Hotărârea nr. 113/2021

HCL 113 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare,transport,depozitare și eliberare a vehiculelor care blochează circulația,precum şi a celor fără stăpân şi abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureş anexă la H.C.L. nr. 179/2019

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 113

din 22 aprilie 2021

pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor care blochează circulația, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș anexă la

H.C.L. nr. 179/2019

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare a Serviciului Public Administrația Domeniului Public prin Biroul Parcări, Garaje și Ridicări Mașini nr. 8749/905 din 04.02.2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor care blochează circulația, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș anexă la HCL nr. 179/2019,

 • b) Avizele favorabile ale compartimentelor de specialitate;

 • c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

 • d) Luând în considerare amendamentele formulate în plenul ședinței Consiliului local,

În conformitate cu prevederile:

 • - art. 64 și art. 128, alin. (1), lit. g) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 203A1 - art. 203A4 din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 7, lit. h) și k) din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G.nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. 21/2002 , actualizată prin Legea 273/2020, art 24A2, privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

 • - art.8 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 421/2002 privind privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea 448/2006, art.100, litera g, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. d) și alin. (7), lit. s), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ș t e :

Art. I. Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor care blochează circulația, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș anexă la HCL nr.179/2019, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul regulamentului se modifică și va avea următorul cuprins: “Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar, care blochează circulația, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș”.

 • 2. La art.1 din regulament,după litera g, se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:

“h) O.G. 21/2002, actualizată prin Legea 273/2020, art 242 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

 • i) Legea 448/2006, art.100, litera g, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”.

 • 3. La art.5 din regulament după litera v, se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:

“w) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane fizice și juridice în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative sau prezența unor bunuri (recipiente, etc) ce pot determina deteriorări autovehiculului”.

 • 4. Articolul 10 din regulament se modifică și va avea următorul conținut:

 • “(1) Constatarea si sancționarea contravențiilor aferente operațiunii de ridicare, transport, depozitare, eliberare și restituire a vehiculelor care staționează neregulamentar, blochează, stânjenește circulația motorizată sau pietonală, căile de acces, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș, se face conform actelor normative în vigoare, inclusiv cele aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș”.

 • “(2) Staționarea neregulamentară a vehiculelor cu încălcarea prevederilor Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 300 și 500 RON, cu posibilitatea achitării a jumătate din cuantumul amenzii în 15 zile conform O.G. 2/2001”.

 • “(3) Ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv, conform art.9”.

“(4)În conformitate cu art.9, alin.1, lit.m) al O.G. nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, modificat prin Legea 273/2020, ocuparea domeniului public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public, constitue contravenție și se sancționează cu amendă între 290 și 500 lei, aplicată de către Poliția Locală”.

 • 5. Se aprobă Anexele 1 și 2 la Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar, care blochează circulația, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș.

 • 6. Se completează art.4 din regulament cu următorul cuprins:

 • (1) Operațiunea de ridicare se realizează asupra vehiculelor de orice tip staționate neregulamentar, dacă acestea staționează:

 • a) pe partea carosabilă a drumurilor publice;

 • b) în alveole și stații ale mijloacelor de transport în comun;

 • c) pe trotuare sau zone pietonale;

 • d) în zonele nepermise, semnalate corespunzător;

 • e) pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Târgu Mureș;

 • f) în fața acceselor auto amenajate pentru imobile aparținând domeniului privat;

 • g) blocând alte vehicule staționate regulamentar;

 • h) în parcări rezervate pentru autoturismenle persoanelor cu dizabilități fără semn internațional pentru persoane cu handicap, amplasate la vedere, conform prevederilor O.U.G. nr.69 din 2018;

 • i) pe piste și trasee de biciclete.

 • (2) Ridicarea autovehiculelor parcate în locurile rezervate pentru autoturismele persoanelor cu dizabilități, amenajate pe proprietăți private, se poate realiza la cererea proprietarilor ori administratorilor imobilelor.

 • (3) Operațiunea de ridicare se realizează și asupra vehiculelor orice tip, fără stăpân sau abandonate, dacă acestea staționează pe una din variantele de la punctele a) - i), sau dacă acestea staționează în parcări publice amenajate.

 • 7. Se modifică Art.1, alineatul 1, Art.3, alineatul 1, Cap.2 titlul, Art.5 și Art.10, alineatul 1, și vor avea următorul cuprins:

 • - Art.1.(1) Prezentul regulament stabilește normele privind activitățile de ridicare, transport, depozitare, eliberare și restituire a vehiculelor care blochează, stânjenește circulația motorizată, velo sau pietonală, căile de acces, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș

 • - Art.3. (1) Activitățile de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor de ridicare, transport, depozitare, eliberare și restituire a vehiculelor care blochează, stânjenește circulația motorizată, velo sau pietonală, căile de acces, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș, se vor realiza prin gestiune directă de către S.P.A.D.P., prin Biroul Parcări, Garaje și Ridicări Mașini, în temeiul art. 2 din H.C.L. nr. 24/28.02.2019.

 • - Cap. II. Condiții pentru ridicarea autovehiculelor și/sau a remorcilor care blochează, stânjenește circulația motorizată, velo sau pietonală, căile de acces, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș și descrierea activităților și regulilor generale privind această activitate

 • - Art.5. Activitatea de ridicare, transport, depozitare, eliberare și restituire a vehiculelor care blochează, stânjenește circulația motorizată, velo sau pietonală, căile de acces, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș

 • - Art. 10. (1) Constatarea si sancționarea contravențiilor aferente operațiunii de ridicare, transport, depozitare, eliberare și restituire a vehiculelor care staționează neregulamentar, blochează, stânjenește circulația motorizată, velo sau pietonală, căile de acces, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș, se face conform actelor normative în vigoare, inclusiv cele aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș.

Art. II. Celelalte prevederi ale Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar, care blochează circulația, precum și a celor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș, rămân neschimbate.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Domeniului Public - Biroul Parcări, Garaje și Ridicări Mașini și Direcția Poliția Locală.

Art. IV. În conformitate cu prevederile Art. 252, alin. 1, lit. c , ale. Art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Legea Contenciosului Administrativ și art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Administrației Domeniului Public;

 • - Direcției Poliția Locală;

 • - Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Mureș

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)