Hotărârea nr. 116/2021

HCL 116 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială cu regim de înălţime P+1”,str. Agricultorilor nr.28,Proprietari- Beneficiari: Tekse Barna şi Tekse Csilla

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 116 din 22 aprilie 2021

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială cu regim de înălțime P+1”, str. Agricultorilor nr.28

Proprietari- Beneficiari: Tekse Barna și Tekse Csilla

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 1565 din 01.04.2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef’, b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 1/01.04.2021,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 31/07.02.2008 privind aprobare “P.U.Z.- zona rezidențială cartier Unirii”,

  • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială cu regim de înălțime P+1”, pentru imobilul cu suprafața de teren de 413mp situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Agricultorilor nr. 28, evidențiat în cartea funciară nr. 133203- Târgu Mureș, nr. cad 133203, imobil aflat în proprietatea lui Tekse Barna și Tekse Csilla (în cotă de 1/1), în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 369.1/2020 elaborat de S.C."PROIECT"S.R.L.- arhitect urbanist Keresztes Geza, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele, declarațiile și acordurile aferente face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei prin „P.U.Z.- cartier rezidențial Unirii” respectiv UTR”L2z”- zona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2niveluri; ”L2cz”- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu, continuu sau grupat (cuplate) situate în noile extinderi, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent și conform prevederilor prezentului P.U.D., cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiar pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor H.C.L. nr. 6/28.01.2021, a condițiilor impuse de ADP și de Direcția Tehnică prin avizele emise.

Toate costurile aferente investiției ce vor fi realizate în baza prezentului P.U.D., vor fi suportate exclusiv de către beneficiar.

Art. 3. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate max. 3ani de la data aprobării.

Art. 4. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin direcția Arhitect Șef.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)