Hotărârea nr. 114/2021

HCL 114 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul IV anul 2020,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 114 din 22 aprilie 2021

privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul IV anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 22.350/1.596 din 22.03.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică, privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul IV anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș,

Ținând seama de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „a”și „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul IV anul 2020, la partea de venituri în sumă de 347.091.429,00 lei și la partea de cheltuieli, în sumă de 346.886.656,00 lei, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate din venituri proprii al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul IV anul 2020, la venituri, în sumă de 11.017.108,00 lei și la cheltuieli, în sumă de 10.751.687,00 lei, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul IV anul 2020, la venituri și cheltuieli în sumă de 4.033.000,00 lei, conform anexei nr. 3.

Art. 4. Se aprobă bilanțul contabil al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform anexei nr. 4.

Art. 5. Se aprobă contul de rezultat patrimonial al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform anexei nr. 5.

Art. 6. Se aprobă situația privind fluxurile de trezorerie ale Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform anexei nr. 6.

Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 8. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1) lit. ”c”, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Szoverfi Laszlo

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”

ROMÂNIA

Anexa nr. 1


JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

31.12.2020

- lei (RON) -

D E N U MIR E A IN DIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Execuție la 31.12.2020

1

2

3

VENITURI - TOTAL

000102

418.123.524,00

497.053.077,00

347.091.429,00

I. VENITURI CURENTE

000202

304.977.842,00

385.138.877,00

309.382.431,00

A. VENITURI FISCALE

000302

279.423.619,00

339.091.778,00

288.896.378,00

Impozit pe profit

0102

41.200,00

41.200,00

0,00

Impozitul pe profit de la agenti economici

010201

41.200,00

41.200,00

0,00

Impozit pe venit

0302

550.346,00

550.346,00

955.229,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

550.346,00

550.346,00

955.229,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

194.037.000,00

193.602.000,00

193.351.177,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

194.037.000,00

193.602.000,00

193.351.177,00

Impozite si taxe pe proprietate

0702

41.800.802,00

74.092.961,00

41.670.842,00

Impozit si taxa pe cladiri

070201

31.442.046,00

60.498.205,00

32.229.716,00

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

8.597.754,00

12.897.754,00

9.008.740,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

22.844.292,00

47.600.451,00

23.220.976,00

Impozit si taxa pe teren

070202

5.596.548,00

8.511.548,00

6.026.373,00

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

2.786.875,00

4.686.875,00

3.058.822,00

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

2.757.511,00

3.732.511,00

2.917.260,00

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

52.162,00

92.162,00

50.291,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

4.283.697,00

4.283.697,00

2.931.963,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

478.511,00

799.511,00

482.790,00

Sume defalcate din TVA

1102

27.522.000,00

37.520.000,00

37.379.193,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202

25.984.000,00

28.624.000,00

28.483.193,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

6.923.000,00

6.923.000,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1.538.000,00

1.973.000,00

1.973.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1202

1.253,00

1.253,00

0,00

Taxe hoteliere

120207

1.253,00

1.253,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

1502

2.709.797,00

2.709.797,00

3.118.877,00

Impozit pe spectacole

150201

193.397,00

193.397,00

85.571,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2.516.400,00

2.516.400,00

3.033.306,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

12.678.518,00

30.498.518,00

12.356.955,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.198.374,00

24.548.374,00

11.072.880,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

6.306.659,00

13.556.659,00

6.352.541,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

4.891.715,00

10.991.715,00

4.720.339,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

891.438,00

5.291.438,00

722.896,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

588.706,00

658.706,00

561.179,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

82.703,00

75.703,00

64.105,00

Alte impozite si taxe fiscale

1802

82.703,00

75.703,00

64.105,00

Alte impozite si taxe

180250

82.703,00

75.703,00

64.105,00

C. VENITURI NEFISCALE

290002

25.554.223,00

46.047.099,00

20.486.053,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300002

4.920.558,00

9.065.123,00

3.865.174,00

Venituri din proprietate

3002

4.920.558,00

9.065.123,00

3.865.174,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

300201

0,00

1.844.565,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchideri

30020530

2.430.106,00

4.730.106,00

3.054.390,00

Venituri din dividende de la alți plătitori

30020802

5.515,00

5.515,00

0,00

Dividende de la sociețile comerciale

30020803

1.865.587,00

865.587,00

404.030,00

Alte venituri din proprietate

300250

619.350,00

1.619.350,00

406.754,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330002

20.633.665,00

36.981.976,00

16.620.879,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

12.182.789,00

21.461.100,00

10.705.773,00

Venituri din prestari de servicii

330208

4.831.063,00

4.831.063,00

3.194.094,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275.427,00

275.427,00

85.815,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

562.196,00

562.196,00

553.663,00

Venituri din despăgubiri

330226

0,00

0,00

14.050,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

0,00

190.000,00

48.841,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

6.514.103,00

15.602.414,00

6.809.310,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

393.490,00

393.490,00

304.119,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147.548,00

147.548,00

147.681,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

245.942,00

245.942,00

156.438,00

Amenzi, penalitati si confiscări

3502

5.376.000,00

12.376.000,00

4.842.148,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35020102

3.295.201,00

6.395.201,00

2.595.431,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

35020202

13.979,00

13.979,00

6.441,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2.066.820,00

5.966.820,00

2.240.276,00

Diverse venituri

3602

2.681.386,00

2.751.386,00

768.839,00

Venituri din aplicaraea prescripției extinctive

36020101

0,00

0,00

3.587,00

Vărsăminte din veniturile și /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

1.281.910,00

1.281.910,00

0,00

Taxe speciale

360206

921.886,00

921.886,00

425.907,00

Contributia asociatiei de propr.pt lucr.de reabilitare termică

360231

271.490,00

341.490,00

147.309,00

Alte venituri

360250

206.100,00

206.100,00

192.036,00

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile

3702

0,00

0,00

0,00

Donații și sponsorizări

370100

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-7.430.444,00

-13.810.000,00

-20.327.500,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

7.430.444,00

13.810.000,00

20.327.500,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

390002

0,00

41.552,00

71.771,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

0,00

41.552,00

71.771,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

0,00

6.878,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

0,00

6.552,00

9.893,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

0,00

35.000,00

55.000,00

IV. SUBVENȚII

410002

27.332.538,00

29.347.121,00

19.764.800,00

Subventii de la bugetul de stat

4202

27.172.538,00

29.080.129,00

19.657.808,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

3.949.522,00

3.949.522,00

153.034,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

8.016.457,00

7.535.478,00

7.126.871,00

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

7.796.000,00

8.516.000,00

5.833.197,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

420269

7.410.559,00

7.410.559,00

5.013.209,00

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

420279

0,00

175.000,00

37.927,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

420280

0,00

1.493.570,00

1.493.570,00

Subvenții de la alte administrații

4302

160.000,00

266.992,00

106.992,00

Sume alocate din bugetul ANCPIpentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sisteatică din cadrul programului național de cadastru și carte funciară

430234

160.000,00

160.000,00

0,00

Sume alocate pentru chelutielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă

430241

0,00

106.992,00

106.992,00

Sume primite de la UE/alți donatori

4802

85.813.144,00

82.525.527,00

17.872.427,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

4802001

83.013.144,00

79.725.527,00

15.859.670,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020101

22.231.676,00

19.171.085,00

13.237.544,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020102

0,00

229.542,00

Prefinanțare

48020103

60.781.468,00

60.554.442,00

2.392.584,00

Fondul Social European

480202

2.800.000,00

2.800.000,00

2.012.757,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020201

0,00

0,00

230.769,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020202

0,00

0,00

155.718,00

Prefinanțare

48020203

2.800.000,00

2.800.000,00

1.626.270,00

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

418.123.524,00

497.053.077,00

346.886.656,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

368.010.973,00

444.140.730,00

308.513.035,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

106.456.307,00

108.021.398,00

105.011.601,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

123.755.709,00

176.370.458,00

116.852.369,00

TITLUL III DOBÂNZI

30

3.489.605,00

2.989.605,00

2.853.627,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

27.180.000,00

30.250.000,00

21.848.785,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0,00

261.411,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4.867.500,00

6.567.500,00

5.138.933,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1.538.000,00

1.973.000,00

1.973.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10.408.580,00

19.550.034,00

18.391.863,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

77.060.558,00

80.799.782,00

27.444.510,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

13.254.714,00

17.357.542,00

8.998.347,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

35.560.601,00

36.012.033,00

22.427.855,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

50.000,00

50.000,00

50.000,00

TITLUL XVIIRAMBURSARIDE CREDITE

81

14.501.950,00

17.798.500,00

17.719.725,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

-948.186,00

-1.823.959,00

5102 Autoritatipublice si actiuni externe

5102

44.968.612,00

45.806.694,00

39.746.246,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

44.099.813,00

45.799.079,00

40.653.211,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32.720.420,00

34.574.804,00

33.848.756,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10.979.393,00

10.344.929,00

6.336.802,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

0,00

399.346,00

0,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

400.000,00

480.000,00

467.653,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

868.799,00

683.799,00

251.742,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

868.799,00

683.799,00

251.742,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

-676.184,00

-1.158.707,00

5402 Alte servicii publice generale

5402

3.855.192,00

4.362.506,00

3.721.159,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

3.840.912,00

4.348.226,00

3.706.938,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.370.325,00

3.518.228,00

3.466.474,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

470.587,00

568.587,00

240.464,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0,00

261.411,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.280,00

14.280,00

14.221,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

14.280,00

14.280,00

14.221,00

5502 Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

3.494.605,00

2.994.605,00

2.858.107,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

3.494.605,00

2.994.605,00

2.858.107,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5.000,00

5.000,00

4.480,00

TITLUL III. DOBANZI

30

3.489.605,00

2.989.605,00

2.853.627,00

6102 Ordine publica si siguranța naționala

6102

15.662.932,00

16.671.748,00

15.603.911,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

15.662.932,00

16.551.748,00

15.603.911,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14.548.632,00

15.137.370,00

15.027.011,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1.094.300,00

1.394.378,00

576.900,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

20.000,00

20.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

120.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

120.000,00

0,00

6502 Invatamant

6502

37.980.087,00

49.372.315,00

29.768.855,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

34.896.538,00

46.447.136,00

28.286.863,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563.253,00

563.703,00

188.809,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20.500.539,00

30.667.792,00

20.484.815,00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1.538.000,00

1.973.000,00

1.973.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1.171.000,00

1.800.454,00

1.228.721,00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

8.637.488,00

5.196.101,00

1.936.461,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

2.486.258,00

6.246.086,00

2.475.057,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.083.549,00

3.156.349,00

1.713.638,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.083.549,00

3.156.349,00

1.713.638,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

-231.170,00

-231.646,00

6602 Sanatate

6602

8.499.164,00

7.982.185,00

7.731.102,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

8.058.457,00

7.537.478,00

7.286.472,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.809.290,00

7.292.311,00

7.145.766,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

247.167,00

243.167,00

140.153,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2.000,00

2.000,00

553,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

440.707,00

444.707,00

444.630,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

440.707,00

444.707,00

444.630,00

6702 Cultura, recreere si religie

6702

35.736.154,00

38.364.616,00

28.205.025,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

32.664.173,00

35.286.845,00

25.845.353,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10.261.661,00

10.092.983,00

9.945.529,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9.947.099,00

10.838.449,00

6.766.426,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4.867.500,00

6.567.500,00

5.138.933,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

7.587.913,00

7.787.913,00

3.994.465,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.071.981,00

3.086.481,00

2.368.382,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3.071.981,00

3.086.481,00

2.368.382,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

-8.710,00

-8.710,00

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

45.639.790,00

56.128.974,00

49.713.185,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

45.254.103,00

55.728.538,00

49.609.976,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24.951.535,00

24.725.726,00

23.586.489,00

TITLUL IIB UNURI SI SER VICII

20

6.715.315,00

8.952.821,00

6.543.987,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

410.000,00

410.000,00

314.300,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

9.235.580,00

17.747.580,00

17.162.589,00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

1.441.130,00

1.428.868,00

43.614,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

2.500.543,00

2.463.543,00

1.958.997,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

385.687,00

425.387,00

201.596,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

385.687,00

425.387,00

201.596,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

-24.951,00

-98.387,00

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

77.789.827,00

83.398.836,00

46.298.884,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

59.987.446,00

65.298.301,00

35.645.742,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.231.191,00

12.116.273,00

11.802.767,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

28.540.657,00

30.597.681,00

19.401.579,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

19.015.598,00

22.384.347,00

4.339.221,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

200.000,00

200.000,00

102.175,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17.802.381,00

18.107.706,00

10.979.651,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

17.802.381,00

18.107.706,00

10.979.651,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

-7.171,00

-326.509,00

7402 Protecția mediului

7402

52.015.459,00

88.770.201,00

59.554.853,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

51.665.459,00

88.514.201,00

59.554.853,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

23.076.771,00

57.434.843,00

38.549.188,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

28.528.688,00

31.019.358,00

21.005.665,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

60.000,00

60.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

350.000,00

256.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

350.000,00

256.000,00

0,00

8002 Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

833.461,00

833.461,00

367.007,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

783.461,00

783.461,00

317.007,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

783.461,00

783.461,00

317.007,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

50.000,00

50.000,00

50.000,00

8402 Transporturi

8402

91.648.241,00

102.366.936,00

63.318.322,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

67.603.074,00

74.851.112,00

39.144.602,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21.395.420,00

24.539.350,00

17.490.568,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

26.770.000,00

29.840.000,00

21.534.485,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

19.437.654,00

20.371.762,00

119.549,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

0,00

100.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.543.217,00

9.717.324,00

6.453.995,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.543.217,00

9.717.324,00

6.453.995,00

OPERA TIUNI FINANCIARE

79

14.501.950,00

17.798.500,00

17.719.725,00

TITLUL XVIIRAMBURSARIDE CREDITE

81

14.501.950,00

17.798.500,00

17.719.725,00

EXCEDENT/DEFICIT

990002

0,00

0,00

204.773,00

VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE

305.452.365,00

380.376.291,00

297.635.055,00

CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

305.452.365,00

380.376.291,00

297.443.658,00

EXCEDENT FUNCTIONARE

0,00

0,00

191.397,00

VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE

112.671.159,00

116.676.786,00

49.456.374,00

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE

112.671.159,00

116.676.786,00

49.442.998,00

EXCEDENT DEZVOLTARE

0,00

0,00

13.376,00

EXECDENT/DEFICIT

0,00

0,00

204.773,00

PRIMAR                                              DIRECȚIA ECONOMICĂ

Soos Zoltân                                              DIRECTOR EXECUTIV ȘEF SERVICIU BUGET-C.F.I.

ec. Năznean Ana            ec. Cătană Claudia Georgeta

ROMÂNIA

Anexa nr. 2


JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL ACTIVITĂȚILORȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31.12.2020

- lei (RON) -

D E N UMIR E A IN DIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Execuție la 31.12.2020

1

2

3

VENITURI

000110

25.702.000,00

25.999.786,00

11.017.108,00

I VENITURI CURENTE

000210

20.834.500,00

19.892.436,00

5.623.904,00

C. VENITURI NEFISCALE

290010

20.834.500,00

19.892.436,00

5.623.904,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300010

3.000.000,00

2.863.652,00

890.073,00

Venituri din proprietate

3010

3.000.000,00

2.863.652,00

890.073,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

2.500.000,00

2.208.802,00

641.082,00

Ate venituri din proprietate

301050

500.000,00

654.850,00

248.991,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330010

17.834.500,00

16.468.024,00

4.406.516,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3310

16.054.000,00

15.915.824,00

4.361.463,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

4.500.000,00

1.739.931,00

1.267.108,00

Venituri din prestari de servicii

331008

500.000,00

25.000,00

16.299,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.

331014

7.500.000,00

8.466.918,00

2.145.105,00

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

300.000,00

85.000,00

85.628,00

Venituri din organizarea de cursuri de califcare si conversie profesionala,specializare si perfectionare

331017

1.400.000,00

98.751,00

38.185,00

Ate venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

1.854.000,00

5.500.224,00

809.138,00

Amenzi, penalitatisi confiscări

3510

1.000,00

1.000,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

351050

1.000,00

1.000,00

0,00

Diverse venituri

3610

1.779.500,00

551.200,00

45.053,00

Ate venituri

361050

1.779.500,00

551.200,00

45.053,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

3710

0,00

560.760,00

327.245,00

Donatii si sponsorizari

371001

0,00

10.000,00

94.366,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

371003

-609.080,00

-216.000,00

-163.991,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

609.080,00

216.000,00

163.991,00

Alte transferuri voluntare

371050

0,00

550.760,00

232.879,00

II.VENITURI DIN CAPITAL

390010

0,00

0,00

254.341,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

3910

0,00

0,00

70,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

391001

0,00

0,00

70,00

subvenții de la bugetul de stat

4210

0,00

39.850,00

254.271,00

Sume primite de instituțiile publice și activitățile fnanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programului FEGA implementate de APIA

421043

0,00

39.850,00

26.635,00

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendări temporare a contractului de activitate sportivă

428100

0,00

0,00

227.636,00

subvenții de la alte administratii

4310

4.867.500,00

6.067.500,00

5.138.933,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

4.867.500,00

5.548.420,00

5.138.933,00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

0,00

519.080,00

0,00

Total cheltuieli

5010

25.702.000,00

25.999.786,00

10.751.687,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

25.092.920,00

25.264.706,00

10.599.495,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.035.100,00

3.070.685,00

2.121.202,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22.054.355,00

21.190.556,00

8.476.386,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.465,00

3.465,00

1.907,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

609.080,00

735.080,00

163.280,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

609.080,00

735.080,00

163.280,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-11.088,00

6510 Invatamant

6510

14.380.000,00

14.667.786,00

4.909.740,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

14.290.000,00

14.451.786,00

4.758.669,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.357.950,00

1.383.535,00

1.080.569,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

12.928.585,00

13.064.786,00

3.676.193,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.465,00

3.465,00

1.907,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

90.000,00

216.000,00

153.460,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

90.000,00

216.000,00

153.460,00

85

0,00

0,00

-2.389,00

6710 Cultura, recreere si religie

6710

10.322.000,00

10.332.000,00

5.836.883,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

9.802.920,00

9.812.920,00

5.835.762,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.677.150,00

1.687.150,00

1.040.633,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

8.125.770,00

8.125.770,00

4.795.129,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

519.080,00

519.080,00

9.820,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

519.080,00

519.080,00

9.820,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-8.699,00

7010 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7010

1.000.000,00

1.000.000,00

5.064,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

1.000.000,00

1.000.000,00

5.064,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1.000.000,00

1.000.000,00

5.064,00

Excedent

0,00

0,00

265.421,00

VENITURI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

25.092.920,00

25.264.786,00

10.853.047,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

25.092.920,00

25.264.786,00

10.588.407,00

EXCEDENT FUNCȚIONARE

0,00

0,00

264.640,00

VENITURI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

609.080,00

735.000,00

164.061,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

609.080,00

735.000,00

163.280,00

EXCEDENT DEZVOLTARE

0,00

0,00

781,00

EXECDENT/DEFICIT

0,00

0,00

265.421,00

PRIMAR

Soos Zoltân

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV     ȘEF SERVICIU BUGET-C.F.I.

ec. Năznean Ana                 ec. Cătană Claudia Georgeta

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ


Anexa nr.3


CONTUL DE EXECUȚIE AL CREDITELOR INTERNE

31.12.2020

- lei (RON) -

D E N U MIR E A IN DIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Execuție la 31.12.2020

1

2

3

VENITURI

000107

10.635.200,00

10.635.200,00

4.033.000,00

Sume aferente creditelor interne

41070201

10.635.200,00

10.635.200,00

4.033.000,00

Total cheltuieli

5007

10.535.200,00

10.535.200,00

4.033.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.535.200,00

10.535.200,00

4.033.000,00

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

10.635.200,00

10.635.200,00

4.033.000,00

6507Invatamant

6507

100.000,00

100.000,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.000,00

100.000,00

0,00

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

100.000,00

100.000,00

0,00

7007 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7007

3.435.200,00

3.435.200,00

3.033.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.435.200,00

3.435.200,00

3.033.000,00

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

3.435.200,00

3.435.200,00

3.033.000,00

8407Transporturi

8407

7.100.000,00

7.100.000,00

1.000.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7.100.000,00

7.100.000,00

1.000.000,00

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

7.100.000,00

7.100.000,00

1.000.000,00

PRIMAR                                        DIRECȚIA ECONOMICĂ

Soos Zoltan                                       DIRECTOR EXECUTIV ȘEF SERVICIU BUGET-C.F.I.

ec. Năznean Ana            ec. Cătană Claudia Georgeta

11

FI

RECTIA GENERALA Ag NANTELOR PUBLICE

BILANȚ

31.12.2020

Anexa nr. 4

pag.: 1         - lei -

SOLD LA

SOLD LA

COI

3

DENUMIRE INDICATORI

ÎNCEPUTUL

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

PERIOADEI

0

TOTAL JUDEȚUL MUREȘ

0100?

1 .Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-

2800801 -2800809-2900400-2900500-2900801 -2900809-

2930100*)

1.953.215

1.881.007

01004

2.1nstalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301 -

2810302-2810303-2810304-2810400-2910301 -

2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)

193.720.215

193.150.231

0100'

3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201 + 2120301 +2120401 +2120501 +2120601 +2120901 +2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201 -2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)

2.751.900.108

2.914.643.396

0100'

5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101 -2960102-2960103-2960200), din care:

14.036.060

14.035.228

01001

Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101

-2960102-2960103)

14.030.470

14.030.470

0100!

6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201 +4610209-4910200-4960200) din care:

467.598

1.648.937

010K

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201 -4910200-4960200)

967

01015

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

2.962.077.196

3.125.358.799

010E

1 .Stocuri (ct.3O10000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)

38.878.998

46.487.024

01021

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301 -4910100-4960100+5120800) din care:

11.260.950

22.458.013

01022

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610 i 01 -4910100- 4960100),din care:

108.081

109.200

0102?

Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100* *+4460200**+

4480200+4610102+4610 i 04+4630000+ 4640000+4650100+4650200

pag.: 2

- Iei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+

4810103**+4810900***4970000), din care:

78.685.947

70.223.829

01024

Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)

77.502.250

68.737.232

01025

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500i 00+4500300+4500501 +4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 45 70302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

2.483.237

1.123.230

01C27

împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+267060944680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)

11.215

11.215

01030

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

92.441.349

93.816.287

01033

Conturi ia trezorerie, casa in lei.

(ct.5100000+5120101 +5120501 +5130101 +

5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301

-5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302

+5200I00+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302

+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400

+5290901-5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101

+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300

+561 i . 1-5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40162

+57; 9301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

18.397.095

8.732.516

010331

Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie

(ct.5180701+5320100+

532.200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)

2.041.061

1.532.111

01035

Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5126162+512G402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140262+ 5I5o;02+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290i 02+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5506102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590i02+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)

1.527.244

1.101.355

010^0

Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

21.965.400

11.365.982

010^2

6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)

35.114

-104.116

010^5

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)

153.320.861

151.565.177

010+6

8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

3.115.398.057

3.276.923.976

010:2

1 .Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada

mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201 +4620201 +4620209+5090000). din care:

626.517

1.025.115

-

pag.: 3         - lei -

SOLD LA

SOLD LA

c

□D

DENUMIRE INDICATORI

ÎNCEPUTUL

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

PERIOADEI

010

53

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)

2.360

OH

54

2.Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+I660203+1660204+ 1670201 +1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

61.419.880

48.721.682

OK

55

3.Pi<•vizioane (ct. 1510201 +15 i0202+1510203+1510204+1510208)

2.733.273

2.069.442

01(

58

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

64.779.670

51.816.239

0 (

60

1 .Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4846u00+4690201+5090000+5120800), din care:

75.897.517

74.196.641

Oii

61

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

68.804.162

56.892.144

01 c

62

2.Datorii către bugete

(ct.43 i 0100+4310200+4310300+4310400+4310500+

431 ( 660+4310700+4370100+4370200+437030()+4400000+441 ()()()()+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:

8.778.520

13.339.436

010

631

Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 43iU6OO++3i0700+4370100+4370200+4370300)

3.847.091

4.277.328

010

65

3.Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ +50.400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)

.12.069.675

010

72

6.S1. ariile angajatilor (ct.4210()()0+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280 i 01)

4.899.787

5.246.330

010

73

7. A drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse; (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ +270j >0+4290000+4380000), din care:

1.997.467

1.480.106

010

''4

8.Venituri in avans (ct.4720000)

2.252.058

1.804.436

010

'r8

10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

105.895.024

96.066.949

OiG

r9

i 1 .TOTAL DATORII (rd.58+78)

170.674.694

147.883.188

010

80

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

2.944.723.363

3.129.040.788

G10

84

i .Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ : 03 000+ 1040101 +1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+

x ()504(,0+1050500+/-1060000+ i 060000+1320000+1336000)

01Oi 5 2.Rezuhatul reportat (ct. 1170000-sold creditor)

01 Oi' 7    4.Rez. datul patrimonial al exercițiului (ct. 121 OOOO-sold creditor)

u u-u 6. R TAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

Conducătorul instituției

2.778.326.898         2.923.797.585

159.486.992           142.284.2431

6.909.473            62.958.960

2.944.723.363          3.129.040.788

’ 1

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

c

F

MRECTIA GENERALA A □ INANTELOR PUBLICE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

Anexa nr. 5

pag.: 1         - lei -

|

COD

DENUMIRE INDICATORI

An

An

precedent

curent

0

TOTAL JUDEȚUL MUREȘ

02002

1.Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201 +7300202+7300203+7310100+7310200+7320100

! +

।7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+

j 7350601 +7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+

7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)

272.076.486

282.222.950

;02003

2.Venituri din aciivitaii economice

(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

11.704.188

7.615.307

02004

3.Finanrari, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)

31.864.898

45.191.628

102005

4.Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

27.058.605

26.708.676

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

342.704.177

361.738.561

02008

1.Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+

6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+

6470000)

102.402.829

110.065.944

02009

2.Subvendi si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+

67500C0+6760000+6770000+6780000+6790000)

57.439.091

54.536.722

02010

3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030060+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)

127.074.643

114.817.927

02011

4.Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)

13.712.172

15.504.907

02012

5. Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101 +6580109)

31.754.100

961.889

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11 + 12)

332.382.835

295.887.389

02015

- EXCEDENT (rd.06-rd. 13)

10.321.342

65.851.172

02017

1V.VENI1’URI FINANCIARE

1 (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+

7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

15.975

33.871

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+

6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

3.555.280

2.890.878

02021

-DEFICIT (rd.18-rd.17)

3.539.305

2.857.007

02023

- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

6.782.037

62.994.165

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

127.843

72.241

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

407

107.446

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

127.436

02029

- DEFICIT (rd.26-rd.25)

35.205

020292

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

6.909.473

62.958.960

02031

- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)

6.909.473

62.958.960

Conducătorul instituției                                  Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE


TIA u .UXl ^ÎLOR DE TREZORERIE

Anexa nr.6


31.12.2020

pag.: 1          - lei-

Buget

Buget

Buget

Buget

Buget

Buget

Bugei

Buget

Buget

Buget

Buget

Buget

Alte

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa

dc

local

asiguiari

asigurați

Fond

Fond

trezoreria

instituții

Instituții

activitati

împrumuturi

fonduri

disponibi-

Ct

stat

ct

sociale

pentru

național

pentru

statului

publice

publice

tinantate

interne si

externe

litati

5310101

Ci.

5210100/

de stat

șomaj

unic de

mediu

ct.

finanțate

finanțate

din

externe ct.

nerambur-

(ct.5XX)

5200100/

7700000

cu

ct.

asigurați

ct.

5240100/

integral

din

venituri

5130101+

sabile

7700000

5250101+

5740101+

sociale de

5750100/

7700000

din

venituri

proprii

5140101+

(sursa D)

5250102/

5740102/

sanatate

7700000

venituri

proprii si

si buget

5160101 +

ct

7700000

7700000

ci.

proprii

subvenții

activitati de

5170101/

5150103/

5710100/

ct.

ct

privatizare

7700000

7700000

7700000

5600101/

5610101/

ct5620l0V

7700000

7700000

7700000

0

TOTAL JUDEȚUL MUREȘ

03002

1. încasări

423.352.580

57.O5S.I20

347.019.6*8

5.628.816

<388222

4.033.000

24.223.764

03003

2. Plăti

361.356 0S0

*7.059 120

2792541.015

5618.996

4.969411

34.358 538

03004

3. Numerar net din activitatea operaționala

(rd.O2-rd.O3)

62.IN6.5OO

67.769.64*

9.820

418811

4.033.000

■10.134.774

03006

l. Încasări

71.«41

71.771

11

03007

2. Plăti

SI 259 568

47.063.285

9 820

153 459

4.033.000

0300K

3. Numerar net din activitatea dc investiții

(rd.06-07)

•51.187.737

-46.991.518

-9.820

-153.389

•4.033.000

03011

2. Plăti

20.571552

3X57X353

03012

3. Numerar net din activitatea dc finanțare

(rd.IO-rd.ll)

•20.571.352

-20.57* 352

03013

IV.CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd-08+rd. 12)

-9.M4579

204.773

265 422

-10.1U.774

03014

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA ÎNCEPUTUL ANULUI

W..W.O95

343.263

13.917

5.8PJ25

12.222.590

O3OI41

-sume rccupcratc/primitc in excedentul anului

precedent

1.139.641

1X91?

1.125-724

030142

-sume ulilizate/lransferale din excedentul

anului precedent

li 39641

13.917

1.125.724

03015

VLNUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.!3+id.l4+

rd.14.l-rd.l4.2-rd.143)

K7Î2JI6

548.036

13.917

6.082.747

2.087,8)6

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar- contabil