Hotărârea nr. 122/2021

HCL 122 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 122 din 22 aprilie 2021

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 715 din 31.03.2021 inițiat de SC „Transport Local” SA Târgu Mureș, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA pe anul 2021,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată,

 • art. 4, alin (1) lit. „c” din. O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • art. 80-81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. „b”, alin. (4), lit. „a” și alin.(14), art. 139, alin (3), lit. „a ”, art. 196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezent hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului prin Direcția Economică, și conducerea SC „Transport Local” SA Târgu Mureș.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice și SC „Transport Local” SA Târgu Mureș.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“ și 2 voturi „abținere“)

SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREȘ

Târgu-Mureș, str. Bega, nr. 2

CUI RO 1219301, J26/828/1995

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat / Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N + 1

Estimări an N + 2

%

9 = 7/5

10

8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I

Venituri totale

(rd. 1 = rd.2 + rd.5 + rd.6)

1

32.171

36.462

38.285

40.199

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

32.166

36.459

38.282

40.196

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

1.932

19.253

20.216

21.226

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

5

3

3

3

3

Venituri extraordinare

6

II

Cheltuieli totale

(rd. 7 = rd.8 + rd 20 + rd.21)

7

31.281

34.453

35.396

37.166

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

31.276

34.407

35.391

37.161

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

9

9.930

11.612

11.603

12.231

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

200

329

329

329

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

16.274

21.796

22.867

23.991

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd.14)

12

15.587

21.003

22.053

23.155

C1

Cheltuieli cu salariile

13

14.465

18.900

19.845

20.837

C2

Bonusuri

14

1.122

2.103

2.208

2.318

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

354

360

360

360

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

333

433

454

476

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

4.872

670

592

610

2

Cheltuieli financiare

20

5

46

5

5

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

Rezultatul brut (profit/pierdere)

22

890

2.009

2.889

3.033

IV

Impozit pe profit

23

150

339

478

501

V

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, din

care:

24

740

1.670

2.411

2.532

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

690

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.25, 26, 27, 28, 29

30

1.346

2.411

2.532

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

210

241

253

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

50

673

1.210

1.266

a)

- Dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- Dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- Dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 - rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

563

960

1.013

VI

Venituri din fonduri europene

36

VII

Cheltuieli eligibile din fonduri europene, din care

37

a)

Cheltuieli materiale

38

b)

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

Alte cheltuieli

42

VIII

Surse de finanțare a investițiilor, din care:

43

40.000

36.958

36.700

36.700

1

Alocații de la buget

44

39.000

35.700

35.700

35.700

Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

Cheltuieli pentru investiții

46

40.000

33.958

36.700

36.700

X

Date de fundamentare

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

350

330

330

330

2

Nr. mediu de salariați total

49

350

330

330

330

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

3.685

5.304

5.568

5.847

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

3.444

4.773

5.011

5.261

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)

52

92

110

116

121

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000

55

972

944

924

924

9

Plăți restante

56

150

10

Creanțe restante

57

450

DIRECTOR GENERAL, Tatar Bela

DIRECTOR ECONOMIC dr.ec. Csegedi Sandor

SC TRANSPORT LOCAL SA

Târgu-Mureș, Bega, 2

J26/828/1995, RO 1219301

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITUL ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

Conform HG / Ordin comun

Conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

Venituri totale (rd.2 + rd.22 + rd.28)

1

21.236

32.171

32.171

32.171

9.115

18.231

27.346

36.462

1

Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:

2

21.236

32.166

32.166

32.166

9.114

18.229

27.343

36.459

a)

din producția vândută (rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:

3

2.040

30.176

30.176

30.176

4.265

8.530

12.795

17.060

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

2.040

24.535

24.535

24.535

4.262

8.525

12.789

17.051

a3)

din redevențe și chirii

6

474

474

474

2

5

7

9

a4)

alte venituri

7

5.167

5.167

5.167

b)

din vânzarea mărfurilor

8

2

16

16

16

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10 + rd.ll), din care:

9

1.932

1.932

1.932

4.813

9.626

14.440

19.253

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

1.932

1.932

1.932

4.813

9.626

14.440

19.253

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd.15 + rd.16 + rd.19 + rd.20 + rd.21), din care:

14

19.193

42

42

42

36

73

110

146

f1)

din amenzi și penalități

15

42

35

35

35

8

15

22

30

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.18 + rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

7

7

7

7

29

58

87

116

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

19.144

2

Venituri financiare (rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:

22

5

5

5

1

1

2

3

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

5

5

5

1

1

2

3

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

Cheltuieli totale (rd.30 + rd.131 + rd.139)

29

21.170

31.281

31.281

31.281

8.613

17.226

25.840

34.453

1

Cheltuieli de exploatare (rd.31 + rd.79 + rd.86 + rd.114), din care:

30

21.168

31.276

31.276

31.276

8.602

17.203

25.805

34.407

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32 + rd.40 + rd.46), din care:

31

9.618

9.618

9.618

2.903

5.806

8.709

11.612

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd.33 + rd.34 + rd.37 + rd.38 + rd.39), din care:

32

969

7.547

7.547

7.547

2.390

4.780

7.170

9.560

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

6.887

6.887

6.887

2.247

4.493

6.740

8.987

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

51

1.187

1.187

1.187

311

622

934

1.245

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

230

4.994

4.994

4.994

1.685

3.369

5.054

6.739

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

314

153

153

153

51

102

154

205

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

372

494

494

494

92

184

276

368

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

2

13

13

13

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41 + rd.42 + rd.45), din care:

40

957

1.567

1.567

1.567

218

436

654

872

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

316

385

385

385

5

10

15

20

b)

cheltuieli privind chiriile (rd.43 + rd.44) din care:

42

24

73

73

73

25

51

77

102

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

57

57

57

b2)

- către operatori cu capital privat

44

16

16

16

c)

prime de asigurare

45

579

1.109

1.109

1.109

187

375

563

750

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.47 + rd.48 + rd.50 +rd.57 + rd.62 +rd.63 + rd.67 + rd.68 + rd.69 + rd.78), din care:

46

240

504

504

504

270

540

810

1.180

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

25

25

25

12

24

37

49

b1)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

6

12

19

25

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51+ rd.53), din care:

50

44

44

44

3

7

12

15

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

2

5

5

5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

39

39

39

3

7

12

15

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.

2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

2

2

2

1

1

2

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

2

2

2

1

1

2

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

1

6

6

6

1

2

4

6

- cheltuieli cu diurna (rd.65 + rd.66), din care:

64

1

4

4

4

1

2

3

4

- internă

65

2

2

2

1

2

2

- externă

66

2

2

2

1

2

2

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

28

83

83

83

12

24

36

48

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

6

34

34

34

8

17

26

34

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

240

310

310

310

87

175

263

350

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

207

207

207

68

135

207

275

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

56

56

56

11

22

32

43

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

22

22

22

5

11

17

22

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

15

15

15

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15

15

15

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.

Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

5

5

5

1

2

4

5

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

5

5

5

1

2

4

5

j)

alte cheltuieli

78

144

288

432

576

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85), din care:

79

31

200

200

200

82

165

247

329

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

96

96

96

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

37

37

37

e)

ch. cu taxa de mediu

84

1

1

2

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

67

67

67

81

163

246

327

C. Cheltuieli cu personalul (rd.87 + rd.100 + rd.104 + rd.113), din care:

86

1.450

16.274

16.274

16.274

5.449

10.898

16.347

21.796

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd.88 + rd.92)

87

1.281

15.587

15.587

15.587

5.251

10.501

15.752

21.003

C1

Cheltuieli cu salariile (rd.89 + rd.90 + rd.91), din care:

88

1.211

14.465

14.465

14.465

4.725

9.450

14.175

18.900

a) salarii de bază

89

1.211

14.465

14.465

14.465

3.047

6.094

9.142

12.189

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1.677

3.355

5.034

6.711

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd.93 + rd.96 + rd.97 + rd.98 + rd.99), din care:

92

70

1.122

1.122

1.122

526

1.051

1.577

2.103

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

108

108

108

27

55

83

110

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

70

1.014

1.014

1.014

416

831

1.247

1.663

c) vouchere de vacanță;

97

82

165

248

330

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.101 + rd.102 + rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.105 + rd.108 + rd.111 + rd.112), din care:

104

336

354

354

354

90

180

270

360

a) pentru directori/directorat

105

204

204

204

204

51

102

153

204

- componenta fixă

106

204

204

204

204

51

102

153

204

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

96

114

114

114

30

60

90

120

- componenta fixă

109

96

114

114

114

30

60

90

120

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

36

36

36

36

9

18

27

36

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

37

333

333

333

108

216

324

433

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122), din care:

114

18.748

5.184

5.184

5.184

167

335

503

670

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.122 + rd.123), din care:

115

21

21

21

30

60

90

120

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

4.851

4.851

4.851

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

312

312

312

137

275

412

550

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.123 - rd.126), din care:

122

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

f1.

1)

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd.128 + rd.129 + rd.130), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd132 + rd.135 + rd.138), din care:

131

2

5

5

5

11

23

35

46

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

5

5

5

10

21

31

41

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

5

5

5

10

21

31

41

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

1

2

3

5

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

1

2

3

5

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

Rezultatul brut (profit/pierdere) (rd.1-rd.29)

140

67

890

890

890

502

1.004

1.507

2.009

Venituri neimpozabile

141

Cheltuieli nedeductibile fiscal

142

48

48

48

27

55

83

110

IV

Impozit pe profit

143

21

15

15

15

84

169

255

355

V

Date de fundamentare

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)

144

32.166

32.166

32.166

9.115

18.229

27.344

36.459

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

1.932

1.932

1.932

4.813

9.627

14.440

19.253

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd.87), din care:

147

15.587

15.587

15.587

5.251

10.501

15.752

21.003

a)

148

14.465

14.465

14.465

4.725

9.450

14.175

18.900

b)

149

1.014

1.014

1.014

525

1.051

1.578

2.103

c)

150

108

108

108

27

55

83

110

3

Cheltuieli cu salariile (rd.88)

151

14.465

14.465

14.465

4.725

9.450

14.175

18.900

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

350

350

350

330

330

330

330

5

Nr. mediu de salariați

153

350

350

350

330

330

330

330

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.147 -rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000

154

3.685

3.685

3.685

5.276

5.276

5.276

5.276

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3.444

3.444

3.444

4.772

4.772

4.772

4.772

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 153)

156

92

92

92

110

110

110

110

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd.153

158

c1)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare = QPF x p

162

- pondere în venituri totale de exploatare = rd.159/rd. 2

163

8

Plăți restante

164

150

150

150

9

Creanțe restante, din care:

165

450

450

450

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

DIRECTOR GENERAL, Tatar Bela


DIRECTOR ECONOMIC dr.ec. Csegedi Sandor

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Indicatori

Prevederi an N-2

Prevederi an precedent (N-1)

%

6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

1

2

3

5

6

7

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3*), din care:

22933

21237

32171

29488

92

Venituri din exploatare

22931

21237

32166

29487

92

Venituri financiare

2

1

5

1

20

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL, Tatar Bela


DIRECTOR ECONOMIC dr.ec. Csegedi Sandor


PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

An curent (N)

An N+1

an N+3 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Surse de finanțare a investițiilor, din care:

40.000

544

36.958

1

Surse proprii, din care:

1.000

544

1.258

a) - amortizare

1.000

544

1.258

b) - profit

2

Alocații de la buget

39.000

35.700

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

Cheltuieli pentru investiții, din care:

40.000

544

36.958

1

Investiții în curs, din care:

74

42

62

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

74

42

62

- acoperiș clădiri

74

42

62

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

39.200

200

36.043

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

200

200

343

- autoutilitare

200

200

343

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

39.000

35.700

- autobuze

39.000

35.700

- e-ticketing

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

500

144

711

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

500

144

711

- atelier, service auto

500

144

711

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al

unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

226

158

142

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din

care:

a) - interne

b) - externe

DIRECTOR GENERAL, Tatar Bela


DIRECTOR ECONOMIC dr.ec. Csegedi SandorTRANSPORT LOCAL S.A.

TÂRGU MUREȘ • MAROSVĂSÂRHELY

KOZSZÂLLITĂSIVÂLLALAT R.T.


540390 Târgu-Mureș, Str. Bega, Nr. 2

Nr.Of.Reg.Com. J26/828/1995; C.U.I. RO 1219301 IBAN RO05RZBR0000060004471809, Raiffeisen Bank

Telefon 0265.269.077; Fax: 0265.268.448;

www.transportlocal.ro; office@transportlocal.ro

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

 • A. PRINCIPII DE ELABORARE

Prognoza veniturilor și a cheltuielilor pe anul 2021 s-a efectuat în concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialului economic ale SC Transport Local SA Târgu-Mureș, respectiv imobilizările corporale și necorporale, stocurile de materii prime și materiale, de obiecte de inventar, numărul mediu de personal, asigurările sociale și protecția socială ale angajaților, cash-flow-ul degajat, consumurile, vânzările, decontările din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu-Mureș. În scopul evidențierii existenței unor resurse remobilizate, se recurge la prevederile anumitor normative cum ar fi: norme de consum de carburanți, de piese de schimb sau de alte materii și materiale, regimul de amortizare a imobilizărilor, Legea achizițiilor sectoriale, normative de personal, norme și normative de muncă, tarife de salarizare și Contractul colectiv de muncă.

Pentru elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli am avut în vedere următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat: OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporatistă a întreprinderilor publice, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. Aceste acte normative stabilesc criteriile pentru fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli, și controlul respectării indicatorilor economico-financiari.

Criteriile la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli la nivelul operatorilor economici cu capital de stat sunt următoarele: - elaborarea de venituri și cheltuieli în condiții de eficiență; - reducerea arieratelor; - reducerea pierderilor; - reducerea pierderilor și a subvențiilor de exploatare; - respectarea politicii salariale a Guvernului; - respectarea programului de guvernare.

Prognoza structurii bipolare între venituri și cheltuieli presupune metode de analiză economico-financiare, cum ar fi metoda devierii absolute și metoda devierii relative, în cadrul metodelor de comparație, respectiv metoda analitică a veniturilor și cheltuielilor impuse de actele normative care reprezintă factori de influență asupra stabilității financiare și a performanței financiare reflectat în Bilanțul anual și în Contul de profit și pierdere.

Notă:  Metoda de comparație a elementelor bugetare cu cele prevăzute în anul 2020,

nu este relevantă datorită Contractului de delegare a gestiunii, care a intrat în vigoare din data de 01.04.2020. Fundamentarea cheltuielilor și a veniturilor pentru anul 2020 a fost realizat pe două perioade. Venituri și cheltuieli perioada 01.01-31.03.2020 și Venituri și cheltuieli perioada 01.04-31.12.2020.

 • B. VENITURI

Veniturile prognozate aferente anului 2021 la SC Transport Local SA au următoarea componență și structură:

 • B.I. Venituri din exploatare

 • B.II. Venituri financiare

 • B.I. Venituri din exploatare

  B.I.1. Venituri din vânzarea produselor reziduale

Produsele reziduale sunt rezultatul casării imobilizărilor corporale care se materializează în fier vechi și alte materiale reciclabile.

Suma prognozată fără TVA este 25.000 lei.

B.I.2. Venituri din vânzarea biletelor de călătorie

Veniturile din vânzarea biletelor de călătorie sunt realizate din prestări servicii de transport persoane pe raza municipiului Târgu-Mureș.

Veniturile s-au prognozat în baza numărului de bilete estimate și a tarifului de călătorie practicat: 2lei / bilet.

Număr bilete estimate 2.355.000 x 2 = 4.710.000 lei

Calculele sunt redate în tabelul de mai jos:

PROGNOZA VENITURILOR REALIZATE

DIN VÂNZAREA BILETELOR DE CĂLĂTORIE AN 2021

Perioada

Număr bilete

Preț călătorie/ bilet

Vânzări inclusiv TVA

Din care TVA

Venit excl.TVA

Ianuarie

200.000

2

400.000

63.866

336.134

Februarie

195.000

2

390.000

62.269

327.731

Martie

200.000

2

400.000

63.865

336.135

Aprilie

200.000

2

400.000

63.866

336.134

Mai

190.000

2

380.000

60.672

319.328

Iunie

190.000

2

380.000

60.672

319.328

Iulie

190.000

2

380.000

60.672

319.328

August

190.000

2

380.000

60.672

319.328

Septembrie

200.000

2

400.000

63.865

336.135

Octombrie

200.000

2

400.000

63.866

336.134

Noiembrie

200.000

2

400.000

63.865

336.135

Decembrie

200.000

2

400.000

63.866

336.134

Total

2.355.000

4.710.000

752.016

3.957.984

Suma prognozată fără TVA este 3.957.984 lei

 • B.I.3. Venituri din vânzarea abonamentelor de călătorie

Veniturile din vânzarea abonamentelor de călătorie sunt realizate din prestări servicii de transport persoane, pe raza municipiului Târgu-Mureș prin practicarea următoarelor tipuri de abonamente cu prețuri diferite în funcție de numărul liniilor de transport utilizate și perioada solicitată:

 • • Abonament 1 zi =5 lei;

 • • Abonament 1/2 lună / 1 linie = 40 lei;

 • • Abonament 1/2 lună / toate liniile = 50 lei;

 • • Abonament 1 lună / 1 linie = 65 lei;

 • • Abonament persoane fizice 1 lună / toate liniile = 80 lei ;

 • • Abonament persoane juridice 1 lună / toate liniile = 100 lei.

Calculele sunt redate în tabelul de mai jos:

PROGNOZA VENITURILOR REALIZATE

DIN VÂNZAREA ABONAMENTELOR DE CĂLĂTORIE AN 2021

Perioada

Număr abonamente

Preț/buc

Vânzări inclusiv TVA

Din care TVA

Venit exclusiv TVA

Ianuarie

410

5

2.050

327

1.723

8

40

320

51

269

15

50

750

120

630

320

65

20.800

3.321

17.479

502

80

40.160

6.412

33.748

140

100

14.000

2.235

11.765

Februarie

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

16

50

800

128

672

328

65

21.320

3.404

17.916

502

80

40.640

6.489

34.151

145

100

14.500

2.315

12.185

Martie

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

16

50

800

128

672

328

65

21.320

3.404

17.916

508

80

40.640

6.489

34.151

145

100

14.500

2.315

12.185

Aprilie

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

16

50

800

128

672

328

65

21.320

3.404

17.916

508

80

40.640

6.489

34.151

145

100

14.500

2.315

12.185

Mai

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

20

50

1.000

160

840

400

65

26.000

4.151

21.849

600

80

48.000

7.664

40.336

205

100

20.500

3.273

17.227

Iunie

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

20

50

1.000

160

840

400

65

26.000

4.151

21.849

600

80

48.000

7.664

40.336

205

100

20.500

3.273

17.227

Iulie

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

20

50

1.000

160

840

400

65

26.000

4.151

21.849

600

80

48.000

7.664

40.336

205

100

20.500

3.273

17.227

August

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

20

50

1.000

160

840

400

65

26.000

4.151

21.849

600

80

48.000

7.664

40.336

205

100

20.500

3.273

17.227

Septembrie

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

20

50

1.000

160

840

400

65

26.000

4.151

21.849

600

80

48.000

7.664

40.336

205

100

20.500

3.273

17.227

Octombrie

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

20

50

1.000

160

840

400

65

26.000

4.151

21.849

600

80

48.000

7.664

40.336

205

100

20.500

3.273

17.227

Noiembrie

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

20

50

1.000

160

840

400

65

26.000

4.151

21.849

600

80

48.000

7.664

40.336

205

100

20.500

3.273

17.227

Decembrie

415

5

2.075

331

1.744

10

40

400

64

336

20

50

1.000

160

840

400

65

26.000

4.151

21.849

600

80

48.000

7.664

40.336

205

100

20.500

3.273

17.227

Toral

1.101.085

175.803

925.282

Suma prognozată fără TVA este 925.282 lei.

 • B.I.4. Venituri din vânzarea biletelor cu suprataxă

În urma activității serviciului de control al SC Transport Local SA, pentru persoanele care sunt identificate fără bilet de călătorie sau abonament, se eliberează un bilet cu suprataxă în valoare nominală de 10 lei TVA inclus. Media lunară a persoanelor identificate fără bilet, prin metoda comparativă, este de 72 persoane.

72 x 10 x 12 = 8.640 lei din care TVA 1.379 lei

Suma estimată la venituri fără TVA este 7.261 lei.

B.I.5. Venituri din prestări servicii eliberare carduri

Pentru persoanele care beneficiază de gratuități aferente transportului în comun se eliberează carduri de călătorie. Prețul unei legitimații de călătorie este de 10 lei inclusiv TVA. Cardurile de călătorie sunt eliberate pentru următoarele categorii de persoane: pensionari peste 55 de ani, elevi și studenți. În condițiile în care se eliberează legitimații de călătorie tip card, compatibil cu sistemul e-tiketing, sunt estimate 31.000 persoane.

31.000 x 10 = 310.000 lei din care TVA 49.496 lei

Suma estimată la venituri fără TVA= 260.504 lei.

B.I.6. Venituri din curse speciale și convenții Târgu-Mureș

Sunt încheiate contracte de executarea serviciului de transport prin curse regulate speciale cu SC „Macomf” SRL pe ruta Târgu-Mureș - Cristești - Ungheni, cu 48 km/zi x 1,5 Euro/km + TVA, respectiv cu SC „Aunde & Automotive” SRL pentru traseul Târgu-Mureș - Sântana de Mureș, cu 124,8 km / zi x 1,3 Euro / km +TVA

 • > 48 x 21 x1,5 x12 x 4,9 = 88.906 lei

 • > 124,8 x 21 x 1,3 x 12 x 4,9 = 200.334 lei

Sunt estimate curse ocazionale pentru evenimente și excursii 1.500 km/an cu un tarif de 5 lei / km + TVA.

> 1500 x 5 =7.500 lei

Total venituri estimate fără TVA = 296.740 lei.

B.I.7. Venituri din curse speciale și convenții Sovata

S-a încheiat un contract de prestări servicii de transport persoane prin curse regulate speciale cu beneficiarul SC „Artemob International” SRL Sovata, pe ruta Sovata -Chiheru de Jos și pe ruta Sovata - Sângeorgiu de Pădure - Fântânele, cu un total de 6.000 km / lună, 5 lei / km +TVA.

> 6000 x 5 x 12 = 360.000 lei

Suma estimată la venituri fără TVA = 360.000 lei.

B.I.8. Venituri din prestări servicii I.T.P.

Veniturile inspecțiilor tehnice periodice estimate sunt calculate în baza tipurilor de vehicule, respectiv în baza prețurilor I.T.P. practicate pentru fiecare, după cum urmează:

Specificare

Preț ITP cu TVA - Lei

Nr. estimat de vehicule

Valoarea - Lei

Autoturism

95

2.760

259.350

Autobuz

155

360

55.800

Microbuz

115

146

16.790

Autoutilitară

155

480

74.400

Autospecială

155

60

9.300

Remorcă

80

72

5.760

Semiremorcă

129

145

18.705

Valoare totală cu TVA

x

x

440.105

Valoare totală fără TVA

x

x

369.836

Suma estimată la venituri fără TVA = 369.836 lei.

 • B.I.9. Venituri din prestări servicii autogară

Pentru realizarea veniturilor din prestări servicii autogară sunt încheiate contracte cu beneficiarii serviciului. Valoarea contractelor este determinată de numărul de porniri respectiv prețul de 10 lei/pornire inclusiv TVA.

Nr. crt.

Operator

Tarif / plecări Lei

Nr. plecări estimate

Valoare - Lei

1

SC Rocada SRL

10

864

8.640

2

CDI Oradea

10

432

4.320

3

SC Metana SRL

10

2.304

23.040

4

SC Viomob SRL

10

864

8.640

5

SC Transmagic SRL

10

4.435

44.350

6

SC Casidetco SRL

10

1.152

11.520

Total valoare cu TVA

100.510

Total valoare fără TVA

84.462

Suma estimată la venituri fără TVA = 84.462 lei.

 • B.I.10. Venituri din reclamă și publicitate

În prezent sunt 3 contracte încheiate pentru reclame și publicitate reprezentând afișaje pe autobuze.

Suma estimată la venituri fără TVA =73.920 lei.

 • B.I.11. Venituri din reparații auto

Pe baza comenzilor depuse de către terțe persoane sunt efectuate diverse reparații auto la service-ul autorizat. Se întocmesc devize de reparații cu consumul de piese și materiale, manoperă și se facturează beneficiarului.

Suma estimată la venituri fără TVA = 12.101 lei.

 • B.I.12. Venituri din prestări servicii de spălătorie auto

Suma estimată la venituri fără TVA = 9.600 lei.

 • B.I.13. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii

Aceste venituri se realizează pe baza contractelor de închiriere.

Suma estimată la venituri fără TVA = 9.025 lei.

B.I.14. Venituri din compensații și diferențe de tarif

Modul de calcul a compensației conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public

În conformitate cu Cap. 9, privind Compensația, al Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public: „Autoritatea contractantă va plăti Operatorului compensația pentru efectuarea obligațiilor de serviciu, după următoarea formulă: Compensația pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public = Cheltuieli de exploatare + Profit rezonabil - Venituri ale operatorului asociate obligației de serviciu public

C = CE+Pr -V

C=compensație

CE = total costuri eligibile

CE = Cunitar x km efectivi realizați

Cunitar = 9,51 lei/km evidențiat în Anexa nr.17 al Contractului de delegare, privind estimarea anuală a compensației aferentă anului 2021.

Costul unitar pe kilometru parcurs este pentru serviciul de transport furnizat, calculat pe baza costurilor eligibile, reale ale serviciului de transport al operatorului având în vedere toate principiile la alocarea costurilor. Contractul de delegare prevede următoarele modele de decont privind Compensație:

 • - Modelul formularului de decont pentru diferențele de tarif

Remarcă: suma reprezentând Diferențele de tarif pentru luna respectivă intră în calculul compensației fără TVA.

 • - Raportul lunar de Constatare

 • - Estimarea anuală a Compensației

 • - Raportul Anual de Constatare

Diferențele de tarif au fost estimate 50% din unități de calcul legitimații de călătorie eliberate. Se calculează după cum urmează:

ESTIMARE ANUALĂ FORMULAR DECONT

Categoria socială/ Tipul de protecție socială

Unități de calcul-legitimații de călătorii eliberate

Număr estimat de unități

Nivelul protecției sociale acordate Lei/unitate

Nr. luni

Sume totale -Lei

Pensionari până la 55 ani

250

250

1

12

3.000

Pensionari peste 55 ani

24.779

11.500

60

12

8.280.000

Foști deținuți politici

22

22

80

12

21.120

Veterani de război

3

3

80

12

2.880

Luptătări ai revoluției din 1989

63

63

80

12

60.480

Elevi

2.500

2.500

80

12

2.400.000

Studenți

1.600

1.600

80

12

1.536.000

Persoane cu dizabilități fără însoțitori

207

207

80

12

198.880

Persoane cu dizabilități cu însoțitori

100

100

160

12

192.000

Donatori onorifici de sânge

1

1

32,5

12

390

Total sume cu TVA

X

X

X

X

12.694.750

Total sume fără TVA

x

x

x

x

10.667.857

Potrivit Art. 286 alin(1) din Codul fiscal, subvențiile legate de prețul bunurilor livrate și/sau al serviciilor prestate se includ în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

Pentru a completa și calcula decontul lunar/anual sunt necesare următoarele date economice operative:

 • 1 - km efectivi realizați/estimați

 • 2 - costul unitar/km

 • 3 - rata profitului rezonabil conform SWAP plus 100 de puncte de bază (1%)

 • 4 - veniturile operatorului asociate obligației de serviciu de transport public realizat/estimat

 • 5 - valoarea diferențelor de tarif realizat/estimat fără TVA

 • > Prognoza km efectivi estimați pentru anul 2021 este de 3.564.000 km

 • > Prognoza costului unitar estimat este 9,51 lei/km

 • > Rata profitului rezonabil estimat conform SWAP 2,71% +1% = 3,71% - potrivit contractului de delegare rata profitului rezonabil nu poate depăși 4,43%

 • > Prognoza veniturilor SC Transport Local SA asociate obligației de serviciu de transport public estimat este în sumă totală de 5.230.030 lei din care:

 • • Venituri din vânzarea biletelor             = 3.957.984 lei

 • • Venituri din vânzarea abonamentelor     =  925.282 lei

 • • Venituri din vânzarea bilete suprataxă      =     7.261 lei

 • • Venituri 50% din vânzarea biletelor aferente pensionarilor sub 55 ani = 2.521 lei

 • • Venituri 50% donatori                      =     328 lei

Alte venituri PSO :

 • • Venituri din eliberare carduri               = 260.504 lei

 • • Venituri din amortismente trecute pe venit = 55.650 lei

 • • Venituri din despăgubiri                    = 20.500 lei

ESTIMAREA ANUALĂ A COMPENSAȚIEI

CONCEPT

2021

ANUL

2021

Km total planificați

3.564.000

Autobuz

Cost unitar /km

9,51

Autobuz

Cost total km efectuați x cost unitar

33.893.640

Autobuz

Profit rezonabil 3,71%

1.257.454

Venituri din serviciul transport public, din care

5.230.030

venituri din vânzări titluri de călătorie

4.893.376

alte venituri PSO

336.654

Total compensația anuală planificată, din care:

29.921.064

compensație ca diferențe de tarif cuvenite operatorului

10.667.857

TVA 2.026.893 lei

Total venituri estimate din compensații = 29.921.064 lei fără TVA, din care Diferență de tarif de 10.667.857 lei se va factura cu TVA

10.667.857 x 19% = 2.026.893 lei

Valoarea totală a diferențelor de tarif = 12.694.750 lei

Suma de 19.253.207 lei se va factura fără TVA conform prevederilor legale din Art. 286 alin(2) din Codul fiscal ”nu se cuprind în baza de impozitare a taxei subvențiile sau alocațiile primite de la bugetul de stat, de la bugetele locale, de la bugetul comunitar sau de la bugetul asigurărilor sociale de stat respectiv subvențiile acordate pentru acoperirea unor cheltuieli sau alte situații similar”.

Suma estimată înregistrată la venituri = 29.921.064 lei

Remarcă: SC „Transport Local” SA va înregistra la venituri compensația anuală planificată în sumă de 29.921.064 lei. Suma necesară care afectează bugetul consolidat al Primăriei Municipiului Târgu-Mureș este de 29.921.064 lei + 2.026.893 lei reprezentând TVA aferent diferențelor de tarif.

La sfârșitul anului CE reprezintă cheltuielile efective raportate la SC „Transport Local” SA pentru prestarea obligației serviciului public conform situației financiare anuale. În vederea evitării supracompensării, SC „Transport Local” SA va depune anual Raportul de constatare și va întocmi decontul anual pentru calculul compensației anuale efectiv realizat.

 • B.I.15. Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități și recuperări de cheltuieli

Aceste venituri reprezintă despăgubirile din asigurări, penalități calculate pentru neplata în termen a creanțelor, imputații pentru pagube provocate.

Suma estimată este de 30.000 lei.

B.I.16. Venituri din subvenții pentru investiții

Subvențiile pentru investiții reprezintă venituri amânate care se trec la venituri pe seama amortizării investițiilor subvenționate.

Suma estimată este în valoare de 116.340 lei.

B.II. Venituri financiare

Veniturile financiare reprezintă dobânzi și diferențe favorabile de curs valutar.

Suma estimată este de 3.000 lei.

SINTEZA VENITURILOR

B.I. Venituri din exploatare

• Venituri din vânzarea produselor reziduale

=

25.000 lei

• Venituri din vânzarea biletelor de călătorie

=

3.957.984 lei

• Venituri din vânzarea abonamentelor de călătorie

=

925.282 lei

• Venituri din vânzarea biletelor cu suprataxă

=

7.261 lei

• Venituri din prestări servicii eliberare carduri

=

260.504 lei

• Venituri din curse speciale și convenții Târgu-Mureș

=

296.740 lei

• Venituri din curse speciale și convenții Sovata

=

360.000 lei

• Venituri din prestări servicii I.T.P.

=

369.836 lei

• Venituri din prestări servicii autogară

=

84.462 lei

• Venituri din reclamă și publicitate

=

73.920 lei

• Venituri din reparații auto

=

12.101 lei

• Venituri din prestări servicii de spălătorie auto

=

9.600 lei

• Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii

=

9.025 lei

• Venituri din compensații și diferențe de tarif

=

29.921.064 lei

• Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități

=

30.000 lei

• Venituri din subvenții pentru investiții

=

116.340 lei

Total = 36.459.119 lei

B.II. Venituri financiare = 3.000 lei

TOTAL VENITURI = 36.462.119 lei

C. CHELTUIELI

Cheltuielile angajate de SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș sunt efectuate pentru realizarea veniturilor. Cheltuielil eau următoarea structură:

C.I. Cheltuieli de exploatare, din care:

 • - cheltuieli cu bunuri și servicii

 • - cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

 • - cheltuieli cu personalul

 • - alte cheltuieli de exploatare

C.II. Cheltuieli financiare

C.I. Cheltuieli de exploatare

 • C.I.1 Cheltuieli privind materialele auxiliare

Cheltuieli cu materiale auxiliare sunt considerate: materiale auxiliare, consumabile, lubrifianți, materiale de întreținere, antigel, aditivi chimici, antiseptice și dezinfectanți, articole de hârtie pentru uz sanitar, birotică, rechizite, produse de curățenie și alte produse utilizate în exploatare:

 • a) Consumul de ulei se justifică prin norme tehnice, spre exemplu schimb de ulei la 30.000 km efectuați, la cutiile de viteză automate schimbul de ulei la 50.000 km efectuați. Sunt folosite mai multe tipuri de ulei motor, servo și diferențial, în funcție de tipul autovehiculelor. Necesarul de ulei pentru anul 2021 se prezintă astfel:

  Tipul/ Marca

  Litri

  Preț/litru fără TVA

  Valoare fără TVA - Lei

  Urania F6-25

  2232

  25,12

  56.068

  10W40

  1400

  10,6

  10.840

  15W40

  6000

  7,31

  43.860

  80W90

  600

  8,48

  5.088

  Mobil A.T.F.220

  3000

  13,8

  41.400

  Tutela A.T.F.120

  400

  42,93

  17.172

  Tutela FE 75W90

  200

  54,4

  10.880

  Total

  x

  x

  185.308

b)Antigel și aditivi chimici

 • - Vaselină

 • - Aditivi Ad Blue

 • - Antigel G11

 • - Antigel G12

 • - Parafină IVECO


= 360 kg x 11,7 lei

= 45.000 litri x 1,1 lei

= 3.800 litri x 5,82 lei

= 1.100 litri x 6,60 lei

= 1000 litri x 19 lei


= 4.212 lei

= 49.500 lei

= 22.116 lei

= 7.260 lei

= 19.000 lei


Suma estimată este de 102.088 lei

 • c) Cheltuieli cu materiale de întreținere

Materialele de întreținere reprezintă materiale feroase, materiale lemnoase, ciment, var, adezivi, electrozi pentru sudură și alte materiale pentru reparații curente.

Suma estimată este de 235.000 lei.

 • d) Cheltuieli cu antiseptice, dezinfectante, articole de hârtie pentru uz sanitar, produse de curățenie și alte produse utilizate în exploatare.

Suma estimată este de 210.000 lei.

 • e) Cheltuieli cu birotică, rechizite și imprimate

Suma estimată este de 15.000 lei.

Total ( a+b+c+d+e) = 747.396 lei

C.I.2 Cheltuieli privind combustibilii

 • a) Cheltuielile cu combustibilul ( motorină) au fost calculate în funcție de nr. de km, consum specific și prețul estimat. Pe baza contractului de delegare și al programului de transport sunt prognozați 3.564.000 km, consum mediu la 100 km 36 litri, preț estimativ fără TVA 4 lei.

3.564.000/100 x 37 x 4,9 = 6.461.532 lei

 • b) Cheltuieli combustibil (motorină) curse speciale 117046 km, consum mediu la 100 km 37 litri, preț estimativ fără TVA 4 lei.

117.046/100 x 37 x 4,9 = 212.204 lei

 • c) Cheltuieli cu combustibil activități auxiliare cu autovehiculele din dotare, depanare

Suma estimată este de 65.000 lei

Total ( a+b+c) = 6.738.736 lei

C.I.3 Cheltuieli privind piesele de schimb

Cheltuielile cu piesele de schimb sunt estimate la 928.200 lei, respectiv cheltuielile cu anvelopele sunt estimate la 316.530 lei.

Total estimat = 1.244.730 lei

C.I.4 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

Suma estimată este de 205.000 lei.

C.I.5 Cheltuieli cu materiale nestocate și costul imprimatelor de călătorie

 • - Cheltuieli cu materiale nestocate, sumă estimată =   6.500 lei

 • - Cheltuieli privind costul imprimatelor de călătorie = 250.000 lei

Total estimat = 256.500 lei

C.I.6 Cheltuieli cu energia și apă

 • - cheltuieli cu energia termică  = 178.200 lei

 • - cheltuieli cu energia electrică = 153.600 lei

 • - cheltuieli cu apă, canal        =  36.000 lei

Total estimat = 367.800 lei

C.I.7 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile auto la terți

Suma estimată este de 20.000 lei.

C.I.8 Cheltuieli cu redevențele, chiriile și locațiile de gestiune

 • - cheltuieli cu chiriile spațiu Sovata         = 12.000

 • - cheltuieli chirii container salubritate      = 4.200

 • - cheltuieli chirie toalete ecologice          = 10.000

 • - cheltuieli redevență I.T.P.                  = 42.000

 • - cheltuieli redevență contract de delegare = 24.515

 • - cheltuieli chirie spațiu Târgu-Mureș       = 8.760

Total estimat = 101.475 lei

C.I.9 Cheltuieli cu primele de asigurare

Cheltuielile cu asigurările RCA, asigurări persoane și bagaje, respectiv CASCO sunt estimate la suma de 750.000 lei.

C.I.10 Cheltuieli privind onorariile și comisioanele

Suma estimată este de 49.000 lei.

C.I.11 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

 • - cheltuieli de protocol = 5.000 lei

 • - cheltuieli de reclamă și publicitate = 10.000 lei

Total estimat = 15.000 lei

C.I.12 Cheltuieli cu sponsorizare

Suma estimată este de 2.000 lei.

C.I.13 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transfer

Suma estimată este de 6.000 lei.

C.I.14 Cheltuieli poștale și telecomunicații

 • - cheltuieli cu servicii de telecomunicații = 40.000 lei

 • - cheltuieli poștale și curierat            = 8.000 lei

Total estimat = 48.000 lei

C.I.15 Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate

Suma estimată este de 34.000 lei.

C.I.16 Cheltuieli cu servicii executate de terți

 • - cheltuieli cu servicii de pază                         = 275.000

 • - cheltuieli administrare servere Netsoft            =  28.000

 • - cheltuieli servicii programare afișaje Opendev     =   4.500

 • - cheltuieli mentenanță sistem carduri Opendev    =  15.000

 • - cheltuieli abonament legislație Indaco             =   3.276

 • - cheltuieli servicii vulcanizare                        =  15.000 lei

 • - cheltuieli de întreținere,mentenanță și afișaje     = 155.000 lei

 • - cheltuieli servicii mentenanță xerox

  =  7.200 lei

  = 25.000 lei


  = 20.000 lei

  = 85.000 lei

  = 29.500

  =  18.000

  = 25.000

  = 45.000

  = 100.000 lei

  =   2.000

  = 15.000

  =   6.000 lei

  = 22.000

  =   5.000


 • - cheltuieli servicii salubrizare

 • - cheltuieli servicii medicale periodice

 • - cheltuieli servicii consultanță achiziții

 • - cheltuieli servicii internet RCS&RDS

 • - cheltuieli servicii medicina muncii

 • - cheltuieli servicii Audit statutar

 • - cheltuieli copii conforme ARR

 • - cheltuieli lucrări terasamente

 • - cheltuieli cu rovignete achiziționate

 • - cheltuieli interne ITP trecute pe venituri

 • - cheltuieli servicii încărcare freon

 • - cheltuieli cu pregătirea profesională

 • - cheltuieli cu anunțuri privind licitații, ș.a.

 • - cheltuieli privind recrutare ași plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011

=   5.000 lei

 • - alte cheltuieli, diferite comisioane, traduceri, taxe licențe, tahografe, înmatriculări,etc.

= 120.000 lei

Total estimat = 1.025.476 lei

C.I.17 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

 • - cheltuieli cu fond de mediu

  =     1.800

  =  245.000

  =     1.000

  =   16.000

  =   38.000

  =    8.000

  =       900

  =   18.500


 • - cheltuieli fond persoane cu dizabilități

 • - cheltuieli cu taxă teren

 • - cheltuieli cu impozit teren

 • - cheltuieli cu impozit clădiri

 • - cheltuieli cu impozite auto

 • - cheltuieli cu taxă specială

 • - cheltuieli cu contrib. 0,12% ANRSC

Total estimat = 329.200 lei

C.I.18 Cheltuieli cu personalul

Criteriile de fundamentare pentru cheltuielile salariale au la bază Codul muncii,Contractul colectiv de muncă, salariile de bază, sporurile aferente contractului colectiv de muncă, servicii de muncă efectuate sâmbătă, duminică, sărbători legale, ore suplimentare și alte drepturi sociale.

La calculul fondului de salarii au fost luate în considerare creșterea salariilor brute a personalului în cuantum de 20%, în urma negocierilor privind contractul colectiv de muncă, creșterea valorii nominale a tichetelor de masă de la 15 lei la 20 lei, introducerea tichetelor de vacanță cu o valoare nominală de 1000 lei/persoană. Au fost luate în considerare cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sume acordate de sărbătorile de Paști, sărbătorile de Crăciun, ziua internațională a femeii. Număr mediu de personal = 330 persoane.

- cheltuieli aferente contractelor de mandat

 • - director general                                        = 204.000 lei

 • - consiliul de administrație (5 persoane x 2000 lei/lună) = 120.000 lei

 • - comisia de cenzori ( 3 persoane x 1000 lei/lună)            = 36.000 lei

 • - cheltuieli aferente contractelor individuale de muncă

- personal executiv

= 18.900.000 lei

= 1.663.200 lei

= 110.000 lei

= 330.000 lei

= 433.350 lei


 • - tichete de masă

 • - cheltuieli sociale

 • - vaucere de vacanță

 • - cheltuieli contrib. asigurări sociale

Total fond salarii = 21.796.500 lei

C.I.19 Alte cheltuieli de exploatare

 • - cheltuieli cu despăgubiri, amenzi, penalități, aferente

 • - cheltuielilor nedeductibile 50% din punct de vedere fiscal = 50.000 lei

 • - cheltuieli cu penalități contractuale, respectiv cu ape uzate = 5.000 lei

 • - alte cheltuieli de exploatare                                  =  5.000 lei

 • - cheltuieli penalități privind eșalonarea datoriilor la bugetul de stat = 60.500 lei

Total estimat = 120.500 lei

 • C .I.20 Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

Suma estimată este de 550.000 lei.

C.II. Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare reprezentând dobânzi bancare, respectiv diferențe de curs valutar nefavorabile se estimează la 5.000 lei. Având în vedere Contractul de credit nr. 16491/1 din 27.10.2020 privind deschiderea unei linii de credit cu banca First Bank SA, pentru acoperirea necesarului fondului de rulment, în valoare de 1.500.000 lei, dar care până în prezent nu a fost activat, în condițiile în care va fi necesară activarea și utilizarea liniei de credit, estimăm pe un termen de 6 luni, dobândă aferentă în sumă de 40.800 lei în funcție de rata dobânzii aferentă Robor, plus 4 puncte procentuale/an.

Suma estimată la cheltuieli financiare este de 45.800 lei.

SINTEZA CHELTUIELILOR

C.I. Cheltuieli de exploatare

 • • Cheltuieli privind materialele auxiliare

  =   747.396

  = 6.738.736 lei

  = 1.244.730 lei

  =   205.000

  =   256.500

  =   367.800

  =    20.000

  =   101.475


 • • Cheltuieli privind combustibilii

 • • Cheltuieli privind piesele de schimb

 • • Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

 • • Cheltuieli cu materiale nestocate și costul imprimatelor de călătorie

 • • Cheltuieli cu energia și apa

 • • Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile auto la terți

 • • Cheltuieli cu redevențele, chiriile și locațiile de gestiune

 • • Cheltuieli cu primele de asigurare                                    =   750.000 lei

 • • Cheltuieli privind onorariile și comisioanele                            =     49.000 lei

 • • Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate                           =     15.000 lei

 • • Cheltuieli cu sponsorizare                                             =      2.000 lei

 • • Cheltuieli cu deplasări, detașări, transfer                               =      6.000 lei

 • • Cheltuieli poștale și telecomunicații                                   =     48.000 lei

 • • Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate                               =     34.000 lei

 • • Cheltuieli cu servicii executate de terți                                 =  1.025.476

 • • Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte                             =    329.200

 • • Cheltuieli cu personalul                                               = 21.796.500

 • • Alte cheltuieli de exploatare                                          =    120.500 lei

 • • Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale =    550.000 lei

Total = 34.407.313 lei

C.II. Cheltuieli financiare = 45.800 lei

TOTAL CHELTUIELI = 34.453.113 lei

 • D. INVESTIȚII

Având în vedere programul de modernizare al transportului public local din Municipiul Târgu-Mureș, estimarea planului de investiții și dotări s-a efectuat în funcție de necesități, respectiv în funcție de sursele de finanțare.

D.I. Cheltuieli pentru investiții din surse proprii

 • a) Investiții în curs

În prezent sunt înregistrate investiții în curs în sumă de 41.655 lei, reprezentând acoperiș clădiri administrative, realizate în regie proprie. Pentru finalizarea investiției sunt necesare în continuare 20.000 lei.

Total = 61.655 lei

 • b) Investiții efectuate la imobilizări corporale existente

Modernizare clădiri/ateliere

 • - Hidro și termoizolare acoperiș 2.700 mp = 150.000

 • - Uși de acces 11 buc (11.000 x 11)        = 110.000

 • - Echipament /instalații de încălzire       = 127.200

 • - Modernizare spălătorie auto            = 323.500

Total = 710.700 lei

 • c) Investiții noi pentru bunurile proprietate privată a SC Transport Local SA

 • - Elevator 4 coloane               = 75.000

 • - Stivuitor                           = 50.000

 • - Dacia Dokker Program Rabla     = 50.000

  Autoutilitară program Rabla Autospecială depanare auto Autobuze second hand Aplicație soft atelier auto Copiator multifuncțional

  = 73.000 lei

  = 100.000 lei

  = 120.000 lei

  = 7.200 lei

  = 10.000 lei

Total = 485.200 lei

TOTAL INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII = 1.257.555 LEI

Cheltuieli cu investiții, sursa alocații de la buget pentru bunurile de natura domeniului public ale unității administrativ teritoriale și sunt cuprinse în bugetul consolidat al Primăriei Târgu-Mureș, la capitolul cheltuieli de capital transporturi:

 • - Autobuze = 36.420.000 lei

TOTAL INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE = 36.420.000 LEI

TOTAL INVESTIȚII AFERENT ANULUI 2021 = 37.677.555 LEI

 • E. CONCLUZII

Nota de fundamentare prevede propuneri pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru SC „Transport Local” SA Târgu Mureș aferent anului 2021 cu următoarea sinteză:

VENITURI TOTALE

= 36.462.119 lei

CHELTUIELI TOTALE

= 34.453.113 lei

PROFIT BRUT

=  2.009.006 lei

IMPOZIT PE PROFIT

=    339.041 lei

PROFIT NET

=  1.669.965 lei

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Tatar Bela


dr.ec. Csegedi Sandor