Hotărârea nr. 120/2021

HCL 120 privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Kelemen Atilla-Márton să nu aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 26 aprilie 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 120

din 22 aprilie 2021

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Kelemen Atilla-Marton să nu aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 26 aprilie 2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 22998/24.03.2021, inițiat de Primar prin Administrația domeniului public, privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Kelemen Atilla -Mârton, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi al ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 26.04.2021,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

 • c) Amendamentele formulate în Plenul Consiliului local

În conformitate cu prevederile :

 • art.48 a Legii nr.15/2021, privind aprobarea bugetului de stat,

 • art. 111 alin.2 lit. e, art.120 și art.125 din Legea societăților nr. 31/1990,

Republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • art. 80-82 ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată,

 • art. 129 alin.(1), alin.2 lit. c, d, alin.7 lit.n, și alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a”

și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 (1) Se mandatează reprezentantul A.G.A. al Municipiului Târgu Mureș, dl. Kelemen Atilla-Mârton, să nu aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor a COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 26 aprilie 2021, ora 13.00, înscris în conformitate cu Convocatorul nr. 204.523/II/A/a din 23.03.2021, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) În situația în care la data sus stabilită nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ședinței, aceasta va avea loc în data de 11 mai 2021, de la aceeași oră, mandatul urmând să rămână neschimbat, conform prevederilor de la alin. (1).

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotârări se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș și reprezentantul AGA al Municipiului Târgu Mureș în COMPANIA AQUASERV S.A.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Administrației domeniului public,

 • - reprezentantului AGA al Municipiului Târgu Mureș în COMPANIA AQUASERV S.A.- dl. Kelemen Atilla -Marton

 • - SC COMPANIA AQUASERV S.A.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“, și 1 „abținere”)