Hotărârea nr. 115/2021

HCL 115 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada mai - iulie 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 115 din 22 aprilie 2021

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, pentru perioada mai - iulie 2021

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 28.100 din 14 aprilie 2021 inițiat de Primar prin Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, pentru perioada mai - iulie 2021,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

  • c) Propunerea din cadrul ședinței Consiliului local.

Luând în considerare prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se alege președinte de ședință domnul consilier KELEMEN ATILLA-MÂRTON, care va conduce lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, în perioada mai - iulie 2021.

Art. 2. Domnul KELEMEN ATILLA-MÂRTON exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință.

Art. 3. În cazul lipsei președintelui ales la una din ședințele organizate pe perioada mandatului, se va proceda la alegerea unui președinte de ședință numai pentru ședința respectivă, fără a se întrerupe mandatul de trei luni.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana nominalizată de la art. 1.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

  • președintelui de ședință domnul KELEMEN ATILLA MÂRTON

  • Secretarului General al Municipiului Târgu Mureș.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo