Hotărârea nr. 119/2021

HCL 119 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 ”privind taxele speciale și tarifele,aplicate de către Serviciul public – Administrația domeniului public,pentru anul 2021,precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale,aplicabile acestora”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 119 din 22 aprilie 2021

privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 ”privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul public - Administrația domeniului public, pentru anul 2021, precum și instituirea unor sancțiuni contravenționale, aplicabile acestora”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 21698/2172 din 19.03.2021, inițiat de Primar, prin Serviciul public - Administrația domeniului public, privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul public - Administrația domeniului public, pentru anul 2021, precum și instituirea unor sancțiuni contravenționale, aplicabile acestora,

  • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate.

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu:

  • art. 59, art. 80-28 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

  • Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică,

  • art. 454 lit.( g), art. 484 alin. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

  • art. 30 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. „c”, alin.(4) lit. „c” și ale art.196, alin.(1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 ”privind taxele speciale și tarifele, aplicate de către Serviciul public - Administrația domeniului public, pentru anul 2021, precum și instituirea unor sancțiuni contravenționale, aplicabile acestora”, după cum urmează:

(I) Crt. XI din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230/2020, se modifică și va avea următorul cuprins:___________

XII

Tarif ocupare domeniul public cu:

1)     parcări acoperite autorizate și/sau acceptate

330 lei/an

2)     parcări acoperite edificate de municipiu

NOTĂ:

Asociațiile de proprietari au obligația de a achita un procent de 90% din tarif, pentru toți beneficiarii pe care îi reprezintă, iar diferența de 10% din tarif rămâne asociațiilor de proprietari și se folosește strict pentru reparațiile și întreținerea parcărilor acoperite, întreținerea zonelor verzi și salubrizarea spațiilor de depozitare a gunoiului menajer.

În cazul în care asociațiile de proprietari nu repară și/sau întrețin parcările acoperite, nu întrețin zonele verzi și nu salubrizează spațiile de depozitare a gunoiului menajer, aflate în administrarea acestora, se aplică sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale în vigoare.

PROCEDURĂ: Tariful pentru ocuparea domeniul public cu parcări acoperite este anual și se achită semestrial, în două rate egale, adică până la 15 martie și până la 15 septembrie, inclusiv.

În situația neachitării tarifului până la sfârșitul fiecărui semestru, se percep majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

________Tariful se încasează prin Direcția impozite și taxe locale.__________________________________________ (II) Crt. XX din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230/2020, se modifică și va avea următorul cuprins:_________

XX

1)Taxă specială de colectare și transport deșeuri, pentru persoanele juridice care nu au încheiat contract cu operatorul de salubritate autorizat.

2  832 lei/  m3/  punct de lucru

/sediu/lună

2) Taxă specială pentru colectare și transport deșeuri depozitate clandestin.

2 832 lei/ m3

NOTĂ:

1)Taxa specială pentru colectare si transport deșeuri, pentru persoanele juridice, care nu au încheiat contract cu operatorul de salubritate autorizat, pentru cantitatea de deșeuri generată, se datorează de către proprietarul sau locatarul imobilului, persoană juridică.

2) Taxa specială pentru colectare și transport deșeuri depozitate clandestin se datorează de către proprietarul terenului pe care au fost depozitate clandestin deșeurile, în situația în care nu respectă termenul impus prin notificarea prealabilă.

Termenul de plată este data de 25 a fiecărei luni. Neplata la termen generează majorări de întârziere în cuantumul stabilit de Codul de procedură fiscală pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor locale, până la data plații integrate a debitului.

Persoanele juridice din zona centrală și protejată a municipiului, precum și cele din zona arterelor principale de circulație, au obligația de a depozita deșeurile de orice fel, doar în europubele sau eurocontainere, în caz contrar, se vor aplica sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin: Direcția Economică, Direcția impozite și taxe locale, Direcția Arhitect Șef, Direcția Poliția Locală și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)