Hotărârea nr. 118/2021

HCL 118 privind înființarea Serviciului Public Ecologie,Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de interes local cu personalitate juridică,în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș,prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor,Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 118 din 22 aprilie 2021

privind înființarea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană - instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipiul

Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației

Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.290 din 16.02.2021 SERE/ nr.12710 din 16.02.2021 ADP inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și Serviciul public Administrația Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș, privind reorganizarea acestora în Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană -instituție publică de interes local cu personalitate juridică,

 • b) Hotărârea nr. 11 din 28.01.2021 a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile :

 • Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art.139, art. 129 alin. 1 și 2 lit. a și b, alin. 3 lit. e, alin. 14, art. 130 alin. 1- 3, art. 196 alin. 1 lit. a, și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” , art. 538-562 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 • art. 8 alin. (1), art.22 alin.3-4 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 republicată,

 • Legea nr.211/2011 privind Regimul deșeurilor,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă înființarea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană -instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș.

Art.2 Denumirea noii instituții publice de interes local cu personalitate juridică este: Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană.

Art.3 Se aprobă un număr total de 120 posturi - funcții contractuale, organigrama și statul de funcții al Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 În termen de 30 de zile se va reactualiza Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană.

Art.5 Se aprobă darea în administrare a bunurilor aferente realizării serviciilor preluate de la Serviciul Public Administrația Domeniului Public, precum și a bunurilor patrimoniale ale Serviciului public administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi către Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană.

Art.6 Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană va fi ordonator terțiar de credite, va avea patrimoniu propriu și va funcționa pe bază de gestiune economică, va avea autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și cont deschis la Trezorerie sau la alte unități bancare, va întocmi în condițiile legii BVC și situații financiare anuale și va funcționa cu sediul în loc. Târgu Mureș, str. Prutului nr.24, jud.Mureș.

Art.7 Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană va avea ca obiect de activitate:

 • - administrarea, amenajarea și întreținerea serelor, parcurilor și zonelor verzi;

 • - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • - colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • - gestiune câini fără stapâni;

 • - ecologizare urbană și protecția mediului - coordonare activitate privind conservarea și protecția mediului înconjurător, dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Mureș să delege o persoană care să îndeplinească funcția de director, până la organizarea concursului, care va fi ordonator terțiar de credite iar sursele de finanțare ale Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană se realizează integral din bugetul local - sursa A și/sau integral din venituri proprii - activități economice - sursa E.

Art.9 Se aprobă până la data separării complete a Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, serviciile de specialitate contabilitate, salarizare, resurse umane, juridic și achiziții să fie asigurate de aparatul de specialitate al Primarului Municipiului.

Art.10 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Mureș să delege o persoană, pentru reprezentarea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Târgu Mureș în vederea înregistrării fiscale a Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană.

Art.11 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Serviciul public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi, Serviciul salarizare și resurse umane, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Economică.

Art.12 Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Primarului municipiului Târgu Mureș

 • • Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi

 • • Direcției economice

 • • Serviciului salarizare și resurse umane,

 • • Serviciului public Administrația domeniului public

 • • Se va publica pe site-ul instituției.

Art.13 În conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit. c) și ale art.255 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(1) din Legea nr.554/2004 privind Contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”)ANEXA NR.2

STATUL DE FUNCȚII ȘI NUMĂR DE PERSONAL AL SERVICIULUI PUBLIC ECOLOGIE, PEISAGISTICĂ ȘI SALUBRIZARE URBANĂ        ’

Nr crt

Numele și prenumele

FUNCTIA

Observatii

1

1

director

2

2

director adjunct

T O T A L :

2

BIROUL DE GESTIUNE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ȘI ECARISAJ

1+5

1

3

Sef birou

2

4

Muncitor calificat

3

5

Muncitor calificat

4

6

Muncitor calificat

5

7

Muncitor calificat

6

8

Muncitor calificat

T O T A L :

1+5

SERVICIUL DENDROFLORICOL

1+15

1

9

șef serviciu

2

10

inspector de specialitate

3

11

Muncitor calificat

4

12

Muncitor calificat

5

13

Muncitor calificat

6

14

Muncitor calificat

7

15

Muncitor calificat

8

16

Muncitor calificat

9

17

Muncitor calificat

10

18

Muncitor calificat

11

19

Muncitor calificat

12

20

Muncitor calificat

13

21

Muncitor calificat

14

22

Muncitor calificat

15

23

Muncitor calificat

16

24

Muncitor calificat

T O T A L :

1+13

FORMAȚIA DE INTRETINERE ȘI TRANSPORT

1+13

1

25

șef formație

2

26

inspector de specialitate

3

27

inspector de specialitate

28

Muncitor calificat

29

Muncitor calificat

30

Muncitor calificat

31

Muncitor calificat

32

Muncitor calificat

33

Muncitor calificat

34

Sofer

35

Sofer

36

Sofer

37

Sofer

38

Sofer

T O T A L :

1+13

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV

1+10

39

șef serviciu

40

Contabil 1

inspector de specialitate

41

Contabil 2

inspector de specialitate

42

Resurse umane 1

inspector de specialitate

43

Resurse umane 2

inspector de specialitate

44

Consilier juridic

inspector de specialitate

45

Achiziții

inspector de specialitate

46

Auditor

inspector de specialitate

47

Informatician

inspector de specialitate

48

Gestionar

referent

49

casier

T O T A L :

1+10

SERVICIUL PARCURI ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI

1+42

50

șef serviciu

T O T A L :

1

FORMAȚIA I PARCURI

1+8

51

șef formație

52

Muncitor calificat

53

Muncitor calificat

54

Muncitor calificat

55

Muncitor calificat

56

Muncitor calificat

57

Muncitor calificat

58

Muncitor calificat

59

Muncitor calificat

T O T A L :

1+8

FORMAȚIA II PARCURI

1+10

60

șef formație

61

Muncitor calificat

62

Muncitor calificat

63

Muncitor calificat

64

Muncitor calificat

65

Muncitor calificat

66

Muncitor calificat

67

Muncitor calificat

68

Muncitor calificat

69

Muncitor calificat

70

Muncitor calificat

T O T A L :

1+10

FORMAȚIA I SPAȚII VERZI

1+10

71

Șef formație

72

inspector de specialitate

73

referent

74

Muncitor calificat

75

Muncitor calificat

76

Muncitor calificat

77

Muncitor calificat

78

Muncitor calificat

79

Muncitor calificat

80

Muncitor calificat

81

Sofer

T O T A L :

1+10

FORMAȚIA II SPAȚII VERZI

1+10

82

șef formație

83

Muncitor calificat

84

Muncitor calificat

85

Muncitor calificat

86

Muncitor calificat

87

Muncitor calificat

88

Muncitor calificat

89

Muncitor calificat

90

Muncitor calificat

91

Muncitor calificat

92

Sofer

T O T A L :

1+10

BIROU AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI CONTROL SPAȚII VERZI

1+6

93

șef birou

94

inspector de specialitate

95

inspector de specialitate

96

inspector de specialitate

97

inspector de specialitate

98

inspector de specialitate

99

inspector de specialitate

T O T A L :

1+6

SERVICIUL SALUBRIZARE ȘI DESZAPEZIRE

1+14

100

șef serviciu

101

inspector de specialitate

3

102

inspector de specialitate

4

103

inspector de specialitate

5

104

inspector de specialitate

6

105

inspector de specialitate

7

106

Referent

8

107

Referent

9

108

Muncitor calificat

10

109

Muncitor necalificat

11

110

Muncitor necalificat

12

111

Sofer

13

112

Sofer

14

113

Sofer

15

114

Sofer

T O T A L :

1+14

BIROU DE MEDIU, ECOLOGIE URBANĂ ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

1+5

1

115

șef birou

2

116

inspector de specialitate

3

117

inspector de specialitate

4

118

inspector de specialitate

5

119

Referent

6

120

Referent

TOTAL:

1+5