Hotărârea nr. 124/2021

HCL 124 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010,încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru persoane juridice nr. 81243/19.07.2019 – ,„ Extindere reţea apă potabilă - strada Remetea ”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 124 din 22 aprilie 2021

privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru persoane juridice nr. 81243/19.07.2019 -„ Extindere rețea apă potabilă - strada Remetea ”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr 24.514/657/30.03.2021, inițiat de Primar prin Direcția Tehnică privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă, încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe aferente serviciului de alimentare cu apă potabilă ,, Extindere rețea apă potabilă strada Remetea”, realizate prin investiții din bugetul local, recepționate conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01/17.02.2021,

Având în vedere prevederile art. 14.5 din Dispoziții speciale-partea comună-Contract de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare înregistrat sub nr. 22/05.03.2010 la Asociația de Dezvoltare Interomunitară „Aquainvest Mureș” și sub nr. 202662/05.03.2010 la SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureș, Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul art. 10, lit.,,b” și art.12 alin (1), lit. ,,a”, din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006, legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, art. 8, alin (1) , alin (3) lit. ,,a” din Legea nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de unități publice,

- art.129 alin (1), alin (2) lit. ,,d”, alin (7) lit. ,,n”, art. 196, alin. (1) lit. ,,a” și ale art. 243, alin (1), lit. ,,a” din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 22/202662/05.03.2010 încheiat cu SC Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru persoane juridice nr.81243/19.07.20109 ,,Extindere rețea apă potabilă strada Remetea, realizate prin investiții de la bugetul local, recepționate în 2021, prevăzute în lista anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Predarea către operator a bunurilor arătate la art.1 din prezenta, se va face pe bază de Proces verbal de predare - primire, conform art.76 pct.2 lit. d din Dispoziții generale ale Contractului de delegare a gestiunii nr. 22/202.662/2010, completându-se Anexa prevăzută la art. 76 pct.2 lit. b - Dispoziții generale din contract, respectiv “Lista bunurilor proprietate publică aferentă serviciilor de alimentare cu apă și canalizare - nr. 4 Consiliul Local Târgu Mureș” , prin încheierea unui Act adițional la acest contract.

Art.3. Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, domnul Peter Ferenc - președintele Consiliului Județean Mureș, să semneze în numele și pe seama municipiului Târgu Mureș, actul adițional la contract, prevăzut la art. 2.

Art.4. Restul dispozițiilor din Contractul de delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 22/202662/05.03.2010 rămân nemodificate, iar actele administrative adoptate ulterior încheierii acestuia se abrogă ori se aplică în mod corespunzător.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică și conducerea SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureș.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Tehnice

  • - Administrației Domeniului Public

  • - SC Companiei Aquaserv SA

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează, p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)

ANEXĂ LA HOT. Nr..IZlZtZ'

Unitate: MUNICIPIUL TARGU-MURES

25/03/2021 11:11:23     1/2


CF:    4322823

LISTA RECEPȚII

De ia data: 01/03/2021 la data: 31/03/2021

Gestiune: Total->MUNICIPIUL TIRGU-MURES->STRAZI->RETELE APA SI CANALIZARE DOMENIU PUBLIC

Recepția numărul: 19276 din data: 11/03/2021

Furnizor: INVESTIȚII IN CURS

Facturam-: 19276/524/11.03.20 din: 11/03/2021

21

Cont 212 00

00 02 A

Total cont: 212 00

00 02 A


Nr. crt.

Denumire

Nr inventar

Clasificare

Cont

Data darii in folosința

Durata

Valoare

1

CONDUCTA DE APA POTABILA STR REMETEA PE100, PN 10 DE 110 MM, 430M

1993

1.8.6.

212 00 00 02 A

11/03/2021

360

138592.00

2

HIDRANT1 DEINCENDIU SUBTERANI DN 65/80 STR REMETEA

1994

1.8.13.

212 00 00 02 A

11/03/2021

480

5093.60

3

HIDRANTI DEINCENDIU SUBTERANI DN 65/80 STR REMETEA

1995

1.8.13.

212 00 00 02 A

11/03/2021

480

5093.60

4

HIDRANTI DEINCENDIU SUBTERANI DN 65/80 STR REMETEA

1996

1.8.13.

212 00 00 02 A

11/03/2021

480

5093.60

5

HIDRANTI DEINCENDIU SUBTERANI DN 65/80 STR REMETEA

1997

1.8.13.

212 00 00 02 A

11/03/2021

480

5093.60

6

HIDRANTI DEINCENDIU SUBTERANI DN 65/80 STR REMETEA

1998

1.8.13.

212 00 00 02 A

11/03/2021

480

5093.60

7

CĂMIN DE VANE DIN B.A CAROSABIL 100*150*200 CM, 1 BUC STR REMETEA

2000

1.8.13.

212 00 00 02 A

11/03/2021

480

12813.91

8

BRANȘAMENT DE APA DE 32 MM, 22 BUC STR REMETEA

2001

1.8.6.

212 00 00 02 A

11/03/2021

360

96851.00

273724.91

Total recepție:

273,724.91


273,724.91


Total gestiune: