Hotărârea nr. 121/2021

HCL 121 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2021 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 121 din 22 aprilie 2021

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 915 din 25,03,2021, inițiat de către SC Administrator Imobile și Piețe SRL, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;

  • b) Rapoartele de specialitate al Direcției economice nr. 25.577/1.742 din data de 12.04.2021 respectiv al Direcției juridice, contencios administrative și administrație locală nr. 28835/1.473 din data de 15.04.2021;

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonanța nr.26/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a S.C.ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE SRL. nr. 4/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021,

  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 129 alin. (1), (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „d”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL, Târgu Mureș, conform anexelor nr.1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș și conducerea SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • SC Administrator Imobile și Piețe SRL.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)

MUNICIPIUL TG MURES

SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL

TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89

CUI RO 16405213

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/pr eliminat an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

8.498

8.725

103%

8.778

8.828

101%

101%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

8.482

8.678

102%

8.778

8.828

101%

101%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

2

Venituri financiare

5

16

47

3

Venituri extraordinare

II

CHELTUIELI TOTALE

6

7.587

8.262

109%

7.919

7.919

96%

100%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

7

7.587

8.262

109%

7.919

7.919

96%

100%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

1.702

2.158

127%

1.900

1.900

88%

100%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

1.309

1.538

117%

1.538

1.538

100%

100%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

10

3.703

3.871

105%

3.786

3.786

98%

100%

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

11

3.368

3.451

102%

3.451

3.451

100%

100%

C1

ch. cu salariile

12

3.012

3.030

101%

3.030

2.570

100%

85%

C2

bonusuri

13

356

421

118%

421

421

100%

100%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0

85

100%

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

177

175

99%

175

175

100%

100%

C5

cheltuieli cu contributii datorate de angajator

17

158

160

101%

160

160

100%

100%

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

873

695

80%

695

695

100%

100%

2

Cheltuieli financiare

19

3

Cheltuieli extraordinare

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

911

463

51%

859

909

186%

106%

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

124

80

65%

137

145

171%

106%

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0

0

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT

AMANAT

23

0

8.678

0%

4

IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

0

0

0%

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

26

787

383

49%

722

764

188%

106%

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

32

787

383

49%

722

764

188%

106%

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

80

79

99%

79

79

79

1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/pr eliminat an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

394

191

49%

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local*

36

394

191

49%

722

764

377%

106%

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VII

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

615

618

100%

750

850

121%

113%

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

783

618

79%

750

850

121%

0%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

77

79

103%

75

75

95%

100%

2

Nr.mediu de salariați total

51

79

79

100%

75

75

95%

100%

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =Rd.154 din Anexa de fudamentare nr.2

52

3.553

3.640

102%

3.640

3.640

100%

100%

4

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) =Rd.155 din Anexa de fudamentare nr.2

53

3.177

3.196

101%

3.196

3.196

100%

100%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

54

107

110

102%

117

118

107%

101%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

57

893

947

106%

902

897

95%

99%

9

Plăți restante

58

0

0

100%

10

Creanțe restante

59

292

350

120%

370

360

106%

97%

ADMINISTRATOR

CONTABIL SEF

DORDEA AURICA


UJICA VALER

Anexa nr.2


MUNICIPIUL TG MURES

SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL

TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89

CUI RO 16405213

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli


mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

8.498

8.270

8.270

1.758

4.109

6.456

8.725

8.725

106%

97%

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.1

3+Rd.14), din care:

2

8.482

8.270

8.270

1.711

4.109

6.456

8.678

8.678

105%

98%

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

8.397

8.190

8.190

1.689

4.065

6.390

8.590

8.590

105%

98%

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

a2)

din servicii prestate

5

6.096

5.926

5.926

580

1.365

2.330

3.130

3.130

53%

97%

a3)

din redevențe și chirii

6

2.301

2.264

2.264

550

1.100

1.660

2.260

2.260

100%

98%

a4)

alte venituri(parcari)

7

800

1.600

2.400

3.200

3.200

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor

10

0

0

0

0

0

0

0

c2

transferuri, cf.

11

0

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului

producției în curs de execuție

13

0

0

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+R

d.21), din care:

14

85

80

80

22

44

66

88

88

110%

94%


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


1

1.999

2.157

2.347

2.222

8.725

2

1.952

2.157

2.347

2.222

8.678

3

1.930

2.135

2.325

2.200

8.590

4

0

5

580

785

965

800

3.130

6

550

550

560

600

2.260

7

800

800

800

800

3.200

8

0

9

0

0

0

0

0

10

0

11

0

12

0

13

0

14

22

22

22

22

88


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

f1)

din amenzi și penalități

15

85

80

80

20

40

60

80

80

100%

94%

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

0

0

- active necorporale

18

0

0

f3)

din subvenții pentru

19

0

0

f4)

din valorificarea

certificatelor CO2

20

0

0

f5)

alte venituri

21

0

0

2

4

6

8

8

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+R

d.27), din care:

22

16

0

0

0

47

0

0

47

47

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

47

0

0

47

47

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

0

d)

din dobânzi

26

0

0

0

0

0

0

0

e)

alte venituri financiare

27

16

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd. 136+Rd. 144)

28

7.587

7.913

0

7.913

2.053

4.192

6.186

8.262

8.262

104%

104%

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

29

7.587

7.913

0

7.913

2.053

4.192

6.186

8.262

8.262

104%

104%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

30

1.702

1.776

0

1.776

598

1.111

1.640

2.158

2.158

122%

104%

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+R

31

949

934

0

934

297

583

869

1.145

1.145

123%

98%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

196

200

200

60

110

160

200

200

100%

102%

b1)

cheltuieli cu piesele de

34

15

10

10

5

9

12

15

15

150%

67%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

23

24

24

9

16

22

28

28

117%

104%


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


15

20

20

20

20

80

16

0

17

0

18

0

19

0

20

0

21

2

2

2

2

8

22

47

0

0

0

47

23

47

0

47

24

0

25

0

26

0

0

27

0

0

29

2.052

2.140

1.994

2.075

8.261

30

2.052

2.140

1.994

2.075

8.261

31

597

514

529

517

2.157

32

297

286

286

276

1.145

33

80

60

50

50

40

200

35

5

4

3

3

15

36

9

7

6

6

28


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

52

48

48

12

23

34

45

45

94%

92%

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

701

686

686

225

450

675

900

900

131%

98%

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din

39

106

115

0

115

57

107

142

177

177

154%

108%

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

90

90

90

50

90

115

140

140

156%

100%

b)

cheltuieli privind chiriile

(Rd.43+Rd.44) din care:

41

12

19

0

19

4

7

10

13

13

68%

158%

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

43

12

19

19

4

7

10

13

13

68%

158%

c)

prime de asigurare

44

4

6

6

3

10

17

24

24

100%

150%

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57 +Rd.62+Rd.63+Rd.67+

Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

45

647

727

0

727

244

421

629

836

836

115%

112%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

47

7

10

10

2

4

6

8

8

80%

143%

b1)

cheltuieli privind

consultanța juridică

48

7

10

10

2

4

6

8

8

80%

143%

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

49

20

24

0

24

7

13

20

26

26

108%

120%


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


37

12

11

11

11

45

38

225

225

225

225

900

39

0

40

57

50

35

35

177

41

50

40

25

25

140

42

4

3

3

3

13

43

0

44

4

3

3

3

13

45

3

7

7

7

24

46

243

178

208

206

835

47

0

48

2

2

2

2

8

49

2

2

2

2

8

50

7

6

7

6

26


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

50

6

10

10

2

4

6

8

8

80%

167%

51

2

2

2

2

8

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

52

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

14

14

14

5

9

14

18

18

129%

100%

53

5

4

5

4

18

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

54

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

55

0

- ch.de promovare a produselor

55

0

0

0

0

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din

care:

56

5

6

0

6

2

2

2

2

2

33%

120%

57

2

0

0

0

2

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

58

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:

58

0

0

0

0

59

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

d3)

- pentru cluburilor sportive

59

0

0

0

0

60

0

d4)

ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati

60

5

6

6

2

2

2

2

2

33%

120%

61

2

2

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

61

0

0

1

1

1

62

0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

10

17

17

4

8

12

15

15

88%

170%

63

4

4

4

3

15

- cheltuieli cu diurna

(Rd.65+Rd.66), din care:

63

10

17

0

17

4

8

12

15

15

88%

170%

64

4

4

4

3

15

-interna

64

10

17

17

4

8

12

15

15

88%

170%

65

4

4

4

3

15

-externa

65

0

0

0

0

66

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

30

32

32

9

18

27

35

35

109%

107%

67

9

9

9

8

35

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

6

6

6

2

4

6

8

8

133%

100%

68

2

2

2

2

8

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

68

137

139

0

139

37

72

106

141

141

101%

101%

69

37

35

34

35

141

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

69

132

133

133

33

66

99

132

132

99%

101%

70

33

33

33

33

132

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

4

5

5

2

4

5

7

7

140%

125%

71

2

2

1

2

7

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

1

1

1

2

2

2

2

2

200%

100%

72

2

2

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

0

0

0

73

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

-aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

0

0

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

0

0

0

0

0

0

j)

alte cheltuieli

77

432

493

493

180

300

450

600

600

122%

114%

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83

+Rd.84+Rd.85), din care:

78

1.309

1.197

0

1.197

386

770

1.154

1.538

1.538

128%

91%

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

79

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

80

1.287

1.165

1.165

375

750

1.125

1.500

1.500

129%

91%

c)

ch. cu taxa de licență

81

0

0

0

0

0

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

1

1

1

2

2

2

2

2

200%

100%

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0

0

0

0

0

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

21

31

31

9

18

27

36

36

116%

148%


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


74

0

75

0

76

0

77

0

0

0

0

0

78

180

120

150

150

600

79

386

384

384

384

1.538

80

0

81

375

375

375

375

1.500

82

0

83

2

2

84

0

85

9

9

9

9

36


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd. 100+Rd. 104+Rd.113), din care:

85

3.703

3.957

0

3.957

916

1.984

2.912

3.871

3.871

98%

107%

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

86

3.368

3.563

0

3.563

803

1.710

2.565

3.451

3.451

97%

106%

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

87

3.012

3.186

0

3.186

740

1.482

2.246

3.030

3.030

95%

106%

a) salarii de bază

88

2.887

3.028

3.028

712

1.426

2.159

2.893

2.893

96%

105%

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

103

128

128

25

50

77

105

105

82%

124%

c) alte bonificații (conform CCM)prime Craciun

90

22

30

30

3

6

10

32

32

107%

136%

C2

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+

Rd.99), din care:

91

356

377

0

377

63

228

319

421

421

112%

106%

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

92

5

6

6

0

3

6

6

6

100%

100%

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

0

0

0

0

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

b) tichete de masă;

95

242

260

260

60

130

218

307

307

118%

107%


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


86

916

1.068

928

959

3.871

87

803

907

855

886

3.451

88

740

742

764

784

3.030

89

712

714

733

734

2.893

90

25

25

27

28

105

91

3

3

4

22

32

92

63

165

91

102

421

93

0

3

3

6

94

0

0

0

0

0

95

0

0

0

0

0

96

60

70

88

89

307


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

c) vouchere de vacanță;

96

0

0

0

0

0

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

97

80

80

80

0

79

79

79

79

e) alte cheltuieli conform

CCM.tichete cadou

98

29

31

31

3

16

16

29

29

94%

107%

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

99

47

0

47

49

67

76

85

85

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

0

0

0

0

0

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

101

47

47

49

67

76

85

85

100%

100%

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

102

0

0

0

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.105+Rd. 108+Rd. 111+

Rd.112), din care:

103

177

177

0

177

24

127

151

175

175

99%

100%

a) pentru directori/directorat

104

177

177

0

177

24

127

151

175

175

99%

100%

-componenta fixă

105

96

96

96

24

48

72

96

96

100%

100%

-componenta variabilă

106

81

81

81

0

79

79

79

79

98%

100%

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

107

0

0

0

0

0

0

0

0


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


97

0

0

0

98

0

79

0

0

79

99

3

13

13

29

100

49

18

9

9

85

101

0

0

0

0

0

102

49

18

9

9

85

103

0

0

0

0

0

104

24

103

24

24

175

105

24

103

24

24

175

106

24

24

24

24

96

107

0

79

0

79

108

0


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

-componenta fixă

108

0

0

0

0

0

0

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

111

0

0

0

0

0

0

0

C5

Cheltuieli cu contributii datorate de angajator

112

158

170

170

40

80

120

160

160

94%

108%

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120 +Rd.121+Rd.122), din care:

113

873

983

0

983

153

327

480

695

695

71%

113%

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

114

5

3

0

3

3

3

3

3

3

100%

60%

- către bugetul general consolidat

115

1

3

3

3

3

3

3

3

100%

300%

-

către alți creditori

116

4

0

0

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

0

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

118

0

0

0


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


109

0

110

0

0

0

111

0

112

0

0

0

0

0

113

40

40

40

40

160

120

153

174

153

215

695

121

3

0

0

0

3

122

3

3

123

0

124

0

125

0


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

d)

alte cheltuieli (creanțe)

119

32

70

70

0

0

0

62

62

89%

219%

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

120

836

910

910

150

300

453

606

606

67%

109%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:

121

0

0

0

0

0

24

24

24

24

f1)

cheltuieli privind

ajustările și provizioanele

122

0

0

0

24

24

24

24

2400%

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

123

0

0

0

0

0

0

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

124

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

125

0

0

0

0

0

0

f2.1

)

din anularea provizioanelor

(Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

127

0

0

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


70

62

62

127

150

150

153

153

606

128

0

24

0

0

24

129

24

24

130

0

0

131

0

0

0

0

0

132

0

0

0

0

0

133

0

134

0

135

0


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

2

Cheltuieli financiare

(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

132

0

0

0

138

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

133

0

0

0

139

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0

0

0

140

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

135

0

0

0

141

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

0

0

0

142

0

c)

alte cheltuieli financiare

137

0

0

0

143

0

3

Cheltuieli extraordinare

0

0

0

144

0

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere) (Rd. 1-Rd.29)

138

911

357

357

-295

-83

270

463

463

130%

39%

145

-53

17

353

147

464

venituri neimpozabile

139

10

10

10

46

0

4

0

55

550%

100%

146

0

cheltuieli nedeductibile

140

9

9

9

0

2

4

60

93

1033%

100%

147

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

124

57

57

-55

-13

43

84

80

141%

46%

148

3

56

24

74

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

149

0

1

Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)

142

8.482

8.270

8.270

1.711

4.109

6.456

8.678

8.678

a)

venituri din subvenții și transferuri

143

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

alte venituri care nu se iau in

calcul la determinarea

b

productivitatii muncii, cf. Legii

anuale a bugetului de stat

144

2

Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd. 29

145

7.587

3.957

0

7.913

916

1.984

2.912

3.871

3.871

49%

104%

150

0

a)

alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatuluui brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:

147

3.368

3.563

3.563

803

1.710

2.565

3.451

3.451

2.432

a)

147a

0

b)

147b

c)

147c

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

3.012

3.186

0

3.186

740

1.482

2.246

3.030

3.030

95%

106%

151

0

Nr. de personal prognozat la

4

finele anului

148

77

85

85

79

79

79

79

79

93%

110%

152

0

5

Nr.mediu de salariați

149

79

85

85

79

79

79

79

79

93%

108%

153

0

6

a)

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000

150

3.177

3.124

3.124

3.122

3.127

3.159

3.196

3.196

102%

98%

154

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OUG 26/2013[(rd. 147-rd.92-rd97)/rd149]/12*1000

151

3.177

3.493

3.493

3.122

3.127

2.369

3.196

3.196

92%

110%

c

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

152

3.553

3.493

3.493

3.388

3.608

3.608

3.640

3.640

104%

98%

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

153

107

97

97

22

52

82

110

110

113%

91%


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


155

0

155

0

156

0


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/ Ordin comun

conform

Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

b

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuala a bugetului de stat

154

0

0

157

0

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/

Ordin comun

conform Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153

155

0

0

c1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care

156

0

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

0

0

- pret mediu (p)

158

0

0

- valoare=QPF x p

159

0

0

- pondere in venituri totale de exploatare =

1

160

0

0

8

Plăți restante

161

9

Creanțe restante, din care:

162

292

450

0

450

350

350

350

350

350

78%

154%

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

0

0

- de la operatori cu capital privat

164

292

450

450

350

350

350

350

350

78%

154%

- de la bugetul de stat

165

0

0

- de la bugetul local

166

0

0

- de la alte entitati

167

0

10

Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat

168

0


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


157

0

158

0

159

0

160

0

161

0

162

0

163

0

164

0

165

0

166

0

167

0

168

0

169

0

170

0


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2020

Aprobat an 2020

Propuneri an 2021

%

%

Aprobat

Preliminat/ rectificat 2020

din care:

Propuneri 2021

7= 6/5

8= 5/3a

conform HG/

Ordin comun

conform

Hotarar ii C.A.

Trim. I

Trim. II

Trim. III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

6

7

8

11

Redistribuir/distribuiri totae cf. OUG 29/2017 din

169

0

alte rezeve

170

0

rezultatul reportat

171

0


Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An 2020


170

0

169

0

169

0


ADMINISTRATOR

UJICA VALER


CONTABIL SEF

DORDEA AURICA


3.016

3.006

2.490

8

2.482

218

218

38

241

0

19

10

10

2.471

2.471

468

120

59

3

14

03

0

0

0

0

00

0

0

0

0

00

0

00

02

0        0

0        7

00

00

00

03

00

00

03

00

01

00

00

00

0

08

0

0

00

02

0

0

1

180

154

1.408

952

873

756

117

78

211

87

54

33

0

0

00

0

0

0

00

0

00

0

0

0      307

0        85

00

00

0

0

00

00

0

00

0

##

MUNICIPIUL TG MURES

Anexa nr.3


SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL

TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89

CUI RO 16405213

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2019

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2020

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

5.198

8.597

165,39%

8.270

8.498

102,76%

1

Venituri din exploatare

5.180

8.482

163,75%

8.270

8.482

102,56%

2.

Venituri financiare

1

0

16

100,00%

3.

Venituri extraordinare

18

114

633,33%

0

0,00%

ADMINISTRATOR

CONTABIL SEF

DORDEA AURICA


UJICA VALER

Pagina 1 din 1

MUNICIPIUL TG MURES

Anexa nr.4


SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL

TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89

CUI RO 16405213

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

Realizat

2020

Valoare

Propuneri 2021

an 2022

an 2023

T

7

2

3

5

7

8

9

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

615

618

750

850

1

Surse proprii, din care:

615

618

750

850

a) - amortizare

615

606

750

850

b) - profit

12

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

615

618

750

850

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

175

327

500

600

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

175

327

0

0

Mese metalice

100

Sistem supraveghere video P-ta Unirii

3

înlocuire centrala termica grup social P-ta 22 Dec. 1989

4

Achizitie containere tip spatii comerciale P-ta Unirii

40

Sitem incalzire birou + chioscuri P-ta 22 Fec. 1989

50

Bariera automata P-ta C. Voda

100

Site web

30

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

405

237

200

200

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității

404

237

Revopsire structura metalica si stalpi sustinere acoperis mese P-ta Diamant

45

Executie sistem incalzire cladire administrativa P-ta C. Voda

75

Executie covor asfaltic P-ta 1848

100

Instalatie incalzire spatiu comercial P-ta C Voda

8

împrejmuire ghena P-ta 1848

9

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

35

54

50

50

Dotari conform anexa nr.4a

54

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

ADMINISTRATOR

UJICA VALER


CONTABIL SEF

INTOCMIT

NAN REMUS


DORDEA AURICA

MUNICIPIUL TG MURES

Anexa nr.4a


SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL

TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89

CUI RO 16405213

Lista cu dotări independente

Nr. Crt.

SPECIFICAȚIE

U.M.

Cant.

Preț unitar

Valoare

1

Indicatoare rutiere

buc.

1

40

40

2

Licențe software

buc.

1

2

2

3

TOTAL

42

Lista cu echipamente propuse pentru dotare

Nr. Crt.

SPECIFICAȚIE

U.M.

Cant.

Preț unitar

Valoare

1

Sistem PC

buc

3

4

12

2

TOTAL

12

TOTAL         54

ADMINISTRATOR

UJICA VALER


CONTABIL SEF     INTOCMIT


DORDEA AURICA   NAN REMUS


Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent 2020

an curent 2021          an 2022

an 2023

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului

1

Creșterea veniturilor

31.12.2021

X

X

227

53

0

50

2

Creșterea cheltuielilor

X

X

-675

343

TOTAL Pct. I

X

X

-448

0

396

0

50

0

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

X

X

X

X

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

911

0

463

0

859

0

909

0

ADMINISTRATOR

CONTABIL SEF

DORDEA AURICA


UJICA VALER

Pagina 1 din 1

ANEXA 6

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

APROBATE CONFORM BUGETULUI DE VENITURI

SI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2021

Nr.crt.

Criterii și Obiective

U.M.

Nivel Planificat

1.

Venituri totale

mii lei

8.725

2.

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri

lei

947

3.

Gradul de utilizare a spațiilor

%

87

4.

Productivitatea muncii

mii lei/pers./an

110

5.

Clienti restanti

mii lei

350

6.

Perioada de rambursare a datoriilor

zile

30

7.

Plăți restante

mii lei

0

8.

Gradul de realizare al investitiilor prognozate

%

100