • - 1)Electrice, Hibride - 5 puncte;

 • - 2) EURO 6 - 2 puncte;

 • - 3) EURO 5 - 2 puncte;

 • - 4) EURO 4 - 1 punct;

 • 1) Pentru autovehicule/autospeciale Electrice, Hibride se va calcula punctajul astfel:

numărul ofertat de utilaje Electrice,Hibride    .

----------------—----:::------X 5 puncte = S1

numărul minim utilaje oferta

Pentru numărul minim de 11 autovehicule/ autospeciale necesare ofertate cu norma de poluare

Electric, Hibrid se va obține punctajul maxim, adică 5 puncte.

 • 2) Pentru autovehicule/autospeciale EURO 6 se va calcula punctajul astfel:

numărul ofertat de utilaje EUR06

---------------------------X 2 puncte = S2

numărul minim utilaje oferta

 • 3) Pentru autovehicule/autospeciale EURO 5 se va calcula punctajul astfel:

numărul ofertat de utilaje EUROS ~

----------—---::-----x- X 2 puncte = S3

numărul minim utilaje oferta

 • 4) Pentru autovehicule/autospeciale EURO 4 se va calcula punctajul astfel:

numărul ofertat de utilaje EUR04 .

----------—----::-----x- X 1 puncte = S4

numărul minim utilaje oferta

Punctaj total acordat pentru componenta tehnică : S1+S2+S3+S4

(totalul nu va depăși 10 puncte, adică 10 % din punctajul total)

Punctajul total acordat pentru componenta tehnică nu va depăși 10 puncte, adică 10 % din punctajul total.

Factor de evaluare 2 - Componenta financiară: Prețul ofertei.

Factorul de evaluare ”prețul ofertei„ are o pondere de 90 % în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maximum de 90 puncte.

Nr. crt.

Denumire activitate

Tarif ofertat (Lei/UM, fără TVA)

Unitate de măsură

punctaj

T1

Măturat manual și întreținere căi publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

......................

1.000 mp

20

T2

Golire coșuri de gunoi stradale (inclusiv transport și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

.......................

bucăți

15

T3

Măturat și aspirat mecanizat căi publice (inclusiv transportul și

.......................

1.000 mp

19

neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

T4

Spălat mecanizat căi publice

.....................

1.000 mp

18

T5

Stropire mecanizată căi publice

.....................

1.000 mp

3

T6

Curățare manuală canale pluviale/rigole (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

.....................

ml

9

T7

Curățare mecanizată canale pluviale neamenajate (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

.....................

ml

4

T8

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

.....................

kg

2

TOTAL:  90 PUNCTE

Notă:

 • - Toate tarifele ofertate vor include colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor stradale rezultate, prin depozitare la depozitul de deșeuri conform.

 • - Cantitățile estimate pentru deșeuri stradale generate: 684,90 tone/lună, conform Standardului SR 13.400 : 2016

Modalitatea de punctare:

T1 : Pentru oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut se va acorda 20 puncte. Pentru restul ofertelor,

punctajul se va calcula astfel:


T1


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat


X 20 puncte =S1


T2 : Pentru oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut se va acorda 15 puncte. Pentru restul ofertelor, punctajul se va calcula astfel:

T2 -


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat

X 15 puncte =S2


T3 : Pentru oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut se va acorda 19 puncte. Pentru restul ofertelor, punctajul se va calcula astfel:


T3 -


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat


X 19 puncte =S3


T4 : Pentru oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut se va acorda 18 puncte. Pentru restul ofertelor, punctajul se va calcula astfel:


T4 -


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat


X 18 puncte =S4


T5 : Pentru oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut se va acorda 3 puncte. Pentru restul ofertelor, punctajul se va calcula astfel:


T5 -


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat


X 3 puncte =S5


T6 : Pentru oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut se va acorda 9 puncte. Pentru restul ofertelor, punctajul se va calcula astfel:


T6 -


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat


X 9 puncte =S6


T7 : Pentru oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut se va acorda 4 puncte. Pentru restul ofertelor, punctajul se va calcula astfel:


T7 -


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat


X 4 puncte =S7


T8 : Pentru oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut se va acorda 2 puncte. Pentru restul ofertelor, punctajul se va calcula astfel:


T8


tariful cel mai mic ofertat tariful ofertat


X 2 puncte =S8


Punctaj total acordat pentru componenta financiară: S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8 = punctaj maxim obținut 90 puncte.

Observații:

a) În cazul in care punctajul total obtinut pentru salubrizare stradală, pe componenta financiară, este egal se ia in considerare tariful cel mai mic ofertat pentru T3 (care are ponderea cea mai


mare datorită faptului că prin folosirea autospecialelor de măturat și aspirat mecanizat se reduce poluarea mediului și intr-un timp mult mai scurt se poate acoperi o suprafață mai mare de curățare)

b) În cazul în care se menține egalitatea ținând cont de condițiile de la punctul a) și egalitate de puncte și la criteriul tehnic (maximum 10 puncte), se va lua în considerare punctajul real obținut pe baza criteriul tehnic, însă fără limitarea impusă la punctaj.

Punctaj total obținut :

Punctaj componenta tehnică ( maxim 10 puncte) + Punctaj componenta financiară (maxim 90 puncte) = 100 puncte maxim.

Ierarhia ofertelor este stabilită pe baza punctajului total obținut de fiecare ofertă.

Contractul se atribuie ofertantului care prezintă oferta admisibilă si care obține cel mai mare punctaj.

Situatie trafic strazi mun.Tg-Mures 08.08.2019

Nr. crt.

Denumirea străzilor conf CF

Tonaj

Sensuri

Benzi/sens

Latime str.

Observatii:

1

22 DECEMBRIE 1989

trafic greu

2

2

2

30 DECEMBRIE (reden REGELE MIHAI I)

7,5 t

2

1

3

8 MARTIE

7,5 t

2

1

4

ABRUDULUI

7,5 t

2

1

5

ACARULUI

7,5 t

2

1

6

ADRIAN HIDOS

7,5 t

2

1

7

AEROPORTULUI

7,5 t

2

1

8

AGRICULTORILOR

7,5 t

2

1

9

AIUDULUI

7,5 t

1

1

ingusta

10

ALBA IULIA

7,5 t

1

1

11

ALBINEI

7,5 t

2

1

12

ALEEA CARPATI

7,5 t

2

1

ingusta intre blocuri

13

ALEEA CONSTRUCTORILOR

7,5 t

2

1

ingusta

14

ALEEA CORNISA

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

15

ALEEA COVASNA

7,5 t

2

1

ingusta

16

ALEEA HATEG

7,5 t

2

1

ingusta

17

ALEEA SAVINESTI

7,5 t

2

1

ingusta

18

ALEEA STRAMBA

2

1

ingusta

19

ALEEA TAMPLARILOR

7,5 t

1

1

ingusta

20

ALEEA VRANCEA

7,5 t

2

1

ingusta

21

ALEXANDRU PAPIU ILARIAN

7,5 t

2

1

22

ALEXANDRU VLAHUTA

7,5 t

1

1

ingusta

23

ALUNIS

7,5 t

2

1

24

AMSTERDAM

7,5 t

2

1

25

AMURGULUI

7,5 t

2

1

ingusta

26

ANA IPATESCU

7,5 t

2

1

ingusta

27

APADUCTULUI

7,5 t

2

1

28

APELOR

7,5 t

2

1

ingusta

29

APICULTORILOR

7,5 t

2

1

ingusta

30

ARANY JANOS

7,5 t

2

1

31

argeșului

7,5 t

2

1

ingusta

32

ARIESULUI

7,5 t

1

1

ingusta

33

ARINULUI

7,5 t

1

1

ingusta

34

ARMONIEI

7,5 t

1

1

ingusta

35

ARTEI

7,5 t

1

1

ingusta

36

ATENA

7,5 t

2

1

37

AUREL FILIMON

7,5 t

2

1

38

AVRAM IANCU

7,5 t

1

1

ingusta

39

AZUGA

7,5 t

2

1

ingusta

40

AZURULUI

7,5 t

2

1

ingusta

41

BAILOR

7,5 t

1

1

ingusta

42

BALADEI

7,5 t

1

1

ingusta

43

BANAT

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

44

BANEASA

trafic greu

2

1

45

BARAGANULUI

7,5 t

1

1

46

BARAJULUI

trafic greu

2

1

47

BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA

7,5 t

1

1

ingusta

48

BARTOK BELA

7,5 t

2

1

ingusta

partial sens unic cu o singura banda

49

BEGA

trafic greu

2

1

50

belșugului

7,5 t

1

1

ingusta

51

BENEFALAU

7,5 t

2

1

ingusta

52

BERLIN

7,5 t

2

1

53

BERZEI

7,5 t

1

1

ingusta

54

BETHLEN GABOR

7,5 t

2

1

ingusta

55

BICAZULUI

7,5 t

2

1

ingusta

56

BIHORULUI

7,5 t

2

1

ingusta

57

BISTRITEI

7,5 t

1

1

ingusta

58

BOBALNA

7,5 t

2

1

ingusta

59

BODONI SANDOR

7,5 t

1

1

ingusta

60

BODOR PETER

7,5 t

2

1

ingusta

61

BOGATEI

7,5 t

2

1

ingusta

62

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

7,5 t

2

1

ingusta

63

BOLYAI FARKAS

7,5 t

1

1

partial sens dublu cu doua benzi

64

BORSOS TAMAS

7,5 t

1

1

ingusta

65

BORZESTI

7,5 t

2

1

ingusta

66

BRADULUI

7,5 t

2

1

ingusta

67

BRAILA

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

68

BRANULUI

7,5 t

2

1

ingusta

69

BRASOVULUI

7,5 t

2

1

ingusta

70

BUCEGI

7,5 t

2

1

ingusta

71

BUCINULUI

7,5 t

1

1

ingusta

72

BUCURESTI

7,5 t

2

1

73

BUDAI NAGY ANTAL

7,5 t

2

1

74

BUDAPESTA

7,5 t

2

1

75

BUDIULUI

trafic greu

2

1

76

BUJORULUI

7,5 t

2

1

ingusta

77

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918

7,5 t

2

2

78

BULEVARDUL 1848

7,5 t

2

1

partial sens dublu cu doua benzi

79

BULEVARDUL CETATII (fosta ION ANTONESCU)

7,5 t

2

1

ingusta

80

BULEVARDUL PANDURILOR

7,5 t

2

2

81

BUREBISTA

7,5 t

1

2

82

BUSUIOCULUI

7,5 t

1

1

ingusta

83

CALARASILOR

7,5 t

2

2

84

CALEA SIGHISOAREI

trafic greu

2

1

85

CALIMANULUI

7,5 t

2

1

ingusta

86

căminului

7,5 t

2

1

ingusta

87

câmpului

7,5 t

2

1

ingusta

88

căprioarei

7,5 t

2

1

89

CARAIMAN

7,5 t

2

1

ingusta

90

CASINULUI

7,5 t

2

1

ingusta

91

ceahlău

7,5 t

1

1

ingusta

92

ceangăilor

7,5 t

2

1

ingusta

93

CERBULUI

7,5 t

2

1

ingusta

94

CERNAVODA

7,5 t

2

1

ingusta

95

CERNEI

7,5 t

2

1

ingusta

96

CETINEI

7,5 t

2

1

ingusta

97

CIBINULUI

7,5 t

2

1

ingusta

98

CIOCANULUI

7,5 t

2

1

ingusta

99

ciocârliei

7,5 t

1

1

ingusta

100

CIRESULUI

7,5 t

2

1

ingusta

101

CISNADIE

7,5 t

2

1

102

CIUCAS

7,5 t

2

1

ingusta

103

CIUCULUI

7,5 t

2

1

ingusta

104

CLOSCA

7,5 t

1

1

ingusta

105

COLEGIULU I (fosta BRIGADIERILOR)

7,5 t

1

1

ingusta

106

CONSTANDIN HAGI STOIAN

7,5 t

2

1

ingusta

107

CONSTANTIN

DOBROGEANU GHEREA

7,5 t

2

1

ingusta

108

CONSTANTIN ROMANU VIVU

7,5 t

1

1

ingusta

109

CORNESTI

7,5 t

2

1

ingusta

110

COSMINULUI

7,5 t

1

1

ingusta

111

COTITURA DE JOS

7,5 t

2

1

ingusta

112

COTULUI

7,5 t

2

1

ingusta

113

crângului

7,5 t

2

1

ingusta

114

CRINULUI

7,5 t

1

1

ingusta

115

CRISAN

7,5 t

2

1

ingusta

116

CRISTESTI

7,5 t

2

1

ingusta

117

CRISULUI

7,5 t

2

1

ingusta

118

CRIZANTEMELOR

7,5 t

1

1

ingusta

119

CUCULUI

7,5 t

2

1

ingusta

120

CUGIR

7,5 t

1

1

ingusta

121

CUTEZANȚEI

7,5 t

2

1

122

CUZA VODA

7,5 t

2

1

123

DAMBOVITEI

7,5 t

1

1

ingusta

124

DAMBUL PIETROS

7,5 t

2

1

ingusta

125

DEALULUI

7,5 t

2

1

126

DECEBAL

7,5 t

2

2

127

DEPOZITELOR

trafic greu

2

1

128

DEVA

7,5 t

2

1

ingusta

129

DEZROBIRII

trafic greu

2

1

130

DIMITRIE CANTEMIR

7,5 t

2

1

ingusta

131

DOROBANTILOR

7,5 t

2

1

132

DOSA ELEK

7,5 t

2

1

ingusta

133

DR.C.CIUGUDEANU (fosta FURCII)

7,5 t

2

1

ingusta

134

DR. EMIL A. DANDEA

7,5 t

2

1

ingusta

135

DR.PONGRACZ ANTAL SANDOR

7,5 t

2

1

ingusta

136

DUMBRAVEI

7,5 t

2

1

ingusta

137

DUZILOR

7,5 t

2

1

ingusta

138

ECATERINA VARGA

7,5 t

2

1

ingusta

139

EDEN

7,5 t

2

1

ingusta

140

EPISCOP DAVID FERENC

7,5 t

2

1

ingusta

141

EPISCOP IOAN BOB

7,5 t

2

1

ingusta

142

EROU LOCOTENENT PETRE

POPESCU (fosta SIPOTULUI)

7,5 t

1

1

ingusta

143

EVREILOR MARTIRI

7,5 t

2

1

ingusta

144

FABRICII DE ZAHAR

trafic greu

2

1

145

FAGARASULUI

7,5 t

2

1

ingusta

146

FAGET

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

147

FANATELOR

7,5 t

2

1

ingusta

148

FANTANII

7,5 t

1

1

ingusta

149

FLORILOR

7,5 t

2

1

ingusta

150

FOISOR

7,5 t

1

1

ingusta

151

FRAGILOR

7,5 t

2

1

ingusta

152

FRANZ LISZT

7,5 t

1

1

ingusta

153

FREDERIC JOLIOT CURIE

7,5 t

2

1

ingusta

154

FRUNZEI

7,5 t

1

1

ingusta

155

FURNICILOR

7,5 t

2

1

156

FURTUNEI

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

157

GABOR ARON

7,5 t

2

1

ingusta

158

GALFFY MIHALY

7,5 t

2

1

ingusta

159

GAROFITEI

7,5 t

2

1

ingusta

160

GEN.ION DUMITRACHE (fosta ORIZONTULUI)

7,5 t

2

1

ingusta

161

GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU

7,5 t

1

1

ingusta

162

GEORGE COSBUC

7,5 t

1

1

ingusta

163

GEORGE ENESCU

7,5 t

1

1

ingusta

164

GHEORGHE DOJA

trafic greu

2

2

165

GHEORGHE MARINESCU

trafic greu

2

2

166

GHEORGHE POP DE BASESTI

7,5 t

1

1

ingusta

167

GHEORGHE SINCAI

7,5 t

1

1

ingusta

168

GHIOCELULUI

7,5 t

2

1

ingusta

169

GLADIOLELOR

7,5 t

2

1

ingusta

170

GLORIEI

7,5 t

1

1

ingusta

171

GODEANU

7,5 t

1

1

ingusta

172

GOVORA

7,5 t

2

1

ingusta

173

GRADINARILOR

7,5 t

2

1

ingusta

174

GRAPEI

7,5 t

2

1

ingusta

175

GURGHIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

176

HEGYI LAJOS

7,5 t

2

1

ingusta

177

HENRY COANDA

7,5 t

2

1

ingusta

178

HINTS OTTO

7,5 t

2

1

ingusta

179

HOMORODULUI

7,5 t

2

1

ingusta

180

HORIA

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

181

HOTARULUI

7,5 t

2

1

ingusta

182

HUNEDOARA

7,5 t

1

1

183

IALOMITEI

7,5 t

2

1

184

IERNUTULUI

7,5 t

2

1

ingusta

185

ILIE MUNTEANU

7,5 t

2

1

ingusta

186

INFRATIRII

7,5 t

2

1

187

INGUSTA

7,5 t

2

1

ingusta

188

INSULEI

trafic greu

2

1

189

INTRE MOVILE

7,5 t

2

1

ingusta

190

INULUI

7,5 t

2

1

ingusta

191

IOAN VESCAN

7,5 t

2

1

ingusta

192

ION BUTEANU

7,5 t

2

1

ingusta

193

ION CREANGA

7,5 t

2

1

ingusta

194

ION HELIADE RADULESCU

7,5 t

2

1

195

ION LUCA CARAGIALE

7,5 t

2

1

ingusta

196

ION MIHUT

7,5 t

1

1

ingusta

197

ION VLASIU

7,5 t

2

1

ingusta

198

IOSIF HODOS

7,5 t

1

1

ingusta

199

ISLAZULUI

7,5 t

2

1

ingusta

200

IULIU MANIU

7,5 t

2

1

201

IZVORUL RECE

7,5 t

2

1

ingusta

202

IZVORULUI

7,5 t

1

1

ingusta

203

JEAN MONNET

7,5 t

2

1

ingusta

204

JILAVEI

7,5 t

2

1

ingusta

205

JIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

206

JUSTITIEI

7,5 t

1

1

ingusta

207

KOOS FERENC

7,5 t

2

1

ingusta

208

KOROSI CSOMA SANDOR

7,5 t

1

1

ingusta

209

KOS KAROLY (fosta FABRICILOR)

7,5 t

2

1

ingusta

210

KOTELES SAMUEL

7,5 t

1

1

ingusta

211

KOZMA BELA (fosta HARGHITEI)

7,5 t

1

1

ingusta

212

LACRAMIOAREI

7,5 t

2

1

ingusta

213

LACULUI

7,5 t

2

1

214

LALELELOR

7,5 t

2

1

ingusta

215

LAMAITEI

7,5 t

1

1

ingusta

216

LAPUSNA

7,5 t

1

1

ingusta

217

LAVANDEI

7,5 t

1

1

ingusta

218

LEBEDEI

7,5 t

2

1

ingusta

219

LEV NICOLAEVICI TOLSTOI

7,5 t

2

1

ingusta

220

LIBERTATII

trafic greu

2

1

221

LICEULUI

7,5 t

1

1

ingusta

222

LILIACULUI

7,5 t

2

1

ingusta

223

LISABONA

7,5 t

2

1

224

LIVEZENI

trafic greu

2

2

partial sens dublu cu o singura banda

225

LIVEZII

7,5 t

1

1

ingusta

226

LIVIU REBREANU (fosta

GRIVITA ROSIE)

7,5 t

1

2

partial sens dublu cu o singura banda

227

LONDRA

7,5 t

2

1

228

LOUIS PASTEUR

7,5 t

2

1

ingusta

229

luceafărului

7,5 t

2

1

ingusta

230

LUCERNEI

7,5 t

2

1

ingusta

231

LUDUSULUI

7,5 t

2

1

ingusta

232

LUNTRASILOR

7,5 t

2

1

233

LUTULUI

7,5 t

2

1

ingusta

234

LUXEMBURG

7,5 t

2

1

235

MACINISULUI

7,5 t

2

1

ingusta

236

MACINULUI

7,5 t

2

1

ingusta

237

MADACH IMRE

7,5 t

1

1

ingusta

238

MADRID

7,5 t

2

1

239

MAGUREI

7,5 t

2

1

ingusta

240

MARAMUREȘ

7,5 t

2

1

ingusta

241

MARASTI

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

242

MARGARETELOR

7,5 t

2

1

ingusta

243

MARTON ARON (fosta LUPENI)

7,5 t

1

1

ingusta

244

MARULUI

7,5 t

2

1

ingusta

245

MESTECANISULUI

7,5 t

2

1

246

MICA

7,5 t

2

1

ingusta

247

MIHAI EMINESCU

7,5 t

2

1

partial sens unic cu o singura banda

248

MIHAI VITEAZU

7,5 t

2

1

249

MIHAIL KOGALNICEANU

7,5 t

1

1

ingusta

250

MILCOVULUI

7,5 t

2

1

ingusta

251

MIMOZELOR

7,5 t

1

1

ingusta

252

MIORITEI

7,5 t

2

1

253

MITROPOLIT ANDREI SAGUNA

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

254

MOLDOVEI

7,5 t

2

1

255

MOLTER KAROLY

7,5 t

2

1

ingusta

256

MORESTI

7,5 t

2

1

ingusta

257

MORII

7,5 t

1

1

ingusta

258

MOTRULUI

7,5 t

2

1

ingusta

259

MUGURILOR

7,5 t

2

1

ingusta

260

MUNCII

7,5 t

1

1

ingusta

261

MUNCITORILOR

7,5 t

2

1

ingusta

262

MUNTENIA

7,5 t

2

1

ingusta

263

MURESENI

7,5 t

2

1

264

MURESULUI

7,5 t

2

1

265

NAGY PAL

7,5 t

2

1

ingusta

266

NAGY SZABO FERENC

7,5 t

2

1

ingusta

267

NARCISELOR

7,5 t

1

1

ingusta

268

NAVODARI

7,5 t

2

1

269

NEGOIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

270

NICOLAE BALCESCU

7,5 t

2

1

271

NICOLAE GRIGORESCU

7,5 t

2

1

272

NICOLAE IORGA

7,5 t

2

1

ingusta

273

NIRAJULUI

7,5 t

2

1

ingusta

274

NORDULUI

7,5 t

2

1

ingusta

275

NUCULUI

7,5 t

2

1

ingusta

276

NUFARULUI

7,5 t

1

1

ingusta

277

OITUZULUI

7,5 t

2

1

ingusta

278

OLTULUI

7,5 t

1

1

ingusta

279

PACII

7,5 t

2

1

ingusta

280

PADES

7,5 t

1

1

ingusta

281

PADURII

7,5 t

2

1

ingusta

282

PAINII

7,5 t

2

1

ingusta

283

PAJKO KAROLY (fosta C.F. R.)

7,5 t

2

1

ingusta

284

PALTINIS

7,5 t

2

1

ingusta

285

PANSELUTELOR

7,5 t

1

1

ingusta

286

PARANGULUI

7,5 t

2

1

ingusta

287

PARAULUI

7,5 t

2

1

ingusta

288

PARC SPORTIV MUNICIPAL

289

PARCUL EROILOR ROMANI

290

PARCUL LUPTATORILOR ANTICOMUNISTI

291

PARIS

7,5 t

2

1

292

PASAJ AVAS

ingusta

293

PASAJ PALAS

ingusta

294

PASAJ SCARICICA

ingusta

295

PASAJ OSTROVULUI

ingusta

296

PASAJUL PADURII

ingusta

297

PASUNII

7,5 t

2

1

ingusta

298

PAVEL CHINEZU

trafic greu

2

1

299

PETRI ADAM

7,5 t

2

1

ingusta

300

PETRILA

7,5 t

1

1

ingusta

301

PETRU DOBRA

7,5 t

1

1

ingusta

302

PETRU MAIOR

7,5 t

1

1

ingusta

303

PIATA ARMATEI

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

304

PIATA BERNADY GYORGY

7,5 t

2

1

partial sens dublu cu doua benzi

305

PIATA CARDINAL IULIU

HOSSU (fosta BULGARILOR)

7,5 t

1

1

ingusta

306

PIATA GARII

7,5 t

2

1

307

PIATA MARASESTI

7,5 t

2

2

308

PIATA MATEI CORVIN

trafic greu

2

2

309

PIATA

MEMORANDUMULUI

7,5 t

1

1

ingusta

310

PIATA ONESTI

7,5 t

1

1

ingusta

311

PIATA ORASELOR INFRATITE

7,5 t

312

PIATA PETOFI SANDOR

7,5 t

2

1

partial sens dublu cu doua benzi

313

PIATA REPUBLICII

trafic greu

2

2

314

PIATA TEATRULUI

7,5 t

1

1

ingusta

315

PIATA TRANDAFIRILOR

7,5 t

2

2

316

PIATA UNIRII

7,5 t

1

1

ingusta

317

PIATA VICTORIEI (fosta EROILOR MARTIRI)

7,5 t

2

2

318

PIATRA CORBULUI

7,5 t

2

1

ingusta

319

PIATRA DE MOARA

7,5 t

2

1

ingusta

320

PLAIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

321

PLATOULUI (platoul

Cornesti)

7,5 t

1

1

ingusta

322

PLEVNA

7,5 t

1

1

ingusta

323

PLOPILOR

7,5 t

2

1

324

PLT.ADJ.DAVID RUSU

7,5 t

2

1

ingusta

325

PLUGARILOR

7,5 t

2

1

ingusta

326

PLUTELOR

7,5 t

2

1

ingusta

327

PODENI

trafic greu

2

1

328

POLIGRAFIEI

7,5 t

2

1

ingusta

329

POMICULTORILOR

7,5 t

1

1

ingusta

330

POMILOR

7,5 t

2

1

ingusta

331

PORUMBULUI

7,5 t

2

1

ingusta

332

POSADA

7,5 t

2

1

ingusta

333

POSTEI (reden JEAN CALVIN)

7,5 t

1

1

ingusta

334

POTOPULUI

7,5 t

2

1

ingusta

335

PRAGA

7,5 t

2

1

336

PRAHOVEI

7,5 t

2

1

ingusta

337

PREDEAL (fosta 6 MARTIE)

7,5 t

2

1

ingusta

338

PREOT STEFAN RUSU

7,5 t

2

1

ingusta

339

PRIETENIEI

7,5 t

1

1

ingusta

340

primăriei

7,5 t

1

1

ingusta

341

primăverii

7,5 t

2

1

ingusta

342

PRIVIGHETORII

7,5 t

2

1

ingusta

343

PROF.DR.GRIGORE PLOESTEANU

7,5 t

2

1

ingusta

344

PROF.DR.SIMION C. MANDRESCU

7,5 t

2

1

ingusta

345

PROF.DR.VASILE SABADEANU

7,5 t

2

1

ingusta

346

PROGRESULUI

7,5 t

2

1

ingusta

347

PRUTULUI

7,5 t

2

1

348

RAMPEI

trafic greu

2

1

349

RAMURELE

7,5 t

2

1

ingusta

350

RANDUNELELOR

7,5 t

2

1

ingusta

351

răsăritului

7,5 t

2

1

ingusta

352

RECOLTEI

trafic greu

2

1

353

REGELE FERDINAND

7,5 t

2

1

ingusta

354

REGINA ELISABETA

7,5 t

2

1

ingusta

355

REMETEA

7,5 t

2

1

356

RESITA

7,5 t

2

1

357

RETEZATULUI

7,5 t

1

1

ingusta

358

REVOLUȚIEI

7,5 t

2

1

partial sens dublu cu doua benzi

359

RODNEI

7,5 t

1

1

partial sens unic cu doua benzi

360

RODNICIEI

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

361

ROMA

7,5 t

2

1

362

ROMULUS GUGA (fosta ARADULUI)

7,5 t

2

1

363

ROVINARI (fosta ADY ENDRE)

7,5 t

2

1

ingusta

364

ROVINE

7,5 t

2

1

ingusta

365

ROZELOR

7,5 t

1

1

ingusta

366

ROZMARINULUI

7,5 t

2

1

367

SALCAMILOR

7,5 t

2

1

ingusta

368

SALCIILOR

7,5 t

2

1

ingusta

369

SALISTE

7,5 t

2

1

ingusta

370

SANTANA

7,5 t

2

1

371

SAPEI

7,5 t

2

1

ingusta

372

SARGUINTEI

7,5 t

2

1

ingusta

373

SAVINESTI

7,5 t

1

1

ingusta

374

SCURTA

7,5 t

2

1

ingusta

375

SEBESULUI

7,5 t

2

1

ingusta

376

SECERII

7,5 t

2

1

377

SECUILOR MARTIRI

7,5 t

2

1

ingusta

378

SELIMBAR

7,5 t

2

1

ingusta

379

SEMANATORILOR

7,5 t

1

1

ingusta

380

SEMENIC

7,5 t

2

1

ingusta

381

SERAFIM DUICU

7,5 t

2

1

ingusta

382

SERG.MAJOR IOAN ROMAN

7,5 t

2

1

ingusta

383

SERG.MAJOR IONEL GIURCHI

7,5 t

2

1

ingusta

384

SERG.MAJOR LAZAR BLEJNARI

7,5 t

2

1

ingusta

385

SERG.MAJOR MIRCEA ROBU

7,5 t

2

1

ingusta

386

SF.STEFAN

7,5 t

2

1

ingusta

387

SF.IOAN

7,5 t

2

1

ingusta

388

SINAIA

trafic greu

2

2

389

SIRETULUI

7,5 t

2

1

ingusta

390

SITARILOR

7,5 t

2

1

ingusta

391

SLATINA

7,5 t

2

1

ingusta

392

SOFIA

7,5 t

2

1

393

SOIMILOR

7,5 t

2

1

ingusta

394

SOLIDARITATII

7,5 t

2

1

ingusta

395

SOMESULUI

7,5 t

2

1

ingusta

396

SOMNULUI

7,5 t

2

1

397

SPICULUI

7,5 t

2

1

ingusta

398

SPITALUL VECHI

7,5 t

1

1

ingusta

399

SPORTIVILOR (reden DR. CZAKO JOZSEF)

7,5 t

1

1

ingusta

400

STEFAN CEL MARE

7,5 t

2

2

401

STEFAN CICIO POP

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

402

STEJARULUI

7,5 t

2

1

ingusta

403

STELELOR

7,5 t

1

1

ingusta

404

STRAMBA

7,5 t

2

1

ingusta

405

SUBPADURE

7,5 t

2

1

ingusta

406

SUBSTEJARIS

7,5 t

2

1

ingusta

407

SUCEAVA

7,5 t

2

1

ingusta

408

SUDULUI

7,5 t

2

1

409

SURIANU

ingusta

410

SZECHENYI ISTVAN (fosta PINTILIE ILIE)

7,5 t

2

1

ingusta

411

SZOTYORI JOZSEF

7,5 t

2

1

ingusta

412

TAMAS ERNO (fosta ELBA)

trafic greu

2

1

413

TARGULUI

7,5 t

1

1

ingusta

414

TARNAVEI

7,5 t

2

1

ingusta

415

TAZLAULUI

7,5 t

2

1

ingusta

416

TEILOR

7,5 t

2

1

ingusta

417

TELEKI SAMUEL

7,5 t

2

1

ingusta

418

TESATORILOR

7,5 t

2

1

ingusta

419

TIMIȘULUI

7,5 t

2

1

ingusta

420

TINERETULUI

7,5 t

1

1

ingusta

421

TISEI

trafic greu

1

2

partial sens dublu cu doua benzi

422

TOAMNEI

7,5 t

2

1

423

TOPLITA (reden MARTIN LUTER)

7,5 t

1

1

ingusta

424

TRAIAN MOSOIU (fosta SIBIULUI)

7,5 t

1

1

ingusta

425

TRANSILVANIA

7,5 t

1

1

ingusta

426

TREBELY

7,5 t

2

1

ingusta

427

TREIERISULUI

7,5 t

2

1

ingusta

428

TRIFOIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

429

TROTUSULUI

7,5 t

1

1

ingusta

430

TUDOR VLADIMIRESCU

7,5 t

2

1

ingusta

431

TURNU ROSU

7,5 t

2

1

ingusta

432

TURZII

7,5 t

1

1

ingusta

433

TUSNAD

7,5 t

1

1

ingusta

434

ULCIORULUI

7,5 t

2

1

ingusta

435

UNITATII

7,5 t

2

1

ingusta

436

UNOMAI (in Cartea Albal MAI)

7,5 t

2

1

ingusta

437

URCUSULUI

7,5 t

2

1

ingusta

438

UZINEI

7,5 t

2

1

ingusta

439

VALEA RECE

7,5 t

2

1

ingusta

440

VANATORILOR

7,5 t

1

1

ingusta

441

VASILE GOLDIS

7,5 t

2

1

ingusta

442

VASILE LUCACIU

7,5 t

2

1

ingusta

443

VASILE LUPU (fosta PIONIERILOR)

7,5 t

2

1

444

VERDE

7,5 t

2

1

ingusta

445

VERII

7,5 t

2

1

ingusta

446

VICTOR BABES

7,5 t

2

1

447

VIENA

7,5 t

2

1

448

VIILE DEALUL BUDIULUI

7,5 t

2

1

ingusta

449

VIILE DEALUL MIC

7,5 t

2

1

ingusta

450

VIITORULUI

7,5 t

1

1

ingusta

451

VIOLETELOR

7,5 t

1

1

ingusta

452

VISEULUI

7,5 t

2

1

ingusta

453

VLADEASA

7,5 t

2

1

454

VOINICENILOR

trafic greu

2

1

455

VULCAN

7,5 t

2

1

ingusta

456

VULTURILOR

7,5 t

1

1

ingusta

partial sens dublu cu o singura banda

457

ZAGAZULUI

7,5 t

2

1

458

ZAMBILEI

7,5 t

2

1

ingusta

459

ZANELOR

7,5 t

2

1

ingusta

460

ZARANDULUI

7,5 t

2

1

ingusta

461

ZARNESTI

7,5 t

2

1

ingusta

462

ZEFIRULUI

7,5 t

1

1

ingusta

463

ZENO VANCEA

7,5 t

2

1

ingusta

464

ZEYK DOMOKOS

7,5 t

2

1

ingusta

465

ZIDARILOR

7,5 t

2

1

ingusta

Total

neantabulate

ANEXA 6

 • 1. ZONA CENTRALA SI PROTEJATA

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Piata Trandafirilor

  571

  2,284

  14,111

  16,395

  11,289

  36,158

  2

  Piata Victoriei inclus. Parc N. Balcescu cu parcarea, scara Hotel Grand și zona blocuri turn

  520

  2,080

  5,282

  7,362

  6,560

  19,204

  3

  Piata Teatrului inclus. parcare publica spate Teatru National

  655

  2,620

  8,120

  10,740

  0

  5,895

  4

  Piata Cardinal Iuliu Hossu inclus. parcarile publice

  90

  360

  495

  855

  558

  895

  5

  Cuza Voda

  1,020

  4,080

  4,338

  8,418

  7,170

  16,741

  6

  Pta. Matei Corvin

  240

  960

  1,176

  2,136

  3,360

  5,507

  7

  Calarasilor inclus. parcare publica langa Hotel Continental

  1,730

  6,920

  8,092

  15,012

  21,943

  34,478

  8

  Aurel Filimon inclus. ramificatia spre Luxor

  300

  1,200

  1,264

  2,464

  2,626

  4,154

  9

  Horea

  400

  1,600

  1,400

  3,000

  2,880

  5,246

  10

  Tusnad

  158

  632

  891

  1,523

  948

  2,424

  11

  Tineretului

  152

  608

  745

  1,353

  912

  1,733

  12

  Primariei

  190

  760

  722

  1,482

  1,520

  2,619

  13

  Enescu

  220

  880

  968

  1,848

  2,062

  2,980

  14

  Baladei

  130

  520

  0

  520

  702

  702

  15

  Bartok Bella inclus. ramificatia spre Luxor

  220

  880

  766

  1,646

  1,380

  3,825

  16

  Pasaj Subteran Luxor

  215

  860

  60

  920

  1,700

  1,760

  17

  Poligrafiei

  106

  424

  618

  1,042

  636

  1,220

  18

  Arany Janos

  420

  1,680

  1,554

  3,234

  2,940

  7,385

  19

  Closca

  70

  280

  196

  476

  406

  1,047

  20

  Morii

  390

  1,560

  1,112

  2,672

  1,950

  3,902

  21

  Mihai Eminescu

  655

  2,620

  1,867

  4,487

  5,404

  8,583

  22

  Braila

  224

  896

  1,100

  1,996

  1,114

  2,214

  23

  Rozelor

  215

  860

  688

  1,548

  1,290

  2,066

  24

  Stelelor

  240

  960

  672

  1,632

  1,368

  2,054

  25

  Bistritei

  150

  600

  420

  1,020

  900

  1,508

  26

  Revolutiei

  530

  2,120

  2,294

  4,414

  7,593

  11,102

  27

  Postei

  140

  560

  378

  938

  784

  1,296

  28

  Pasaj (aleea) Scaricica cu Scara Rakoczy

  58

  232

  93

  325

  200

  358

  29

  Bulevardul Cetatii

  500

  2,000

  3,620

  5,620

  6,000

  17,439

  30

  Nicolae Iorga

  185

  740

  962

  1,702

  1,665

  2,801

  31

  Colegiului

  60

  240

  180

  420

  336

  771

  32

  Piata Petofi

  85

  340

  1,963

  2,303

  1,241

  2,463

  33

  Piata Bernady Gyorgy

  280

  1,120

  924

  2,044

  2,520

  11,133

  34

  Bolyai Farkas

  655

  2,620

  3,788

  6,408

  7,601

  15,056

  35

  Stefan cel Mare

  300

  1,200

  3,217

  4,417

  3,788

  6,550

  36

  Koteles Samuel

  275

  1,100

  977

  2,077

  1,925

  4,638

  37

  Marton Aron

  540

  2,160

  1,782

  3,942

  3,196

  6,088

  38

  Justitiei

  165

  660

  496

  1,156

  1,056

  2,414

  39

  Retezatului

  315

  1,260

  976

  2,236

  2,678

  3,679

  40

  Izvorului

  100

  400

  215

  615

  400

  663

  41

  Fantanii

  125

  500

  357

  857

  700

  1,036

  42

  Stramba

  520

  2,080

  1,454

  3,534

  2,940

  7,964

  43

  Arinului

  55

  220

  83

  303

  225

  362

  44

  Sportivilor redenumita Dr.Czako Jozsef

  180

  720

  549

  1,269

  900

  1,473

  45

  Piata Unirii

  130

  520

  182

  702

  780

  1,113

  46

  Artei

  190

  760

  570

  1,330

  1,273

  1,758

  47

  Francz List

  161

  644

  430

  1,074

  966

  1,447

  48

  Piata Memorandului

  150

  600

  360

  960

  1,000

  3,632

  49

  Targului cu str. Ion Creanga

  245

  980

  666

  1,646

  1,299

  3,154

  50

  Kogalniceanu

  280

  1,120

  932

  2,052

  1,960

  2,235

  51

  Borsos Tamas

  320

  1,280

  976

  2,256

  2,978

  3,101

  52

  Bailor

  115

  460

  288

  748

  585

  722

  53

  Erou Lt. Petre Popescu

  110

  440

  314

  754

  704

  1,435

  54

  Crizantemelor

  180

  720

  540

  1,260

  1,080

  2,044

  55

  Liceului

  100

  400

  370

  770

  800

  1,339

  56

  G-ral Gheorghe Avramescu

  160

  640

  694

  1,334

  1,266

  1,960

  57

  Pades

  65

  260

  94

  354

  373

  467

  58

  Dr. Kozma Bela

  85

  340

  217

  557

  559

  776

  59

  Bradului

  700

  2,800

  1,071

  3,871

  2,878

  6,010

  60

  Vulcan

  415

  1,660

  1,738

  3,398

  2,490

  4,244

  61

  Borzesti

  268

  1,072

  800

  1,872

  1,579

  3,343

  62

  Calimanului

  240

  960

  960

  1,920

  392

  2,876

  63

  Al Papiu Ilarian

  1,073

  4,292

  2,899

  7,191

  7,409

  13,750

  TOTAL

  19,336

  77,344

  95,066

  172,410

  157,737

  326,992

 • 2. Cartier BUDAI

  1

  Tudor Vladimirescu

  4,553

  18,212

  13,659

  31,871

  24,195

  28,490

  2

  Semanatorilor

  145

  580

  537

  1,117

  1,015

  1,369

  3

  Gradinarilor

  360

  1,440

  900

  2,340

  2,244

  3,175

  4

  Bobalna

  340

  1,360

  1,360

  2,720

  2,240

  2,866

  5

  Panselutelor

  230

  920

  909

  1,829

  1,438

  5,007

  6

  Grapei

  80

  320

  206

  526

  382

  562

  7

  Violetelor

  130

  520

  533

  1,053

  910

  2,990

  8

  Narciselor

  205

  820

  917

  1,737

  1,408

  3,974

  9

  Mimozelor

  200

  800

  620

  1,420

  1,200

  1,800

  10

  Budai Nagy Antal

  380

  1,520

  1,140

  2,660

  3,040

  4,936

  TOTAL

  6,623

  26,492

  20,781

  47,273

  38,072

  55,169

 • 3. ZONA TUDOR 1

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Bd. 1 Decembrie 1918

  3,445

  13,780

  19,703

  33,483

  51,530

  90,335

  2

  Secerei

  600

  2,400

  1,200

  3,600

  3,600

  8,264

  3

  Plaiului

  115

  340

  1,200

  1,540

  690

  4,074

  4

  Vulturilor

  330

  1,320

  990

  2,310

  1,980

  5,583

  5

  Dambovitei

  432

  1,728

  1,124

  2,852

  2,376

  3,951

  6

  Bucegi

  160

  640

  270

  910

  1,200

  1,496

  7

  Brasovului

  550

  2,200

  1,100

  3,300

  3,850

  6,850

  8

  Navodari

  280

  1,120

  980

  2,100

  2,240

  2,606

  9

  Paltinis

  190

  760

  570

  1,330

  855

  2,331

  10

  Saliste

  190

  760

  570

  1,330

  855

  2,504

  11

  Substejaris

  435

  1,740

  550

  2,290

  3,360

  3,910

  12

  Zarnesti

  101

  404

  282

  686

  606

  815

  13

  Amurgului

  90

  360

  270

  630

  540

  709

  14

  Teilor

  70

  280

  88

  368

  420

  802

  15

  Nirajului

  60

  240

  180

  420

  360

  764

  16

  Predeal

  1,365

  5,460

  4,547

  10,007

  9,233

  14,859

  17

  Crinului

  210

  840

  714

  1,554

  1,323

  2,603

  18

  Petrila

  115

  460

  276

  736

  863

  1,307

  19

  Busuiocului

  320

  1,280

  840

  2,120

  1,920

  6,902

  20

  Bucinului

  330

  1,320

  297

  1,617

  1,650

  7,965

  21

  Moldovei

  740

  2,960

  2,960

  5,920

  7,770

  15,714

  22

  Aleea Covasna

  510

  2,040

  1,247

  3,287

  3,100

  5,347

  23

  Aleea Hateg

  380

  1,520

  1,330

  2,850

  2,280

  7,918

  24

  Selimber

  210

  840

  720

  1,560

  1,470

  2,159

  25

  Aleea Vrancea

  280

  1,120

  840

  1,960

  1,680

  1,966

  26

  Bd. Pandurilor

  1,700

  6,800

  6,900

  13,700

  23,800

  46,195

  27

  Transilvania

  950

  3,800

  2,100

  5,900

  6,680

  11,927

  28

  Banat

  520

  2,080

  1,560

  3,640

  3,120

  7,960

  29

  Cernavoda

  140

  560

  420

  980

  840

  1,827

  30

  Evreilor Martiri

  380

  1,520

  380

  1,900

  2,660

  8,678

  31

  Sarguintei

  520

  2,080

  2,340

  4,420

  3,670

  15,247

  32

  Pomicultorilor

  260

  1,040

  1,300

  2,340

  1,560

  13,840

  33

  Apicultorilor

  210

  840

  1,050

  1,890

  1,260

  9,213

  TOTAL

  16,188

  64,632

  58,898

  123,530

  149,341

  316,621

 • 4. ZONA TUDOR 2

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Livezeni

  1,110

  4,440

  5,845

  10,285

  13,890

  32,310

  2

  Cutezantei

  1,050

  4,200

  10,500

  14,700

  14,700

  57,628

  3

  Rodniciei

  745

  2,980

  3,726

  6,706

  5,215

  11,126

  4

  Ramurele

  715

  2,860

  1,788

  4,648

  5,005

  7,630

  5

  Progresului

  220

  880

  440

  1,320

  1,540

  5,271

  6

  Mugurilor

  150

  600

  520

  1,120

  900

  2,260

  7

  Infratirii

  528

  2,112

  5,280

  7,392

  7,392

  15,153

  8

  Viitorului

  285

  1,140

  1,426

  2,566

  1,995

  4,042

  9

  Muncii

  480

  1,920

  1,920

  3,840

  3,360

  6,711

  10

  Armoniei

  450

  1,800

  1,800

  3,600

  3,150

  9,436

  11

  Prieteniei

  455

  1,820

  1,820

  3,640

  3,185

  6,987

  12

  Lalelelor

  475

  1,900

  1,330

  3,230

  3,325

  9,383

  13

  Gloriei

  230

  920

  804

  1,724

  1,510

  2,923

  14

  Negoiului

  1,037

  4,148

  430

  4,578

  4,148

  11,362

  TOTAL

  7,930

  31,720

  37,629

  69,349

  69,315

  182,222

 • 5. ZONA 1848

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Bd.1848

  1,495

  5,980

  13,286

  19,266

  27,705

  52,419

  2

  Parângului

  716

  2,864

  4,296

  7,160

  5,084

  17,871

  3

  Magurei

  495

  1,980

  1,881

  3,861

  3,465

  9,718

  4

  Suceava

  340

  1,360

  1,768

  3,128

  2,040

  6,747

  5

  Surianu

  235

  940

  1,152

  2,092

  1,410

  2,562

  6

  Ion Buteanu

  515

  2,060

  2,576

  4,636

  4,635

  21,977

  7

  Petru Dobra

  510

  2,040

  2,346

  4,386

  3,570

  14,904

  8

  Koos Ferencz

  348

  1,392

  2,088

  3,480

  2,436

  5,178

  9

  Godeanu

  562

  2,248

  2,472

  4,720

  3,934

  6,998

  10

  Ceahlau

  325

  1,300

  1,430

  2,730

  2,275

  12,193

  11

  Ciucas

  205

  820

  557

  1,377

  1,230

  4,106

  12

  Lamaitei

  265

  1,060

  653

  1,713

  1,785

  3,510

  13

  Constantin Dobrogeanu Ghera

  438

  1,752

  1,576

  3,328

  2,628

  4,293

  14

  Szechenyi Istvan

  515

  2,060

  1,878

  3,938

  3,090

  5,216

  15

  Dambul Pietros

  615

  2,460

  1,846

  4,306

  3,690

  7,089

  16

  Turnu Rosu

  100

  400

  250

  650

  600

  997

  17

  Cucului

  60

  240

  120

  360

  360

  570

  18

  Slatina

  300

  1,200

  600

  1,800

  1,800

  3,111

  19

  Deva

  182

  728

  546

  1,274

  1,092

  1,731

  20

  Ciresului

  125

  500

  376

  876

  750

  1,373

  21

  Urcusului

  130

  520

  390

  910

  910

  1,890

  22

  Pasunii

  655

  2,620

  758

  3,378

  4,585

  3,490

  23

  Calea Sighisoarei

  4,100

  16,400

  2,700

  19,100

  36,000

  53,171

  24

  Viile Dealul Mic

  1,300

  5,200

  0

  5,200

  7,800

  6,542

  TOTAL

  14,531

  58,124

  45,545

  103,669

  122,874

  247,656

 • 6. Cartier BELVEDERE

  1

  Paris

  493

  1,972

  986

  2,958

  3,451

  neintabulat

  2

  Roma

  115

  460

  230

  690

  805

  neintabulat

  3

  Berlin

  222

  888

  444

  1,332

  1,554

  neintabulat

  4

  Bucuresti

  224

  896

  448

  1,344

  1,568

  neintabulat

  5

  Sofia

  280

  1,120

  560

  1,680

  1,960

  neintabulat

  6

  Budapesta

  150

  600

  300

  900

  1,050

  neintabulat

  7

  Praga

  156

  624

  312

  936

  1,092

  neintabulat

  8

  Lisabona

  249

  996

  498

  1,494

  1,743

  neintabulat

  9

  Viena

  283

  1,132

  566

  1,698

  1,981

  neintabulat

  10

  Atena

  96

  384

  192

  576

  672

  neintabulat

  11

  Madrid

  170

  680

  340

  1,020

  1,190

  neintabulat

  12

  Londra

  100

  400

  200

  600

  700

  neintabulat

  13

  Amsterdam

  260

  1,040

  520

  1,560

  1,820

  neintabulat

  14

  Luxemburg

  150

  600

  300

  900

  1,050

  neintabulat

  TOTAL

  2,948

  11,792

  5,896

  17,688

  20,636

 • 7. ZONA ROVINARI - LIBERTATII

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Traian Mosoiu

  205

  820

  656

  1,476

  1,025

  2,042

  2

  Gheorghe Sincai

  195

  780

  624

  1,404

  1,073

  1,821

  3

  Tamas Erno

  320

  1,280

  640

  1,920

  2,560

  5,345

  4

  Uzinei inclus. Zona Polivalentă

  300

  1,200

  1,014

  2,214

  3,240

  4,485

  5

  Belsugului

  490

  1,960

  1,470

  3,430

  2,940

  5,712

  6

  Sebesului

  120

  480

  360

  840

  780

  1,392

  7

  Somnului

  505

  2,020

  808

  2,828

  4,798

  5,704

  8

  Libertatii

  3,615

  14,460

  6,206

  20,666

  30,595

  55,199

  9

  Govora

  120

  480

  384

  864

  600

  1,144

  10

  Primaverii

  320

  1,280

  1,024

  2,304

  2,240

  2,364

  11

  Painii

  305

  1,220

  1,160

  2,380

  1,830

  3,041

  12

  Campului

  190

  760

  570

  1,330

  1,140

  2,845

  13

  Jiului

  120

  480

  336

  816

  720

  1,372

  14

  Rovinari

  1,245

  4,980

  4,400

  9,380

  7,205

  14,400

  15

  Siretului

  390

  1,560

  1,365

  2,925

  2,340

  4,595

  16

  Zidarilor

  115

  460

  391

  851

  690

  1,157

  17

  Hegyi Lajos

  315

  1,260

  788

  2,048

  1,890

  3,104

  18

  Tesatorilor

  180

  720

  720

  1,440

  1,080

  1,805

  19

  Bethlen Gabor

  300

  1,200

  900

  2,100

  1,500

  2,349

  20

  Lebedei

  315

  1,260

  946

  2,206

  1,890

  2,555

  21

  Romulus Guga

  350

  1,400

  1,225

  2,625

  2,450

  4,468

  22

  Mioritei

  590

  2,360

  2,832

  5,192

  4,720

  11,842

  23

  Salcamilor

  410

  1,640

  1,380

  3,020

  2,870

  4,675

  24

  Milcovului

  300

  1,200

  1,140

  2,340

  2,100

  3,831

  25

  Sitarilor

  170

  680

  340

  1,020

  1,020

  1,874

  26

  Pta. Onesti

  443

  1,772

  1,166

  2,938

  4,246

  1,131

  27

  Barajului

  980

  3,920

  0

  3,920

  6,860

  25,987

  28

  Insulei

  1,740

  6,960

  336

  7,296

  10,440

  19,739

  TOTAL

  14,648

  58,592

  33,181

  91,773

  104,842

  195,978

 • 8. ZONA BALCESCU - LIBERTATII

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Lavandei

  395

  1,580

  664

  2,244

  2,765

  4,467

  2

  Azurului

  110

  440

  385

  825

  600

  1,141

  3

  Savinesti

  270

  1,080

  891

  1,971

  1,620

  2,801

  4

  Aleea Savinesti

  210

  840

  420

  1,260

  945

  4,366

  5

  Furtunei

  240

  960

  720

  1,680

  1,680

  2,854

  6

  Zanelor

  80

  320

  256

  576

  480

  777

  7

  Frederic Joliot Curie

  235

  940

  752

  1,692

  1,410

  3,767

  8

  Berzei

  633

  2,532

  924

  3,456

  280

  633

  9

  Ialomitei

  157

  628

  958

  1,586

  1,256

  4,532

  10

  Nicolae Balcescu

  1,075

  4,300

  3,761

  8,061

  12,160

  12,349

  11

  Ion Heliade Radulescu

  460

  1,840

  920

  2,760

  3,220

  7,051

  12

  Cernei

  140

  560

  392

  952

  840

  1,533

  13

  Dorobantilor

  670

  2,680

  1,784

  4,464

  4,390

  6,652

  14

  Oltului

  400

  1,600

  1,280

  2,880

  2,400

  4,007

  15

  Somesului

  625

  2,500

  2,830

  5,330

  4,275

  7,391

  16

  Barbu Stefanescu Delavrancea

  180

  720

  540

  1,260

  900

  1,611

  17

  Trotusului

  185

  740

  630

  1,370

  1,110

  1,813

  18

  Ion Luca Caragiale

  280

  1,120

  790

  1,910

  1,680

  2,379

  19

  Madach Imre

  265

  1,060

  525

  1,585

  1,750

  2,279

  20

  Bogdan Petriceicu Hasdeu

  480

  1,920

  1,632

  3,552

  2,688

  4,774

  21

  Pta Armatei

  400

  1,600

  2,000

  3,600

  4,800

  10,412

  22

  Ciocarliei

  150

  600

  450

  1,050

  900

  1,245

  23

  Frunzei

  140

  560

  420

  980

  840

  1,394

  24

  Rodnei

  745

  2,980

  3,202

  6,182

  5,215

  11,126

  25

  Iuliu Maniu

  640

  2,560

  2,336

  4,896

  5,120

  5,582

  26

  Plevna

  80

  320

  320

  640

  310

  1,223

  27

  Randunelelor

  92

  368

  276

  644

  563

  946

  28

  Doctor Emil Dandea

  80

  320

  240

  560

  480

  1,143

  29

  Crisan

  80

  320

  240

  560

  480

  1,203

  30

  Varga Katalin

  70

  280

  210

  490

  420

  874

  31

  Bodor Peter

  364

  1,456

  150

  1,606

  1,900

  4,502

  TOTAL

  9,931

  39,724

  30,898

  70,622

  67,477

  116,827

 • 9. ZONA MUREȘENI - BUDIULUI - DOJA

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Gh Doja

  4,930

  19,720

  26,813

  46,533

  80,805

  138,808

  2

  Liviu Rebreanu

  890

  3,560

  3,382

  6,942

  6,230

  11,484

  3

  Lapusna

  185

  740

  741

  1,481

  1,230

  2,238

  4

  Foisor

  118

  472

  354

  826

  708

  1,289

  5

  Pta. Garii

  606

  2,424

  3,760

  6,184

  9,386

  4,665

  6

  Mestecanisului

  325

  1,300

  820

  2,120

  2,110

  6,029

  7

  Budiului

  1,885

  7,540

  4,813

  12,353

  14,573

  45,188

  8

  Bega

  780

  3,120

  1,746

  4,866

  7,020

  11,424

  9

  Ilie Munteanu

  200

  800

  0

  800

  1,000

  1,000

  10

  Iernutului

  400

  1,600

  1,200

  2,800

  2,400

  3,475

  11

  Ciocanului

  180

  720

  540

  1,260

  1,080

  1,847

  12

  Ludusului

  400

  1,600

  1,250

  2,850

  1,580

  3,586

  13

  Branului

  350

  1,400

  1,400

  2,800

  2,100

  3,500

  14

  Bogatei

  490

  1,960

  1,421

  3,381

  2,940

  4,547

  15

  Caraiman

  270

  1,080

  810

  1,890

  1,566

  2,660

  16

  Moresti

  190

  760

  475

  1,235

  950

  1,948

  17

  Alba Iulia

  470

  1,880

  1,410

  3,290

  2,820

  4,803

  18

  Turzii

  190

  760

  285

  1,045

  1,102

  1,229

  19

  Fagarasului

  140

  560

  210

  770

  714

  1,190

  20

  Aiudului

  140

  560

  140

  700

  728

  1,218

  21

  Fabricii de Zahar

  400

  1,600

  0

  1,600

  2,800

  4,935

  22

  Jilavei

  150

  600

  150

  750

  900

  2,126

  23

  Rozmarinului

  275

  1,100

  550

  1,650

  2,200

  16,669

  24

  Timisului

  140

  560

  280

  840

  1,092

  684

  25

  Pajko Karoly

  150

  600

  300

  900

  1,125

  1,425

  26

  Unitatii

  140

  560

  280

  840

  980

  1,260

  27

  Spicului

  140

  560

  280

  840

  980

  1,114

  28

  Acarului

  140

  560

  140

  700

  840

  1,346

  29

  Izlazului

  140

  560

  280

  840

  840

  935

  30

  Treierisului

  50

  200

  50

  250

  300

  493

  31

  Cisnadiei

  260

  1,040

  936

  1,976

  1,280

  3,241

  32

  Resita

  260

  1,040

  1,274

  2,314

  2,392

  4,155

  33

  Hunedoara

  597

  2,388

  2,836

  5,224

  4,179

  8,958

  34

  Cugir

  323

  1,292

  0

  1,292

  1,938

  7,814

  35

  Sudului

  250

  1,000

  250

  1,250

  1,500

  3,281

  36

  Dealului

  650

  2,600

  650

  3,250

  3,900

  8,238

  37

  Sapei

  450

  1,800

  900

  2,700

  2,700

  4,030

  38

  Toamnei

  505

  2,020

  1,010

  3,030

  3,283

  5,034

  39

  8 Martie

  1,450

  5,800

  2,030

  7,830

  10,150

  23,127

  40

  Duzilor

  100

  400

  100

  500

  600

  4,745

  41

  Rampei

  115

  460

  403

  863

  1,311

  1,035

  42

  Dezrobirii

  1,285

  5,140

  3,035

  8,175

  10,045

  22,228

  43

  Depozitelor

  1,720

  6,880

  6,880

  13,760

  13,760

  29,004

  44

  Baneasa

  2,500

  10,000

  2,075

  12,075

  17,070

  33,321

  45

  Recoltei

  735

  2,940

  675

  3,615

  5,325

  8,877

  46

  Mureseni

  600

  2,400

  1,200

  3,600

  4,200

  29,526

  47

  Caminului

  600

  2,400

  600

  3,000

  3,600

  6,924

  48

  Crisului

  260

  1,040

  260

  1,300

  1,560

  3,382

  49

  Porumbului

  130

  520

  65

  585

  780

  1,150

  50

  Prutului

  270

  1,080

  0

  1,080

  1,890

  11,817

  51

  Vasile Lupu

  600

  2,400

  600

  3,000

  3,600

  4,316

  52

  Casinului

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  53

  Tazlaului

  77

  308

  0

  308

  274

  274

  54

  Albinei

  180

  720

  0

  720

  1,080

  3,481

  TOTAL

  28,781

  115,124

  79,659

  194,783

  249,516

  511,073

 • 10. ZONA CORNESTI

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Cornesti

  1,390

  5,560

  1,200

  6,760

  8,340

  9,540

  2

  Posada

  300

  1,200

  0

  1,200

  1,500

  6,920

  3

  Garofitei

  266

  1,064

  399

  1,463

  1,596

  1,995

  4

  Verii

  4,372

  17,488

  6,875

  24,363

  23,408

  14,520

  5

  Trebely

  1,215

  4,860

  1,079

  5,939

  5,656

  8,777

  6

  Padurii

  890

  3,560

  850

  4,410

  5,100

  7,676

  7

  Nagy Pal

  540

  2,160

  150

  2,310

  3,240

  3,793

  8

  Alunis

  459

  1,836

  375

  2,211

  2,814

  4,059

  9

  Ana Ipatescu

  250

  1,000

  375

  1,375

  1,500

  2,469

  10

  Cerbului

  280

  1,120

  420

  1,540

  1,680

  2,717

  11

  Petri Adam

  180

  720

  0

  720

  1,109

  1,109

  12

  Gabor Aron

  360

  1,440

  1,080

  2,520

  2,040

  3,282

  13

  Henry Coanda

  120

  480

  180

  660

  720

  1,140

  14

  Korosi Csoma Sandor

  300

  1,200

  840

  2,040

  1,680

  2,998

  15

  Privighetorii

  130

  520

  195

  715

  780

  909

  16

  General Ion Dumitrache

  785

  3,140

  2,410

  5,550

  4,598

  7,008

  17

  Argesului

  490

  1,960

  1,960

  3,920

  2,960

  6,668

  18

  Crangului

  160

  640

  690

  1,330

  1,040

  2,205

  19

  Ulciorului

  115

  460

  438

  898

  690

  1,071

  20

  Dimitrie Cantemir

  150

  600

  570

  1,170

  900

  3,385

  21

  Doctor Cornel Ciugudeanu

  310

  1,240

  310

  1,550

  1,860

  2,841

  22

  Episcop Ioan Bob

  500

  2,000

  0

  2,000

  2,500

  2,500

  23

  Teleky Samuel

  625

  2,500

  0

  2,500

  1,230

  1,230

  24

  Preot Rusu Stefan

  320

  1,280

  0

  1,280

  1,600

  1,600

  25

  Rasaritului

  690

  2,760

  528

  3,288

  3,795

  3,305

  TOTAL

  15,197

  60,788

  20,924

  81,712

  82,336

  103,717

 • 11. ZONA CORNIȘA

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Gheorghe Marinescu

  2,480

  9,920

  12,107

  22,027

  34,733

  29,951

  2

  Molter Karoly

  165

  660

  660

  1,320

  1,350

  2,010

  3

  Secuilor Martiri

  870

  3,480

  3,200

  6,680

  6,090

  8,806

  4

  Aleea Cornisa

  890

  3,560

  2,670

  6,230

  5,340

  16,113

  5

  Nicolae Grigorescu

  1,370

  5,480

  1,104

  6,584

  4,080

  7,833

  6

  Mihai Viteazu

  675

  2,700

  3,511

  6,211

  5,595

  15,826

  7

  Victor Babes

  615

  2,460

  2,597

  5,057

  3,815

  9,035

  8

  Avram Iancu

  900

  3,600

  3,026

  6,626

  6,200

  12,263

  9

  Spitalul Vechi

  160

  640

  412

  1,052

  780

  1,418

  10

  Pasaj Palas

  137

  548

  0

  548

  780

  974

  11

  Mitropolit Andrei Saguna

  405

  1,620

  972

  2,592

  2,095

  3,277

  12

  Cosminului

  210

  840

  672

  1,512

  1,260

  2,320

  13

  Martin Luther ( fostaToplita)

  140

  560

  364

  924

  840

  897

  14

  Azuga

  50

  200

  155

  355

  265

  406

  15

  Cibinului

  93

  372

  224

  596

  465

  853

  16

  Bujorului

  280

  1,120

  790

  1,910

  1,680

  2,562

  TOTAL

  9,440

  37,760

  32,464

  70,224

  75,368

  114,544

 • 12. ZONA 7 NOIEMBRIE

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  str 22 Decembrie 1989

  2,068

  8,272

  9,779

  18,051

  31,122

  46,517

  2

  Faget

  268

  1,072

  330

  1,402

  1,876

  4,634

  3

  Constantin Romanu Vivu

  360

  1,440

  0

  1,440

  1,800

  3,941

  4

  Prahovei

  60

  240

  120

  360

  360

  469

  5

  Dumbravei

  335

  1,340

  804

  2,144

  1,675

  1,128

  6

  Homorodului

  90

  360

  160

  520

  357

  723

  7

  Liliacului

  140

  560

  280

  840

  840

  1,254

  8

  Fragilor

  160

  640

  320

  960

  912

  1,450

  9

  Tolstoi

  135

  540

  270

  810

  743

  1,218

  10

  Tamplarilor

  198

  792

  317

  1,109

  1,188

  1,861

  11

  Pacii

  747

  2,988

  1,966

  4,954

  4,305

  8,751

  12

  Luceafarului

  190

  760

  608

  1,368

  1,330

  2,397

  13

  Aleea Constructorilor

  275

  1,100

  300

  1,400

  2,750

  5,865

  14

  George Cosbuc

  210

  840

  534

  1,374

  1,230

  2,033

  15

  Nufarului

  78

  312

  120

  432

  240

  913

  16

  Lacramioarei

  240

  960

  768

  1,728

  1,776

  3,415

  17

  Ariesului

  205

  820

  698

  1,518

  1,230

  1,906

  18

  Motrului

  70

  280

  210

  490

  420

  701

  19

  Alexandru Vlahuta

  205

  820

  698

  1,518

  1,230

  2,060

  20

  30 Decembrie ( reden. Regele Mihai)

  249

  996

  1,170

  2,166

  1,743

  2,221

  21

  Tarnavei

  65

  260

  130

  390

  468

  1,058

  22

  Pta Republicii

  655

  2,620

  3,350

  5,970

  9,145

  17,395

  23

  Viseului

  106

  424

  318

  742

  636

  1,541

  24

  Marasti

  660

  2,640

  1,782

  4,422

  4,704

  7,816

  25

  Pta Marasesti

  660

  2,640

  1,176

  3,816

  4,704

  8,274

  TOTAL

  8,429

  33,716

  26,208

  59,924

  76,784

  129,541

 • 13. ZONA ALEEA CARPATI

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Aleea Carpati

  960

  3,840

  2,112

  5,952

  8,640

  45,663

  2

  Luntrasilor

  460

  1,840

  690

  2,530

  2,760

  4,489

  3

  Plutelor

  715

  2,860

  0

  2,860

  4,290

  3,984

  4

  Margaretelor

  1,340

  5,360

  1,340

  6,700

  7,960

  13,350

  5

  Caprioarei

  600

  2,400

  600

  3,000

  3,600

  3,099

  6

  Pavel Chinezu

  280

  1,120

  1,008

  2,128

  2,436

  5,750

  7

  Sinaia

  360

  1,440

  1,800

  3,240

  4,320

  5,937

  8

  Kos Karoly

  835

  3,340

  1,461

  4,801

  5,050

  10,337

  9

  Furnicilor

  150

  600

  450

  1,050

  1,200

  2,235

  10

  Muncitorilor

  330

  1,320

  990

  2,310

  1,980

  2,978

  11

  Nucului

  80

  320

  280

  600

  480

  912

  12

  Solidaritatii

  190

  760

  570

  1,330

  1,140

  1,930

  13

  Abrudului

  160

  640

  768

  1,408

  960

  1,670

  14

  Zagazului

  230

  920

  851

  1,771

  1,840

  2,424

  15

  Livezii

  190

  760

  475

  1,235

  950

  1,448

  TOTAL

  6,880

  27,520

  13,395

  40,915

  47,606

  106,206

  Nr. crt.

  Străzi

  Lungime (m)

  Supraf. carosabil de măturat manual (mp)

  Supraf. trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. carosabil + trotuar de măturat manual (mp)

  Supraf. totală a carosabilului (mp)

  Supraf. CF (mp)

  1

  Podeni

  1,000

  4,000

  3,264

  7,264

  7,342

  20,525

  2

  Voinicenilor

  2,795

  11,180

  11,180

  22,360

  19,440

  53,818

  3

  Tisei

  600

  2,400

  1,800

  4,200

  4,500

  10,557

  4

  Burebista

  80

  320

  1,080

  1,400

  450

  5,393

  5

  Baraganului

  760

  3,040

  2,280

  5,320

  5,320

  10,650

  6

  Decebal

  350

  1,400

  1,390

  2,790

  5,210

  17,984

  7

  Muresului

  1,180

  4,720

  0

  4,720

  7,080

  17,995

  8

  Apaductului

  420

  1,680

  1,530

  3,210

  2,565

  8,962

  9

  Stefan Cicio Pop

  220

  880

  660

  1,540

  1,320

  19,015

  10

  Vasile Lucaciu

  265

  1,060

  1,060

  2,120

  1,855

  5,644

  11

  Vasile Goldis

  155

  620

  464

  1,084

  930

  1,996

  12

  Plopilor

  300

  1,200

  900

  2,100

  2,100

  12,327

  13

  Lacului

  90

  360

  90

  450

  630

  1,925

  14

  Soimilor

  265

  1,060

  796

  1,856

  1,855

  4,383

  15

  Benefalau

  288

  1,152

  400

  1,552

  1,740

  2,400

  16

  Serafim Duicu

  99

  396

  0

  396

  996

  996

  17

  Grigore Ploesteanu

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  18

  Constandin Hagi Stoian

  404

  1,616

  0

  1,616

  2,020

  18,225

  19

  Mircea Robu, sergent major

  285

  1,140

  570

  1,710

  1,710

  2,791

  20

  Ioan Roman

  375

  1,500

  750

  2,250

  2,325

  3,941

  21

  Ionel Ghiurchi, sergent major

  515

  2,060

  1,030

  3,090

  3,090

  5,841

  22

  Lazar Blejnari, sergent major

  350

  1,400

  700

  2,100

  2,100

  3,755

  23

  Florilor

  180

  720

  360

  1,080

  1,080

  1,929

  24

  David Rusu, plutonier adjutant

  355

  1,420

  355

  1,775

  2,130

  1,441

  25

  Verde

  305

  1,220

  610

  1,830

  1,830

  3,224

  26

  Agricultorilor

  620

  2,480

  1,540

  4,020

  4,340

  12,340

  27

  Aleea Ion Mihut

  300

  1,200

  0

  1,200

  1,050

  5,893

  28

  Iosif Hodos

  350

  1,400

  1,050

  2,450

  2,100

  4,178

  29

  Gheorghe Pop de Basesti

  135

  540

  404

  944

  810

  1,415

  30

  Petru Maior

  200

  800

  580

  1,380

  1,319

  1,899

  31

  Ciucului

  265

  1,060

  440

  1,500

  1,600

  3,587

  32

  Remetea

  4,670

  18,680

  5,475

  24,155

  31,370

  56,788

  33

  Cetinei

  200

  800

  0

  800

  1,200

  3,400

  34

  Zarandului

  187

  748

  0

  748

  1,122

  847

  35

  Fanatelor

  410

  1,640

  0

  1,640

  1,640

  3,075

  36

  Ceangailor

  325

  1,300

  0

  1,300

  1,430

  6,145

  37

  Cotitura de jos

  350

  1,400

  0

  1,400

  3,443

  3,443

  38

  Pomilor

  200

  800

  0

  800

  1,200

  2,490

  39

  Szotyori Jozsef

  380

  1,520

  0

  1,520

  2,736

  2,736

  40

  Hint Otto

  676

  2,704

  0

  2,704

  5,949

  5,949

  41

  Marului

  1,267

  5,068

  0

  5,068

  11,575

  11,575

  42

  Zeno Vancea

  250

  1,000

  0

  1,000

  732

  732

  43

  Ion Vlasiu

  278

  1,112

  0

  1,112

  0

  0

  44

  Gurghiului

  180

  720

  270

  990

  1,080

  2,846

  45

  Trifoiului

  120

  480

  120

  600

  720

  1,080

  46

  Lucernei

  125

  500

  125

  625

  750

  1,090

  47

  Inului

  100

  400

  0

  400

  600

  1,185

  48

  Eden

  667

  2,668

  0

  2,668

  6,550

  6,550

  49

  Vasile Sabadeanu

  368

  1,472

  0

  1,472

  3,688

  3,688

  50

  Ion Vescan

  100

  400

  0

  400

  100

  563

  51

  Potopului

  190

  760

  190

  950

  1,140

  2,299

  52

  Apelor

  180

  720

  0

  720

  1,080

  1,080

  53

  Cotului

  70

  280

  0

  280

  420

  1,215

  TOTAL

  24,799

  99,196

  41,463

  140,659

  169,362

  383,805

  TOTAL GENERAL:

  Lungime (m)

  Carosabil -de maturat (mp)

  Trotuar -de măturat (mp)

  Carosabil + Trotuar de măturat

  Carosabil (mp)

  CF ( mp)

  185,661

  742,524

  542,007

  1,284,531

  1,431,266

  2,790,351

Regulamentul serviciilor publice de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș

CAP. I

DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART. 1

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a Municipiului Târgu Mureș pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publiceprecum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, denumit în continuare Serviciu de salubrizare, înființat și organizat la nivelul Municipiului Târgu Mureș, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare pe teritoriul unității administrativ-teritoriale.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul unității administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (4) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul local poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate.

ART. 2

 • (1) Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • b) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

ART. 3

 • (1) Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4.4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.6. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.7. depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.8. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 4.9. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 4.10. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.11. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

 • 4.12. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 4.13. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 4.14. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • 4.15. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.16. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03 - 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

 • 4.17. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.18. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.19. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.20. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 4.21. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.22. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.23. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.24. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.25. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.26. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.27. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.28. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.29. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.30. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.31. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 4.32. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.33. producător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.34. reciclare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.35. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.36. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.37. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.38. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.39. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.40. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 4.41. tratare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.42. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.43. utilizatori - conform definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

 • 4.44. valorificare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

ART. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a Municipiului Târgu Mureș, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare.

ART. 6

 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de achiziție a serviciului, aprobați de Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș.

SECȚIUNEA 2

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

 • (1) Toți utilizatorii de pe teritoriul Municipiului Târgu Mureș unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului..

SECȚIUNEA 3

Documentația tehnică

ART. 8

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea;

 • b) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • c) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • d) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • e) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • f) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • g) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • h) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • i) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • j) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • k) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

ART. 10

 • (1) Autoritățile administrației publice deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care desfășoară serviciul de salubrizare, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA 4

Îndatoririle personalului operativ

ART. 11

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului.

ART. 12

 • (1) În timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor/utilajelor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localității;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului.

CAP. II

ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA 1

Prevederi generale

ART. 13

 • (1) Transportul deșeurilor stradale, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri stradale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localității și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care vor fi transmise autorității administrației publice locale.

 • (7) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

 • (8) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor stradale, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

 • (9) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar, cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (10) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților colectate, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

 • (11) Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor stradale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să nu abandoneze deșeuri stradale pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele existente pe traseul stabilit.

SECȚIUNEA 2

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Măturatul manual și întreținerea căilor publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

ART. 14

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe si în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spatiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanizat.

 • (2) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (3) Măturatul manual se efectuează astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) măturatul propriu-zis al carosabilului si al trotuarelor cu mături, perii,etc;

 • b) precolectarea deșeurilor stradale de pe căile publice, prin procedee manuale;

 • c) depozitarea temporară a deșeurilor stradale in europubele sau saci biodegradabili.

 • d) încărcarea deșeurilor stradale în mijloace de transport deșeuri;

 • e) transportul și neutralizarea deșeurilor stradale la depozitul autorizat.

 • (5) Măturatul manual / întreținerea căilor publice, se realizează pe toată lungimea carosabilului și o lățime de minim 2 metri de la bordură/rigolă spre axul drumului, respectiv integral pentru trotuarele aferente (inclusiv în refugiile stațiilor mijloacelor de transport în comun), indiferent de infrastructura existentă (pavele din beton, canale pluviale, rigole din beton, asfalt, macadam, etc.).

 • (6) Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice (în cazul precipitațiilor atmosferice, în locul acestei operații se realizează operațiunea de golire a coșurilor de gunoi stradale).

 • (7) Măturatul manual se poate desfășura, indiferent de anotimp, atunci când:

 • - arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului;

 • - deși arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

 • (8) Colectarea deșeurilor rezultate din activitatea de măturat manual/ întreținere căi publice, se realizează în recipiente acoperite, care se vor transporta cu mijloace de transport adecvate (pentru degajarea cailor publice se va transporta inclusiv zăpada/gheața de pe căile publice).

 • (9) Depozitarea temporală a rezidurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol SE VA REALIZA în saci depuși pe trotuare sau alei pietonale fără a bloca sau împiedica circulația.

 • (10) Echipajele specializate vor utiliza autovehicule/autospeciale pentru transportul deșeurilor stradale, numărul acestora trebuind să permită deservirea în timp real a întregului personal care

execută operația de întreținere pe durata unui schimb. Descărcarea deșeurilor stocate în autovehicule/autospeciale se va face la un depozit autorizat de eliminare a deșeurilor, la care este arondat autoritatea publică locală.

 • (11) Frecvențele de realizarea a operațiunii de măturat manual:

 • - Pentru străzile laterale / secundare: min. 2 treceri/săptămână;

 • - Pentru străzi principale : min. 3 treceri/săptămână;

 • - Pentru zone centrale / aglomerate: 6 -7 treceri/săptămână.

Frecventele de lucru vor fi autorizate ca număr de treceri, pe tipuri de operatiuni, de către autoritatea contractantă prin programul săptamânal de lucru pus la dispozitia operatorului în functie de anotimp si necesități.

 • (12) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare va înștiința autoritatea contractanta si va interveni doar după clarificarea operațiunilor necesare care se impun.

 • (13) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (14) Autoritățile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

 • (15) Deseurile stradale rezultate din măturatul manual/întreținerea căilor publice se vor colecta de la terminarea lucrărilor de salubrizare, obligatoriu până la sfârsitul programului de lucru, și transportate la depozitul de deșeuri autorizat, pentru neutralizare.

Golirea coșurilor de gunoi stradale (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

ART. 15

 • (1) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) precolectarea deșeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle de plastic, resturi vegetale etc., din coșurile de gunoi stradale și din scrumierele acestora;

 • b) golirea conținutului coșurilor, care se va face in saci biodegradabili inscripționați sau europubele; c) spălarea periodică a coșurilor stradale de pe domeniul public;

 • d) încărcarea deșeurilor rezultate în autovehicule de transport deșeuri, transportul și neutralizarea acestora la depozitul autorizat.

 • (2) Operațiunea cuprinde golirea propriu - zisă a coșurilor stradale și efectuarea curățeniei în jurul acestora.

 • (3) Programul de golire a coșurilor de gunoi stradale va fi stabilit de către Autoritatea Contractantă, cu frecvența în funcție de zonă și de necesități

 • (4) Se vor goli coșurile stradale de pe căile publice, stații de autobuze, spații de joacă și de agrement, spații de odihnă, parcuri, parcări publice, etc.

 • (5) Norma medie este de minim 2.000 coșuri de gunoi stradale golite/zi.

 • (6) Deseurile stradale rezultate din golit coșurile stradale se vor colecta la terminarea lucrărilor de salubrizare, obligatoriu până la sfârsitul programului de lucru, și vor fi transportate la depozitul de deșeuri autorizat, pentru neutralizare.

Măturatul și aspiratul mecanizat a căilor publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

ART. 16

 • (1) Măturatul mecanizat se realizează cu mașini specializate, echipate cu perii cilindrice si/sau circulare care vin în contact direct cu suprafața pe care se execută măturatul, cu sistem de umezire a prafului și cu sistem de aspirare - colectare a reziduurilor rezultate (pe ambele sensuri pe lățimea de lucru a utilajului).

 • (2) Mașinile de măturat urban economisesc timp și forță de muncă, îmbunătățind calitatea curățeniei. Utilizarea acestor mașini asigură o productivitate mult mai ridicată decât a unui Operator manual. Periile și motoarele de aspirare colectează toate tipurile de reziduuri și au sisteme speciale de filtrare care mențin praful colectat, acesta nedispersându-se în exterior.

 • (3) Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

 • a) măturatul mecanic efectiv al suprafețelor de salubrizat;

 • b) descărcarea deșeurilor colectate în autogunoiere, transportarea și neutralizarea zilnică a acestora la depozitul autorizat.

 • (4) Aceasta activitate se desfășoară in perioada martie - noiembrie, perioada care se poate modifica, in funcție de condițiile meteorologice, pe bază de comandă fermă din partea Autorității Contractante, cu excepția perioadei ploioase, a celei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Măturatul/aspiratul mecanizat al trotuarelor si al carosabilului se realizează pe întreaga lungime a străzii și pe o lățime de minim 2 m de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului. Pentru evitarea formării prafului, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului/trotuarelor cu apă, doar în situațiile în care praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă, temperatura exterioară în zona măturată nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • (6) Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Măturatul/aspiratul mecanizat al trotuarelor si al carosabilului se poate desfășura ziua și noaptea, indiferent de anotimp, atunci când:

 • - arterele nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului;

 • - arterele, deși nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

 • - temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (7) Echipamentele/vehiculele pentru realizarea măturatului mecanizat al carosabilului trebuie să aibă o zonă activă de măturare cuprinsă între 1-2 metri.

 • (8) Frecvențele de realizarea a operațiunei de măturat mecanizat: 2-3 treceri/săptămână si/sau conform programului de lucru prezentat de catre Autoritatea Contractantă.

 • (9) Măturatul/ aspiratul mecanizat include și îndepărtarea depunerilor de noroi, nisip și praf, de la marginea carosabilului.

Spălatul mecanizat a căilor publice

ART. 17

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât si pe trotuare, în funcție de condițiile meteorologice concrete la solicitarea autoritatii contractante.

 • (2) Operația de spălare constă în dispersarea apei pe carosabil/trotuare, astfel încât să se evite formarea prafului și să se creeze un climat favorabil de confort și igienă citadină. Operațiunea se va realiza cu precauție fără a produce daune terților.

 • (3) Spălatul carosabilului se realizează pe toată lungimea străzii și o lățime de minim 2 metri de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului. Spălatul carosabilului și al trotuarelor va fi realizat integral pentru întreaga suprafață stabilită.

 • (4) Perioada în care se va efectua această operațiune poate varia în funcție de condițiile meteorologice. Spălatul carosabilului și al trotuarelor se poate desfășoară de regulă în perioada aprilie - octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (5) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (6) Este interzisă operația de spălare în anotimpul călduros, în intervalul orar 1300 - 1700, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (7) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. anterior și pentru planificarea operațiilor de spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (8) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (9) Pentru realizarea operațiunii de spălare sau stropire se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (10) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (11) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (12) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

Stropirea mecanizată a căilor publice

ART. 18

 • (1) Stropirea carosabilului se execută în perioada verii, perioadă ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice reale, și se practică pe suprafețe in prealabil salubrizate.

 • (2) Stropirea constă in dispersarea apei pe toată suprafața carosabilului, pentru evitarea formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort si igienă citadină.

 • (3) Lucrarea se efectuează numai cu utilaje specializate pentru stropit. In timpul operației se va evita stânjenirea circulației pietonale sau stropirea pietonilor, clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări etc.

 • (4) Activitatea se desfășoară pe întreaga suprafață indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • (5) Stropirea străzilor se efectuează atunci cand temperatura depășește 30oC.

 • (6) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • b) stropirea efectivă a străzilor.

Curățarea manuală a canalelor pluviale/rigole (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

ART. 19

 • (1) Curățatul canalelor pluviale/rigolelor betonate, pavate se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Curățatul (răzuitul) rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni, avarii la rețele subterane, lucrări de constructii, după deszăpezire, etc.

 • (2) Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea prafului și materialelor grosiere: noroi, nisip, aluviuni datoratate uor ploi torențiale, deșeuri vegetale etc, pe o porțiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al străzii în zona de autorizare, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • (3) Activitatea de răzuit rigole se execută pe toata durata anului, ori de cate ori este nevoie.

 • (4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

 • a) curățatul canalelor pluviale/rigolelor cu razul sau lopata;

 • b) strângerea materialelor grosiere (noroiului, nisipului, pământului) rezultate din răzuire în grămezi depozitate la marginea trotuarului, care vor fi transportate în ziua efectuării răzuirii rigolei cu utilaje adecvate la depozitul autorizat;

 • c) încărcatul grămezilor in europubele;

 • d) golirea europubelelor in autogunoiere si transportul zilnic al deșeurilor la depozitul autorizat;

 • e) depozitarea deșeurilor rezultate in urma acestei activități la depozitul autorizat.

Curățarea mecanizată a canalelor pluviale neamenajate (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

ART. 20

 • (1) Curățarea mecanizată a canalelor pluviale neamenajate constă în curățarea șanțurilor podețelor și canalelor de pe marginea carosabilului, de materiale aluvionare depuse, de mâl, de diverse deșeuri, de vegetația existentă, etc. Operațiunea se va realiza cu ajutorul utilajelor specifice .

 • (2) Curățarea mecanizată a canalelor pluviale neamenajate este o lucrare de necesitate, determinată de ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni, avarii la rețele subterane, lucrări de constructii, după deszapezire, etc.

 • (3) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) curățarea (decolmatarea) canalelor pluviale neamenajate - șanțuri și podețe de pe marginea carosabilului, de materialele depuse, mâl, deșeuri, etc cu ajutorul utilajelor specifice.

 • b) strângerea materialelor rezultate (noroi, nisip, pământ, mâl, vegetale, alte deșeuri, etc) în grămezi depozitate la marginea căilor publice și care vor fi transportate obligatoriu în ziua efectuării operațiunii, cu utilaje adecvate la depozitul autorizat;

 • c) încărcarea deșeurilor rezultate în autovehicule, care le vor transporta la depozitul de deșeuri autorizat.

 • d) depozitarea deșeurilor rezultate in urma acestei activități la depozitul autorizat.

 • (4) Activitatea se desfășoară pe întreaga suprafață indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • (5) Materialele rezultate (noroi, nisip, pământ, mâl, vegetale, alte deșeuri, etc) vor fi depozitate în grămezi la marginea carosabilului/trotuarului și vor fi transportate obligatoriu în aceeași zi, cu utilaje adecvate la depozitul autorizat.

Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor stradale

ART. 21

 • (1) Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitățile de măturat manual, mecanizat, golit coșuri stradale, curățare canale pluviale/rigole și curățare canale pluviale neamenajate nu se vor amesteca cu deșeurile municipale și vor fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

 • (2) Costurile de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor stradale prin depozitare, care rezultă în urma activităților de măturat manual, mecanizat, golit coșuri stradale, curățare canale pluviale/rigole și curățare canale pluviale neamenajate, se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestor activități, iar cantitatea de deșeuri rezultată va fi contabilizată prin bonuri de cântar.

SECȚIUNEA 3

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau instalații de neutralizare

ART. 22

 • (1) Autoritățile administrației locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

 • (2) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Prestarea activităților de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de două ore de la anunțare;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

 • (4) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

 • (5) Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maxim două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

 • (6) Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

 • (7) Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

 • (8) Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

 • (9) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (10) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (11) Operatorul de salubrizare, va raporta cantitățile eliminate, Autorității Contractante.

 • (12) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP. III

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 23

 • (1) Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a serviciului de salubrizare.

 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de deșeuri prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobate de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de achiziție a serviciului;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare, pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de achiziție a serviciului.

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • g) să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 25

 • (1) Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor casnice sau utilizatorilor non-casnici pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de achiziție a serviciului

 • j) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • k) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • l) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

 • m) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • n) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • o) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

SECȚIUNEA 2

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 26

 • (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 27

 • (1) Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • b) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • c) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • d) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • e) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

 • f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • g) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 28

 • (1) Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • c) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • d) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • e) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • f) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • g) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • h) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • i) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • j) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • k) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • l) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAP. IV DETERMINAREA CANTITĂȚILOR ȘI VOLUMULUI DE LUCRĂRI PRESTATE

ART. 29

 • (1) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

 • (2) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (3) Reprezentantul autorității administrației publice locale va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice aplică penalitățile menționate în contractul de achiziție încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

CAP. V

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

ART. 30

 • (1) Consiliile locale stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în regulament, care face parte integrantă din contractul de achiziție a serviciului.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 31

 • (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a municipiului, cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c) prestarea serviciului în aria de responsabilitate;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • e) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 32

 • (1) Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pe raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare îm administrare sau contract de achiziție a serviciului.

INDICA TORI DE PERFORMANȚĂ PROPUȘI:

Nr. crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

Total /an

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

Contractarea serviciilor de salubrizare

 • a) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raporat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activităților pentru fiecare categorie de activitate-operațiune:

 • - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • - colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

= 100%

1.2

Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate

a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate (exprimat în %)

= 100%

b) ponderea din numărul de reclamații de la litera a) care s-au dovedit justificate

< 5%

c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

= 100%

d) numărul de sesizări din partea agenților de protecție a mediului, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale (exprimat în %)

< 5%

e) numărul de sesizări din partea agenților de sănătate publică, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale si locale (exprimat în %)

< 5%

f) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate (exprimat în %)

= 100%

g) ponderea din numărul de reclamații de la litera f) care s-au dovedit justificate

< 5%

h) procentul de solicitări de la litera g) care au fost rezolvate în mai puțin de o zi calendaristică

= 100%

i) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități (exprimat in %)

= 100%

i1) suprafețele efective măturate manual

= 100%

i2) coșurile de gunoi stradale golite

= 100%

i3) suprafețele efective măturate și aspirate mecanizat

= 100%

i4) suprafețele efective spălate mecanizat

= 100%

i5) suprafețe efective stropite mecanizat

= 100%

i6) canalele pluviale/rigolele efective curățate manual

= 100%

i7) canalele pluviale neamenajate efective curățate mecanizat

= 100%

i8) suprafețele efective pe care s-a aplicat colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

= 100%

1.3

Răspunsuri la solicitări scrise

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestată

= 100%

b) procentul de la litera a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

= 100%

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

a) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate (exprimat în %)

= 0%

2.2

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului

a) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru culpa proprie sau dacă au existat îmbolnăviri, accidente din cauza nerespectării condițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

= 0%

b) numărul de amenzi date de autoritatea centrală sau locală pentru neexecutarea corespunzătoare sau executarea necorespunzătoare a activității (exprimat în %)

= 0%

c) numărul de intervenții întârziate (mai mari de 15 minute) (exprimat în %)

= 0%

d) numărul de intervenții necorespunzătoare, materializate în procese-verbale de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia (exprimat în %)

= 0%

e) efectuarea investițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

= 100%

ART. 34

 • (1) Pentru neîndepliniri ale indicatorilor de performanță, Operatorul va fi sancționat după cum urmează:

 • - 1% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 90-99%

 • - 5% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 75-89%

 • - 10% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent de 66-74%

 • - 50% pentru neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanta intr-un procent sub 66% din sumele achitate de Beneficiar Operatorului în cursului anului in care s-a constatat neîndeplinirea indicatorilor de performanta.

ART. 35

(1) Nerespectarea gravă și repetată a Indicatorilor de Performanță poate determina rezilierea Contractului de către Beneficiar. Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin Procese-Verbale, cu ocazia inspecțiilor și monitorizării executării Contractului efectuate de Beneficiar.

 • (1) În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 37

 • (1) În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de achiziție a serviciului;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de achiziție a serviciului;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAP. VI

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

ART. 38

 • (1) În regulamentele întocmite și aprobate de autoritățile administrației publice locale se vor preciza contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori, precum și pentru operatori, cu specificarea acestora și a cuantumului amenzilor aplicabile.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrației publice locale.

ART. 39

 • (1) Sancțiunile care vor fi aplicate în cadrul activităților de salubrizare în municipiul Târgu Mureș, sunt prezentate în tabelele de mai jos și vor fi aplicate, dacă va fi cazul, în conformitate cu prevederile legislației, atât operatorilor cât și utilizatorilor serviciilor de salubrizare.

 • (2) Cuantumul acestor sancțiuni poate fi modificat în funcție de schimbările legislative care pot surveni și/sau de decizii în acest sens luate de autoritățile administrației publice locale.

 • a. Sancțiuni pentru Operatorul serviciilor de salubrizare

  Nr. crt.

  Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii

  Contravenții

  Cuantumul amenzii (lei)

  1

  Refuzul operatorilor de a pune la dispoziție autorității de reglementare competente datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorectă și incompletă de date și informații necesare desfășurării activității acesteia;

  L. 51/2006 Art. 47 al. (3) lit. b

  10.000 -

  50.000

  2

  Furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și calitativi adoptați prin contractul de achiziție a serviciului și a prezentului Regulament;

  L. 51/2006 Art. 47 al. (3) lit. c

  10.000 -

  50.000

  3

  Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control;

  L.51 /2006 Art. 47 al. (4) lit. b

  30.000 -

  50.000

  4

  Practicarea unor prețuri și tarife mai mari decât cele aprobate de autoritățile administrației publice locale, în baza metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;

  L. 51/2006 Art. 47 al. (4) lit. e

  30.000 -

  50.000

  5

  Prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de Legea nr. 101 /2006 fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

  L. 101 /2006 Art. 30 (1) lit. a

  30.000 -

  50.000

  6

  Refuzul operatorilor de a se supune controluluiși de a permite verificările și inspecțiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare competentă, precum și obstrucționarea acesteia în îndeplinirea atribuțiilor sale;

  L. 51/2006 Art. 47 al. (4) lit. a

  30.000 -

  50.000

  7

  Nerespectarea de către operatori a normelor privind protecția igienei publice și a sănătății populației, a mediului de viață al populației și a mediului.

  L. 51/2006 Art. 47 al. (4) lit. h

  30.000 -

  50.000

  8

  Sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după achitarea la zi a debitelor restante.

  L. 51/2006 Art. 47 al. (2) lit. c

  5.000 -

  10.000

  9

  Încălcarea de către operator a obligației privind asigurarea colectării separate a deșeurilor, potrivit contractului de salubrizare.

  L. 211/2011 Art. 14 al. (2)

  20.000 -

  40.000

 • b. Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

  Nr. crt.

  Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii

  Contravenții

  Cuantumul amenzii

  (lei)

  Casnici

  Noncasnici

  1

  Utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice;

  L.51 /2006

  Art. 47 (1) lit.d

  500 -

  1.000

  500-1.000

  2

  Modificarea neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemelor de utilități publice.

  L.51 /2006

  Art. 47 (1) lit.e

  500 -

  1.000

  500-1.000

  3

  Nerespectarea obligației de încadrare a deșeurilor generate din propria activitate a producătorilor și deținătorilor de deșeuri persoane juridice.

  L. 211/2011

  Art. 61 (1) lit. a

  20.000 -

  40.000

  4

  Nerespectarea colectării selective a deșeurilor, și a regulilor privitoare la regimul deșeurilor

  L. 211/2011 Art. 61 (1) lit. a

  1.000 -

  2.000

  20.000 -

  40.000

  5*

  Abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipale pe spațiile verzi, căile de comunicații

  *

  100-200

  500-2.500

  6*

  Depozitarea deșeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor și nemenținerea curățeniei pe platforme

  *

  100-200

  500-1.000

  7*

  Depunerea în recipientele de colectare a deșeurilor municipale de pe platformele amenajate platformele amenajate pe domeniul public, de deșeuri animaliere (dejecții, cadavre de animale/păsări), deșeuri de construcții/demolări, deșeuri periculoase cu regim special.

  *

  200 -

  1.000

  1.000 -

  2.500

  8*

  Neasigurarea sau obstrucționarea/blocarea căilor de acces către platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale operatorilor.

  *

  100-200

  500-1.000

  9*

  Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat al localității, fără aprobarea prealabilă a administrației publice locale.

  *

  500 -

  1.000

  1.000 -

  2.000

  10*

  Utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

  *

  100-200

  500-2.000

  11*

  Aruncarea deșeurilor de construcții și demolări pe domeniul public sau privat al localității.

  *

  50-100

  1.000 -

  2.000

  12*

  Deteriorarea și/ sau sustragerea recipientelor/părți ale acestora, aflați în punctele de colectare

  *

  500 -

  2.000

  13*

  Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de colectare aferente asociațiilor de proprietari/locatari de către utilizatorii noncasnici

  *

  500-2.000

  14*

  Colectarea de către operatorii economici în recipiente pentru deșeurile asimilabile a deșeurilor industriale

  *

  1.000 -

  2.000

(rezultate din activitatea acestora)

15*

Fapta de aprindere și/sau ardere a deșeurilor din recipientele de colectare selectivă/ colectare sau ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor

*

1.500 -

2.500

1.500 -

2.500

16*

Utilizarea recipientelor pentru colectarea deșeurilor stradale de către operatorii economici pentru colectarea deșeurilor asimilabile rezultate din activitatea proprie de colectare.

*

1.000 -

2.000

17*

Utilizarea recipienților pentru colectarea deșeurilor stradale de către utilizatorii casnici pentru colectarea deșeurilor menajere

*

100-200

* Propuneri de sancțiuni care se vor institui prin HCL

CAP. VI DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

ART. 42

(1) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va monitoriza aplicarea prevederilor prezentului Regulament.

Proiect Contract privind delegarea de gestiune, prin achiziție publică, a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș

Preambul

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice - cu modificările si completările ulterioare, a Hotararii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților - republicata și a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice - republicata, precum și al HCL nr...................,

părțile au convenit încheierea prezentului contract de delegare conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

Art.1. Partile contractante

Autoritatea contractantă: Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, telefon 0265268330, cont deschis la B.N. Trezoreria Târgu Mureș, reprezentat prin primar Soos Zoltân, în calitate de Autoritatea Contractantă - Delegatar pe de o parte și,

și

S.C...................., adresa sediu ....................., județul ..........., str. ................... nr. ......., bl......,

sc......, et........, ap........, telefon/fax........................., e-mail:........................, cod fiscal, cont

trezorerie ......................... deschis la trezoreria ......................., reprezentata prin ..................,

avand functia de....................., in calitate de Operator - Delegat, pe de alta parte.

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” și în mod colectiv „Părțile

Art.2. Termeni și definiții

În prezentul contract următorii termeni vor fi definiți și interpretați astfel:

 • a. contract - prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului impreuna cu toate anexele sale;

 • b. delegat - societatea comerciala careia i-a fost atribuit contractul;

 • c. delegatar - municipiul Târgu Mureș;

 • d. tarife - tarifele pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare determinate de catre operatori, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competenta;

 • e. ajustarea tarifelor - operatiunea de analiza a nivelului tarifelor existente si a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competenta, prin care se asigura corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din economie;

 • f. modificarea tarifelor - operatiunea de analiza a nivelului tarifelor existente si a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competenta, in situatiile in care intervin schimbari majore in structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente;

 • g. aprobarea de tarife - activitatea de analiza si verificare a elementelor de cheltuieli componente ale tarifelor, desfasurata de autoritatea contractanta implicata, cu respectarea normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competenta, concretizata prin emiterea unei hotarari;

 • h. serviciul - inseamna activitatile competente ale serviciului de salubrizare, conform legii, a căror prestare face obiectul contractului.

 • i. forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu 1

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • j. zi - însemană orice zi calendaristică atunci când nu se face referire expresă la zi lucrătoare; zi lucrătoare înseamnă orice zi în afara zilelor de sâmbătă și duminică . în afara oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu legea în vigoare; an - 365 de zile;

 • k. conflict de interese - orice eveniment influențând capacitatea delegatului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor delegatarului sau interesului public general, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale delegatului.

 • l. garanția de bună execuție - garanția care se constituie de către delegat în scopul asigurării delegatarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

 • m. despăgubire generală - suma neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca și despăgubire plătibilă părții prejudiciate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către cealaltă parte;

 • n. penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract.

 • o. contract - înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului împreună cu toate anexele sale asa cum pot fi acestea modificate la un moment dat cu acordul părților prin acte adiționale

 • p. autoritatea competentă - înseamnă orice instanță judecătorească competentă și orice autoritate locală, națională sau organizație internațională, inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție publică inclusiv, dar nelimitându-se la Autoritatea de Reglementare

 • q. Autoritatea de reglementare - înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru servicii publice de gospodărie comunală (ANRSC) sau orice altă instituție similară care poate fi autorizată și împuternicită conform legii în vigoare la un moment dat să monitorizeze și să reglementeze regimul tarifelor și/sau al serviciului

 • r. autorizații - înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele, avizele, aprobările, etc emise de Autoritatea de reglementare sau altă Autoritate competentă în scopul prestării/furnizării și gestiunii serviciului

 • s. documentația de atribuire - înseamnă documentația ce cuprinde toate informațiile legate de obiectul contractului și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv toate documentele licitației conform procedurii aplicabil poterivit Legii

 • t. regulamentul serviciului - înseamnă regulamentul serviciului de salubrizare aprobat de unitatea administrativ-teritorială care formează delegatarul

Art.3. Interpretare

 • 3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Art.4. Obiectul contractului

 • 4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș.

 • 4.2. Activitatea serviciului de salubrizare ce urmează a fi delegată denumite în continuare ”Serviciul” sunt prevăzute în regulamentul și în Caietul de sarcini anexe la prezentul contract, respectiv:

 • a ) Măturatul manual și întreținerea căi publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate);

 • o Golirea coșurilor de gunoi stradale (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate);

 • o Măturatul și aspiratul mecanizat a căilor publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate);

 • o Spălatul mecanizat a căilor publice;

 • o Stropirea mecanizată a căilor publice;

 • o Curățarea manuală a canalelor pluviale/rigolelor (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate);

 • o Curățarea mecanizată a canalelor pluviale neamenajate (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate);

 • b ) Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor stradale

 • 4.3. Obiectivele delegatarului sunt :

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viata ale cetățenilor prin promovarea calității și eficientei acestor servicii;

 • b) sustinerea dezvoltarii economico-sociale a municipiului;

 • c) promovarea calității și eficientei serviciului;

 • d) dezvoltarea durabila a serviciului;

 • e) protectia si conservarea mediului înconjurător si a sanatatii populatiei;;

 • f) respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la salubrizarea localitatilor;

 • g) gestionarea serviciului pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta.

 • 4.4. Organizarea și funcționarea serviciului trebuie să asigure îndeplinirea obligațiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

 • a) continuitate din punct de vedere cantitativ și calitativ

 • b) adaptabilitate le cerințele utilizatorilor

 • 4.5. Organizarea, furnizarea/prestarea și gestionarea serviciului trebuie să asigure:

 • a) satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor serviciului;

 • b) protecția utilizatorilor.

Art.5. Pretul contractului

 • 5.1 . Operatorul - Delegat se obligă să presteze activitățile, serviciile care fac obiectul prezentului contract, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 5.2 . La data încheierii contractului, prețul convenit pentru îndeplinirea acestuia, respectiv prețul serviciilor prestate plătibil Opertorului-Delegat de către Autoritatea Contractantă - Delegatar este de ....................... lei fără TVA la care se adaugă .................... lei valoare TVA,

rezultând valoarea totală de..................... lei cu TVA.

5.3. Tarifele pentru fiecare categorie de deseu:

Nr. crt.

Denumire activitate

Cantitate anuală estimată

Unitate de măsură

Tarif ofertat (lei/UM, fără TVA)

1

Măturat manual și întreținere căi publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

168.000.000

1.000 mp

...........

2

Golire coșuri de gunoi stradale (inclusiv

720.000

bucăți

...........

transport și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

3

Măturat și aspirat mecanizat căi publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate)

86.400.000

1.000 mp

...........

4

Spălat mecanizat căi publice

86.400.000

1.000 mp

...........

5

Stropire mecanizată căi publice

4.800.000

1.000 mp

...........

6

Curățare manuală canale pluviale/rigole (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

240.000

ml

...........

7

Curățare mecanizată canale pluviale neamenaj ate (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate)

48.000

ml

...........

8

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

8.400

kg

...........

 • 5.4 Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta serviciile de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, cu un procent de maxim 30 % din valoarea contractului, în baza art.221 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.

 • 5.5 Orice suplimentare de buget peste procentul menționat la punctul 5.4 se realizează doar cu acordul Consiliului Local.

Art.6. Documentele contractului

 • 6.1. Operatorul - Delegat va îndeplini serviciile în condițiile stabilite prin prezentul contract care include următoarele anexe:

 • a) legislația aplicabilă, cuprinzând standardele, normativele și gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului;

 • b) regulamentul de organizare si functionare al serviciului public de salubrizare in municipiul Târgu Mureș;

 • c) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;

 • d) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

 • e) garantia de buna executie;

 • f) indicatorii de performanță, împreună cu penalitățile corespunzătoare;

 • g) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Autorității Contractante -Delegatar sau

propietatea privată a municipiului, aferente serviciului;

 • h) procesul verbal de predare-preluare a bunurilor;

 • i) lista bunurilor de preluare;

 • j) grafic de prestare;

 • k) alte grafice (dacă este cazul);

 • l) acord de asociere (dacă este cazul);

 • m) contractul de subcontractare (dacă este cazul);

 • n) angajament de susținere din partea unui terț (dacă este cazul);

 • o) acte adiționale (dacă exista);

 • p) alte documente (dacă este cazul)

 • 6.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Art.7. Dispoziții generale

 • 7.1. Operatorul - delegat are permisiunea de a desfasura activitatea de colectarea și transportul deșeurilor municipale în condițiile legii, în aria administrativ-teritoriala a municipiului Târgu Mureș.

 • 7.2. Municipiul Târgu Mureș păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciului public de salubrizare de catre delegat, astfel:

 • a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate;

 • b) calitatea serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanta;

 • c) respectarea parametrilor, a normelor si cantitatii solicitate pentru serviciile prestate;

 • d) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare.

 • 7.3. Delegatul se va adapta în permanenta la calitatea si cantitatile solicitate de delegatar, la conditiile legislatiei în vigoare si va respecta în permanenta standardele si normativele în vigoare din domeniul activitatilor cuprinse in cadrul serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Mureș.

Art.8. Durata contractului

 • 8.1. Durata prezentului contract este de 12 luni de la data semnării acestuia, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul părților, până la implementarea gestiunii directe, dar nu mai mult de 6 luni.

 • 8.2. În situația în care se îndeplinesc formalitățile de funcționare legală a serviciului de salubrizare subordonat consiliului local, dat în administrare prin art. 2 al H.C.L.M. nr. 11 din 28.01.2021, prezentul contract încetează de drept și fără nici o despăgubire în sarcina Autorității Contractante, înainte de împlinirea termenului contractual, în termen de 7 zile de la data notificării de înștiințare transmisă Operatorului - Delegat.

 • 8.3. Perioada de mobilizare - reprezintă perioada de timp care începe de la data semnării contractului și are o durată totală de 90 zile. Perioada de mobilizare de 90 de zile cuprinde -primele 30 de zile în care ofertantul va prezenta toate utilajele si tot personalul evidențiat in ofertă, perioadă după care va asigura functionarea serviciului conform caietul de sarcini, obținerea licenței, autorizațiilor, avizelor necesare, daca este cazul.

 • 8.4. În perioada de mobilizare, care nu poate fi mai lungă de 90 de zile de la data emiterii ordinului administrativ de incepere al contractului, delegatul va prezenta dovezile care confirmă: a) încheierea tuturor polițelor de asigurare necesare contractului;

 • b) licența eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care delegatului i se acordă permisiunea furnizării/prestării Serviciului în aria de operare;

 • c) obținerea celorlalte Autorizații necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului;

 • d) orice alte obligații angajate în oferta pentru Perioada de Mobilizare.

 • 8.5. Doar după prezentarea tuturor acestor dovezi de către Operatorul - Delegat, Părțile pot încheia Procesul-Verbal de constatare a indeplinirii conditiilor minime impuse pentru desfasurarea activitatii în vederea prestării Serviciului.

 • 8.6. Pe durata perioadei de mobilizare, părțile își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al serviciului.

Art. 9 Categorii de bunuri folosite în realizarea contractului

 • i. bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului - Delegat și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului -Delegat.

 • ii. bunuri de retur, respectiv bunurile puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă -Delegatar către Operatorul - Delegat în scopul executării Contractului și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante - Delegatar.

 • iii. bunuri de preluare, respectiv bunurile imobile și mobile, dobândite de operator având ca singur scop prestarea serviciilor. La încetarea contractului din orice cauză, delegatarul are dreptul de a dobândi bunurile de preluare, cu plata unei sume de bani egală cu valoarea contabila actualizată a acestora.

Art.10. Drepturile pârtilor

10.1. Drepturile delegatarului

Delegatarul are următoarele drepturi:

 • 1. De a inspecta modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activitatilor aferente serviciului public de salubrizare, verificand respectarea obligațiilor asumate prin contract.

 • 2. De a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului din motive excepționale legate de interesul național sau local. Delegatul este obligat sa continue prestarea serviciului in noile conditii stabilite de delegatar, fara a putea solicita incetarea contractului.

 • 3. De a aproba ajustarea sau modificarea tarifelor, propuse de delegat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • 4. De a refuza, in conditii justificate, aprobarea ajustarii sau modificarii tarifelor propuse de delegat.

 • 5. Să aplice penalități în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a obligațiilor contractuale

 • 6. De a sanctiona delegatul, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii de eficienta si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta ai serviciului public de salubrizare.

 • 7. De a monitoriza si exercita controlul cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, la activitatile care fac obiectul contractului, si sa ia masurile necesare in cazul in care delegatul nu asigura indicatorii de performanta si continuitatea serviciului pentru care s-a obligat.

 • 8. De a solicita informatii cu privire la nivelul si calitatea serviciului prestat.

 • 9. De a iniția modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

 • 10. De a rezilia contractul daca delegatul nu isi respecta obligatiile asumate prin contract.

 • 10.2. Drepturile delegatului

Delegatul are următoarele drepturi:

 • 1. De a exploata, in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului.

 • 2. De a presta, activitațile și serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului.

 • 3. De a incasa contravaloarea activitatilor prestate, corespunzator tarifelor aprobate de delegatar, determinate in conformitate cu metodologia aprobata de autoritatea de reglementare competenta.

 • 4. Sa aplice la facturare tarifele aprobate.

 • 5. Să încheie contracte cu terții pentru întreținerea si reparațiile echipamentelor/ utilajelor/ mijloacelor de transport utilizate pentru prestarea serviciului;

 • 6. Să solicite penalități de întârziere pentru plata cu întârziere a facturilor fiscale emise pentru serviciile de salubrizare;

 • 7. De a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectării obligațiilor

contractuale de către delegatar, conform legislației în vigoare.

 • 8. Sa beneficieze de exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare in aria delegării, acordata in baza prezentului contract de delegare. Nicio alta entitate (societate comerciala, consortiu, serviciu public) nu poate presta activitatile care fac obiectul prezentului contract, in aria delegarii.

Art.11. Obligațiile pârtilor

11.1. Obligațiile delegatarului

Delegatarul are următoarele obligații:

 • 1. Sa actualizeze si sa aprobe modificarile Regulamentului serviciului, in baza regulamentelor-cadru, conform legilor in vigoare.

 • 2. Sa utilizeze, pentru decontari, tarifele pentru activitatile serviciului de salubrizare conform propunerii financiare prezentata de delegat.

 • 3. Sa-și asume pe perioada derulării contractului toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de delegatar.

 • 4. Sa emita comenzi de lucru pentru activitățile ce fac obiectul contractului.

 • 5. Sa nu modifice în mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

 • 6. Să modifice unilateral partea reglementară a contractului (respectiv regulamentul serviciului și caietul de sarcini al serviciului) pentru motive ce tin de interesul național sau local și/sau în caz de modificare legislativă, cu posibilitatea pentru delegat de a primi o compensație în cazul în care echilibrul contractual este afectat în mod semnificativ ca urmare a acestor modificări.

În aceasta situație delegatul este obligat sa continue prestarea serviciului în noile condiții stabilite de delegatar fără a putea solicita încetarea contractului.

 • 7. Să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natura sa aducă atingere drepturilor acestuia.

 • 8. Să analizeze si sa aprobe ajustarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare pe baza fundamentarii economico-financiare prezentate de delegat.

 • 9. De a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării sau modificării tarifelor propuse de delegat;

 • 10. De a rezilia contractul dacă delegatul nu îsi respectă obligațiile asumate prin contract;

 • 11. Sa participe împreuna cu reprezentantul delegatului la verificarea și confirmarea cantității serviciilor prestate și necesare în vederea recepției acestora și să încheie un proces verbal în acest sens. În urma verificărilor și recepției, constatările și eventuale sesizări primite precum și eventualele sancțiuni pentru prestarea neconformă a serviciilor din punct de vedere cantitativ și/sau calitativ se vor consemna în cuprinsul aceluiași proces verbal.

La sfârsitul fiecarei luni se vor întocmi rapoarte de activitate lunare confirmate de catre partile contractante care vor cuprinde toate aspectele constatate în fișele de activitate încheiate zilnic.

 • 12. Sa verifice periodic urmatoarele: serviciile publice prestate si nivelul de calitate al acestora si aplicarea sanctiunilor pentru prestarea neconforma a serviciilor din punct de vedere calitativ si/sau cantitativ, îndeplinirea indicatorilor de performanță, mentinerea echilibrului contractual rezultat prin procedura de achizitie publica.

 • 13. Să nu-l tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul contract;

 • 14. De a achita facturile pentru serviciile prestate în termenele legale:

 • 15. Să aplice penalitățile contractuale în caz de neexecutare sau executare defectuoasă a obligațiilor delegatului.

 • 11.2. Obligațiile delegatului

Delegatul are următoarele obligații:

 • 1. Sa respecte toate angajamentele si obligatiile asumate prin prezentul contract de delegare.

 • 2. Sa respecte prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului

Târgu Mureș, si ale altor acte normative elaborate si aprobate de catre autoritatea publica locala.

 • 3. Sa furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și sa asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării functionarii și dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare

și cu prevederile legale în vigoare.

 • 4. Sa aplice metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale în vigoare.

 • 5. Sa presteze servicii de salubrizare conform prevederilor caietelor de sarcini, în condiții de calitate și eficienta.

 • 6. Sa fundamenteze si sa supuna aprobării tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciile de salubrizare delegate.

 • 7. Sa nu subdelege serviciul care face obiectul contractului.

 • 8. Sa ia măsurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca și normele de protecție a muncii si evitarea accidentelor.

 • 9. Sa respecte condițiile impuse de natura activităților de salubrizare (protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului).

 • 10. Delegatul se obliga sa respecte întocmai toate datele si sarcinile asumate prin oferta prezentata.

 • 11. Sa plateasca despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii serviciului.

 • 12. Sa detina sau sa obtina, dupa caz, toate autorizatiile/avizele necesare prestarii serviciului, prevazute in legislatia in vigoare, pe cheltuiala proprie.

 • 13. Sa inregistreze toate reclamatiile si sesizarile care ii sunt adresate intr-un registru si sa ia masurile de rezolvare ce se impun. La sesizarile scrise delegatul are obligatia sa raspunda in termen de cel mult 30 de zile de la inregistrarea acestora.

 • 14. Sa tina evidenta gestiunii deseurilor stradale si sa raporteze periodic delegatarului si oricaror alte autoritati competente date si informatii despre activitatea specifica, conform legislatiei in vigoare.

 • 15. Să plătească penalități contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul contract în caz de nerespectare a obligațiilor contractuale.

 • 16. Să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin prezentul contract;

 • 17. În cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica de indată acest fapt delegatarului în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public.

 • 18. Toate utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele precum și personalul alocat serviciului delegat va fi destinat exclusiv prestării activităților de salubrizare, astfel cum au fost prezentate la art.4, pct.4.2., pe raza municipiului Tîrgu Mureș.

 • 19. Alte obligații aferente prestării Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare,

 • 20. Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile puse la dispoziție și să presteze Serviciul public de salubrizare care face obiectul prezentului Contract.

Art.12. Tarife, facturare si modalitati de plata

12.1. Tarife practicate si ajustarea sau modificarea acestora

 • 1. Tarifele practicate pentru serviciile delegate, la data semnarii prezentului contract, sunt cele conform propunerii financiare prezentate.

 • 2. Tarifele aferente prezentului contract pot fi ajustate sau modificate numai după 6 luni de la începutul prestarii serviciului efectiv adica dupa 30 de zile de mobilizare. Tarifele, după termenul de 6 luni pot fi ajustate sau modificate cu acordul autorității contractante, numai în situația în care modificările legislative apărute ulterior intrării în vigoare a prezentului contract, impun acest lucru sau intervin modificări semnificative si modificari constante ce influențează prețurile în baza cărora s-a format oferta.

 • 3. Modificările sau ajustările de tarife se vor face în baza prevederilor Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:

T(1) = T(0) +Delta(t), unde:

T(1) - tariful modificat;

T(0) - tariful actual;

Delta(t) - creșterea de tarif;

Delta(t) = [Delta(ct) + (Delta(ct) x r%] / Q

unde:

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;

r% - cota de profit a operatorului;

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

 • 4. Delegatul serviciului va incasa lunar de la delegatar, în baza unui raport de activitate lunară, contravaloarea prestatiei efectuate care este confirmata de catre delegatar pe baza fiselor zilnice de confirmare a serviciilor și a oricărui alt document care să confirma sau infirme cantitatea și calitatea serviciilor prestate.

 • 5. Confirmarea prestațiilor aferente serviciului se va realiza de către reprezentanții delegatarului pe baza datelor/documentelor/ informațiilor, conform art. 4.4.2 din Caietul de sarcini.

 • 12.2. Modalitati de plata

 • 1. Delegatarul va efectua plata catre delegat in termen de 30 de zile de la data primirii facturii, inregistrata la autoritatea administratiei publice locala, intocmită în baza proceselor verbale de receptie.

 • 2. Factura pentru serviciile prestate de delegat se emite cel târziu până la data de 15 ale lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată.

 • 3. Contravaloarea serviciului prestat este facturată de delegat delegatarului în baza cantităților reale determinate prin procesele verbale confirmate de către delegatar, care trebuie să identifice foarte clar cantitatea/frecvența serviciilor prestate.

 • 4. Pentru verificarea cantităților și calității serviciilor prestate, delegatarul are dreptul să împuternicească reprezentanți din cadrul instituției care să confirme sau să infirme, prin aviz sau refuz, la finalul fiecărei zile, veridicitatea datelor înregistrate de către delegat în procesele verbale.

 • 5. Lipsa fișelor zilnice privind cantitatea și calitatea serviciilor prestate, confirmate de către reprezentanții delegatarului, dă dreptul delegatarului de a refuza plata facturii.

 • 6. Delegatarul va efectua plata către delegat în termen de 30 de zile de la data primirii facturii, înregistrată la autoritatea administrației publice locale, întocmită în baza rapoartelor de activitate lunare confimate de delegatar.

 • 7. În cazul nerespectării de către delegatar a obligațiilor sale de plată asumate prin prezentul Contract, delegatul are dreptul de a percepe dobândă legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare, dobânda se aplică la valoarea obligației asumate și neîndeplinită, pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii.

Art.13. Redeventa

Nu se aplica.

Art.14. Indicatorii de performanta

 • 14.1. Delegatul va presta serviciul astfel incat sa asigure indeplinirea Indicatorilor de performanta stabiliti in Regulamentul serviciului de salubrizare, anexa la caietul de sarcini.

 • 14.2. Indicatorii de performanta stabilesc, printre altele, conditiile pe care trebuie sa le

îndeplinească serviciul, avand printre obiective:

 • a) continuitatea serviciului din punct de vedere cantitativ si calitativ;

 • b) adaptarea permanenta la cerintele rezonabile ale utilizatorilor;

 • c) respectarea reglementarilor specifice din domeniu.

Art.15. Cantitatea și calitatea serviciilor

 • 15.1. Cantitatea si standardele de calitate ale activitatilor prestate sunt cele asumate prin oferta si cele prevazute in caietul de sarcini, care constituie parte integranta din contract. Prin comanda de lucru delegatarul poate modifica programul de prestatie stabilit prin caietul de sarcini, in functie de conditiile meteorologice si necesitati.

 • 15.2. Serviciile publice de salubrizare delegate se vor organiza si functiona cu respectarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Mureș.

Art.16. Menținerea echilibrului contractual

 • 16.1. Partile vor urmari in permanenta mentinerea echilibrului contractual al contractului.

 • 16.2. Delegatul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, daca aceasta crestere rezulta in urma unui eveniment de forta majora.

 • 16.3. In situatia in care modificari legislative, constrangeri tehnice, economice, financiare sau, in general, evenimente neprevazute care nu constituie evenimente de forta majora astfel cum acestea sunt definite in prezentul contract, independente de delegat si de vointa sa, datorate sau nu delegatarului, altereaza echilibrul economico-financiar al prezentului contract, si daca dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin ajustarile/modificarile de tarife, partile se obliga sa renegocieze termenii si conditiile prezentului contract in conditiile legii, in scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al contractului.

 • 16.4. Daca la expirarea unei perioade de cel putin 60 de zile sau alt termen stabilit de parti, de la inceperea negocierilor prevazute la alineatul precedent, acestea esueaza, atunci oricare dintre parti va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. Delegatul va avea obligatia de a presta serviciul in continuare pe o durata de cel mult 180 de zile, in vederea continuitatii serviciului.

Art.17. Obligațiile privind protecția mediului și apărarea împotriva incendiilor

 • 17.1. Delegatul se obliga ca pe toata durata derularii contractului sa respecte legislatia, reglementarile, precum si hotararile consiliului local in vigoare privind protectia mediului, preluand toate responsabilitatile in acest domeniu.

 • 17.2. Delegatul are obligația să dețină toate acordurile, autorizațiile și avizele prevăzute de legislația în domeniu și să respecte normele legale de profil.

 • 17.3. În perioada derulării prezentului contract delegatul răspunde pentru apărarea împotriva incendiilor și pentru protecție civilă conform Legii nr. 307/2006 și a Legii nr. 48/2004 fiind obligat să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară. De asemenea, delegatul este obligat să dețină toate acordurile, autorizațiile și avizele prevăzute de legislația în domeniu.

Art.18. Forta de munca

 • 18.1. Delegatul va asigura forta de munca necesara pentru prestarea serviciului, precum si formarea profesionala a salariatilor. Delegatul este raspunzator de angajarea in prestarea serviciului a unui numar suficient de persoane cu abilitatile, indemanarile, cunostintele, instruirea, calificarile si experienta necesare si adecvate unei bune desfasurari a serviciului si se va asigura ca are suficient personal de rezerva pentru prestarea in bune conditii a serviciului, pe toata durata contractului.

 • 18.2. Delegatul se va asigura ca toti angajatii sai implicati in prestarea serviciului vor fi instruiti corespunzator cu:

 • a) sarcinile pe care angajatul le va executa;

 • b) toate prevederile importante ale contractului si anexelor sale;

 • c) toate procedurile si standardele din propunerea tehnica, in vigoare;

 • d) toate procedurile, regulile, regulamentele si legile aplicabile pentru prestarea serviciului, inclusiv regulile de sanatate si securitate in munca, riscul de incendiu si prevederile in caz de incendiu.

 • 18.3. Delegatul se va asigura ca personalul propriu este permanent verificat si indeplineste indatoririle in conformitate cu prezentul contract.

 • 18.4. Pe perioada executarii prezentului contract, delegatul se va conforma politicilor referitoare la conduita personalului existente in Regulamentul intern al sau.

 • 18.5. Delegatul este raspunzator in intregime de angajarea si de conditiile de lucru ale angajatilor sai.

 • 18.6. Delegatul este raspunzator si va suporta toate costurile si cheltuielile legate de angajarea personalului si de achitarea la timp a salariilor.

 • 18.7. Numarul angajatilor delegatului va fi stabilit de acesta, in functie de politicile proprii, insa acesta sa fie suficient pentru prestarea serviciului.

 • 18.8. Delegatul va lua toate masurile necesare privind igiena, sanatatea, securitatea la locul de munca si normele de protectie a muncii, in conformitate cu legea.

Art.19. Forta majoră

 • 19.1. Forța majoră însemană un eveniment produs independent de voința părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, imprevizibil și care face imposibilă executarea și, respectiv îndeplinirea Contractului.

 • 19.2. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forta majoră.

 • 19.3. Partea care invoca forta majoră este obligată sa notifice celeilalte părți în termen de 5 zile calendaristice producerea evenimentului și sa ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 19.4. O Parte afectată de un eveniment de forță majoră va depune toate eforturile pentru a-și relua îndeplinirea obligațiilor cât mai curând posibil, iar intre timp să diminueze efectele acestui eveniment, pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale neafectate de forța majoră și va informa complet cealaltă Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens, cu condiția ca acest lucru să nu presupună costuri nerezonabile pentru Partea afectată de evenimentul de forță majoră.

 • 19.5. Dacă în termen de 60 de zile calendaristice de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul sa-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

 • 19.6. Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage pentru nici una dintre parti penalizari sau alte compensatii.

Art.20. Garanții

 • 20.1 . Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către delegat în scopul asigurării delegatarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului. Aceasta trebuie să fie irevocabilă.

 • 20.2 . Delegatul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

 • 20.3 Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 10% din prețul contractului, fără T.V.A..

 • 20.4 În cazul in care pe parcursul executării contractului se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelare cu noua valoare a contractului.

 • 20.5 Garanția de bună execuție se va constitui intr-una din formele prevăzute la art. 40 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În cazul în care garanția se va constitui prin instrument de garanție, aceasta devine anexă la contract, iar în cazul în care garanția se va constitui prin rețineri succesive din facturile înaintate la plată, delegatul are obligația de a deschide un cont la dispoziția delegatarului, la Trezorerie, iar suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din prețul contractului de executie fără TVA .

 • 20.6 Pe parcursul îndeplinirii contractului, delegatarul urmează să alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite delegatului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Delegatarul va dispune ca unitatea să înștiințeze delegatul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintă la Trezorerie cât și de unitatea Trezoreriei la solicitarea scrisă a Beneficiarului în favoarea căruia este constituită garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 20.7 Delegatarul va elibera/restitui garanția de bună execuție în condițiile stabilite prin art.42 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • 20.8 Delegatarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului , în limita prejudiciului creat, în cazul în care delegatul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție delegatarul are obligația de a notifica pretenția atât delegatului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, delegatul are obligația de a reîntregi garanția de bună execuție.

Art.21. Răspunderea contractuala

 • 21.1. Nerespectarea dovedita de catre oricare dintre partile contractante a obligatiilor contractuale ce-i incuba in temeiul prezentului contract atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

 • 21.2. In situatia rezilierii contractului din vina unei parti, aceasta parte va datora despagubiri celeilalte parti, in cuantumul stabilit de parti, de un expert independent desemnat de acestea sau de catre instanta judecatoreasca competenta.

 • 21.3. Delegatul este obligat la plata penalităților contractuale în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale. Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin Note de constatare.

 • 21.4. Delegatarul nu va fi răspunzător în niciun fel față de terți pentru neîndeplinirea de către operator a obligațiilor asumate în baza prezentului Contract;

 • 21.5 În cazul în care, din culpa sa dovedită, delegatul nu își îndeplinește obligațiile sau își îndeplinește defectuos obligațiile asumate prin prezentul Contract și prin Caietul de sarcini, delegatarul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art.3 alin.2 1 din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești precum și pentru măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare, din valoarea obligației asumate și neîndeplinite sau îndeplinită defectuos, per zi de întârziere, calculate de la data la care obligația trebuia îndeplinită și până la data îndeplinirii conforme a acesteia. Această penalitate se aplică pentru obligațiile din contract altele decât cele pentru care sunt nominalizate punctual penalități.

 • 21.6. Vor fi luate în considerare nerespectările care au fost constatate prin procese-verbale, cu ocazia inspecțiilor și monitorizării executării Contractului efectuate de delegatar

 • 21.7. În plus fata de orice alte despăgubiri, penalități sau sancțiuni prevăzute în acest Contract, delegatul va despăgubi delegatarul în legătura cu orice pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât delegatarul, dovedite ca au fost generate de, sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către operator a oricăror obligații în baza prezentului Contract.

 • 21.8. Despăgubirile datorate de oricare dintre Părți conform prezentului Contract vor fi limitate la acoperirea integrală a daunelor suferite de Partea sau terțul prejudiciat. În înțelesul prezentului Contract și articol în despăgubiri nu sunt incluse penalitățile ce pot fi datorate de o Parte conform

prezentului Contract.

 • 21.9. Delegatarul nu îl va tulbura pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract.

 • 21.10. În niciun caz delegatarul nu va fi răspunzător față de delegat de vreo daună ori daună indirectă sau cheltuială de orice natură pe care delegatul le-ar putea suporta sau înregistra datorită producerii unui eveniment de forță majoră .

 • 21.11. În cazul în care delegatul se află în imposibilitatea de a presta serviciul, total sau parțial, din orice motiv, sau consideră că anumite circumstanțe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea serviciului, atunci delegatul va notifica imediat delegatarul oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanțelor, motivelor, durata posibilă a întreruperii și acțiunile avute în vedere pentru remedierea situației precum și orice alte detalii pe care delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea impiedica în mod substanțial prestarea serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui contract si nu va elibera sau exonera in nici un fel delegatul de la obligatia de a presta serviciul conform contractului și legii în vigoare cu privire la limitarea sau suspendarea prestării serviciilor în domeniul salubrizării localităților.

Art.22. Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilita prin contractul de delegare, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii in vigoare la data prelungirii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina sa;

 • c) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre parti, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina partii in culpa;

 • d) în cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a presta serviciul, ca urmare a interventiei unui eveniment de forta majora, in conditiile prevazute la art.19, fara plata unei despagubiri;

 • e) dacă părțile convin încetarea contractului, prin act adițional la acesta, respectând legea aplicabilă în vigoare la acea dată.

 • f) dintr-o cauza de forta majora sau in cazul imposibilitatii obiective a delegatului de a exploata serviciul, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

 • g) în cazul falimentului delegatului;

 • h) în cazul lipsei, retragerii sau incetarii valabilitatii licentei de operare a delegatului;

 • i) alte clauze de incetare a contractului, convenite de parti, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

Art.23. Rezilierea contractului

 • 23.1. Rezilierea contractului din culpa delegatului

  • 23.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu si obligatia) sa rezilieze prezentul contract cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 7 zile delegatului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, in momentul survenirii oricaruia dintre urmatoarele evenimente:

 • a) o incalcare semnificativa, de catre delegat, a oricareia dintre obligatiile sale, asumate in baza prezentului contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligatiilor delegatarului sau asupra capacitatii delegatarului de a respecta orice prevedere legala in vigoare si a carei incalcare nu a fost remediata de catre delegat;

 • b) nerespectarea nejustificata a indicatorilor de performanță;

 • c) renuntarea la sau abandonarea culpabila a serviciului, de catre delegat;

 • d) nefurnizarea sau ascunderea de informatii semnificative, ce trebuie furnizate delegatarului sau impiedicarea delegatarului de a-si exercita drepturile de monitorizare in legatura cu executarea prezentului contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

 • e) delegatul nu presteaza serviciile cu respectarea reglementărilor referitoare la condițiile de muncă și de protecție a mediului înconjurător;

 • f) după semnarea contractului, delegatul cesionează drepturile sale din contract sau subdeleaga fără a avea acordul prealabil al delegatarului;

 • g) delegatul declară că nu-și poate îndeplini obligațiile contractuale;

 • h) după semnarea contractului, delegatul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

 • i) după semnarea contractului, se constată că documentele delegatului depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului, se dovedesc a fi inexacte;

 • j) delegatul nu transmite delegatarului modificările care au avut loc în structura organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul delegatului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la contract;

 • k) delegatul se afla, la momentul atribuirii contractului sau va fi pe parcursul derularii acestuia, in una din situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

 • l) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit delegatului, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

 • m) delegatarul are dreptul la denuntarea unilaterala a prezentului contract in conditiile in care, in cursul perioadei de valabilitate a acestuia, apar modificari care nu se incadreaza in cazurile si conditiile prevazute de art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

 • n) alte incalcari semnificative ale obligatiilor contractuale care sunt prevazute ca fiind clauze de reziliere in prezentul contract.

 • 23.1.2. In cazurile prevazute la pct.22.1.1., delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea de contract indeplinita pana la data rezilierii/denuntarii unilaterale a contractului, fara nicio alta compensatie.

 • 23.1.3. Prezentul contract se reziliaza de drept, fara nici o formalitate in cazul nerespectarii dovedite, pe o perioada mai mare de 60 de zile, a obligatiilor de catre delegat.

 • 23.2. Rezilierea contractului din culpa delegatarului

  • 23.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu si obligatia) sa rezilieze prezentul contract, în caz de încalcare importanta, de catre delegatar a oricareia din obligatiile asumate în baza prezentului contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligatiilor delegatului, în baza prezentului contract.

Art.24. Conflictul de interese

 • 24.1. Delegatul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice situatie care are sau poate avea ca efect compromiterea executarii prezentului contract in mod obiectiv si impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitati politice sau nationale, legaturilor de familie sau emotionale ori al altor legaturi sau interese comune. Oricare ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de catre delegat imediat catre delegatar, in scris.

 • 24.2. Delegatul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se afla intr-o situatie care poate da nastere unui conflict de interese. Delegatul va inlocui, imediat si fara nici un fel de compensatie din partea delegatarului, orice membru al personalului sau care se afla intr-o astfel de situatie.

 • 24.3. Delegatarul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de delegat sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri suplimentare daca va considera acest lucru ca fiind necesar.

 • 24.4. Delegatul se va abtine de la orice legaturi si relatii, comerciale sau de alta natura, care au sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau a personalului sau. In cazul in care delegatul nu poate mentine aceasta independenta, delegatarul are dreptul de a rezilia contractul, conform procedurii prevazuta la art.22. fara a aduce atingere dreptului delegatarului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situatii.

Art.25. Sancțiuni

 • 25.1. Pentru neefectuarea sau efectuarea partiala, a programului de colectare stabilit a unei operațiuni aferenta activitatilor de salubrizare, din vina exclusiva a delegatului, va duce la sancționarea operatorului de salubritate si obligarea acestuia la efectuarea acestor lucrari in termen de 24 de ore de la data constatarii.

 • 25.2. Pentru încalcarea conditiilor de prestare a activitatilor care fac obiectul contractului, se vor aplica sancțiunile prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare a municipiului Târgu Mureș si in Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Art.26 Comunicarea între Părți

 • 26.1. Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.

 • 26.2. Comunicările între Părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 26.3. În cazul în care expeditorul solicită confirmare de primire, aceasta trebuie să indice această cerință în comunicarea sa și să solicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea la timp și în termen a comunicării sale.

 • 26.4. Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, notificare și altele) întocmit în cadrul contractului, este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată.

 • 26.5. Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale contractului (titlul și numărul de înregistrare) și să fie transmisă conform art. 26.4.                                         ’                                     ’

 • 26.6. Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită:

(i)la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți,

(ii)la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,

(iii)la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

 • 26.7. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

 • 26.8. În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat.

 • 26.9. Nici o modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul contract nu este opozabilă celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

 • 27.Reprezentanții autorizați ai Părților

 • 27.1. Reprezentanții legali ai Părților sunt singurii care pot exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte documente care intervin în orice moment al executării prezentului contract.

 • 27.2. Autoritatea contractanta numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele acestuia.

 • 27.3. Autoritatea contractanta poate, de asemenea, să numească, în calitate de reprezentant al său, o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării prestarii corecte a serviciilor și/sau pentru îndeplinirea altor activități decât cele privind verificarea prestarii serviciilor. Autoritatea contractanta înștiințează, în scris, Operatorul cu privire la identitatea, autoritatea și limitele reprezentării precum și la activitățile delegate reprezentantului/reprezentanților săi.

 • 27.4. Operatorul numește o persoană din personalul propriu, care are autoritatea să acționeze în numele acestuia. Această persoană autorizată este notificată Autoritatii contractante de Operator.

Art.28. Modificarea contractului și dispoziții conexe

 • 28.1 Modificări ale contractului

 • (a) Orice modificare a contractului are efect doar dacă se realizează cu respectarea Legii, în scris și se semnează de sau în numele ambelor Părți. Modificarea contractului se poate realiza fie prin Act Adițional la contract, fie prin Dispoziție emisă de Autoritatea contractanta. În cazul modificărilor contractului realizate prin Act Adițional, semnarea de sau în numele Părților este obligatorie. În cazul modificărilor contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar să se întocmească Act Adițional la contract, Partea notificată își manifestă acordul asupra modificărilor contractului prin confirmarea, în scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate la art. 26 și 27 din prezentul contract.

 • (b) Părțile au dreptul, pe durata contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele Legii și în aplicarea prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 cu modificari și completari ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165).

 • (c) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stabilite în cadrul contractului, la art.28.2 - și sunt singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

 • (d) În cazul în care, în prezentul contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică prevederile Legii.

 • (e) Modificările contractului, astfel cum sunt stabilite la art.28.2 - din prezentul contract, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul a fost declarat câștigător, putând permite selecția altui ofertant decât contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a contractantului sau ar fi putut fi atrași și alți participanți la procedura de atribuire.

 • (f) Prin prezentul contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale.

 • 28.2. Evaluarea modificărilor contractului și a circumstanțelor acestora

 • (a) Identificarea circumstanțelor care generează modificarea contractului este în sarcina ambelor Părți.

 • (b) Modificările contractului se realizează de Părți, în cadrul duratei de prestare a contractului și cu respectarea prevederilor stipulate la art. 26 din prezentul contract, ca urmare a:

 • i. identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului contractului și obiectivelor urmărite de Delegatar, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau

 • ii. concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței Operatorului în cadrul contractului.

 • (c) Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra duratei de prestare și/sau asupra prețului contractului și/sau asupra serviciilor. Efectele soluțiilor, devin modificări contractuale, putând conta în:

 • i. prelungirea duratei de prestare și/sau

 • ii. suplimentarea prețului contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de contractant și a profitului rezonabil stabilit de Părți ca necesar a fi asociat cheltuielilor suplimentare.

 • 28.3. Notificarea privind modificările contractului

 • (a) Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera modificarea contractului, întârzia sau împiedica prestarea serviciilor sau care pot genera o suplimentare a prețului contractului.

 • (b) Autoritatea contractanta poate emite Dispoziții privind modificarea contractului, cu respectarea prevederilor contractuale și cu respectarea Legii.

Art.29. Litigii

 • 29.1. Delegatarul si delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura

cu îndeplinirea contractului.

 • 29.2. Daca, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, delegatarul si delegatul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze de catre instanțele judecătorești de drept comun.

Art.30. Verificări, recepții, garantii, condiții financiare

 • 30.1. Delegatarul si delegatul vor verifica împreuna, zilnic, prin sondaj, modul de efectuare a prestatiei de catre delegat, iar constatarile facute în timpul verificarilor se vor consemna în fișa zilnică de constatare privind calitatea prestatiei si cantitatile efectuate.

 • 30.2. In fișele zilnice delegatarul va consemna si modul de rezolvare de catre delegat a sesizarilor primite si eventual sanctiunile aplicate delegatului pentru deficientele constatate.

 • 30.3. La sfarsitul flecarei saptamani/luni se intocmeste un raport de activitate, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din fișele zilnice facute în cursul lunii respective.

 • 30.4. Delegatul raspunde si garanteaza de buna desfasurare a prestatiei, precum si de calitatea si de cantitatile stabilite.

 • 30.5. Conditii financiare de executie :

 • - delegatul va incasa lunar de la delegatar contravaloarea serviciilor efectuate conform contractului;

 • - decontarea  serviciilor  se  va face conform mijloacelor legale specifice în baza

unei situatii  de plata  si  a receptiei confirmate de catre delegatar.

 • 30.6. Modelul fișelor zilnice de constatare si al rapoartelor de activitate lunare care vor fi încheiate între parti, va fi stabilit de catre delegatar astfel încât sa cuprinda toate datele necesare. Aceste modele vor putea fi modificate pe parcursul derularii contractului de catre delegatar pentru a cuprinde orice alte date necesare.

 • 30.7. Fara a aduce atingere oricaror garantii si declaratii acordate prin clauzele prezentului contract, delegatul declara si garanteaza delegatarului ca cele stipulate mai jos sunt declaratii corecte si complete la data inceperii contractului si vor ramane astfel pe toata durata contractului: a) delegatul este o societate legal constituita, conform legii din Romania;

 • b) delegatul are puteri depline, autoritatea si capacitatea sa semneze si sa duca la indeplinire prezentul contract;

 • c) pe durata contractului actul constitutiv al delegatului nu va fi modificat sau completat in vreun mod care ar face executarea prezentului contract nelegala sau in contradictie cu actul constitutiv sau alt document statutar al delegatului;

 • d) delegatul are capacitatea organizationala si financiara pentru a executa contractul, pentru a gestiona serviciul si pentru a-si indeplini obligatiile sale contractuale, conform prevederilor acestuia.

Art.31. Măsurile de sănătate și securitate în muncă

 • 31.1. Delegatul va avea în vedere sănătatea și securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate în prestarea Serviciului și va menține toate echipamentele, utilajele și mijloacele de transport utilizate în prestarea activităților într-o stare de funcționare corespunzătoare pentru evitarea oricărui pericol.

 • 31.2. În executarea contractului, Delegatul este ținut să respecte obligațiile aplicabile în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, prin legislația națională, prin contracte colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

Art.32 Interdicția subdelegarii si cesionarea contractului

 • 32.1. Subdelegarea de catre operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activitati din sfera serviciului de utilitati publice este interzisa.

 • 32.2. Cesionarea contractului de delegare de catre delegat unei alte societati nu este admisa decat in cazul in care aceasta societate este rezultatul divizarii, fuzionarii sau infiintarii ca filiala a societatii apartinand delegatului, cu aprobarea delegatarului si corelata cu respectarea conditiilor initiale de atribuire a contractului.

 • 32.3 Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice delegat/delegate, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice.

 • 32.4. Niciun element din prezentul contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensatii conform sau in temeiul prezentului contract vreunei alte persoane, alta decat partile acestui contract.

 • 32.5. Delegatul va putea subdelega gestiunea serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile și obligațiile sale derivate din sau în legătură cu prezentul contract, fie în mod direct fie indirect, doar dacă legea în vigoare la data respectivei operații permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere cesiune sau transfer și doar cu acordul scris prealabil al delegatarului. Nerespectarea condițiilor stipulate de prezentul alineat reprezintă o încălcare gravă de către delegat a obligațiilor sale și poate constitui o clauză de reziliere a contractului conform capitolului Rezilierea contractului.

Art.33 Limba care guvernează contractul

33.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Art.34. Comunicări

 • 34.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 34.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art.35. Legea aplicabilă contractului

35.1. (1) Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

(2) Prezentul contract intra în vigoare la data semnării si înregistrarii lui și a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru delegat și trei exemplare pentru delegatar.

DELEGATAR,

DELEGAT,


Municipiul Târgu Mureș

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare

Tip Legislație: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piața: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

 • I.1) Denumire si adrese

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod de identificare fiscala: 4322823; Adresa: Piata Victoriei nr. 3.; Localitate: Targu Mures; Cod Postai: 540026; Tara: Romania; Codul NUTS: RO125 Mures; Adresa de e-mail: licitatie@tirgumures.ro; Nr de telefon: +40 0265268330; Fax: +40 0365801856; Persoana de contact: Orban Melinda; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) www.tirgumures.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

 • I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 • I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

 • I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritatea regională sau locală

 • I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II Obiectul contractului

 • II.1 Obiectul achizitiei

  • II.1.1 Titlu:

Delegarea gestiunii prin contract de achiziție publică, a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținerea căilor publice, precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Târgu Mureș, în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 11/2021

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4322823

 • II.1.2 Cod CPV Principal:

Servicii de curatenie stradala (Rev.2)

 • II.1.3 Tip de contract:

Servicii

Prestari de servicii pentru comunitate

 • II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Delegarea gestiunii prin contract de achiziție publică a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice; colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în Municipiul Tîrgu Mureș, în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 11/2021.

Se pot solicita clarificari cu maxim 20 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor . Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit în anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Valoare contract pentru 12 luni este 9.938.727,40 lei fara TVA.

Durata contractului este de 12 luni calendaristice, de la data semnării acestuia, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul părților, până la implementarea gestiunii directe, dar nu mai mult de 6 luni.

În situația în care se îndeplinesc formalitățile de funcționare legală a serviciului de salubrizare subordonat consiliului local, dat în administrare prin art. 2 al H.C.L.M. nr. 11 din 28.01.2021, contractul încetează de drept și fără nici o despăgubire în sarcina Autorității Contractante, înainte de împlinirea termenului contractual.

 • II.1.5 ) Valoarea totala estimata:

Valoarea estimata fara TVA : 9938727,40 ; Moneda: RON

 • II.1.6 ) Impartire in loturi:

Nu

 • II.2 Descriere

  II.2.2 Coduri CPV secundare

  II.2.3 Locul de executare

Cod NUTS: RO125 Mureș

Locul principal de executare:

Municipiul Targu Mures

 • II.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare, pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în Municipiul Târgu Mureș, confom descrierilor din caietul de sarcini.

 • a) Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice:

o Măturatul manual și întreținerea căilor publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate);

o Golirea coșurilor de gunoi stradale (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate);

o Măturatul și aspiratul mecanizat a căilor publice (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a deșeurilor rezultate);

o Spălatul mecanizat a căilor publice;

o Stropirea mecanizată a căilor publice;

o Curățarea manuală a canalelor pluviale/rigolelor (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate);

o Curățarea mecanizată a canalelor pluviale neamenajate (inclusiv transportul și neutralizarea prin depozitare a materialelor grosiere rezultate);

o Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor stradale.

 • b) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Durata contractului este de 12 luni calendaristice, de la data semnării acestuia, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul părților, până la implementarea gestiunii directe, dar nu mai mult de 6 luni.

În situația în care se îndeplinesc formalitățile de funcționare legală a serviciului de salubrizare subordonat consiliului local, dat în administrare prin art. 2 al H.C.L.M. nr. 11 din 28.01.2021, contractul încetează de drept și fără nici o despăgubire în sarcina Autorității Contractante, înainte de împlinirea termenului contractual.

 • II.2.5 Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate - pret

Denumire factor evaluare


Descriere


PondereNorma de poluare a autovehiculelor solicitate


Minim autospeciale/autovehicule solicitate prin Caietul de sarcini 11 buc, dupa cum urmeaza:

10%

Punctaj maxim factor: 10


 • 1. Autovehicul pentru transport deșeuri stradale, conform operațiunii de intervenție - minim 3 buc.

 • 2. Autospecială pentru măturat/aspirat mecanic, spălat și stropire - minim 6 buc.: autospecială pentru măturat/aspirat -minim 3 buc. + autospecială pentru spălat și stropit -minim 3 buc.

 • 3. Autovehicul pentru ridicare și transport cadavre animale de pe domeniu public - 1 buc.

 • 4. Autovehicul de tonaj mic sau mediu (prevăzut cu 2 servanți plus șofer), disponibi