Hotărârea nr. 111/2021

HCL 111 privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului,„Cetăţean de onoare al municipiului Târgu Mureş”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 111 din 22 aprilie 2021

privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului „Cetățean de onoare al municipiului Târgu Mureș”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 14.824 din 24.02.2021 inițiat de dl. consilier local Berecki Sandor, privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului „Cetățean de onoare al municipiului Târgu Mureș”;

 • b) Rapoartele Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

 • d) Amendamentul formulat în plenul Consiliului local,

În conformitate cu prevederile :

 • art. 129, alin. (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • art. 7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • art. 129 alin.(1), art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de conferire a titlului „Cetățean de onoare al municipiului Târgu Mureș”, conform Anexei care constituie parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 2. Începând cu data prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 6 mai 2010 privind Regulamentul de acordare a titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu Mureș” și a distincției „Pro Urbe” își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Relații interne și internaționale.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“ și 1 vot „abținere“)

ANEXA

REGULAMENT pentru conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Târgu Mureș”

Titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Târgu Mureș” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș în baza Legii administrației publice locale, a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local municipal Târgu Mureș și a prezentului Regulament.

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. Titlul se acordă, după caz, din inițiativa:

 • a) primarului;

 • b) consilierilor locali;

 • c) persoanelor juridice care desfășoară activitate în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus;

 • d) unui număr de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a municipiului Târgu Mureș, pe baza unui tabel semnat de către aceștia, care va sta la baza unui proiect de hotărâre promovat de un consilier, sau un grup de consilieri locali.

Art. 2. Acordarea titlului nu este condiționată de:

 • a) cetățenie;

 • b) naționalitate;

 • c) vârstă;

 • d) domiciliu;

 • e) sex;

 • f) religie;

 • g) apartenență politică.

Art. 3. Titlul se acorda după caz:

 • a) in timpul vieții celui în cauză;

 • b) post-mortem.

Art. 4. Titlul are următoarele caracteristici:

 • a) este personal;

 • b) este netransmisibil;

 • c) este un drept al titularului;

 • d) are valabilitate nedeterminată;

Capitolul II

Criterii de acordare

Art. 5. Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea titlului, persoanele care îndeplinesc unul din criteriile următoare:

 • a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau universală care și-au adus contribuții la dezvoltarea municipiului Târgu Mureș și a imaginii acestuia;

 • b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Târgu Mureș în țară și străinătate;

 • c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în municipiul Târgu Mureș;

 • d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor municipiului Târgu Mureș;

 • e) unor foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioara au contribuit la imaginea pozitivă a municipiului Târgu Mureș în lume;

 • f) unor sportivi târgumureșeni, care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale.

Capitolul III Incompatibilități

Art. 6. Nu pot deține titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:

 • a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale;

 • b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea titlului;

 • c) care au un comportament imoral;

 • d) care desfășoară o activitate ostilă și defăimătoare la adresa municipiului sau a statului.

Art. 7. Persoanele care se găsesc în una din situațiile prevăzute la art. 6, după caz:

 • a) nu pot obține titlul;

 • b) pierd titlul obținut.

Capitolul IV

Procedura acordării, înmânării și înregistrării titlului

Art. 8. Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea:

 • (1) . Documentele cu propunerile se înregistrează la Registratura Primăriei municipiului Târgu Mureș adresate Direcției activități social-culturale, patrimoniale și comerciale;

 • (2) . Documentele vor cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:

 • a) Declarație de acceptare a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Târgu Mureș;

 • b) Actul de identitate (xerocopie);

 • c) Curriculum Vitae în original;

 • d) trei recomandări de la persoane juridice sau fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru titlul de Cetățean de onoare al municipiului Târgu Mureș.

 • e) expunerea de motive a inițiatorului, în original;

 • f) actul de deces al celui propus, după caz (xerocopie);

 • (3) . Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale întocmește referatul și proiectul de hotărâre și le înaintează primarului pentru a fi însușite și discutate în Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local.

 • (4) . Propunerile se dezbat în plenul Consiliului local al municipiului Târgu Mureș, în ședință ordinară sau extraordinară;

 • (5) . Sinteza referatului întocmită de Direcția responsabilă pentru activitățile culturale, va fi citită în plenul ședinței Consiliului local al municipiului Târgu Mureș, de către președintele de ședință.

 • (6) . Acordarea titlului se va face de către plenul Consiliului local al municipiului Târgu Mureș, prin majoritate simplă;

 • (7) . Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeași legislatură;

 • (8) . Decernarea titlului se face de către primarul municipiului Târgu Mureș în cadrul ședințelor Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș sau ulterior într-un cadru festiv.

Art. 9. Metodologia înmânării titlului este următoarea:

 • a) Președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;

 • b) Primarul municipiului Târgu Mureș prezintă motivele care au stat la baza hotărârii;

 • c) Primarul municipiului Târgu Mureș înmânează diploma de “Cetățean de onoare al municipiului Târgu Mureș”, și o plachetă realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;

 • d) Pot lua cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului;

 • e) Ia cuvântul persoana laureată sau al reprezentantului acesteia;

 • f) Laureatul este invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de Onoare a Municipiului Târgu Mureș.

Art. 10. Diploma este înscrisa de către Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale în Registrul cu evidența Cetățenilor de onoare ai municipiului Târgu Mureș.

Capitolul V

Drepturi dobândite de deținătorii titlului

Art. 11. Deținătorii titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:

 • a) dreptul de a lua cuvântul la ședințele Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;

 • b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, sau în care acesta este co-organizator;

 • c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș;

 • d) dreptul de a călătorii gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din municipiul Târgu Mureș.

Art. 12. Drepturile prevăzute la art. 11 încetează în următoarele situații:

 • a) decesul titularului;

 • b) retragerea titlului.

Capitolul VI Retragerea titlului

Art. 13. Titlul se retrage în următoarele situații:

 • a) atunci când, ulterior decernării, apar incompatibilitățile prevăzute la art. 6;

 • b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură municipiului Târgu Mureș, locuitorilor săi sau țării.

Art. 14. Retragerea titlului se face de către Consiliul Local al municipiului Târgu Mureș, după următoarea metodologie:

 • a) este sesizat Consiliul Local al municipiului Târgu Mureș de către persoanele menționate la art. 1;

 • b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului Local;

 • c) retragerea titlului se va face prin hotărâre a Consiliului Local cu votul majorității simple.

 • d) la ședința Consiliului Local, va fi invitat deținătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;

 • e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează a i se comunica în termen de 15 zile.

Capitolul VII Îndatoriri ale cetățenilor de onoare

Art. 15. Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea municipiului Târgu Mureș.

Capitolul VIII

Dispoziții finale

Art. 16. Informațiile publice referitoare la Cetățenii de Onoare vor fi publicate și în format electronic pe portalul Municipiului Târgu Mureș, la rubrica special deschisă ca urmare a acestui regulament.