Hotărârea nr. 123/2021

HCL 123 a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 123 din 22 aprilie 2021

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 1137 din 09.04.2021, inițiat de către S.C. Locativ S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonanța nr.26/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.15/2021, Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Locativ S.A. nr. 139/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021,

  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 129 alin. (1), (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „d”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș, conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș și conducerea S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • S.C. Locativ S.A. Târgu Mureș

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“ și 2 voturi „abținere“)

MUNICIPIUL TG MURES

SC LOCATIV SA

TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A

CUI RO 10755066

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prelimi nat an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

3.815

3.977

104%

3.982

3.982

100%

100%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3.803

3.965

104%

3.965

3.965

100%

100%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

310

310

100%

300

300

97%

100%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

12

12

100%

17

17

142%

100%

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)

6

3.489

3.614

104%

3.614

3.614

100%

100%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

3.489

3.614

104%

3.614

3.614

100%

100%

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

767

839

109%

839

839

100%

100%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

286

286

100%

286

286

100%

100%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

1.880

1.915

102%

1.915

1.915

100%

100%

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)

11

1.585

1.513

95%

1.513

1.513

100%

100%

C1

ch. cu salariile

12

1.418

1.322

93%

1.322

1.322

100%

100%

C2

bonusuri

13

167

191

114%

191

191

100%

100%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

0

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

257

363

141%

363

363

100%

100%

C5

cheltuieli cu contributii datorate de angajator

17

38

39

102%

39

39

100%

100%

D

alte cheltuieli de exploatare

18

556

574

103%

574

574

100%

100%

2

Cheltuieli financiare

19

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6

20

326

363

111%

368

368

101%

100%

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

52

58

111%

59

59

101%

100%

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT

AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI

DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-

Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

274

305

111%

309

309

101%

100%

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd.27, 28, 29, 30 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0)

32

274

305

111%

309

309

101%

100%

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

27

31

111%

31

31

101%

100%

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

137

153

111%

155

155

101%

100%

a)

-

dividende cuvenite bugetului de stat

35

INDICATORI

Nr. rd.

Prelimi nat an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

137

153

111%

155

155

101%

100%

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

110

122

111%

124

124

101%

100%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1.506

1.503

100%

2.514

3.314

167%

132%

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

269

546

203%

2.050

2.550

375%

124%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

28

28

100%

31

31

111%

100%

2

Nr.mediu de salariați total

51

28

27

96%

31

31

115%

100%

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52= Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

52

4.717

4.670

99%

4.670

4.670

100%

100%

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) Rd.53= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

53

4.643

4.547

98%

4.547

4.547

100%

100%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

136

147

108%

128

128

87%

100%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)

57

915

909

99%

908

908

100%

100%

9

Plăți restante

58

0

10

Creanțe restante

59

992

992

DIRECTOR GENERAL

FILIMON VASILE


CONTABIL SEF

FRANCEAN RAMONA

MUNICIPIUL TG MURES

Anexa nr.2


SC LOCATIV SA TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A

CUI RO 10755066

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Rea-Uzat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat 2020

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform Hotararii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

3.681

3.815

3.815

3.815

973

1.965

2.969

3.977

104%

1

Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+R

d.13+ Rd.14), din care:

2

3.670

3.803

3.803

3.803

970

1.959

2.960

3.965

104%

a)

din producția vândută

(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

3.077

3.158

3.158

3.158

820

1.643

2.478

3.320

105%

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

13

20

20

20

4

10

14

20

100%

a3)

din redevențe și chirii

6

3.063

3.138

3.138

3.138

816

1.633

2.464

3.300

105%

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:

9

298

310

310

310

75

155

235

310

100%

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

298

310

310

310

75

155

235

310

100%

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

30

25

25

25

6

12

18

25

100%

e)

venituri aferente costului

producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.2 1), din care:

14

266

310

310

310

69

149

229

310

100%

f1)

din amenzi și penalități

15

246

250

250

250

62

125

187

250

100%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea

certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

19

60

60

60

7

24

42

60

100%

2

Venituri financiare

(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.2

6+ Rd.27), din care:

22

11

12

12

12

3

6

9

12

100%

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

11

12

12

12

3

6

9

12

100%

e)

alte venituri financiare

27

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)

28

3.482

3.489

3.489

3.489

833

1.766

2.674

3.614

104%

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:

29

3.482

3.489

3.489

3.489

833

1.766

2.674

3.614

104%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:

30

766

767

767

767

220

419

621

839

109%

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.3

7+Rd.38), din care:

31

234

214

214

214

56

114

167

229

107%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

119

102

102

102

26

54

82

112

110%

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

15

18

18

18

10

20

25

30

167%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

19

16

16

16

5

8

11

16

100%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

38

40

.   .    . ..40

40

10

22

35

45

113%

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

77

72

72

20

38

50

72

100%

Rea-

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat

din care:

2019

confor m HG/ Ordin

conform Hotararii C.A.

Preliminat 2020

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

7= 6/5

8= 6/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:

39

307

279

279

279

82

164

247

329

118%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

188

150

150

150

50

100

150

200

133%

b)

cheltuieli privind chiriile

(Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:

41

0

0

0

0

0

0

0

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

43

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

44

119

129

129

129

32

64

97

129

100%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.5

6 +Rd.61+Rd.62+Rd.66+

Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:

45

224

274

274

274

82

141

207

281

103%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

17

16

16

16

4

8

12

16

100%

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:

49

13

18

18

18

3

8

13

18

100%

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

3

8

8

8

1

3

5

8

100%

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

10

10

10

10

2

5

8

10

100%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

54

0

- ch.de promovare a produselor

55

0

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit

OUG nr.2/2015 (Rd.56=

Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:

56

4

5

5

5

1

2

3

5

100%

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

d2)

domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:

58

0

d3)

- pentru cluburilor sportive

59

0

d4)

ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati

60

4

5

5

5

1

2

3

5

100%

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

0

4

4

4

1

2

3

4

100%

- cheltuieli cu diurna

(Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:

63

0

4

4

4

1

2

3

4

100%

-interna

64

0

4

4

4

1

2

3

4

100%

-externa

65

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

26

23

23

23

5

11

17

23

100%

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

7

8

8

8

2

4

6

8

100%

INDICATORI

Nr. rd.

Rea-Uzat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat 2020

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform Hotararii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

141

150

150

150

46

76

113

157

105%

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

122

132

132

132

33

66

99

132

100%

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

7

8

8

8

2

4

6

8

100%

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

7

7

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

1

2

2

2

2

2

2

2

100%

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte

76

1

8

8

8

2

4

6

8

100%

j)

alte cheltuieli

77

16

50

50

50

20

30

40

50

100%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78= Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82 +Rd.83+Rd.84), din care:

78

246

286

286

286

71

143

214

286

100%

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

b)

ch. cu redevența pentru

concesionarea bunurilor publice și

80

205

226

226

226

56

113

169

226

100%

c)

ch. cu taxa de licență

81

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

41

60

60

60

15

30

45

60

100%

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:

85

1.760

1.880

1.880

1.880

404

898

1.384

1.915

102%

C0

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.86= Rd.87+ Rd.91)

86

1.492

1.585

1.585

1.585

324

712

1.091

1.513

95%

C1

Cheltuieli cu salariile

(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din

87

1.338

1.418

1.418

1.418

300

638

977

1.322

93%

a) salarii de bază

88

1.338

1.418

1.418

1.418

300

638

977

1.322

93%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

(conform CCM)

89

0

0

0

0

0

0

0

0

c) alte bonificații (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

0

C2

Bonusuri

(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.9

7+ Rd.98), din care:

91

153

167

167

167

25

74

114

191

114%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

92

0

0

0

0

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările

93

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

95

84

106

106

106

25

54

77

110

104%

c) vouchere de vacanță;

96

31

36

36

36

0

16

33

33

92%

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

38

25

25

25

0

0

0

40

160%

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

4

4

8

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102),

99

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

100

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

101

0

’agina 3 din 6

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat 2020

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform Hotararii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=

Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:

103

233

257

257

257

71

168

266

363

141%

a) pentru directori/directorat

104

120

120

120

120

39

99

159

219

183%

-componenta fixă

105

120

120

120

120

39

99

159

219

183%

-componenta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

112

120

120

120

28

61

94

127

106%

-componenta fixă

108

112

120

120

120

28

61

94

127

106%

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

110

1

17

17

17

4

8

13

17

99%

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contributii datorate de angajator

112

36

38

38

38

8

18

28

39

102%

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=

Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 12

0+Rd.121), din care:

113

710

556

556

556

138

306

455

574

103%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:

114

178

12

12

12

3

6

9

12

100%

- către bugetul general

115

0

- către alți creditori

116

12

12

12

3

6

9

12

b)

cheltuieli privind activele

117

23

20

20

20

5

10

15

20

100%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

d)

alte cheltuieli SUME ANL

119

304

344

344

344

90

180

271

362

105%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

205

180

180

180

40

80

130

180

100%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din

121

0

0

0

0

0

30

30

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

140

140

140

20

100

120

140

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

25

25

25

0

0

0

40

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

124

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

140

140

140

20

70

90

140

f2.1

)

din anularea provizioanelor

(Rd.126=

Rd.127+Rd.128+Rd.129), din

126

140

140

140

20

70

90

140

- din participarea salariaților la profit

127

25

25

25

0

0

0

40

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

115

115

115

20

70

90

100

- venituri din alte

129

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.130=

Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:

130

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

’agina 4 din 6

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat 2020

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform Hotararii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1-Rd.28)

138

199

326

326

326

140

199

295

363

111%

venituri neimpozabile

139

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

30

52

52

52

22

31

46

58

111%

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)

142

3.670

3.803

3.803

3.803

970

1.959

2.960

3.965

104%

a)

venituri din subvenții și transferuri

143

298

310

310

310

75

155

235

310

100%

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii

144

0

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care:    Rd.29

145

3.482

3.489

3.489

3.489

833

1.766

2.674

3.614

104%

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:

147

1.492

1.585

1.585

1.585

324

712

1.091

1.513

95%

a)

sume reprezentand cresterea salariale chelt. de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii

147 a)

118

118

118

118

0

0

0

0

0%

b)

3 muncitori

147 b)

0

c)

147 c)

0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

31

28

28

28

28

28

28

27

96%

5

Nr.mediu de salariați

149

31

28

28

28

28

28

28

27

96%

6

a)

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd. 147/Rd.149)/12* 1000)

150

4.010

4.717

4.717

4.717

4.670

99%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd. 149)/12*100

151

3.908

4.643

4.643

4.643

4.547

98%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat

152

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)

153

118

136

136

136

x

x

x

147

108%

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

154

123

123

x

x

x

135

110%

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149

155

0

c1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități

156

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0

- pret mediu (p)

158

0

- valoare=QPF x p

159

0

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2

160

0

8

Plăți restante

161

0

9

Creanțe restante, din care:

162

992

992

992

992

992

100%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Preliminat 2020

din care:

7= 6/5

8= 6/3a

confor m HG/ Ordin

conform Hotararii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0

- de la operatori cu capital privat

164

992

992

992

992

992

100%

- de la bugetul de stat

165

0

- de la bugetul local

166

0

- de la alte entitati

167

0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de

168

0

11

Redistribuiri/ distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:

169

alte rezerve

170

rezultatul reportat

171

DIRECTOR GENERAL

FILIMON VASILE

CONTABIL SEF

FRANCEAN RAMONA

MUNICIPIUL TG MURES

Anexa nr.3


SC LOCATIV SA

TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A

CUI RO 10755066

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2019

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2020

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

3.744

3.681

98,32%

3.815

3.815

100,00%

1

Venituri din exploatare

3.732

3.670

98,34%

3.803

3.803

100,00%

2.

Venituri financiare

12

11

93,51%

12

12

100,00%

DIRECTOR GENERAL

FILIMON VASILE


CONTABIL SEF

FRANCEAN RAMONA

Pagina 1 din 1

MUNICIPIUL TG MURES

Anexa nr.4


SC LOCATIV SA

TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A

CUI RO 10755066

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2020

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent 2021

an 2022

an 2023

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

1.506

1.506

1.503

2.514

3.314

1

Surse proprii, din care:

506

506

302

314

314

a) - amortizare

180

180

180

190

190

b) - profit

326

326

122

124

124

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

1.000

1.000

1.201

2.200

3.000

Sume din vanzarea apartamentelor

1.200

1.000

Venituri proprii

1.000

1.000

1.201

1.000

2.000

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

269

269

546

2.050

2.550

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație

2

Investiții noi, din care:

13

13

60

2.000

2.500

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

13

13

60

2.000

2.500

Studiu fezabilitate Bloc de locuinte

31.12.2021

0

0

30

1.000

1.500

Studiu fezabilitate Cladire birouri

31.12.2021

13

13

30

1.000

1.000

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

206

206

444

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

60

60

90

0

0

- Modernizare sediu

31.12.2021

60

60

90

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

89

89

138

Proiectare și executare centrala termică Gh.Doja 9

31.12.2021

120

Boilere centrale Sarguintei 20, Cugir 10B, Negoiului 2B

31.12.2021

18

Cazane, Pompe Centrale Berlin, Rovinari, Hunedoara, Baneasa

30.06.2021

89

89

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

57

57

216

Lucrari urgente de conservare, reparații, respectiv acoperirea și împrejmuirea cladirilor situate pe str. Margaretelor 17-18

31.12.2021

57

57

20

Reabilitare imobil str.Mihai Viteazu 3

31.12.2021

30

Amenajare cladire birouri Aurel Filimon 22

31.12.2021

100

Renovare imobil Tusnad 2-4

31.12.2021

41

Renovare imobil Tusnad 5

31.12.2021

22

Cazan centrala Revolutiei

31.12.2021

3

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

50

50

42

50

50

Calculatoare cu sist. de operare Windows si Office 6 buc

31.12.2021

30

Masina de spalat și aspirat pardoseli 1 buc.

12

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2020

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent 2021

an 2022

an 2023

b)- externe

DIRECTOR GENERAL

FILIMON VASILE


CONTABIL SEF

FRANCEAN RAMONA

MUNICIPIUL TG MURES

Anexa nr.5


SC LOCATIV SA

TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A

CUI RO 10755066

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2020

an curent 2021

an 2022

an 2023

Preliminat /

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rea

izat

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Creșterea veniturilor

31.12.2021

X

X

162

5

0

2

Creșterea cheltuielilor

X

X

-125

0

0

TOTAL Pct. I

X

X

37

0

5

0

0

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1....................

X

X

2

Cauza 2....................

X

X

.

.

.

Cauza n....................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL

Pct. I + Pct. II

326

363

368

368

0

DIRECTOR GENERAL FILIMON VASILE


CONTABIL SEF

FRANCEAN RAMONA

Pagina 1 din 1