Hotărârea nr. 117/2021

HCL 117 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe individuale"cu regulamentul local de urbanism aferent,Str. Mărului,fnr.,Iniţiator: Dogaru Lucreţia

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 117 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren și stabilire reglementări pentru construire locuințe individuale"cu regulamentul local de urbanism aferent, Str. Mărului, fnr. Inițiator: Dogaru Lucreția

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 1696(1156) din 19.03. 2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef”,

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 11/05.03.2021,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 31/07.02.2008 privind aprobare “P.U.Z.- zona rezidențială cartier Unirii”,

  • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren și stabilire reglementări pentru construire locuințe individuale", cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru imobilul situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Mărului, fnr. identificat ca fiind cel evidențiat în cartea funciară nr. 131916- Târgu Mureș, nr. cad. 131916, aflat în proprietatea lui Buțiu Lucian, Buțiu Petruța(în cotă de 1/2) și Dogaru Lucreția(în cotă de 1/2), în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 11/2019-2020 elaborat de SC"Tektura"SRL-arhitect urbanist Raus Adriana, proiect anexat care împreună cu avizele, acordurile și declarațiile aferente studiului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei prin P.U.Z. respectiv UTR”L2z”- zona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2niveluri și subzona "L2cz"- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu, continuu (înșiruite sau covor) sau grupat (cuplate) situate în noile extinderi pentru zona construibilă și ”V5z”- culoare de protecție față de infrastructura tehnică pentru zona neconstruibilă, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiar pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 6/28.01.2021, a condițiilor impuse de ADP și de Direcția Tehnică prin avizele emise.

Toate costurile aferente investiției ce vor fi realizate în baza prezentului P.U.Z., vor fi suportate exclusiv de către beneficiar.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max 5ani de la data aprobării.

Art. 4. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“ )