Hotărârea nr. 11/2021

HCL 11 privind aprobarea Regulamentului şi a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 11 din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public,

Ținând cont de Rapoartele de specialitate ale Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate.

Luând în considerare avizul favorabil al comisiilor de specialitate și amendamentul formulat în Plenul ședinței Consiliului local.

Având în vedere prevederile cuprinse în art. 2 alin. (1 -3) , art. 6 alin. (1) lit. „e“, art. 12 alin. (1) lit. „a“ și lit. „b“ , alin. (2)-(3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art. 8 alin. (1), art. 22 alin. (1) (1A1), alin. (3) și alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 din 8 martie 2006, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.( 1), alin (2), lit. „d“, alin (7) lit. „n“, ale art. 139 alin (1) și alin. (3), art.196, alin.(1), lit.(a) și ale art. 243, alin. (1), lit. „a“ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul și Studiul de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș conform Anexei nr. I și Anexei nr. II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă darea în administrare a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire printr-un serviciu separat cu personalitate juridică, respectiv Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, după constituirea acestui serviciu ca serviciu de interes local cu personalitate juridică proprie până la data de 30.06.2021.

Art. 3. Caietul de sarcini se va modifica conform prevederilor art. 2.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția Economică, Direcția Juridică, contencios administrativ și administrație publică locală, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică și Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Administrația Domeniului Public, Direcției Economice, Direcției Juridice, contencios administrativ și administrație publică locală, Direcției Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică și Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 vot abținere)

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureș (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare)

Noiembrie 2019

 • 1. Introducere

 • 1.1 Autoritatea contractantă

 • 1.2 Scopul și Obiectul Studiului de Oportunitate

 • 1.3 Procesul de luare a deciziilor

 • 1.4 Prezentarea legislației

 • 2 Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare

 • 2.1 Aspecte generale

 • 2.2 Gestiunea actuală a serviciului de salubrizare în municipiul Tg Mureș

 • 2.3 Analiza părților interesate

 • 2.4 Operatorii serviciului de salubrizare

 • 2.5 Utilizatorii serviciilor publice

 • 2.6 Regulamentul cadru al Serviciului de salubrizare a localităților - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. Nr. 82/2015

 • 2.7 Indicatorii de performanță și de evaluare

 • 2.8 Caietul de Sarcini cadru al Serviciului de salubrizare a localităților - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. Nr. 111/2007

 • 2.9 Contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților -Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007

 • 2.10 Relația proiectului cu politicile publice relevante

 • 3. Analiza și selecția aletrnativelor

 • 3.1 Alternativa 1. Gestiunea directa a serviciului

 • 3.2 Alternativa 2. Gestiunea delegata a serviciului

 • 4. Fundamentarea oportunității delegării serviciului

 • 5. Analiza de Risc

 • 5.1 Abordare metodologică cu privire la analiza riscurilor

 • 5.2 Etapa 1 - Identificarea riscurilor

 • 5.3 Etapa 2 - Stabilirea impactului și probabilității de apariție a riscurilor

 • 5.4 Etapa 3 - Formularea soluțiilor, recomandărilor de minimizare/eliminare ...70

 • 5.5 Etapa 4 - Monitorizarea riscului

 • 5.6 Matricea riscurilor

 • 6. Analiza economico-financiară

 • 6.1 Cadrul general de analiză

 • 6.2 Ipotezele de lucru

 • 6.3 Modelul financiar

 • 6.4 Indicatorii de performanță financiară calculați

 • 6.5 Interpretarea rezultatelor

 • 7. Analiza SWOT

 • 7.1 Scenariul 1 - încheierea unui contract de concesiune de serviciului de

salubrizare

 • 7.2 Scenariul 2 - încheierea unui contract achiziție publică de prestări servicii de salubrizare

 • 8. Argumente care stau la baza deciziei de concesionare a serviciului de salubrizare

 • 9. Recomandări privind delegarea de gestiune a serviciului

 • 9.1 Accesibilitatea delegării

 • 9.2 Motive de ordin economico-financiar, social și de mediu

 • 9.3 Durata delegării

 • 9.4 Redevența

 • 10. Concluzii

 • 1. Introducere

Obiectul prezentei documentații îl constituie investigarea oportunității gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureș (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare).

Prezentul Studiu de fundamentare face parte din etapa de pregătire a procedurii competitive de gestionare a unor activități componente ale serviciilor de salubrizare, așa cum este solicitat de prevederile legale în vigoare.

Analiza necesității și oportunității gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare în municipiul Tg. Mureș s-a concentrat aupra firmei responsabile cu asigurarea acestei utilități publice și anume S.C. Salubriserv S.A. Această companie reprezintă elementul de legătură între Administrația municipiului Tg. Mureș și cetățenii orașului - în sfera domeniului activităților targetate din domeniul salubrizării. Elaborarea studiului de fundamentare reprezintă o cerință a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, scopul acestuia fiind de a fundamenta  și a stabili modalitatea optimă de gestionare a  unor activități

componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureș. Aspectele care impun realizarea studiului:

a)modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislația U.E;

b)respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, Legea nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare care la art.22 alin. 3) prevede Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice;

c)expirarea perioadei de valabilitate a contractului actual de delegare la nivelul Municipiului Tg Mureș;

d)necesitatea asigurării continuității serviciului public de salubrizare în Tg Mureș; e)necesitatea asigurării și gestionării eficiente și de calitate a activităților componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Tg Mureș;

f)dezvoltarea durabilă a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice; g)asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate;

h)dorința autorității locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor Municipiului Tg Mureș.

Având în vedere practica existentă la nivelul municipalității, decizia de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Tg Mureș este fundamentată atât economic cât și social, așa cum rezultă și din analiza realizată în cadrul acestui studiu.

Identificarea tipului de contract rezultă din analiza modalității de repartizare a riscurilor. Conform prevederilor legale in vigoare în materia concesiunilor, în situația în care mai mult de jumătate din riscurile operaționale și financiare sunt transferate către operatorul economic, acesta este un contract de concesiune. Astfel, având în vedere nevoia locală, acest studiu prezintă o analiză comparativă a celor 2 opțiuni pe care le are municipalitatea pentru a soluționa problema: încheierea unui contract de achiziție publică sau delegarea gestiunii prin încheierea unui contract de concesiune. Pentru a realiza analiza comparativă s-a avut în vedere:

Z Situația de fapt cu privire la gestiunea activităților țintă din cadrul serviciului public de salubrizare;

Z Alocarea riscurilor asociate acestui contract, analiza riscurilor și formularea strategiei de diminuarea a impactului acestora asupra contractului;

Z Analiza SWOT;

Z Fiabilitate financiară (analiză economico - financiară) a contractului;

Trebuie punctat că datele cantitative prezentate în cadrul acestui studiu atât în partea descriptivă cât și în anexe (cum ar fi spre exemplu suprafețe, artere și tronsoane, frecvența operațiunilor etc.) au fost furnizate de autoritatea contractantă, studiul fiind elaborat plecând de la premisa că aceste date sunt corecte și complete.

 • 1.1 Autoritatea contractanta

Primăria municipiului Tg Mureș, având în vedere prevederile Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, are competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, atribuirea și derularea activităților serviciului de salubrizare, precum și de coordonare, monitorizare și control a serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publica a acestora. Autoritățile deliberative sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul Local.

După cum am precizat anterior, prezentul Studiu de fundamentare face parte din etapa de pregătire a procedurii competitive de gestionare a unor activități componente ale serviciilor de salubrizare, așa cum este solicitat de prevederile legale în vigoare - cerință a Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată.

Astfel, în vederea elaborării studiului de oportunitate autoritatea contractantă a realizat demersurile necesare pentru contractarea unui consultant, fiind încheiat în acest sens contractul de prestări servicii cu nr. 155/20.09.2019 având ca obiect prestarea “servicii elaborare Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini și Model de contract pentru delegarea serviciilor publice de salubrizare”.

Ca urmare a analizei riscurilor asociate prestării serviciului de utilitate publică realizată în cadrul acestui studiu de oportunitate, respectiv a modului de distribuire a acestora, este stabilit și tipul contractului. Așa cum este menționat și în cadrul art. 8 din Legea 100/ 2016, cu modificările și completările ulterioare, din conținutul studiului de oportunitate trebuie să rezulte cel puțin următoarele:

 • - Art. 8. -  (1) Prin studiul de fundamentare prevăzut la art. 7 alin. (1) entitatea

contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic.

 • (2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei legi.

 • (3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică sau contract sectorial, după caz1.

 • 1.2 Scopul si Obiectul Studiului de Oportunitate

Structura minimă și obligatorie a analizei realizată în acest studiu este detaliată și în HG 867/ 2016, text legal din care rezultă că tipul contractului este determinat de modalitatea de alocare a riscurilor operaționale și financiare asociate componentelor serviciului public:

 • 1 Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

 • - art. 12, alin. (1): Studiul de fundamentare prevăzut la art. 11 alin. (1) trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică și financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale și aspectele instituționale ale proiectului în cauză2;

 • - art. 13, alin. (1): Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea și cuantificarea în termeni economici și financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, și variantele identificate de repartiție a riscurilor între părțile viitorului contract de concesiune, precum și analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de concesiune3;

 • - art. 14, alin. (1): În aplicarea art. 7 din Lege, entitatea contractantă determină, pe baza analizei economico-financiare prevăzute la art. 13, modul în care proiectul ar trebui realizat: fie printr-o concesiune, fie printr-un contract de achiziție publică4;

Prezentul studiu de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea încheierii unui contract de delegare a getiunii unor activități din cadrul serviciului de salubrizare, este elaborat în vederea conformării beneficiarului cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare (text legislativ în vigoare la momentul elaborării studiului) din care rezultă că: în orice situație în care o entitate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod.

Trebuie punctat că acest studiu este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Necesitatea realizării acestui studiu rezultă din textul prevederilor legale în vigoare în ceea ce privește delegarea unor activități ale serviciului de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureș și vine în sprijinul autorității contractante, în demersul acesteia de a încheia un contract de delegare a acestui serviciu public, prin organizarea unei proceduri competitive de atribuire.

Având în vedere că la data elaborării acestui studiu activitățile componente ale

 • 2 HG 867/ 2016

 • 3 Idem

 • 4 Idem serviciului public de salubrizare la nivelul municipiului sunt delegate, fiind prestate de Salubriserv SA în baza contractului de concesiune nr. 5/ 15.01.2008, intenția

autorității contractante este de a păstra aceeași practică, dar de a ridica standardele de prestare ale acestui serviciu, prin derularea unei proceduri competitive de atribuire.

Scenariul opus, de reintegrare a atribuțiilor legate de prestarea acestui serviciu în cadrul primăriei sau de a înființa o companie municipală cu acest obiect de activitate ar împovăra în mod semnificativ și nejustificat bugetul local. Intenția autorității contractante este de a delega prestarea activităților componente ale acestui serviciu, fiind fundamentată atât social, cât și economic. Plecând de la această decizie, în cadrul acestui studiu se va realiza analiza mijlocul prin care se va face delegarea: contract de achiziție publică sau contract de concesiune de servicii.

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care formează sistemul public de salubrizare, respectiv printr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciilor.

Pe raza municipiului Tg Mureș se desfășoară fluent serviciile de salubrizare, contract aflat în derulare până în anul 2020, serviciile integrate de management al deșeurilor fiind gestionate integral în cadrul proiectului european gestionat de CJ Mureș, astfel încât este este necesară delegarea serviciilor de Salubrizare ce se vor efectua pe raza municipiului Târgu Mureș.

Având în vedere cerințele formulate de municipalitatea târg-mureșană în Caietul de Sarcini, de interes pentru acest Studiu de Oportunitate sunt exclusiv componentele: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Trebuie remarcat că legislația în vigoare pune accent pe analiza modalității de distribuire a riscurilor între autoritatea contractantă și operatorul economic, gradul de distribuire a riscurilor către operatorul economic fiind definitoriul pentru contractul de concesiune.

Pe cale de consecință, analiza modalității de repartizare a riscurilor prezentată în secțiunile următoare ale acestui studiu (matricea riscurilor) determină tipul contractului în timp ce analiza SWOT (realizată în mod distinct pentru delegarea serviciului public prin contract de concesiune respectiv prin contract de achiziție publică) este realizată în mod separat pentru cele 2 scenarii.

Necesitatea elaborării studiului de oportunitate rezultă în primul rând din obligația autorității contractante de a se conforma cu prevederile legale în vigoare la data estimată pentru derularea procedurii de delegare a componentelor serviciului public de salubrizare.

În plus, în cadrul acestui studiu sunt integrate și principalele cerințe și ținte de mediu pentru serviciul de salubrizare ca aspecte care trebuiesc avute în vedere pentru conformarea cu strategiile și politicile publica care reglementează acest sector, atât la nivel național cât și european.

Elaborarea acestui studiu reprezintă în același timp o cerință a Legii 51/ 2006, art. 30, după cum urmează:

o Alin. (1): "Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1, alin. 2, se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, Legii 99/ 2016, Legii nr. 100/2016”.

Prevederile citate mai sus sunt completate de prevederile art. 22, alin. (3) ale aceluiași text legislativ, respectiv: „Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice”, precum și prevederile art. 32 ale aceluiași text legislativ, după cum urmează:

 • (1) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale păstrează, în conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități publice, respectiv:

 • a) modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relația cu utilizatorii;

 • b) calitatea serviciilor furnizate/prestate;

 • c) indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate;

 • d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice;

 • e) modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice.

 • (2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice vor asigura elaborarea și vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

 • (3) Durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată. Pentru contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se stabilește, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 și ale Legii nr. 100/2016 și nu va depăși durata maximă necesară recuperării investițiilor prevăzute în sarcina operatorului/ operatorului regional prin contractul de delegare. În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale, cu excepția celor care sunt membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o dată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.

În concluzie, obiectul acestui studiu este reprezentat de analiza oportunității și necesității de delegare a unor componente ale serviciului de salubrizare la nivelul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș, așa cum este acest serviciu detaliat la punctul 2.2, precum și încredințarea spre administrare a bunurilor aparținând patrimoniului public unui operator autorizat, care dispune de experiență, expertiză și capacitatea tehnică și profesională necesară, în condiții de eficiență managerială și financiară. Astfel, scopul acestui studiu este de a analiza atât necesitatea cât și

oportunitatea prestării prin terți a unor componente ale serviciului de

salubrizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Tipul contractului va fi stabilit ca urmare a realizării analizei riscurilor operaționale și economico - financiare, în cadrul secțiunilor următoare.

În ceea ce privește pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a contractului de delegare (conform scenariului specific), precizăm că pentru calcularea acesteia am avut în vedere prevederile articolelor 12, 13 și 14 din Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii, cu modificările și completările ulterioare, metodologia de calcul fiind detaliată în secțiunile următoare ale acestui studiu.

Prezentul studiu de fundamentare cuprinde o analiză care permite definirea și cuantificarea în termeni economici și financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, și variantele identificate de repartiție a riscurilor între părțile viitorului contract, precum și analiza privind încadrarea contractului în categoria celor Obiectivele specifice ale studiului sunt următoarele:

 • ^ analiza opțiunilor și justificarea soluției optime de gestiune - gestiunea direct vs gestiunea delegată;

 • ^ analiza fezabilității economico-finaciare a operării investiției, inclusiv raportul cost beneficiu și analiza economico-financiară (Value for Money);

 • ^ analiza fezabilității tehnice pentru operarea în regim de concesiune/achiziție publică pentru activitățile vizate;

 • ^ analiza modului în care opțiunea răspunde cerintelor și politicilor Autorității contractante;

 • ^ analiza riscurilor și implicarea părților din contract.

Elaborarea Studiului de fundamentare privind gestiunea unor componente ale serviciului public de salubrizare în municipiul Tg Mureș are drept scopuri țintă:

 • ^ dimensionarea tehnică și umană a viitorului operator al componentelor serviciului de salubritate;

 • ^ dimensionarea parametrilor de performanță și costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ;

 • ^ identificarea investițiilor necesare din punct de vedere al componentelor serviciului de salubritate pentru activitățile ce vor fi delegate;

 • ^ stabilirea duratei contractului.

Componentele serviciului public care lac obiectul delegării de gestiune sunt:

 • ^ măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, cu următoarele activități specifice:

 • ^ măturatul manual;

 • ^ măturatul mecanizat;

 • ^ curățatul rigolelor;

 • ^ spălarea carosabilului si al trotuarelor;

 • ^ stropitul carosabilului;

 • ^ întreținerea zonelor verzi;

 • ^ evacuare deșeuri clandestine;

 • ^ spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș.

^ curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a

acestora pe timp de polei sau de îngheț, cu următoarele activități specifice:

^ curățatul manual al zăpezii, gheții și poleiului

 • ^ pluguitul;

 • ^ combaterea gheții și poleiului;

 • ^ curățarea de zăpadă și gheață a canalelor de scurgere de pe căile publice;

 • ^ încărcat și transportat zăpada si gheața.

^ colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Componentele serviciilor de salubrizare fiind supuse regimului juridic al serviciilor comunitare de utilitate publică, le sunt aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe fundamentale, și anume:

 • ^ universalitate;

 • ^ continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

 • ^ adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;

 • ^ accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în  condiții

contractuale reglementate;

 • ^ transparență decizională și protecția utilizatorilor;

 • ^ satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;

 • ^ sănătatea populației și calitatea vieții;

 • ^ protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor;

 • ^ funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

 • ^ introducerea unor metode moderne de management;

 • ^ introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;

 • ^ dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

 • ^ informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;

 • ■ / respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.

Asigurarea curățeniei și igienei publice este o cerință indispensabilă impusă de normele europene și solicitată în permanență de către cetățeni. Din acest motiv, este necesar ca aceste componente ale serviciul de salubrizare să fie cât mai aproape de cetățean și să poată fi controlate îndeaproape de reprezentanții autorităților administrației publice locale, care au sarcina permanentă de a administra și de a monitoriza toate aspectele legate de activitatea desfășurată de operatori.

 • 1.3 Procesul de luare a deciziilor

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a unor componente ale serviciului public de salubrizare reprezintă o cerință obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității contractante. Conținutul cadru al Studiului este prezentat în legislație.

Elaborarea acestui studiu reprezintă faza premergătoare lansării procedurilor pentru gestiunea directă către un operator al municipalității, sau lansării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin achiziție publică/concesiune, în cazul gestiunii delegate.

Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 867 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 gestiunea serviciiior de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități: gestiune directă sau gestiune delegată.

Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activitățile specifice serviciului de salubritate se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de salubritate elaborate de autoritățile locale și aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor județene și ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubritate local.

Bunurile și elementele componente ale sistemelor de salubritate aflate în domeniul public sau privat al administrației publice respective vor putea fi date în exploatare pentru prestarea serviciului de salubritate operatorilor autorizați cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului, fie prin achiziție publică, fie prin concesiune. Atribuirea bunurilor și a elementelor componente ale sistemelor de salubritate se poate face fie prin darea în administrare și exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare, ori prin gestiune delegată, încheindu-se fie un contract de concesiune, fie un contract de servicii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Gestiunea directă

În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit prestarea serviciului de salubritate și toate sarcinile și responsabilitățile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului de salubritate, precum și administrarea sistemului de utilități publice aferente.

Sarcina de a satisface nevoile locale ale cetățenilor poate fi efectuată de o autoritate locală, pe cont propriu, printr-un compartiment de resort, din cadrul aparatului propriu al autorităților locale.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul operatorilor care fac parte din structurile proprii ale Autorității Locale (sau ale unei Asociații care reprezintă Autoritățile Locale), create în conformitate cu Legea nr 51/2006 și care dețin o licență pentru prestarea serviciilor de salubritate.

Activitatea din cadrul compartimentului de specialitate este tratată ca o linie bugetară distinctă în cadrul Autorității Locale, cu contabilizarea separată a tuturor activităților legate de funcționarea serviciului public.

Gestiunea delegată

Gestiunea delegată este forma de atribuire a serviciului de salubritate prin care autoritățile administrației publice locale transferă unuia sau mai multor operatori licențiați cu capital public, privat sau mixt sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a serviciului, precum și la exploatarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de salubritate, în baza unui contract.

Distingem două forme de gestiune delegată: gestiunea delegată către o companie municipală și gestiunea delegată către un operator extern.

Gestiunea delegată către o companie municipală

Sarcina de satisfacere a nevoilor de salubritate ale cetățenilor poate fi îndepinită de o Autoritate Locală care acționează prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată sau unei societăți pe acțiuni, (denumită în continuare” companie municipală”). Compania Municipală se înființează prin hotărâre adoptată de către autoritatea locală și este o societate de drept comun, care funcționează în conformitate cu Legea 31/1990 privind societățile, la fel ca orice companie privată.

Sarcinile îndeplinite de Compania Municipală sunt finanțate din capitalurile sale proprii. Autoritatea locală poate furniza active companiei municipale, astfel încât compania să poată îndeplini sarcini municipale.

Activitatea din cadrul Companiei Municipale este contabilizată de către Compania Municipală. În cazul în care Compania Municipală efectuează și alte activități, care nu sunt legate de Obligația de Serviciu Public, acele alte activități trebuie contabilizate separat, astfel încât să fie excluse din calculul Compensației pentru serviciu public.

Companiile municipale sunt Operatori Interni. Un astfel de operator intern își va păstra statutul de operator intern atâta timp cât nu participă la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii de salubritate în afara teritoriului autorității sale contractante. Compania municipală care nu este operator intern poate participa la proceduri competitive pe raza teritorială a autorității sale contractante, precum și pe alte teritorii, în acest scop având același statut ca și o companie privată.

Gestiunea delegată către un operator extern

O autoritate a administrației publice locale poate încredința îndeplinirea sarcinilor sale unei entități care nu are calitatea de Operator Intern. O astfel de entitate poate fi o companie privată sau o companie municipală care nu a făcut obiectul unei Atribuiri Directe în acea jurisdicție sau în orice altă jurisdicție, ci a fost selectată în urma unei proceduri de achiziție publică, sau a unei proceduri de concesionare.

Sarcinile se încredințează în baza unui contract de drept civil, executat în conformitate cu principiile generale. Un astfel de acord se numește Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, și este un contract de servicii publice.

Sarcinile efectuate de un operator extern sunt finanțate din capitalurile proprii ale companiei respective. Autoritatea administrației publice locale poate furniza active operatorului extern, astfel încât societatea respectivă să poate îndeplini sarcinile municipale.

Între cele două situații de gestiune directă și gestiune delegată există diferențe majore.

În cazul gestiunii directe, Autoritatea Locală își asumă în mod direct prestarea serviciului local de salubritate, precum și toate sarcinile și responsabilitățile ce incumbă în ceea ce privește organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea, controlul și administrarea furnizării de servicii de salubritate.

Gestiunea directă se materializează prin hotărâri ale Autorității Locale. Cerințele obligațiilor de serviciu public impuse compartimentului specializat se stabilesc prin act de dispoziție internă al Autorității Locale.

Actul intern al Autorității Locale trebuie să definească în mod clar obligațiile de serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice, precum și zonele geografice în cauză, să stabilească în prealabil, în mod obiectiv și transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensației, și natura și întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; să stabilească modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii; și să determine modalitățile de alocare a veniturilor încasate, venituri care pot fi reținute de operatorul de servicii publice, restituite autorității competente sau partajate de cele două entități.

Întreaga responsabilitate pentru furnizarea de servicii, în cazul gestiunii directe printr-un compartiment specializat, revine autorității locale, după cum rezultă din decizia internă și independentă a autorității locale respective. Ca atare, nu se organizează niciun proces de selecție a operatorului.

În cazul gestiunii delegate către o companie municipală, conform Legii nr. 51/2006 republicată, Contractul de servicii publice se atribuie unei Societăți Comerciale. Aceasta poate fi o societatea comercială nou înființată sau o Societate Comercială creată prin restructurarea unei Regii Autonome, al cărei capital social este deținut integral sau parțial de către autoritatea publică (Operator Intern).

Obligația de serviciu public, în cazul atribuirii directe, este impusă unei Companii Municipale prin Contractul de servicii publice reprezentat de Contract. Atribuirea directă și Contractul se aprobă de către autoritatea locală.

Domeniul de aplicabilitate a obligațiilor de serviciu public impuse unei companii municipale este definit în detaliu în Contractul de servicii publice, reprezentat de Contractul de delegare de gestiune. Ca excepție, în baza asticolului 28 din Legea 51/ 2006, o Regie autonomă poate presta servicii de utilități publice numai pentru o perioadă limitată de timp, până la finalizarea proiectelor finanțate din fonduri UE.

Contractele de servicii publice trebuie să stabilească în mod clar obligațiile de serviciu public și zonele geografice în cauză; să stabilească, în mod obiectiv și transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensației, dacă există, și natura și întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; să stabilească modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii; să determine modalitățile de alocare a veniturilor încasate, venituri care pot fi reținute de operatorul de servicii publice, restituite autorității competente sau partajate de cele două entități; să stabilească standardele de calitate a serviciului; să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere și, dacă da, în ce măsură; și să indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de salubritate, mai ales materialul rulant și infrastructura.

În cazul atribuirii directe, mecanismul de calculare a compensației care urmează a fi plătită operatorului intern sau în baza unei norme generale este: Efect financiar net = Costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public - (Minus) eventualele efecte financiare pozitive generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză - (Minus) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză + (Plus) un profit rezonabil.

În cazul gestiunii delegate către un operator extern, acesta trebuie să își asume obligația de serviciu public în cadrul unui contract de servicii încheiat cu Autoritatea Locală, vizând îndeplinirea sarcinilor legate de satisfacerea nevoilor de salubrizare ale cetățenilor.

Un operator extern își asumă obligația de serviciu public, în schimbul veniturilor pe care urmează să le obțină și/sau în schimbul unei Compensații pentru serviciu public. Sfera de aplicare a obligației de serviciu public asumată de un operator extern este descrisă în detaliu în contractul de servicii publice, care este reprezentat de contractul de delegare de gestiune.

Contractul de servicii publice trebuie: să stabilească în mod clar obligațiile de serviciu public și zonele geografice în cauză; să stabilească, în mod obiectiv și transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensației, dacă există, și natura și întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; să stabilească modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii; să determine modalitățile de alocare a veniturilor încasate, venituri care pot fi reținute de operatorul de servicii publice, restituite autorității competente sau partajate de cele două entități; să stabilească standardele de calitate a serviciului; să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere și, dacă da, în ce măsură; și să indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de salubrizare, mai ales materialul rulant și infrastructura.

În ceea ce privește procesul de selectare a Operatorului, acesta se selectează pe baza unei licitații organizată de Autoritatea Locală responsabilă.

Astfel, se poate concluziona că în cazul gestiunii directe, realizată prin servicii specializate, localitatea își asumă în întregime, prin Consiliul local, politica, gestiunea și controlul serviciului public de salubrizare. Dar, în această situație pot apărea o serie de dezavantaje. Avem în special în vedere producerea unor mutații în centrul de greutate al preocupărilor Primăriei către problemele cotidiene ale gestiunii serviciilor organizate și gestionate sub această formă. Această formă exclude pentru o perioadă de timp orice modalitate și posibilitate de concurență și este influențată de mutațiile politice care se produc în cadrul organului local ales. Totodată, bugetele locale se amplifică cu toată gestiunea serviciilor, existând riscul fluctuației alocației bugetare în condițiile transferurilor posibile în cadrul aceluiaș buget spre alte sectoare pe bază de evaluare a posibilităților.

În concluzie, putem afirma că gestiunea directă, prin servicii specializate ale consiliilor locale este recomandată în special pentru comunitățile medii și mici, precum și în cazul unor servicii fără complexitate tehnică, care au un caracter administrativ-bugetar.

Gestiunea delegată este forma prin care, păstrându-se deplina responsabilitate publică, autoritatea apelează la o societate comercială pentru realizarea serviciului, pe bază contractuală.

Împrumutul este modalitatea de gestionare a serviciilor publice în cadrul căreia autoritatea administrativă remite unui particular un echipament în vederea exploatării acestuia pe riscul și pe răspunderea sa în schimbul unei remunerații.

În vederea delegării serviciului public sunt necesare următoarele etape: pregătirea elaborarea, negocierea și încheierea contractului. Acestea diferă în funcție de natura serviciului și de condițiile concrete existente în comunitatea respectivă. Indiferent care sunt acestea, contractul trebuie să țină cont de aspecte cum ar fi: unitatea de exploatare a serviciului, riscurile preluate de prestator, riscurile care rămân în sarcina colectivității; responsabilitatea și modalitatea de finanțare a cheltuielilor de capital, de întreținere, renovare și modernizare; durata contractului; condițiile și garanțiile cu privire la calitatea serviciului; responsabilitatea luării deciziei cu privire la nivelul și modificarea tarifelor; modalitatea de remunerare a unității prestatoare; modalitatea de control a mecanismelor financiare, precum și a profitului unității prestatoare; ce pârghii poate folosi comunitatea pentru realizarea controlului serviciului; modalitatea de încetare a contractului și procedurile de restituire a lucrărilor și garanțiilor.

Concesiunea trebuie delimitată de alte modalități de gestionare a domeniului public. Este necesar în acest sens să facem distincția dintre concesiune și dreptul de administrare, precum și la distincția dintre concesiune și închiriere.

În ceea ce privește dreptul de administrare, se poate spune că se aseamănă cu dreptul de concesiune prin aceea că ambele drepturi sunt drepturi reale asupra unui bun proprietate publică fiind în același timp și modalități de utilizare a domeniului public. Se diferențiază, în primul rând, din punct de vedere al titularilor. Dreptul de administrare aparține numai regiilor autonome, prefecturilor, autorităților administrației publice centrale și locale ori alte instituții de interes național, județean, local, în timp ce calitatea de concesionari o pot avea numai persoanele fizice ori juridice de drept privat. Un al doilea element de diferențiere este modalitatea de realizare, și anume, darea în administrare se realizează printr-un act administrativ de autoritate (Hotărâre a Guvernului, consiliului județean sau local), iar concesiunea se realizează printr-un act administrativ de gestiune (contractul) care, împreună cu hotărârea de a concesiona serviciul public, creează caracterul mixt al concesiunii.

În ceea ce privește sublinierea diferențelor dintre concesiune și închiriere, se poate spune că acestea derivă în primul rând din efectele pe care le produc: contractul de concesiune este un contract constitutive de drepturi reale, în timp ce contractul de închiriere este un contract constitutiv de drepturi de creanță. Pe de altă parte, concesionarul plătește o redevență, aceasta fiind proporțională cu beneficiile obținute în urma exploatării bunului sau serviciului concesionat.

Avantajele înființării de societăți comerciale și a gestiunii delegate a serviciilor publice se regăsesc în mai multe aspecte.

Un prim avantaj este separarea funcțiilor de gestiune propriu-zisă a serviciilor de cele de stabilire a politicii și strategiei serviciilor, precum și controlul asupra modului de realizare a acestora, care revine autorităților publice locale.

În al doilea rând se poate sublinia faptul că apar relații contractuale între consiliile locale și societățile comerciale prestatoare, ceea ce determină o definire a raporturilor dintre părți și a standardului minim impus cu privire la calitatea și cantitatea serviciilor.

Pe de altă parte se poate lua în discuție problema reorganizării și a redimensionării societăților comerciale, ținând cont atât de prevederile legii în ceea ce privește descentralizarea și autonomia locală, cât și de nevoile interne de restructurare a serviciilor. Nu în ultimul rând, un alt avantaj poate fi stimularea interesului de extindere a sferei serviciilor prestate.

Prin urmare, alegerea modalității de atribuire a serviciilor de salubrizare se face cu atingerea principalelor obiective urmărite de autoritățile administrației publice locale: a) asigurarea finanțării necesare dezvoltării componentelor sistemului de salubrizare, în condițiile în care acestea aparțin domeniului public sau privat al autorităților administrației publice locale;

 • b) asigurarea transparentei în procedurile de achiziție publică / concesionare;

 • c) informarea și consultarea periodică a populației asupra politicilor de dezvoltare durabilă din domeniul serviciului de salubrizare;

 • d) asigurarea continuității serviciilor de salubrizare;

 • e) atribuirea serviciilor de salubrizare operatorilor autorizați, în funcție de nivelul efortului investițional al acestora realizat în infrastructură.

CEEA CE SE DOREȘTE DE LA PREZENTUL STUDIU DE OPORTUNITATE ESTE

^ o analiză a situației existente în sistemul actual de salubrizare

^ o sinteză a disponibilităților tehnice, logistice, umane și tehnologice care să stabilească premisele unei delegări de gestiune

La modul general, gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de utilități publice, care pot fi:

^ societăți comerciale reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective, deținătoare de licențe / autorizații pentru prestarea serviciilor respective;

^ societăți comerciale rezultate prin reorganizarea administrativă a regiilor autonome de interes local sau județean (reglementate de Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare), sau a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al căror capital social este deținut, în totalitate sau în parte de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licențe / autorizații pentru prestarea serviciilor respective;

^ societăți comerciale cu capital social privat, deținătoare de licențe / autorizații pentru prestarea serviciilor respective;

^ compartimente sau servicii specializate ca structuri proprii ale autorităților administrației publice locale sau ale asociațiilor de dezvoltare comunitară, cu sau fără personalitate juridică, deținătoare de licențe / autorizații pentru prestarea serviciilor respective.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, ativitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz.

Regulamentul serviciului de salubrizare a localităților și caietele de sarcini ale serviciului se întocmesc în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate prin Ordinul nr.82/2015 și respectiv Ordinul nr.111/2007 ale președintelui A.N.R.S.C.

Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale și operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:

^ a. hotărârea de dare în administrare a serviciului de salubrizare, în cazul gestiunii directe;

^ b. contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciului, pe baza unor analize tehnico-economice și de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară și se semnează de primari, de președinții consiliilor județene, sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de salubrizare a localităților, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților este un contract încheiat în formă scrisă, prin care una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, după caz, activități din componența acestui serviciu, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului / activităților furnizate / prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților (pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciului) se stabilește în baza prevederilor legislației achizițiilor publice / concesionare în vigoare.

Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: denumirea părților contractante; obiectul contractului; durata contractului; drepturile și obligațiile părților contractante; programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări, atât fizic, cât și valoric; sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare ale acestora; indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții; tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; răspunderea contractuală; forța majoră; condițiile de redefinire a clauzelor contractuale; condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate; menținerea echilibrului contractual; condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; administrarea patrimoniului public și privat preluat; structura forței de muncă și protecția social a acesteia; alte clauze convenite de părți, după caz.

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:

^ a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;

^ b) regulamentul serviciului;

^ c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente serviciului;

^ d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevazute la lit. c).

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investitiilor, fără a depăși 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decât în următoarele condiții:

^ pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani;

^ în cazul în care operatorul, la cererea autorității administrației publice locale și pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și taxelor.

Prelungirea va fi decisă de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociația de dezvoltare intercomunitară.

 • 1.4 Prezentarea legislației

Consiliul Local Tg Mureș poate decide cu privire la organizarea si funcționarea serviciului de salubrizare din municipiu. In acest sens, Consiliul Local adoptă documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de salubrizare, fie în modalitatea gestiunii directe, fie în modalitatea gestiunii delegate.

Organizarea serviciului de salubrizare din municipiul Tg Mureș trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor si ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, în scopul asigurării unui serviciu de salubrizare care să fie organizat și să funcționeze în mod eficient, prin intermediul unor structuri specializate, în scopul satisfacerii nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici din municipiul Tg Mureș.

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii unor componente ale serviciului public de salubrizare reprezină o cerință obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității contractante. Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării oportunității de delegare a unor componente ale serviciilor publice de salubrizare.

Actele normative ce stau la baza elaborării studiului și ulterior la organizarea procedurii sunt:

^ Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

^ Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

^ Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

^ H.G. nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii cu modificările și completările ulterioare;

^ Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

^ Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii salubrizării localităților nr.101/2006;

^ Legea nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

^ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

■/ Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare;

^ Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

^ Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

^ Legea nr.462/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice;

^ Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

^ Hotărârea Guvernului nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;

^ Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

^ Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

^ Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

^ Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

^ Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

^ Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților

^ Ordinul presedintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor.

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice se organizeaza și se realizează în următoarele 2 modalități posibile:

^ gestiune directă - în baza hotărârii de dare în administrare; modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestora

^ gestiune delegată - în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii; modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele  și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea

serviciului de salubrizare, precum  și delegarea sistemelor publice de

salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul și obligația de administrare și de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

prezentate detaliat și comparativ în capitolul anterior.

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată:

^ Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului și a sistemului de utilități publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, precum și pe baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia.

^ Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

^ Operatorii care furnizează/prestează servicii de utilități publice în regim de gestiune directă au obligația calculării, înregistrării și recuperării amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin preț.

^ Potrivit art. 30, alin. 1 din Legea 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate, ori numai o parte din competentele si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum si delegarea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor, respectiv dreptul si obligația de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.

^ Potrivit aceluiasi articol alin. 3 din Legea 51/2006, contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire  adoptate de autoritățile

deliberative ale unităților administrativ-teritoriale si se semneaza de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.

Trebuie mentionat ca, in caz de gestiune delegata, următoarele categorii de bunuri sunt/devin publice:

^ Bunuri realizate de catre operatori in conformitate cu programele de investitii prin contractul de delegare a gestiunii;

^ Bunuri realizate de catre operatori realizate din fonduri publice.

Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului si a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotarari ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate prin Ordinul nr.82/2015 și respectiv Ordinul nr.111/2007 ale Președintelui A.N.R.S.C.

2 Organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare

Serviciile comunitare de utilități publice, (servicii de utilități publice), sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la:

Z alimentarea cu apă;

Z canalizarea și epurarea apelor uzate;

Z colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

Z producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

Z salubrizarea localităților;

Z iluminatul public;

Z administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;

Z transportul public local.

Serviciul de salubrizare este reglementat atât prin norme generale - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și prin norme speciale - Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt:

Z autoritățile administrației publice locale;

Z utilizatorii serviciilor comunitare de utilități publice;

Z operatorii serviciilor comunitare de utilități publice;

Z A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilități publice implică procese industriale care au ca rezultat producerea de deșeuri și poluarea mediului cu un impact asupra mediului și la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 republicată a serviciilor comunitare de utilități publice și legislația secundară pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător și obținerea tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 republicată este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilități publice și reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților și se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale și se înfiintează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanță economico - socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare a acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Prin salubrizare, în contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 82/2015, se înțelege: totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților, adică: Colectarea; Selectarea; Transportul; Depozitarea; Neutralizarea deșeurilor; Măturatul; Stropitul; Spălatul străzilor; Curățatul rigolelor; Colectarea deșeurilor stradale; Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:  protecția sănătății populației; autonomia locală și descentralizarea

serviciilor; responsabilitatea față de cetățeni; conservarea și protecția mediului înconjurător; asigurarea calității și continuității serviciului; tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor; transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici; securitatea serviciului; dezvoltarea durabilă.

Acest Studiu de oportunitate analizează exclusiv componentele măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale agenților economici și vor asigura:

 • ^ îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • ^ promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare;

 • ^ dezvoltarea durabilă a serviciilor;

■/ protecția mediului înconjurător

2.1 Aspecte generale

Muncipul Tîrgu Mureș este localizat în Regiunea 7 Centru alături de celelalte 5 municipii reședintă de județ: Alba lulia, Sibiu, Brașov, Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc.

Municipiul are ca delimitare geografică râul Mureș și dealul Cornești și se învecinează cu comunele: Sângeorgiu de Mureș, Livezeni, Corunca, Crăciunești, Vălureni, Cristești, Sâncraiu de Mureș și Sântana de Mureș. Este situat în culoarul larg al Mureșului după ce acesta trece de defileul Mureșului Superior. Amplasarea în teritoriu, îi conferă unicitate și o mare diversitate din punct de vedere geografic fiind amplasat la intersecția a trei zone geografice: Câmpia Transilvaniei, Valea Mureșului și Valea Nirajului.

Foto Municipiul Tîrgu Mureș și localitățile învecinate (sursa: googlemaps)

În cadrul regiunii Centru, județul Mureș și implicit Municipiul Tîrgu Mureș are o poziție avantajoasă, făcând legătura cu alte două regiuni de dezvoltare: Nord-Vest și Nord-Est. Acesta se învecinează la nord-est cu județul Suceava, la est cu județul Harghita, la sud-est cu județul Brașov, la sud cu județul Sibiu, la sud-vest cu județul Alba, la vest cu județul Cluj, iar la nord cu județul Bistrița-Năsăud.

Amplasarea muncipiului în cadrul regiunii Centru îi conferă o poziție favorabilă datorită:

 • ^ poziției centrale, realizând cu ușurință conexiunea cu celelalte 7 regiuni de dezvoltare;

 • ^ particularităților fizico-geografice ale regiunii, respectiv varitatea reliefului;

 • ^ potențialului turistic ridicat și diversificat din regiune;

 • ^ patrimoniului cultural de mare valoare;

 • ^ sectorului economic competitiv

Tîrgu Mureș este Municipiu de rang II, având accesibilitate directă la rețeaua majoră de căi de comunicații paneuropene (rutiere, feroviare, navale și aeriene), o bază economică la înalt nivel tehnologic și flexibilă (sector secundar, servicii productive, social-culturale și de natură informatică), universități, instituții de învățământ superior diversificate și o viață culturală bogată. De asemenea conform PATN, Tîrgu Mureș face parte din categoria „municipiilor-centru de importanță județeană și interjudețeană, cu influențe la nivel național“, în această categorie fiind încadrate, la nivelul țării doar 33 de localități.

Din punct de vedere al reliefului, municipiul Tîrgu Mureș prezintă un avantaj ce-i conferă unicitate: la doar câțiva kilometri spre cele patru puncte cardinale se pot întâlni zone de câmpie, de deal sau de munte. Vatra localității este dispusă nivele de altitudine astfel: între 310 metri pe lunca Mureșului și 450 metri pe culmea dealului Cornești. Dispunerea pe nivele de altitudine îi imprimă o accentuată configurație în amfiteatru.

Zona în care este amplasat orașul este una dintre zonele cu cea mai slabă activitate seismică raportată la nivel național, fiind de preferat pentru amplasarea unor activități ce necesită un grad ridicat de protecție față de riscul seismic.

Trăsăturile climatice ale zonei sunt o consecință a poziției sale în centrul Transilvaniei, respectiv în zona climatului temperat-continental moderat. Amplitudinea medie termică este de 23-24°C. Maximele absolute pot urca până la 38-39°C, iar cele minime absolute pot cobori sub -32°C.

Municipiul Tîrgu Mureș este traversat de râul Mureș, pe o lungime de aprox. 9,1 km, orașul întinzându-se de o parte și de alta a râului (mai accentuat pe partea stângă).

Intravilanul orașului este străbătut și de 5 pâraie: Pocloș, Sărat, Budiul, Mureșeni, Cocoș.

Municipiul Tîrgu Mureș are o suprafață teritorială de 6.990,32 ha din care:

J 3.270,92 ha Intravilan

J 3.719,40 ha Extravilan

Conform Recensământului Populației și al Locuințelor din 2011, populația stabilă a Municipiului Tîrgu Mureș era de 134.290 locuitori, din care 63.349 populație de gen masculin și 70.941 populație de gen feminin. Populația municipiului Tîrgu Mureș reprezintă 24,38% din populația totală a județului Mureș. Pe plan național, după numărul de locuitori, Muncipiul Tîrgu Mureș (134.290 locuitori) se situează pe locul 16, după Pitești, Sibiu și Bacău.

2.2 Gestiunea actuală a serviciului de salubrizare în municipiul Tg Mureș

În prezent, serviciul de salubrizare la nivelul municipiului Tg Mureș face obiectul CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ NR 5 DIN 15.01.2008, contract încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tg. Mureș, în calitate de concedent, pe de o parte, și SC Salubriserv SA Tg-Mureș, în calitate de concesionar, pe de altă parte.

SC Salubriserv SA este o societate comercială în procedură de reorganizare judiciară, conform hotărârii Tribunalului Mureș privind dosarul 108/1371/2015 din 22 decembrie 2016.

Informații de identificare

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/422/1995, atribuit în data de 04.07.1995

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J26/422/1995

Cod unic de înregistrare: 7774360

Certificat de înregistrare: B3302999, emis pe data de 05.07.2016 si eliberat la data -Adresă sediu social: Municipiul Tîrgu Mureș, Str. Furnicii, Nr. 2, Judet Mureș Contacte sediu social: Fax 0265/214338, Fax 0265/214338, telefon: 0265/214338, 0265/214338

Contacte firmă: Fax 0265/214338, Fax 0265/214338, telefon: 0265/214338, 0265/214338

Actul de înmatriculare și autorizare: Hotărâre guvernamentală 0/ . .

Stare firmă: reorganizare judiciară, este sub incidența Legii nr. 85/2014

Forma de organizare: societate pe actiuni, tip societate: sa

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 10.09.2019

Durată: nelimitată;

Sediu social

Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 2130 din data 14.01.2002

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 14.01.2002.

Durata sediului:nelimitat.

Capital social

Capital social subscris: 618397.5 LEI, integral vărsat

Număr acțiuni: 247359 din care:

- nr. acțiuni nominative: 247359

Valoarea unei acțiuni: 2.5 LEI

Total aport natură: 319380 LEI

Natură capital mixt (stat 50% și peste 50% + privat românesc)

Acționari persoane juridice

FONDUL PROPRIETATEA SA

Calitate: actionar

Naționalitate: română

Sediu Social: București Sectorul 5, Strada Apolodor, Nr. 17, cam. 417, Etaj 2; Cod poștal: 50741

CUI: 18253260

Aport la capital: 108157.5 LEI

Aport vărsat total: 108157.5 LEI

Aport vărsat în LEI: 108157.5 LEI

Aport în natură: 205 LEI

Număr acțiuni: 43263

Cota de participare la beneficii și pierderi: 17.48996% / 17.48996%

MANADAS PROD SRL

Calitate: actionar

Naționalitate: română

Sediu social: Str. Gheorghe Pop De Basesti, Nr. 1, Ap. 10, Judet Mureș

Act de înființare nr. J26/46/2006 din data 17.01.2006 emis de ORC Mures

CUI: 18289336

Aport la capital: 507555 LEI

Aport vărsat total: 507555 LEI

Aport vărsat în LEI: 507555 LEI

Aport în natură: 319175 LEI

Număr acțiuni: 203022

Cota de participare la beneficii și pierderi: 82.07585% / 82.07585%

Acționari persoane fizice

ICHIM CONSTANTIN

Calitate: actionar

Cetățenie: română

Stare civilă: casatorit

Data și locul nașterii: 11.03.1950, Mânzălești

Sex: masculin

Aport la capital: 895 LEI

Aport vărsat total: 895 LEI

Aport vărsat în LEI: 895 LEI

Număr acțiuni: 358

Cota de participare la beneficii și pierderi: 0.14473% / 0.14473%

POP EMILIA ELVIRA

Calitate: actionar

Cetățenie: română

Stare civilă: casatorit

Data și locul nașterii: 06.12.1958, Chichisa, Jud. Salaj

Sex: feminin

Aport la capital: 895 LEI

Aport vărsat total: 895 LEI

Aport vărsat în LEI: 895 LEI

Număr acțiuni: 358

Cota de participare la beneficii și pierderi: 0.14473% / 0.14473%

KARACSONY LASZLO

Calitate: actionar

Cetățenie: română

Stare civilă: nedeclarat

Data și locul nașterii: 28.07.1965, Odorhei

Sex: masculin

Aport la capital: 895 LEI

Aport vărsat total: 895 LEI

Aport vărsat în LEI: 895 LEI

Număr acțiuni: 358

Cota de participare la beneficii și pierderi: 0.14473% / 0.14473%

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)

BÂTA CLAUDIU

Calitate: administrator special

Funcție: nespecificata

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 09.09.1975, Loc. Reghin, Mureș, România

Stare civilă: necasatorit

Puteri: Conform Hotararea AGA 401/26.04.2016

Atribuții de reprezentare: Conform Hotararea AGA 401/26.04.2016

Data numirii: 26.04.2016

Durată mandat: nedeterminată

Dată depunere specimen semnătură: 28.04.2016

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)

FRACTAL INSOLVENTA SPRL

Calitate: administrator judiciar

Sediu: București Sectorul 2, Str. Dionisie Lupu, Nr. 33, Etaj Parter

Naționalitate: română

Data numirii: 23.11.2016

Durată mandat: neprecizată

Puteri: supravegherea activității debitoarei.

Cabinete Asociate Ciubucă Dan Ioan si Ciubucă Alecxandru

Calitate: administrator judiciar

Sediu: Municipiul Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor, Nr. 53, Judet Mureș

Naționalitate: română

Data numirii: 12.02.2015

Durată mandat: neprecizată

Puteri: supravegherea activității debitoarei.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE

AUDIT CONSULT S.R.L.

Calitate: auditor

Funcție: nespecificata

Nr. de ordine în RC: J26/720/2002

Sediu: Municipiul Tîrgu Mureș, Piața Victoriei, Nr. 11-13, Etaj II, Ap. 7, Judet Mureș

Naționalitate: română

Data numirii: 06.06.2011

Data numirii în funcție: 06.06.2011

Data expirării mandatului: 06.06.2014

Durată mandat: 3 ani

Reprezentat prin: BUCULEU DANILA

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 22.12.1953, Sat Deda, Mureș, România

Funcție: nespecificata

GOLDASIGEXPERT SRL

Calitate: auditor

Nr. de ordine în RC: J26/1179/2003

Sediu: Târgu Mureș, Str. Alunis, Nr. 24, Judet Mureș

Naționalitate: română

Data numirii în funcție: 08.04.2009

Data expirării mandatului: 08.04.2012

Durată mandat: 3 ani,

Puteri: conf. act constitutiv

Reprezentat prin: GOLU ION

Cetățenie: română

Sex: masculin

Data și locul nașterii: 04.11.1953, Sirbesti, Jud. Gorj

Funcție: nespecificata

Activitatea principală

Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

Din punct de vedere juridic, obiectul contractului de concesiune încheiat este exploatarea serviciului public de salubrizare, cu excepția serviciilor de dezinsectie și deratizare în conformitate cu obiectivele beneficiarului.

Serviciile publice de salubrizare care fac obiectul contract cuprind activitățile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor solide, cu excepția celor toxice, periculoase sau cu regim special, curățatul căilor publice și servicii de deszăpezire și combatere a poleiului.

Obiectivele concedentului sunt:

^ îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;

^ promovarea calității și eficienței acestor servicii;

^ dezvoltarea durabilă a serviciilor;

^ protecția mediului înconjurător

Contractul de concesiune are următoarele anexe:

S caietul de sarcini;

S procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat.

S oferta tehnică, de condiții generale și juridică, elaborată cu respectarea conținutului cadru și a criteriilor stabilite prin HCL nr. 431/19.12.2006

S procesul verbal nr. 213/20.12.2007 de negociere a tarifelor care vor fi aplicate de concesionar în desfășurarea activităților care fac obiectul contractului

S regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare aprobat prin HCL nr. 144/02.06.2005

S anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la contract

Prin acest contract, Primăria Municipiului Tg. Mureș păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare care fac obiectul contractului, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea lor, respectiv:

S respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;

S calitatea serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți

S parametrii serviciilor prestate;

S modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și modenizare a infrastracturii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredințată prin contractul de concesiune

S respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare care fac obiectul contractului

Durata contractului a fost de 8 (opt) ani calendaristici începând de la data semnării și înregistrării acestuia. Ulterior, durata acestuia a fost prelungită prin acte adiționale, din care ultimul act adițional nr 10/15.07.2016 statuează prelungirea contractului până la punerea în funcțiune a SMID coordonat de CJ Mureș, dar nu mai mult de 3 ani și 6 luni începând din data de 16.07.2016. Astfel, durata contractului actual de delegare este: 16.01.2020.

Pe întreaga durată a concesionarii a fost interzisă operatorului subconcesionarea în totalitate sau în parte a activităților componente ale serviciilor publice de salubrizare care fac obiectul contractului.

Redevența anuală a fost stabilită la echivalentul a 1,5% din valoarea achitată de către autoritatea publică locală anual operatorului pentru prestația efectuată pe domeniul public și privat al municipiului Tg Mureș. Plata redevenței se face prin ordin de plată în contul deschis la Trezoreria Tg Mureș.

Redevența se plătește trimestrial până la data de 15 ale lunii următoare celei în care se încheie trimestrul, respectiv 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie, 15 noiembrie.

În termen de 30 de zile de la data încheierii contractului, concesionarul se obliga să transmită concedentului o scrisoare de garanție bancară de bună execuție a contractului de concesiune, în sumă de 50.000 euro. Această garanție va fi suplimentată în primele 60 de zile ale fiecărui an până la incidența a 5% din valoarea serviciilor de salubrizare stradală prestate în anul anterior, garanția de bună execuție neputând fi mai mică de 50.000 euro.

Conform contractului, Operatorul are următoarele drepturi:

 • ^ de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, activitățile și serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului;

 • ^ de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;

 • ^ de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației în vigoare;

 • ^ de a iniția modificarea și/sau completarea contractului, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • ^ de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influențele asupra valorilor componentelor prețului de cost;

 • ^ de a solicita concedentului  modificarea  contractului prin includerea

reglementărilor legale elaborate în domeniu.

Concedentul are următoarele drepturi:

 • ^ de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contract;

 • ^ de a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • ^ de a stabilii programele de reabilitare, extindere și modemizare a dotărilor existente;

 • ^ de a coordona proiectarea și execuția lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului;

 • ^ de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modenizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

 • ^ de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare;

 • ■/ de a contracta și a garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare;

^ de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare prin negociere directă și de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În acest sens, în termen de 60 de zile de la data încetării contractului prin ajungere la termen concedentul este obligat să-și exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii.

^ de a realiza recepția zilnică la finalizarea fiecărui schimb de lucru, care are în vedere:

o salubrizarea în totalitate, inclusiv transportul la rampa deșeurilor, a zonei carosabile, a trotuarelor, precum și a spațiilor destinate colectării deșeurilor menajere și industriale și a zonelor adiacente acestora (în cazul depozitării necontrolate a deșeurilor)

o golirea recipienților destinați colectării deșeurilor stradale, menajere și industriale

o îndepărtarea zăpezii și împrăștierea de material antiderapant în vederea prevenirii și combaterii poleiului, conform programului aprobat de concedent.

Nu sunt admise de la recepția zilnică străzi la care nu au fost îndeplinite cumulat și în totalitate obligațiile de mai sus, în funcție de sezon și de programele de lucru și frecvențele stabilite.

Concesionarul are următoarele obligatii:

^ să obțină de la autoritățile competente:

o autorizația de funcționare, potrivit legii;

o autorizația de operare, eliberată de autoritatea administrației publice locale;

o autorizația eliberată de autoritatea teritorială pentru protecția mediului;

^ să respecte angajamentele luate prin contractul de concesiune;

^ să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare și functionare a serviciilor publice de salubrizare al Municipiului Tg. Mureș

^ să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestați în condițiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;

^ să respecte indicatorii de performanță stabiliți conform anexei la caietul de sarcini;

^ să fumizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului și cu prevederile legale în vigoare;

^ să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

^ să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

^ sa fundamenteze și sa supuna aprobarii Consiliului Local al Municipiului Tg. Mureș, tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de salubrizare;

^ sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;

^ sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta și la termenul stabilit in contractul de concesiune;

^ sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la incheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii în vigoare a contractului;

^ sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, precum și din diferenta de tarif pentru protectie sociala;

^ sa depuna actele justificative privind achizitiile (fizic și valoric) prevazute in programul de realizare a investitiilor propuse in oferta;

^ sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit și libere de orice sarcini, la incetarea contractului de concesiune;

^ la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat ajungere la termen, cu exceptia fortei majore și intelegerea partilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activității in condițiile stipulate in contractul de concesiune, pana la preluarea acesteia de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

^ sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activității și masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii activității;

^ sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca și normele de protectie a muncii;

^ sa predea la incheierea contractului de concesiune toata documentatia tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat;

^ sa respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranța in exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.)

^ la incetarea contractului de concesiune sa incheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare prevazute ca atare in caietul de sarcini și stabilite prin prezentul contract de concesiune, in privinta carora concedentul și-a manifestat intentia de a le dobandi;

^ in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activității ori serviciului public, sa notifice de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activității legate de serviciul public concesionat;

^ sa realizeze investitiile la care s-a obligat potrivit ofertei depuse;

^ sa iși desfașoare activitatea cu respectarea stricta a legislatiei și a normelor legale in vigoare, precum și in acord cu legislatia Uniunii Europene privind asigurarile obligatorii pentru activitățile componente ale serviciilor publice de salubrizare și exploatarea mijloacelor fixe specifice;

^ sa incheie și sa onoreze contracte de asigurari pentru mijloacele din patrimoniul public conform legislatiei în vigoare privind asigurarile;

^ sa-și desfașoare intreaga activitate pe baza unor programe de verificari, receptii, garantii, intocmite de concedent și sa intocmeasca zilnic rapoarte privind cantitatile de deșeuri municipale transportate efectiv la deposit si modul de rezolvare a sesizarilor primite de la utilizatori;

^ sa iși desfașoare activitatea cu asigurarea indeplinirii programelor de lucru stabilite și conform programului de interventie stabilit pentru activitatea de deszapezire și combatere a poleiului;

^ sa puna, contra cost, la dispozitia organizatorilor unor actiuni de salubrizare, igienizare, initiate de catre organizapi non-guvemamantale, mijloacele tehnice, utilajele specifice și mijloacele de transport aflate in dotare și incluse in infrastructura serviciilor publice de salubrizare;

^ sa asigure permanent curatirea platformelor de depozitare temporara și a zonei adiacente pe o raza de 10m, concomitent cu salubrizarea stradala, precum și dezinfectia saptamanala a acestora;

^ sa remedieze in 72 de ore orice distrugere produsa din culpa sa la platformele amenajate pentru depozitarea deșeurilor menajere, stradale, moloz sau resturi vegetale;

^ sa intocmeasca un program pentru ridicarea de la populatie și de la agentii economici a deșeurilor voluminoase de natura: aparaturaelectrocasnica, electrica și electronica, mobilier și alte obiecte gospodarești cu o frecventa aprobata de concedent.

^ sa intocmeasca un grafic pentru ridicarea deșeurilor menajere și sa-l supuna spre aprobare concedentului.

^ concesionarul își va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor și echipamentelor cu respectarea condițiilor minime propuse prin caietul de sarcini, in functie de volumul de lucrari estimate, avand in vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse in programul de prestatii sa fie zilnic in stare de curatenie, prin exercitarea tuturor activităților necesare - functie de anotimp - in scopul obtinerii și mentinerii calității cerute, conform cu normele și normativele in vigoare;

^ sa asigure și sa efectueze receptia zilnica a activităților prestate. In situatia in care operatorul nu va asigura prezenta persoanelor responsabile la efectuarea receptiei la convocarea concedentului, suprafetele pentru care nu s-a efectuat receptia nu vor fi cuprinse in rapoartele zilnice.

^ in vederea eliminarii depozitarii necontrolate a deseurilor menajere se vor respecta următoarele condiții:

o va fi infiintat de catre concesionar, pe cheltuiala proprie, un dispecerat cu program de funcționare zilnic, intre orele 07- 23 și o echipa mobila de supraveghere și monitorizare a zonelor pe care se depoziteaza deșeuri necontrolate;

o dispeceratul urmeaza sa tina evidenta scrisa a problemelor referitoare la depozitarea pe domeniul public a deșeurilor, in locuri neautorizate, comunicand echipajelor mobile locurile in care este necesara interventia lor și inregistrand problemele specifice activității, comunicate de echipaje;

o concesionarul, impreuna cu concedentul, va asigura necesarul de personal pentru echipajele mobile de supraveghere;

o concesionarul va inainta Primariei Municipiului Tg. Mureș propuneri cu personalul care urmeaza sa fie imputemicit la aplicarea sanctiunilor contraventionale;

o concesionarul va pune la dispozitia echipajelor mijloace de transport și va dota personalul acestora cu mijloace de comunicare - telefonie mobila sau statii de emisie - receptie. Echipajele vor tine legatura cu dispeceratul, preluand sesizarile referitoare la depozitarile necontrolate de deșeuri și deplasandu-se in punctele respective in vederea interventiei.

Concedentul are următoarele obligatii:

 • ^ sa elaboreze și sa aprobe normele locale și regulamentele de funcționare a operatorului de salubrizare pe baza normelor-cadru prevazute de lege;

 • ^ sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor și investițiilor pe domeniul public, conform reglementarilor legale in vigoare;

 • ^ sa notifice partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract de concesiune;

 • ^ sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor și investițiilor pe domeniul public și privat, in conformitate cu reglementările legale in vigoare;

 • ^ sa-și asume pe perioada derularii contractului de concesiune toate responsabilitatile și obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina operatorului prin contractele de concesiune;

 • ^ sa nu-l obstructioneze pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

 • ^ sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege;

 • ^ sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului;

 • ^ sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor proprietatea sa, scoase din uz, in așa fel incat sa nu se diminueze capacitatea concesionarului de a realiza serviciul public de salubrizare;

 • ^ sa verifice permanent modul de efectuare a prestatiei, intocmind zilnic rapoarte de constare, confirmate și de operator, privind cantitatea și calitatea prestatiilor. In rapoartele de constatare zilnica, concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite fie de la concedent, fie de la utilizatori și eventualele penalitati aplicate operatorului pentru deficientele constatate;

 • ^ sa intocmeasca la sfarșitul fiecarei luni un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care va cuprinde constatarile din rapoartele zilnice;

 • ^ sa plateasca sumele aferente activităților prestate, in conformitate cu tarifele aprobate;

 • ^ sa puna in aplicare reglementările legale referitoare la activitatea de salubrizare și care vor fi cuprinse in acte normative ulterioare contractului

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea serviciilor publice de salubrizare. Indicatorii de performanță asigura condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile, avand in vedere:

 • ^ continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • ^ adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

 • ^ excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

 • ^ respectarea reglementarilor specifice din domeniul salubrizarii.

Domeniul public (carosabil, trotuare și spațiile verzi - pana la aliniamentul cladirilor) pentru care se presteaza acest serviciu se considera salubrizat cand arata zilnic salubru prin efectuarea lucrarilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de operator), in functie de sezon si gradul de aglomeratie urbana:

 • ^ colectarea deșeurilor stradale, hartii, pungi, cutii, sticle plastic, resturi vegetale in saci de gunoi, europubele sau eurocontainere;

 • ^ precolectarea deșeurilor municipale se va face numai in recipiente standardizate sau in saci de gunoi, aflate intr-un numar suficient de mare pentru a depozita corespunzator deșeurile intre doua ridicari;

 • ^ depozitarea deșeurilor stradale in eurocontainere de 1,1 mc, europubele de 120 sau 240 L, coșuri de gunoi sau in saci;

 • ^ golirea recipientilor stradali cu o ritmicitate corespunzatoare (dar nu mai rar de o data pe zi);

 • ^ spalarea și dezinfectarea coșurilor de gunoi, a eurocontainerelor și a europubelelor amplasate pe domeniul public ori de cate ori este nevoie (dar nu mai rar de o data pe luna);

 • ^ descarcarea deșeurilor stradale in autogunoiere și transportul zilnic al acestora exclusiv la depozite autorizate;

 • ^ colectarea, incarcarea și transportul deșeurilor rezultate dupa salubrizarea stradala, precum și a celor din coșurile și eurocontainerele stradale;

 • ^ dezinfectarea periodica a autospecialelor folosite la transportul deșeurilor stradale de catre operator;

 • ^ personalul deservent al autogunoierelor sa nu lase resturi de deșeuri pe platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor;

 • ^ curatarea gurilor de scurgere la suprafata;

 • ^ corelarea numarului de muncitori pentru actiunea de salubrizare stradala și menajera cu necesarul de lucrari.

Standardele minime de calitate ale activităților și serviciilor publice prestate sunt cele asumate de catre concesionar prin oferta și se refera la:

 • ^ precolectarea deșeurilor municipale se va face numai in recipiente standardizate sau in saci de gunoi in numar suficient pentru depozitarea temporara a deșeurilor intre doua ridicari;

 • ^ personalul care deservește autogunoierele sa nu lase resturi de deșeuri pe platforma de precolectare, locul de amplasare a recipientelor;

 • ^ operatorul sa comunice graficul de colectare utilizatorului;

 • ^ sa fie respectat graficul stabilit de ridicare a deșeurilor municipale;

 • ^ dezinfectarea periodica a recipientelor de precolectare;

 • ^ transportul deșeurilor municipale sa se faca cu autogunoiere speciale, ce au o stare tehnica și de intretinere buna, personalizate cu numele operatorului;

 • ^ deșeurile municipale sa fie depozitate numai in depozitele autorizate;

 • ^ autogunoierele sa fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare in vigoare;

^ suprafetele domeniului public cuprinse in program sa fie zilnic in stare de curățenie prin executarea tuturor lucrarilor necesare - și va fi adus la cunoștinta concedentului inainte de inceperea lucrarilor astfel programate.

Pe parcursul derularii concesiunii tarifele pot fi actualizate in raport cu creșterea / diminuarea preturilor elementelor constitutive ale ofertei care influenteaza semnificativ costurile pe baza carora acestea s-au fundamentat, cu respectarea legislatiei în vigoare la data aplicarii prezentei clauze. Ajustarea tarifelor va fi supusa aprobarii Consiliului Local Municipal.

Concedentul are obligația de a efectua plata serviciilor prestate de catre concesionar, lunar, in baza facturilor emise in conformitate cu situatiile de plata confirmate. Concedentul are obligația de a efectua plata in termen maxim de 30 de zile de la depunerea facturii de catre concesionar.

Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii da dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati in cuantum de 2% pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei neachitate la scadenta atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

In cazul rezilierii contractului de concesiune ca urmare a aplicarii clauzei compromisorii de mai sus, concesionarul va plati concedentului suma de 50.000 Euro ca titlu de despagubiri.

Nedepunerea in termen a garantiei stabilite prin contract atrage dupa sine rezilierea contractului.

Receptia zilnica realizata fara respectarea prevederilor contractuale determina nedecontarea prestatiilor aferente strazii sau strazilor care nu indeplinesc prevederile mai sus invocate.

Nerealizarea investițiilor propuse și asumate prin oferta determina scaderea proportionala din sumele inaintate spre plata concedentului pana la concurenta sumelor stabilite ca aport de investitii.

Nerespectarea repetata a programelor de lucru in conformitate cu frecventele de salubrizare duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara interventia instantelor de judecata și fara somatie și punerea in intarziere a concesionarului.

Neindeplinirea indicatorilor minimi de performanță duce la rezilierea de plin drept a contractului.

Neplata de catre concedent a facturilor, in termen de 30 de zile de la depunerea acestora conduce la penalizari de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere și da dreptul concesionarului de a diminua ritmicitatea prestatiilor.

Nerefacerea platformelor pentru depozitarea deșeurilor duce la diminuarea valorii situațiilor de plata datorate de concedent, cu echivalentul costului lucrarilor de refacere neefectuate.

Nerespectarea graficului de ridicare a deșeurilor menajere duce la diminuarea valorii situatiilor de plata datorate de concedent cu echivalentul costului prestatiei neefectuate conform graficului.

Contractul de concesiune inceteaza in următoarele situatii:

^ la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in condițiile legii;

^ in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste și prealabile in sarcina concedentului;

^ la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

^ in cazul in care interesul local o impune, prin rascumpararea concesiunii, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se

percep daune;

S in cazul in care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;

S in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta sunt retrase;

S schimbarea destinatiei sau folosirea in alte scopuri a bunurilor concesionate ca și aferente infrastructurii serviciilor publice de salubrizare;

S subconcesionarea serviciului public de salubrizare;

S alte clauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere clauzelor și condițiilor reglementate de lege.

La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

S bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului la incetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii și investițiile minime obligatorii solicitate de concedent prin caietul de sarcini, respectiv platformele pentru colectarea selectiva și europubelele de 80l pentru dotarea locuintelor individuale.

S bunurile proprii care la incetarea contractului de concesiune raman in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului și au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii, respectiv utilaje și orice alte investiții cu exceptia celor aratate mai sus, realizate de concesionar pentru optimizarea activităților.

Concesionarul are obligația sa obtina toate acordurile, autorizatiile și avizele prevazute de legislatia in domeniu și sa respecte normele legate de protecția mediului înconjurător.

Concedentul decide aprobarea și finantarea lucrarilor de investitii aferente infrastructurii serviciului public de salubrizare necesar pentru conformare la cerintele impuse de autoritațile de mediu.

Personalul angajat al concesionarului beneficiaza de toate drepturile prevazute in contractul colectiv sau individual de munca. Concesionarul va intocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajati, in vederea perfectionarii acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.

Numarul anual al angajatilor concesionarului va fi stabilit de acesta, in functie de politicile strategiile actionariatului, prin consultari periodice cu concedentul. Persoanele disponibilizate au dreptul la compensatii prevazute de lege sau contracte colective.

Nici una dintre partile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza contractului, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 3 zile producerea evenimentului și sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-și notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare din culpa exclusiva a uneia dintre parți a obligațiilor asumate prin contract, da dreptul celeilalte parti de a cere rezilierea unilaterala a contractului.

Rezilierea va opera, dupa implinirea unui termen de 5 zile de la data transmiterii de catre partea lezata e unei notificari și daca partea in culpa nu-și indeplinește obligatiile in cauza.

In situatia aplicarii clauzelor de mai sus, partea in culpa datoreaza parfii lezate daune - interese in cuantum de 100.000 lei.

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenta instantei judecatorești de drept comun.

Modificarea contractului se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.

Din punct de vedere al activităților, de interes pentru prezentul studiu de oportunitate sunt exclusiv activitățile: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice: măturatul manual; măturatul mecanizat; curățatul rigolelor; spălarea carosabilului si al trotuarelor; stropitul carosabilului; întreținerea zonelor verzi; evacuare deșeuri clandestine; spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș.

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț: curățatul manual al zăpezii, gheții și poleiului; pluguitul; combaterea gheții și poleiului; curățarea de zăpadă și gheață a canalelor de scurgere de pe căile publice; încărcat și transportat zăpadă și gheață.

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Din punct de vedere economic-financiar, situația operatorului actual se prezintă astfel în ultimii 6 ani:

Indicatori din BILANT

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ACTIVE

IMOBILIZATE -

TOTAL

42215890

41512466

42401831

71389894

75878597

92708398

ACTIVE

CIRCULANTE -

TOTAL, din care

44724785

54627383

59448881

48071787

41700152

12484828

Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)

143370

207353

141982

236697

142386

154800

Creante

43848200

52830105

58352784

46357124

40922577

11896477

Casa si conturi la banci

733215

1589925

954115

1477966

635189

433551

CHELTUIELI IN

AVANS

-

-

2622

-

-

-

DATORII

67631351

64910732

71911614

66072231

45791031

42995606

VENITURI IN AVANS

-

-

-

-

-

-

PROVIZIOANE

-

-

-

-

-

-

CAPITALURI -

TOTAL, din care:

19309324

31229117

29941720

53389450

71787718

62197620

Capital subscris varsat

618398

618398

618398

618398

618398

618398

Patrimoniul regiei

-

-

-

-

-

-

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri neta

35953484

39765745

31681677

30242411

29334934

30290367

VENITURI TOTALE

35975332

40080203

38454357

35723552

32992720

30910579

CHELTUIELI TOTALE

34820374

38585655

37548156

30905846

32435529

30426314

Profitul sau pierderea brut(a)

-Profit

1154958

1494548

906201

4817706

557191

484265

-Pierdere

0

0

0

0

0

0

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar

-Profit

970689

1252782

699997

4027466

218245

395361

-Pierdere

0

0

0

0

0

0

Indicatori din DATE INFORMATIVE

Numar mediu de

salariati

361

364

380

325

341

370

Tipul de activitate, conform clasificarii

CAEN

Colectare a deseurilor nepericul oase

Colectare a deseurilor nepericul oase

Colectare a deseurilor nepericul oase

Colectare a deseurilor nepericul oase

Colectare a deseurilor nepericul oase

Colectare a deseurilor nepericul oase

Serviciul public de salubrizare se realizează cu respectarea principiului poluatorul plătește coroborat cu principiul responsabilității producătorului și cel al responsabilității utilizatorului. Acest lucru înseamnă că pentru deșeurile generate de populația rezidentă în municipiu, Primăria (prin operatorul economic de salubrizare către care a delegat prestarea serviciului) este responsabilă de colectarea, transportul, depozitare și valorificarea (după caz) a deșeurilor.

Serviciul public de salubrizare este prestat pe baza unui cadru legislativ și economic local corespunzător astfel încât costurile pentru gestionarea deșeurilor să fie suportate de generatorul acestora (respectiv populație, persoane fizice, persoane juridice etc.). Astfel, serviciul public de salubrizare este prestat pe bază de tarif/ taxă, conform hotărârilor consiliului local. De asemenea, având în vedere prevederile OUG 74/2018, Primăria Municipiului Tg Mureș trebuie să realizeze demersurile necesare în vederea implementării instrumentului economic “plătește pentru cât arunci”.

Fiind vorba de un serviciu public, garantat pentru toți locuitorii municipiului, serviciul de salubrizare este prestat având în vedere nivelul tarifelor practicate de municipalitate și aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local.

În ceea ce privește taxa/tariful de salubrizare ce urmează a fi achitate de agenții economici, acestea sunt stabilite în cadrul Regulamentului de Salubrizare și sunt raportate la obiectul de activitate, cuprinzând cantități minime pentru care se vor încheia contractele de salubrizare sau se va percepe taxa de salubrizare de la agenții economici.

2.3 Analiza părților interesate

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare în municipiul Tg Mureș:

^ Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

o  Populație: persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari,

locuitori ai municipiului Tg Mureș

o  Agenți economici  care își  desfășoară  activitatea pe teritoriul

municipiului Tg Mureș

o Instituții publice cu sedii sau filiale în municipiul Tg Mureș

^ Municipiul Tg Mureș - are ca obiectiv realizarea unor servicii de salubrizare de calitate de către operatorul de salubrizare, scop în care efectuează controlul și urmărirea activității de salubrizare executată de către operator.

^ Prestatorii de servicii de salubrizare - au ca obiectiv obținerea unui profit cât mai mare în schimbul serviciilor oferite.

^ Instituții ale statului care au ca scop protejarea mediului și a sănătății populației:

o Garda de Mediu - printre atribuțiile căreia se numără urmărirea și controlul aplicării de către persoane fizice și juridice a reglementărilor privind gestionarea deșeurilor și recuperarea materialelor reciclabile, dar și aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru încălcările prevederilor actelor normative în domeniul protecției mediului.

o Agenția de Protecție a Mediului - printre atribuțiile căreia se regăsesc coordonarea și urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia națională de gestionare a deșeurilor, colaborând cu autoritățile publice locale în vederea implementării Planului local de gestionare a deșeurilor. Totodată, realizează inspecții la agenții economici generatori de deșeuri și deținători de substanțe chimice periculoase.

o Direcția de Sănătate Publică - are ca scop realizarea controlului respectării condițiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătății publice.

o Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC - atribușii: analiza pieței serviciilor publice de gospodărie comunală; promovarea concurenței și a unei privatizări controlate pe piața serviciilor publice comunitare.

Grupurile interesate în realizarea activităților de salubrizare în municipiul Tg Mureș au diverse nevoi.

Nevoi ale utilizatorilor de servicii de salubrizare:

 • ^ să circule pe străzi curate;

 • ^ să se plimbe și să se recreeze în parcuri curate;

 • ^ să își poată desfășura activitatea de zi cu zi fără dificultăți de deplasare, chiar și în anotimpul de iarnă;

 • ^ să nu fie nevoiti să respire aer infestat datorită depozitărilor clandestine/ilegale de deșeuri.

Municipiul Tg Mureș are ca obiective/nevoi:

 • ^ îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității si eficienței serviciilor publice de salubrizare;

 • ^ cresterea calității vieții cetățenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piață, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investițiilor profitabile pentru comunitatea locală;

 • ^ dezvoltarea durabilă a unor servicii care să asigure protecția mediului inconjurator;

 • ^ organizarea serviciilor publice de salubrizare astfel incat să satisfaca nevoile populatiei, ale institutiilor publice si agentilor economici.

Prestatorul de Servicii de Salubrizare:

 • ^ realizarea unui profit cat mai mare in urma prestarii serviciilor de salubrizare stradală și dezăpezire;

 • ^ prestarea serviciilor in condiții  de calitate și de protecție a mediului

înconjurător.

Instituții ale Statului: Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția de Sănătate Publică, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. sunt interesate de:

 • ^ îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin menținerea unui climat de igiena;

 • ^ protejarea mediului înconjurător;

 • ^ înlăturarea surselor de poluare a aerului și apelor provenite de la deșeurile clandestine;

 • ^ protecția stării de sănătate a locuitorilor.

 • 2.4 Operatorii serviciului de salubrizare

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobândește în condițiile Legii nr.51/2006 republicată. Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnați fie prin hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, ca urmare a unei proceduri de achiziție publică, în cazul gestiunii delegate.

Serviciul public de salubrizare poate fi asigurat, în condițiile legii, prin operatori furnizori/prestatori de servicii publice locale de gospodărire comunală specializați, care pot fi:

^ compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale, autorizate în condițiile legii de către autoritățile naționale de reglementare sau de către autoritatea administrației publice locale;

^ agenți economici atestați în condițiile legii de către autoritățile naționale de reglementare sau de către autoritatea administrației publice locale, pentru activitățile care nu intră în competența autorităților naționale de reglementare.

Operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competenței tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului și a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevăzuti în regulamentul serviciului de salubrizare și caietul de sarcini, pentru toate tipurile de activități contractate.

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciul de salubrizare prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Operatorii cu statut de societăți comerciale al căror capital social este deținut în totalitate de unități administrativ-teritoriale se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice.

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiaza, in temeiul legii, de aceleasi drepturi si obligatii in raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine din Uniunea Europeana ori de modalitatea de gestiune adoptata. Drepturile si obligatiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizeaza in regulamentul serviciului de salubrizare.

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității și egalității de tratament intre utilizatori. Aceștia se obligă să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, precum și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului.

Operatorii își pot desfășura activitatea pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. și a contractului de delegare a gestiunii. Pentru obținerea licenței, operatorii sunt obligați să dețină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare și să respecte normele și reglementările în vigoare cu privire la igiena si sănătatea populației, respectiv la protecția și conservarea mediului, emise de autorități competente în aceste domenii.

 • 2.5 Utilizatorii serviciilor publice

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt

 • ^ comunitățile locale considerate în întregul lor;

^ persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual de una sau mai multe activități specifice serviciului de salubrizare, în cazul activităților a căror contractare se realizează pe baza unui contract de prestare a serviciului încheiat în nume propriu cu operatorul.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. și aprobat prin ordin al președintelui acesteia. Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informațiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât și autoritățile administrației publice locale având obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

Raporturile dintre operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii individuali se desfășoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare și ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritățile administrației publice locale pe baza legislației în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, împreună cu primarii, în calitate de autorități executive și de semnatari ai contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a localității și urmăresc respectarea de către operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale și a prevederilor legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare.

Hotărârile autorităților administrației publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi aduse la cunoștința publică și orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul să conteste prevederile acestora, în condițiile legii.

 • 2.6 Regulamentul cadru al Serviciului de salubrizare a localităților - Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. Nr. 82/2015

Prin Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localităților se stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile - cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator. Fiecare din aceste activități este detaliată în Regulamentul-cadru.

Regulamentul-cadru stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare și precizează documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestora.

Regulamentul - cadru conține, de asemenea, prevederi referitoare la drepturile și obligațiile operatorilor.

 • 2.7 Indicatorii de performanță și de evaluare

Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere:

 • ^ continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • ^ prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • ^ adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • ^ excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • ^ respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • ^ implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al

sănătății si securității muncii.

Indicatorii de performanță pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activități:

 • ^ contractarea serviciului de salubrizare;

 • ^ masurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • ^ îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • ^ menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • ^ soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • ^ prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrative-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • ^ prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

 • ^ gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • ^ evidenta clară și corectă a utilizatorilor serviciilor;

 • ^ înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • ^ înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Indicatorii de performanță și de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificații cantitativ, adaptați la specificul fiecărei localități și vor fi prevăzuți ca anexă în regulamentul serviciului de salubrizare.

Indicatorii de performanță din anexa la Regulamentul-cadru au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale.

 • 2.8 Caietul de Sarcini cadru al Serviciului de salubrizare a localităților -Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. Nr. 111/2007

Caietul de sarcini-cadru stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Caietul de sarcini-cadru a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările, în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

Caietul de sarcini precizează, totodată, reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității specifice din cadrul serviciului de salubrizare și care sunt în vigoare.

 • 2.9 Contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților -Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007

Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților constituie modelul contractului de prestări servicii care reglementează, alături de Regulamentul serviciului, relațiile dintre operatori și utilizatori.

Legiuitorul, prin art. 12 alin. 3 al Legii nr. 101/2006 face trimitere la un asemenea contract-cadru de prestare a serviciului, astfel: “Relațiile dintre operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii individuali se desfășoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului și ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritățile administrației publice locale pe baza legislației în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.”

În vederea respectării dispoziției legale menționate mai sus, A.N.R.S.C. a elaborat și aprobat, prin Ordinul nr. 112/2007 al Președintelui A.N.R.S.C., publicat în Monitorul Oficial al României nr. 529/06.08.2007, Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților.

 • 2.10 Relația proiectului cu politici publice relevante

Studiul de Oportunitate în ansamblul său este în deplină concordanță cu obiectivele strategice ale Comunității Europene, ale Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), a Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor (PRGD) și Master Planului de Gestionare a Deșeurilor la nivelul județului Mureș.

Prin implementarea și operarea serviciului de salubritate propus s-ar asigura respectarea legislației interne privind protecția mediului și a sănătății populației, precum și legislația conexă prezentului Studiu de Oportunitate.

Consultarea tuturor factorilor decizionali la nivelul autorității locale se impune prin prisma faptului că beneficiarul de drept al serviciului de salubritate este populația municipiului Tg Mureș, iar aceasta la rândul ei va trebui să plătească taxa de salubritate din care vor fi achitate toate costurile aferente acestei activităț de salubrizare.

 • 3 Analiza și selecția alternativelor

Conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, coroborat cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, gestiunea serviciilor de salubritate se realizează în următoarele modalități:

^ Gestiune directa;

^ Gestiune delegată

În acest sens au fost identificate 2 alternative privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de salubritate în municipiul Tg Mureș, astfel:

 • 3.1 Alternativa 1. Gestiunea directă a serviciului

În această variantă trebuie ca Primăria Tg Mureș să își organizeze un serviciu propriu de salubrizare. În acest caz, Primăria Municipiului Tg Mureș va fi organizatoare de servicii și ordonator de credit, ca rezultat al descentralizării.

Conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin (2): Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale acestora.

Acești operatori pot fi:

 • ^ compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;

 • ^ servicii publice de interes local sau județean, specializate, fără personalitate juridică, înființate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrative-teritoriale respective;

 • ^ servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate si organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților

administrative-teritoriale respective.

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului printr-un compartiment funcțional organizat în structura aparatului de specialitate al primarului sau înființarea unui serviciu public de salubrizare specializat și autorizat conform legii, organizat sub autoritatea consiliului local, prezentăm următoarea analiză:

Avantaje

Dezavantaje

Asigurarea   prestării   serviciului   de

salubrizare fără a fi nevoie de o procedură de achiziție publică pentru contractarea serviciului Control direct asupra activității

Încasarea   profitului   din   prestarea

activității

Serviciul trebuie înființat și organizat, în condițiile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare    de    utilități     publice,

republicată,     cu     modificările     și

completările ulterioare, ținându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile  economico-sociale  ale

municipiului Tg Mureș, în raport cu posibilitățile   locale   de   finanțare   a

funcționării,   exploatării   și   dezvoltării

acestor servicii.

Având  în  vedere  prevederile  HG

745/2007 privind condițiile de obținere a licenței, utilajele trebuie să se afle în dotarea serviciului la depunerea cererii de licențiere.

Asigurări și autorizații de funcționare. Nu pot fi obținute toate asigurările necesare de răspundere civilă pentru terți și pentru autovehiculele folosite (sau pot fi obținute cu condiționări neprevăzute).

Durata de achiziție a utilajelor, minim estimată este de 100 zile. Intrarea în posesie și recepții minim 90 zile.

Angajarea de personal specializat pentru prestarea serviciilor în condițiile plafonării numărului de angajați în structurile subordonate autorității publice locale -fonduri   alocale   din   buget   pentru

salarizare minim 3.000.000 euro anual.

Minimum investițiilor în utilaje, mașini și dotări - 14.150.400 euro, în condițiile

neexploatării la capacitatea maximă a utilajelor (zile în care acestea nu se utilizează)

Necesitatea obținerii licenței de operare de la ANRSC

Asigurarea spațiilor necesare pentru birouri, garare utilaje, platformă, birotică, soluții informatice, etc

Asigurarea de spații acoperite pentru depozitarea materialului antiderapant Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul public înființat, respectiv de către autoritatea publică locală Necesitatea   obținerii   licențelor   de

operare    în    domeniul    serviciilor

comunitare   de   utilități   publice,   a

numeroaselor avize și aprobări necesare, în special cele referitoare la îndeplinirea cerințelor de calitate și de mediu

Oportunități

Riscuri

Dotări  tehnice  proprii  în  domeniul

salubrizării stradale și deszăpezirii

Angajarea de forță de muncă și scăderea șomajului

Suplimentarea    investițiilor    conform

oricăror norme care apar ulterior dării in gestiune, prin aplicarea în cadrul unor linii de finanțare externă

Pe parcursul derulării serviciului de salubrizare regimul de impozitare se poate schimba

Perioada lungă de obținere a autorizărilor Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări       suplimentare       pentru

retehnologizare, construcție, reechipare, modificare etc.

Implicarea  redusă  a  cetățenilor în

problemele de întreținere a curățeniei străzilor și trotuarelor pe timp friguros.

O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru

prestații

În aceste condiții, considerăm ca gestiunea directă nu este o soluție oportună deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate și implică cheltuieli suplimentare suportate din bugetul local pentru:

^ dotarea cu utilaje specifice activității din cadrul serviciului;

^ suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje, conform oricăror norme care ar putea apărea ulterior

^ asigurarea și amenajarea unui sediu, garaj, depozit material, în care să se desfășoare activitatea specifică

^ costuri de personal mari pentru realizarea activităților de salubrizare

^ necesitatea obținerii licenței A.N.R.S.C.- clasa 2, pentru efectuarea activităților de salubrizare - conform prevederilor HG nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

^ numărul minim de personal esle limitat prin Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, la un număr de 31 de angajați, dar fundamentând necesarul minim de personal pentru asigurarea desfășurării activităților în conformitate cu normativele tehnice pentru activitatea de salubrizare, ar rezulta un numar de minim 160 angajați.

Numărul optim de utilaje plecând de la prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, pentru activitățile de salubrizare, ar fi de (totalizând un cost estimativ total de cca 14.150.400 euro): Autoutilitare - 5 buc

Autoperii Mari - 4 buc

Autoperii Medii - 2 buc

Autoperii Mici - 2 buc

Autobasculante - 6 buc

Autocompactoare 10 mc - 2 buc

Autocompactoare 4 mc - 1 buc

Autobasculantă cu împrăștiător lamă + sărăriță de mare capacitate (minim7 mc) - 9 buc.

Autobasculantă cu împrăștiător lamă + sărărița de medie capacitate (maxim 5 mc) -7 buc.

Utilaj multifuncțional similar, utilat pentru deszăpezire de capacitate medie - 4 buc. Utilaje multifuncțional similar, utilat pentru deszăpezire de capacitate mică pentru străzi înguste și trotuare - 4 buc.

Utilaje multifuncțional similar, cu lama în formă de V utilat pentru deszăpezire de capacitate mică pentru străzi în pantă - 4 buc.

Tractor max 120 CP cu priza de putere dotat cu lama și sărăriță - 2 buc.

Autobasculantă pentru transport zăpadă - 6 buc.

Încărcătoare frontale - 5 buc.

Autoturism pentru monitorizare și control - 5 buc.

Utilaj pentru topit zăpada - 1 buc. (pentru zona centrală și protejată a municipiului).

Cheltuielile cu personalul

^ Cheltuieli cu forța de muncă; (salarii și contribuții la bugetul de slat și bugetul asigurărilor sociale) pentru personalul minim angajat

^ Echipament de lucru

^ Cheltuieli cu protecția muncii

^ Materiale igienico-sanitare

S-a luat în calcul grila de salarizare pentru personalul contractual din cadrul primăriei municipiului pentru stat de funcții cu încadrare de: director, șef serviciu, inspectori (personal, protecția mediului, protecția muncii, contabilitate, șef de sector, șef parc auto, jurist), pază, conducători auto, magazioneri și muncitori necalificați minim 250.000 euro /lună (3.000.000 euro anual).

Cheltuieli aferente mijloacelor auto

^ Combustibil și lubrifianți

^ Asigurarea CASCO

^ Asigurarea obligatorie

^ Revizii obligatorii

^ Rovigneta

^ Licență emisă de Ministerul Transporturilor

^ Anvelope și alte piese de schimb

^ Reparații și revizii, etc

Ale cheltuieli:

Colectare și transport deșeuri stradale și clandestine - Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri stradale rezultate în urma realizării operațiilor de:

^ măturat manual = 5.000 mc/an

^ măturat mecanizat = 10.000 mc/an

^ întreținere rigole, etc = 15.000 mc/an

30.000 mc/an x 22 lei/mc = 660.000 lei/an

Cheltuieli obligatorii privind asigurarea serviciului:

 • ■/ Spațiile necesare pentru birouri, garaje, atelier reparații, platformă pentru utilaje

^ Spații acoperite pentru depozitarea materialului antiderapant

^ Dotările necesare pentru funcționare: birouri, tehnică de calcul, birotică, scule și dispozitive pentru reparații mașini și utilaje, softuri, etc.

În ceea ce privește examinarea serviciului având în vedere costurile anterior estimate, considerăm că varianta ca Primăria sa execute prin forțe proprii activitățile de salubrizare, necesită investiții umane și materiale majore, pentru care aceasta nu are surse de finanțare imediate.

 • 3.2 Alternativa 2. Gestiunea delegată a serviciului

În această variantă, gestiunea serviciului de salubrizare va fi delegată către un operator de salubritate selectat prin organizarea unei proceduri în conformitate cu dispozițiile legislației achizițiilor publice, sau cele ale legislației concesiunilor.

Delegarea serviciului se face în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv:

^ Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

^ Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată;

^ Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

^ Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

^ Ordinul președintelui ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare al localităților

^ Ordinul președintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al localităților

^ Ordinul președintelui ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților

^ Ordinul președintelui ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților

^ O.U.G nr. 78/2000 - Privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului prin gestiunea delegată, prezentăm următoarea analiză:

Avantaje

Dezavantaje

Angajarea de forță de muncă locală și scăderea șomajului

Transferul riscurilor în mare parte către operator

Posibilitatea de control a tarifelor Micșorarea cheltuielilor

Existența unui cadru competitiv, operator cu licență și dotări tehnice moderne în domeniul    salubrizării    stradale    și

deszăpezirii

Dotarea operatorului cu toate mijloacele necesare îndeplinirii în bune condiții a serviciului

Contractul   de   delegare   prevede

obligativitatea îndeplinirii indicatorilor de performanță care fac referire la activitățile prestate.    Indicatorii    minimali    de

performanță ai serviciului pot fi modificați prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Tg Mureș, pe baza unor studii de specialitate

Suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului conform oricăror norme care apar ulterior contractării

Se poate urmări situația finaciară și operatorul va răspunde din punct de vedere economic

Se constituie o garanție de bună execuție pentru serviciile prestate

Control mai scăzut asupra prestării serviciilor decât în cazul delegării directe, aspect ce poate fi îmbunătățit la nivelul documentației   de   atribuire   și   a

contractului.

Dificultate în estimarea cât mai exactă a posibilității investițiilor.

Ținând cont de prevedrile legale în vigoare, incapacitatea de disponibil, depășirea termenului legal de plată duce la penalități.

Măsurile pentru combaterea întârzierilor.

Serviciile prestate trebuie plătite. Aceste plăți nu se pot efectua decât din bugetul local.

Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație.

Oportunități

Riscuri

Bază legală stabilă și sistem de raportare corect

Prin procedura de achiziție se va obtine selectarea unui operator care să ofere raportul optim între preț (mic) al tarifelor și calitate (ridicată) a serviciilor.

Există posibilitatea ca societatea privată să intre în insolvență, din incapacitate temporară de plată sau definitivă, fapt care ar periclita buna desfășurare a activităților de salubrizare.

Criza economic-financiară internațională

Colectarea impozitului aferent prestării de servicii de către Municipiul Tg Mureș contribuie astfel la creșterea bugetului local.

Modificări ale legislației achizițiilor publice Modificarea legislației în domeniul tarifării unice după atribuirea contractului

În cazul gestiunii delegate a serviciului, costurile aferente municipalității devin infime.

 • 4 Fundamentarea oportunității delegării serviciului

Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării oportunității de delegare a unor componente ale serviciilor publice de salubrizare.

Principalele aspecte care au impus realizarea studiului:

 • ^ respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislația UE;

 • ^ necesitatea asigurării unor servicii publice de salubrizare eficiente și de calitate, modernizarea infrastructurii și sistemului logistic existent;

 • ^ necesitatea modernizării sistemului de salubritate;

^ dorința autorității locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor municipiului Tg Mureș.

În urma analizării situației actuale, s-a constatat că modul actual de prestare al serviciului public de salubrizare este departe de a fi satisfăcător, operatorul aflându-se în prezent în procedură de insolvență.

Argumentele care stau la baza delegării gestiunii componentelor serviciului public de salubrizare:

^ Prin realizarea unei proceduri de licitație publică deschisă / proceduri de concesiune se va putea obține selectarea unui operator care să ofere raportul optim intre prețul (mic) al prestației și calitatea (ridicată) a serviciilor.

^ Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespundă normelor naționale și ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiții adecvate în dotări performante corespunzătoare și cu asigurarea de personal suficient și adecvat pregătit din punct de vedere profesional.

^ Valoarea investițiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la standardele cerute de către legislația în vigoare a acestor servicii este foarte mare, iar municipalitatea nu deține resursele necesare de finanțare imediată.

^ Dotarea cu utilaje noi și performante impusă de criteriile de selecție a ofertelor va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a orașului.

Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să facă dovada deținerii unui număr suficient de mașini și utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată. De asemenea, Caietul de sarcini va stipula obligativitatea folosirii întregului parc de mașini și utilaje ofertat, doar pentru nevoile de salubrizare ale municipiului Tg Mureș.

Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea locală va beneficia de o îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației.

De asemenea, prezentul Studiu propune indicatori de performanță și de evaluare care să fie prevăzuți în contractul de delegare pentru serviciile încredințate spre administrare operatorilor.

Acești indicatori asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de salubrizare, avându-se în vedere:

 • ^ continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • ^ adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • ^ excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • ^ respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • ^ implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii

Indicatorii de performanță pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activități:

 • ^ contractarea serviciilor de salubrizare;

 • ^ măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • ^ îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • ^ menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • ^ soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • ^ prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

 • ^ gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • ^ evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • ^ înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • ■ / înregistrarea reclamațiilor si sesizărilor utilizatorilor si modul de soluționare.

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce îi revin, Primăria Tg Mureș trebuie să aibă acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • ^ modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • ^ calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii pentru toate activitățile care fac obiectul acestuia;

 • ^ modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • ^ modului de formare și stabilire a tarifelor pentru activitățile prestate;

 • ^ respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Se propun următorii indicatori minimi de performanță si evaluare pentru serviciul de salubrizare de pe raza Municipiului Tg Mureș.

Indicatori de performanță generali

Contractarea serviciilor de salubrizare

a) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității

prestate, rezolvate, raporat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activităților pentru fiecare categorie de activitate-operațiune.

Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate

 • a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate (exprimat în %)

 • b) ponderea din numărul de reclamații de la litera a) care s-au dovedit justificate

 • c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

 • d) numărul de sesizări din partea agenților de protecție a mediului, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale (exprimat în %)

 • e) numărul de sesizări din partea agenților de sănătate publică, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale si locale (exprimat în %)

 • f) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate (exprimat în %)

 • g) ponderea din numărul de reclamații de la litera f) care s-au dovedit justificate

 • h) procentul de solicitări de la litera g) care au fost rezolvate în mai puțin de o zi calendaristică

 • i) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități (exprimat in %)

 • i1) suprafețele efective măturate manual

 • i2) suprafețele efective măturate mecanizat

 • i3) suprafețele efective curățate rigolele

 • i4) suprafețele efective spălate din carosabil si trotuare

 • i5) suprafețele efective stropite din carosabil

 • i6) suprafețele efective de zone verzi întreținute

 • i7) suprafețele efective de pe care s-au evacuat deșeuri clandestine

 • i8) suprafețele efective spălate cu presiune din balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând municipiului Târgu Mureș

 • i9) suprafețele efective pe care s-a realizat curățatul manual al zăpezii, gheții și poleiului

 • i10) suprafețele efective pluguite

 • i11) suprafețele efective pe care s-a aplicat combaterea gheții și poleiului

 • i12) suprafețele efective pe care s-a aplicat curățarea de zăpadă și gheață a canalelor de scurgere de pe căile publice

 • i13) suprafețele efective pe care s-a aplicat încărcatul și transportul zăpezii și gheții

 • i14) suprafețele efective pe care s-a aplicat colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Răspunsuri la solicitări scrise

 • a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestată

 • b) procentul de la litera a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

Indicatori de performanță garantați

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

 • a) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate (exprimat în %)

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului a) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru culpa proprie sau dacă au existat îmbolnăviri, accidente din cauza nerespectării condițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

 • b) numărul de amenzi date de autoritatea centrală sau locală pentru neexecutarea corespunzătoare sau executarea necorespunzătoare a activității (exprimat în %)

 • c) numărul de intervenții întârziate (mai mari de 15 minute) (exprimat în %)

 • d) numărul de intervenții necorespunzătoare, materializate în procese-verbale de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia (exprimat în %)

 • e) efectuarea investițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

Auditul anual al calității privind îndeplinirea criteriilor de performanță se va publica anual în presa locală și va fi supus dezbaterii Consiliului Local Tg Mureș.

Astfel, Primăria Tg Mureș se va asigura că gestionarea activității de salubritate se va face respectând principiile unei dezvoltări durabile, conform cu normele legale.

 • 5 Analiza de risc

 • 5.1 Abordare metodologică cu privire la analiza riscurilor

Implementarea oricărui contract este condiționată de apariția sau materializarea unor riscuri, care pot avea un impact mai mare sau mai mic asupra acestuia. Aceeași vulnerabilitate în fața riscurilor este prezentă și în cazul în care autoritatea contractantă decide să presteze serviciul prin gestiune directă. Orice activitate are asociate o serie de riscuri, cele mai multe fiind identificate bineînțeles în situația în care serviciul este prestat de către terți.

În cazul prezentului studiu apariția, materializarea și implicit alocarea riscurilor determină tipul contractului de servicii, respectiv contract de achiziție publică sau contract de concesiune servicii. Așa cum este menționat și la art. 6 alin. (1) din Legea 100/ 2016, atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor respective.

Riscurile sunt definite în accepțiunea teoriei clasice a deciziei, ca evenimente cu apariții posibile în procesele social-umane, dar incerte, ale căror efecte sunt dăunătoare, păguboase și cu efect ireversibil. În accepțiunea teoriilor statistice riscurile reflectă variațiile posibile ale distribuirii rezultatelor, probabilitate și valorile lor subiective. Riscurile mai pot fi definite ca: șansa sau probabilitatea de a pierde sau dispersia preconizată a rezultatelor ce se vor obține ca urmare a implementării contractului.

În ceea ce privește implementarea contractului pentru asigurarea unor componente ale serviciilor de salubrizare la nivelul Municipiului Tg Mureș, am identificat o serie de riscuri, atât generale, care se referă la acele riscuri orizontale sau care pot avea efecte orizontale asupra implementării contractului, cât și specifice, cu influență limitată asupra rezultatelor contractului.

Toate riscurile identificate sunt prezentate și analizate, în formă tabelară (în secțiunea următoare a acestui studiu), efectele negative substanțiale asupra rezultatelor proiectului, în conformitate cu structura următoare:

^ Riscuri generale și riscuri specifice

^ Identificare

^ Alocare/ entitate responsabilă

 • ■ / Impact

^ Probabilitate

^ Soluție/ recomandare de minimizare/eliminare

Matricea de management al riscurilor are ca și rezultat o prezentare cuprinzătoare a caracteristicilor riscurilor identificate, a parametrilor acestora, precum și a acțiunilor care trebuie efectuate înainte, în timpul și pe durata manifestării unui risc.

Principalul obiectiv avut în vedere la elaborarea matricei de riscuri a fost protejarea scopului și obiectivelor contractului (și implicit a autorității contractante) în eventualitatea în care totalitatea sau parte a activităților acestuia nu se mai pot desfășura conform planului. Elaborarea și planificarea unor măsuri de acțiune în cazul în care se materializează o serie de riscuri în perioada de implementarea a contractului, încă din etapa de pregătire a documentației de atribuire, este importantă pentru informarea corectă a tuturor părților implicate în execuția acestuia. Fiind vorba de un serviciu public care trebuie asigurat în mod continuu pentru locuitorii Municipiului Tg Mureș, etapa de pregătire și anticipare a riscurilor care pot apărea în timpul implementării este cu atât mai importantă pentru autoritatea contractantă.

Astfel, practica dovedește necesitatea atât a unei pregătiri teoretice, cât și practice a unor scenarii de manifestare a riscurilor relevante pentru proiect.

Prin identificarea riscurilor relevante pentru contractul necesar a fi încheiat pentru prestarea unor componente ale serviciului public de salubrizare și a măsurilor de minimizare/ eliminare ale acestora, se urmăresc:

 • ^ garantarea existenței unui personal bine pregătit, atât la nivelul autorității contractante, cât și la nivelul operatorului economic, care să poată face față condițiilor de criză și care să poată gestiona corespunzător activitățile din cadrul contractului;

 • ^ reducerea la minimum a gradului de întrerupere a prestării serviciului public;

 • ^ limitarea pierderilor;

 • ^ garantarea unor reacții corespunzătoare și rapide atât din partea autorității contractante cât și din partea operatorului economic;

 • ^ definirea alternativelor pentru îndeplinirea activităților/sub-activităților critice din cadrul contractului;

 • ^ definirea strategiilor care reduc la minimum timpul de recuperare și costul asociat;

 • 5.2 Etapa 1 - Identificarea riscurilor

Niciun risc nu poate fi tratat corespunzător dacă nu este identificat în prealabil. Analiza riscurilor este demarată încă din etapa de pregătire a documentației de atribuire a contractului, prin identificarea riscurilor, o etapă deosebit de importantă în cadrul căreia au fost stabilite expunerile proiectului într-un mediu incert. Această etapă presupune o cunoaștere foarte detaliată a activităților din cadrul contracului, a mediului extern în care aceasta va fi implementat, precum și o înțelegere a obiectivelor sale. În acest sens, am definit în cadrul acestui studiu specificul contractului necesar a fi încheiat pentru asigurarea a componentelor serviciului public de salubrizare pentru Municipiul Tg Mureș cu scopul de a crea o listă de expuneri la risc indiferent de severitatea lor. Totodată, am ținut cont de tendințele sectorului și a domeniului de activitate precum și de schimbările din sectorul public care pot determina noi tipuri de expuneri riscante pentru toate părțile implicate.

Activitatea de identificare a riscurilor a dus la un inventar al principalelor riscuri ale contractului detaliate în matricea de riscuri prezentată în cele ce urmează, inventar ce cuprinde și o descriere elocventă a fiecărei poziții - elemente cu ajutorul cărora sa putut stabili relevanța conform criteriilor descrise mai jos.

 • 5.3 Etapa 2 - Stabilirea impactului și probabilității de apariție a riscurilor

Fiecare risc identificat și descris în matricea de riscuri a fost gradat într-o manieră directă și calitativă în ceea ce privește impactul și probabilitatea.

Instrumentul de gradare a riscurilor utilizat a fost matricea de gradare prezentată mai jos, matrice care ține cont de impactul și probabilitatea de apariție a riscurilor pentru a determina relevanța acestora în cadrul proiectului.

■■•..Jmpac^

Frecvența"\^^

Scăzut

Mediu

Ridicat

Ridicată

Medie

Ridicat

Ridicat

Medie

Scăzută

Medie

Ridicat

Scăzută

Scăzută

Scăzută

Medie

 • 5.4 Etapa 3 - Formularea soluțiilor, a recomandărilor de minimizare/eliminare

În cadrul acestei etape, s-a optat pentru cea mai favorabilă combinație de instrumente care să îi permită atât autorității contractante cât și operatorului economic înlăturarea efectelor riscurilor identificate fără costuri ridicate.

 • 5.5 Etapa 4 - Monitorizarea riscului

Monitorizarea și controlul riscurilor identificate reprezintă urmărirea acestora și identificarea riscurilor nou apărute, asigurând punerea în aplicare a recomandărilor de minimizare/ eliminare identificate anterior. Monitorizarea riscurilor este un proces ce se va desfășura pe întreaga durată de viață a proiectului

Exista trei tipuri de riscuri în fața cărora proiectul este vulnerabil: riscuri naturale, riscuri a căror apariție a fost cauzată în mod intenționat și riscuri a căror apariție este accidentală. Pentru a reduce la minimum consecințele negative asupra contractului într-una din situațiile expuse au fost parcurse etapele anterioare. În ceea ce privește însă componentele acestui plan de minimizare a riscurilor, am identificat nu doar procedurile de reducere a riscurilor, ci și entitatea responsabilă cu implementarea acestora.

Fezabilitatea acestui contract, în termeni de obținere a rezultatelor așteptate, va depinde nu doar de factori interni, aflați sub controlul entităților semnatere, ci și de un număr de factori externi, a căror influență trebuie anticipată pentru a minimiza riscurile care ar putea apărea pe parcursul fazei de implementare. O bună cunoaștere a naturii factorilor, precum și a condițiilor de apariție a acestora se va dovedi o condiție importantă pentru menținerea sub control a riscurilor asociate.

 • 5.6 Matricea riscurilor

Din analiza realizată în primele capitole ale acestui studiu rezultă o serie de riscuri care condiționează buna execuție a contractului. Analiza modalității de materializare a riscurilor și implicit alocarea acestora este în principal relevantă pentru stabilirea tipului de contract de servicii în vederea delegării gestiunii unor componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Tîrgu Mureș.

Astfel, prezentăm în cele ce urmează matricea preliminară de repartiție a riscurilor de contract - lista generală de referință a riscurilor pentru un proiect de prestare servicii, elaborată în conformitate cu Anexa 1 la HOTĂRÂREA Nr. 867/ 2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de ser vicii: Principalele categorii de riscuri identificate sunt:

 • ^ riscul îndeplinirii cerințelor specifice impuse proiectului;

 • ^ riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările;

 • ^ riscul financiar;

 • ^ riscul de apariție a unei situații de forță majoră;

 • ^ riscul operațional și al asigurării nivelului de performanță;

 • ^ riscul exploatării infrastructurii;

 • ^ riscul legal;

 • ^ riscul uzurii morale și al necesității modernizării serviciului;

^ riscul asociat protecției mediului;

Riscul transferabil - Riscul în exploatarea concesiunii este transferat in mare parte concesionarului, în timp ce acesta este împărțit în cazul încheierii unui contract de achiziție publică de servicii ca urmare a parcurgerii unei proceduri de achiziție publică.

Categoria de risc

Descriere

Consecinte

Eliminare

Capacitatea de exercitare a serviciului

Resurse tehnice

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decat estimarile initiale, nu au calitatea corespunzatoare sau

Cresteri de cost si, in unele cazuri, efecte negative asupra calitatii prestatiilor efectuate

Operatorul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind

sunt indisponibile in cantitatile necesare

asigurarea calității produselor utilizate, precum si a cantitatilor necesare prestarii serviciilor.

Deprecierea tehnica sa fie mai mare decat cea prevazuta serviciului.

Calitatea lucrarilor de salubritate este necorespunzatoare avand ca rezultat cresterea peste anticipari a costurilor de intretinere si reparatii echipamentelor folosite

Cresterea costului cu efecte negative asupra prestatiilor efectuate

Operatorul poate elimina riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzator calificati si avand capacitati materiale si resurse suficiente.

Resurse umane

Efectuarea serviciului necesită, marirea numarului de personal

Majorare de costuri, întârziere în Implementarea serviciului

Operatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea cu personal de specialitate.

Asigurări si autorizatii de funcționare

Nu pot fi obținute toate asigurările necesare (răspundere civilă pentru terți și pentru autovehiculele folosite) sau pot fi obținute cu condiționări neprevăzute

Creșterea costurilor aferente realizării

serviciului și întârzieri în începerea acestuia

Înainte de începerea serviciului, Operatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru obținerea asigurărilor de răspundere civilă.

Situații neprevăzute

Situații create de accidente datorate timpului nefavorabil, in timpul prestarii serviciilor.

Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate și diminuarea veniturilor

Municipalitatea transferă riscul Operatorului care se obligă înainte de începerea serviciului să preia responsabilitatea eventualelor pagube produse unor terțe persoane

Soluțiile tehnice sunt vechi sau invechite

Solutiile tehnice propuse nu sunt corespunzatoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului

Venitul Operatorului scade sub datele de inchidere financiara a proiectului avand ca rezultat pierderi.

In faza de ofertare, viitorul concesionar poate propune condiții contractuale care sa prevada constituirea un or resurse de

Municipalitatea nu primeste prestatiile solicitate.

rezerva pentru acoperirea eventualelor dezvoltari tehnologice. Concendentul va lua masurile necesare inca de la faza de ofertare pentru a se prevedea resurse de rezerva pentru acoperirea eventualelor dezvoltari tehnologice.

Risc asociat protecției mediului

Riscul ca pe parcursul implementării proiectului sa se producă contaminări ale proprietăților adiacente

Pe parcursul implementarii proiectului se produc contaminari ale factorilor de mediu, este afectata stare a de sănătate a populatiei si animalelor, din cauza folosirii de produse neadecvate in concentratii prea mari

Costuri pentru decontaminare.

Operatorul este obligat sa-si ia toate masurile necesare pentru a nu afecta factorii de mediu si sănătatea populației.

Se vor folosi numai produse cuprinse in registrul national al produselor, respectandu-se norma de consum specificată pe ambalaje.

Efecte asupra aerului

Caliatea prestarii serviciului poate fi necorespunzatoare, având ca rezultat producerea de contaminari ale aerului din cauza emisiilor de gaze de la utilajele si echipamentele folosite, iar aceasta va trebui evitata sau minimizata, ceea ce poate necesita diverse masuri.

Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate

Operatorul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente.

Municipalitatea raspunde de activitățile desfasurate pe terenurile sale si controleaza procesul de supraveghere a poluarii si de penalizare a poluatorului

supravegheaza, controleaza si penalizeaza poluatorul.

Efecte ale zgomotului, vibrației, luminilor

Calitatea prestarii serviciului poate fi necorespunzatoare, avand ca rezultat producerea de efecte negative ale zgomotului, vibratiei si luminii asupra mediului, ceea ce ar putea implica tehnici de constructie specifice si restrictii de folosire a anumitor echipamente.

Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate

Operatorul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente

Finanțator si finanțare

Finanțator incapabil

Operatorul nu mai are posibilitatea sa plateasca forta de munca sau efectuarea   serviciului necesita o

finanțare mai mare decat cea estimată de catre Operator.

Nerealizarea     serviciului      de

salubrizare, ceea ce pune in pericol sănătatea populației si integritatea factorilor de mediu

O corectă și aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în oferta depusa de catre viitorul Operator (angajamentele finanțatorului)

Garantarea realizării investiției de catre Operator(Garanție bancară de bună execuție).

Dobânzi pe parcursul investiției

Dobanzile aplicabile se schimba,modificand parametrii financiari ai ofertei

Cresterea/scaderea costurilor contractului de concesiune.

Contractul de concesiune poate include prevederi cu privire la acest risc.

Modificari de taxe

Pe parcursul derularii serviciului de salubrizare   regimul de   impozitare

general se schimbă în defavoarea Delegatului.

Impact negativ   asupra veniturilor

financiare ale Delegatului.

Veniturile Delegatului trebuie să permită acoperirea diferențelor nefavorabile, pân ă la un cuantum stabilit între părți prin contract.

Peste acest cuantum, diferența va fi suportată de catre Primarie, din surse legal constituite cu această destinație.

Finanțare suplimentara

Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru retehnologizare,    constructie,      re-

echipare, modificare etc.

Delegatul nu     poate    suporta

financiar consecințele schimbărilor.

Delegatul poate acoperi o parte din refinanțare în limita resurselor disponibile.     Partea      rămasă

neacoperită se suportă de catre Primarie.

Operare

Amplasament

Solutia  pentru  amplasarea   noilor

platforme de colectare cu containere ingropate  intampina  probleme   de

amplasament, precum   existenta unor

retele in zonele identificate

Costuri suplimentare de investitie

Obtinerea de avize si autorizatii de la detinatorii de retele    inainte de

inceperea    oricaror    lucrari de

executie.

Resurse la intrare

Operatorul nu dispune de toate echipamentele, utilajele si/ sau dotarile necesare desfasurarii serviciului   de

salubrizare.

Cresterea cheltuielilor    de investitii

si nerealizarea tuturor activităților din     cadrul     serviciului      de

salubrizare stradală.

Operatorul poate elimina riscul prin evaluarea    corecta   a   ofertei,

respectiv prin respectarea Caietului de sarcini.

Activități concesionate

Colectarea deseurilor. Operatori diferiti pentru colectarea/transportul deseului mixt din puncte de precolectare si respectiv pentru deseul rezultat din colectare selectiva in puncte stradale

 • - Cresterea costurilor

 • - Dubla taxare a cetateanului

 • - Imposibilitatea realizarii tintelor asumate pentru colectarea selectiva

 • - Neimplicarea populatiei, care din

Primaria trebuie sa defineasca clar activitatea de colectare selectiva ca fiind inclusa in activitatea de colectare/transport a deseurilor de la populatie / agenti economici / autorități publice.

întreținere si reparare

Utilajele, echipamentele si/sau dotările Operatoruluii sunt deteriorate atat fizic, cat si moral, avand ca rezultat creșterea costurilor de intretinere si reparatii.

Schimbarea cerințelor Primăriei în afara limitelor agreate prin contract

Primăria schimbă cerințele după semnarea contractului.

Piața

Neincasarea tarifului pentru serviciul prestat

Venituri sub predictiile financiare

Schimbări competitive

0 altă societate, deja existentă, isi extinde aria de servicii, acestea fiind la

o calitate si un preț mai bune, astfel încât competiția în domeniul serviciilor

cauza distantei nu va elimina fracțiunile reciclabile generate in gospodărie in punctele stradale

- Nerespectarea strategiilor de colectare selectiva care recomanda intensificarea colectării selective la sursa (in puncte de precolectare)

Venitul Operatorului scade sub valoarea estimata, ceea ce are ca rezultat      pierderi.       Calitatea

serviciului de salubrizare scade.

în faza de ofertare, viitorul Operator poate propune condiții contractuale care să prevadă constituirea unor resurse de rezervă pentru acoperirea eventualelor dezvoltări tehnologice.

Schimbarea cerințelor pe timpul desfășurării serviciului conduce la creșterea costurilor de operare.

Primăria trebuie sa definească cat mai exact cerințele sale inca din faza de organizare a licitației.

Imposibilitatea de a efectua servicii de calitate.

Primăria trebuie sa se implice in incasarea tarifelor de la populație si sa impună tuturor cetățenilor sa plateasca serviciul de salubritate.

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței.

Operatorul       va încerca ăs se

redreseze financiar    împotriva

schimbărilor ce afectează în mod discriminatoriu              serviciul,

efectuate conform contractului crește.

Competiție

Apariția pe piață a concurenților în domeniul serviciilor efectuate, conform contractului, de către Operator

Schimbări demografice

0 schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestațiile contractate.

Inflația

Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație.

Risc legal si de politica a Primăriei

Reglementarea (1)

Existența unui cadru statutar de reglementări     care vor afecta

Operatorul.

Reglementarea (2)

Activitățile aferente serviciului de salubrizare care fac obiectul concesionarii

determinate de competiție.

Primăria trebuie să se abțină de la măsuri care afectează serviciul în mod discriminatoriu.

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței

Operatorul trebuie să analizeze cu atenție condițiile de piață. Primăria trebuie să se abțină de la măsuri care afectează piața.

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare.

Operatorul        are obligația să

prevadă în calculele sale eventuale modificări de venituri.

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect.

Operatorull poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației, prin ajustări ale prețurilor. Primăria trebuie să evite ca Operatorul să beneficieze de supra-compensări     sau      să

beneficieze de plăți duble.

Efect asupra costurilor și veniturilor

Operatorul evaluează sistemul de reglementări și ia măsurile necesare.

Operatori nu este autorizat de

ANRSC

Operatori care nu au contract de

Primăria trebuie sa concesioneze exclusiv acele activități ale serviciului de salubrizare prevăzute

concesiune cu  Primaria presteaza

servicii de salubrizare neautorizat Primaria nu   incaseaza redeventa

de la operatorii neautorizati

la art. 2 din Legea nr. 101/2006

Schimbări legislative/de politică (1)

Schimbare legislativă și/sau a politicii Primăriei, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului.

O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Operatorului  și/sau necesitatea de

a efectua cheltuieli decapital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

Operatorul   poate   să    reducă

răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecințe asupra proiectului.

Operatorul va realiza schimbările în așa manieră încât efectul financiar asupra

Operatorului să fie minimizat.

Schimbări legislative/de politică (2)

Schimbare legislativă și/sau a politicii Primariei , care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri suplimentare din partea Operatorului

O creștere semnificativă în costurile      operaționale       ale

Operatorului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea  răspunde acestor

schimbări.

Primaria   poate diminua  riscurile

prin excluderea schimbărilor ca cele legate de taxe sau cele pentru care Operatorul este compensat pe baza unei   ajustări cu    indicele

Prețurilor de Consum și numai în baza unei "sume semnificative" pre-agreate.

Retragerea sprijinului complementar

Primaria            își retrage sprijinul

complementar, proiectul   fiind afectat

negativ.

Consecințe asupra veniturilor

Operatorul va încerca ăs redreseze financiar proiectul după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, în special în cazul

proiectelor în care utilizatorul terț este cel care plătește.

Activele Delegatului

Deprecierea tehnica

Deprecierea tehnica este mai mare decat cea prevazuta

Cresterea      costurilor       de

retehnologizare

Operatorul poate lua masurile necesare pentru eliminarea unei astfel de situatii.

Forta majora

Forta majora

Forta majora, asa cum este definita prin    lege,    impiedica     realizarea

contractului

Pierderea sau avarierea utilajelor, echipamentelor si/sau dotarilor și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate

Operatorul poate lua măsuri de asigurare        a           utilajelor,

echipamentelor si/sau dotarilor și urmărește repararea sau înlocuirea acestora în cel mai scurt timp posibil

Profitabilitatea proiectului

Prestarea serviciului de salubrizare se dovedește mai profitabila

Balanța de venituri/cheltuieli diferă semnificativ față de previziuni

Supra-profit       in       favoarea

Operatoruluii

Primaria trebuie să includă mecanisme     de      repartizare

echitabilă a profiturilor obținute peste limita luată în calcul la stabilirea proiecțiilor financiare

Raport de evaluare a riscurilor

Probabilitatea producerii riscului

Puțin probabil

Probabil

Foarte probabil

0,1 - 0,4

0,4 - 0,7

0,7 - 1,0

Gradul de risc

1 - 4

4 - 7

7 - 10

Mic

Mare

Foarte mare

Categoria de risc

Probabilitate

Grad risc

Efect

Capacitatea de exercitare a serviciului

Resurse tehnice

1

6

6

Deprecierea tehnică să fie mai mare decât cea prevăzută serviciului.

1

6

6

Resurse umane

1

6

6

Asigurări și autorizații de funcționare

0,2

4

0,8

Situații neprevăzute

0,8

8

6,4

Soluțiile tehnice sunt vechi sau învechite

0,8

6

4,8

Total Capacitatea de exercitare a serviciului

30

Risc asociat protectiei mediului

Riscul ca pe parcursul implementării contractului să se producă contaminări ale proprietăților adiacente

0,4

3

0,6

Efecte asupra aerului

0,4

4

1,6

Efecte ale zgomotului, vibrației, luminilor

0,4

4

1,6

Total Risc asociat protecției mediului

4

Finantator si finantare

Finanțator incapabil

0,6

8

4,8

Dobânzi pe parcursul investiției

0,6

8

4,8

Modificări de taxe

0,4

2

0,8

Finanțare suplimentară

0,2

2

0,4

Total Finanțator și finanțare

10,8

Operare

Amplasament

0,2

2

0,4

Resurse la intrare

0,6

5

3

Activități delegate

0,7

6

4,2

Întreținere și reparare

0,7

7

4,9

Schimbarea cerințelor Primăriei în afara limitelor agreate prin contract

0,2

2

0,4

Total Operare

12,9

Piata

Neîncasarea tarifului pentru serviciul prestat

0,1

1

0,1

Schimbări competitive

0,4

4

1,6

Competiție

0,4

4

1,6

Schimbări demografice

0,1

1

0,1

Inflația

0,1

1

0,1

Total Piata

3,5

Risc legal și de politică a Primăriei

Reglementarea (1)

0,4

4

1,6

Reglementarea (2)

0,4

4

1,6

Schimbări legislative/de politică (1)

0,4

2

0,8

Schimbări legislative/de politică (2)

0,4

2

0,8

Retragerea sprijinului complementar

0,1

1

0,1

Total Risc legal si de politica a Primariei

4,9

Activele Delegatului

Deprecierea tehnică

0,7

8

5,6

Total Activele Delegatului

5,6

Forța majoră

Forța majoră

0,1

2

0,2

Total Forta majora

0,2

Profitabilitatea proiectului

Prestare salubrizare profitabile

0,7

8

5,6

Total Profitabilitatea proiectului

5,6

Total riscuri

77,50

Procent riscuri 77,50 %

Se poate observa concentrarea riscurilor în zona celor cu impact mare, dar cu probabilitate mica sau mijlocie. În urma raportului de evaluare a riscurilor rezultă următoarea ordine de ierarhizare a acestora:

 • 1. Capacitatea de ierarhizare a serviciului 30%, care periclitează major toate obiectivele propuse în desfășurarea și funcționalitatea proiectului.

 • 2. Riscul apariției necesității finanțării suplimentare 10,8%, care ar influența tarifele practicate, afectând prin puterea de suportabilitate a cetățenilor însuși eficiența serviciului, generând probabil probleme sociale.

 • 3. Riscul fluctuației de piață 3,5%, prin foarte probabila disciplinare forțată a locuitorilor poate duce la o contradicție majoră între obiectivele propuse și suportarea costurilor de menținere artificială a serviciului.

 • 4. Risc legal și de politică a municipalității 4,9% generat de operare directă a unor bunuri proprietate privată (garantată prin Constituție) poate duce la blocarea imediată a serviciului și la alte forme de constrângere legal instituite.

Din matricea de riscuri prezentată mai sus, rezultă că riscurile asociate contractului derivă în principal prin prestarea serviciului de salubrizare la o calitate inferioară față de cea asumată prin ofertă/ contract respectiv din posibile întârzieri în prestarea serviciului public. Ca regulă generală, orice întârziere în prestarea serviciului public de salubrizare de către concesionar generează costuri suplimentare pentru acesta deoarece implică acțiuni suplimentare care trebuie realizate față de planificarea inițială. Fiind riscuri operaționale care sunt direct legate de modalitatea de prestare a serviciilor, de calitate acestora și de capacitatea operatorului economic de a gestiona un astfel de contract, rezultă în mod clar că cele mai multe riscuri asociate contractului sunt transferate operatorului economic.

Astfel, dintr-un total de 39 riscuri identificate pentru implementarea acestui contract 28 sunt asociate operatorului economic (în calitate de concesionar), 3 riscuri sunt partajate intre operatorul economic și autoritatea contractantă iar 7 riscuri cad în sarcina autorității contractante (în calitate de concedent).

Având în vedere aceste argumente precum și distribuirea riscurilor de operare dar și economico - financiare într-o mare măsură către operatorul economic, rezultă că tipul contractului care poate fi încheiat de autoritatea contractantă pentru asigurarea unor componente ale serviciului de salubrizare este de concesiune.

Spre deosebire de contractul de achiziție publică de servicii unde distribuirea riscurilor este echitabilă între cele 2 părți ale contractului, în cazul de față rezultă că riscurile operaționale și economico - financiare aferente implementării acestui contract, sunt transferate într-un procent semnificativ către concesionar.

De asemenea, din analiza riscurilor rezultă că cele mai multe riscuri cu privirea la prestarea contractului de servicii sunt transferate către concesionar, acesta fiind responsabil în mod direct de prestarea serviciului public de salubrizare la calitatea asumată în cadrul ofertei, respectiv în graficul de timp și bugetul ofertat. Astfel, pierderea potențială estimată a fi suportată de concesionar în situația materializării riscurilor detaliate mai sus este semnificativă. Modelul de afaceri care stă la baza prestării serviciului public de salubrizare poate deveni astfel neprofitabil pentru concesionar.

Din analiza matricei de distribuție a riscurilor rezultă că sunt îndeplinite condițiile specificare la art. 6 a HG 867/ 2016, după cum urmează:

Art. 6. -  (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna

transferul către concesionar a unei părți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor respective.

 • (2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă.

 • (3) Riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune;

 • b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;

 • c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

6 Analiza economico-financiară

6.1 Cadrul general de analiză

In conformitate cu legislația aplicabilă, respectiv legea 100/2016 si normele de aplicare din HG867/2016, studiul de fundamentare a deciziei de delegare trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea și cuantificarea în termeni economici și financiari a riscurilor de contract. Astfel, în scopul realizării analizei a fost elaborată mai întâi analiza riscurilor prin matricea riscurilor conform anexei recomandate la normele de aplicare.

Din analiza riscurilor se disting o serie de elemente caracteristice fiecărei alternative posibile de derulare a serviciilor de salubrizare:

^ realizarea serviciilor de salubrizare prin gestiune directă de către autoritatea contractantă:

^ riscul este integral al autorității: riscurile de finanțare, riscurile de piață, riscuri de execuție, riscuri politice, riscuri de operare și întreținere;

^ singurul plus în acest scenariu ar fi al costurilor operaționale mai reduse, în contextul propriei gestiuni evitându-se costul cu eventualul profit al operatorului vizibil doar în cazul delegării/concesionării. Acest avantaj financiar este însă compensat cu necesitatea realizării de investiții semnificative pentru asigurarea dotărilor tehnice minimale;

^ impactul social (prin crearea de noi locuri de muncă) și economic (prin reducerea cheltuielilor realizate cu terții) sunt semnificative.

^ Contract de achiziție publică

^ Riscurile sunt împărțite între achizitor și prestator în mod echilibrat;

^ Costurile de operare suportate de prestator sunt mai ridicate, fiind necesară organizarea operațională pe un termen mai scurt. Implicit, costurile suportate de achizitor vor fi mai ridicate;

^ Achizitorul (Autoritatea contractantă) păstrează majoritatea riscurilor legate de execuția contractului, iar prestarea acestora se realizează pe o perioadă scurtă de timp, asigurarea serviciului de salubrizare putând deci să fie fragmentată sau întreruptă, în funcție de momentul încheierii noilor contracte de achiziție. Managementul contractului implică responsabilități comune, mai dificil de gestionat decât în cazul concesiunii.

S Contract de concesiune

S Riscurile sunt transferate aproape în totalitate catre operator: riscul de operare/ executie, riscuri financiare, legislative. Concedentul păstrează atribuții în monitorizare și supervizare și riscurile asociate acestora.

S Perioada contractuală poate fi mai ridicată, fapt ce oferă operatorului o flexibilitate mai ridicată în managementul financiar și operational; amortizarea investițiilor poate fi planificată pe un orizont mai mare de timp, utilizarea investiției specifice este pe o perioadă mai mare, rezultând în costuri operaționale mai mici. Implicit, costurile suportate de autoritatea locală sunt mai reduse decât în cazul contractului cadru.

S Prin concesiune se poate impune un nivel de referință cu privire la parcul de echipamente specifice și la investițiile solicitante operatorului.

S Contractul de concesiune implică plata unei redevențe către autoritatea publică.

Complementar analizei de riscuri este necesară realizarea unei analize economico-financiare din care să rezulte necesitatea și oportunitatea concesionării serviciilor sau externalizării lor printr-un contract de achiziție publică. In conformitate cu art. 14, alin (2) HG 867, Analiza economico -financiara presupune derularea următoarelor etape:

S întocmirea costului comparativ de referință;

S determinarea structurii preliminare a concesiunii;

S realizarea analizei economico-financiare.

Alte aspecte specifice, relevante pentru analiza economico-financiară, pot fi:

s taxa pe valoarea adăugată;

s costuri suplimentare asociate finalizării lucrărilor înainte de termenul contractual;

s costul reluării procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

s venituri din refinanțarea proiectului;

S costuri de monitorizare și administrare a proiectului;

s asigurări;

S rata de discontare.

De asemenea, conform art. 15 din HG 867, rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să justifice necesitatea și oportunitatea concesiunii și să demonstreze că:

s a) proiectul este realizabil;

s b) proiectul răspunde cerințelor și politicilor entității contractante;

s c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului;

s d) varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziție publică;

s e) proiectul beneficiază de susținere financiară, menționând, dacă este cazul, care este contribuția entității contractante.

Suplimentar, analiza financiara are rolul de a fundamenta perioada de concesiune a contractului; in conformitate cu legea 100/2016, art. 16, alin (2): pentru concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil.

In secțiunile următoare, cu respectarea recomandărilor legislative si a metodologiilor practice in realizarea analizei financiare, este prezentata fundamentarea financiara a oportunității si necesității concesionarii serviciilor publice de salubrizare.

Modelarea financiara a situatiei propuse spre analiza urmareste etapele specifice recomandate de lege precum si metodologii uzuale in realizarea proiectiilor financiare.

 • 6.2 Ipotezele de lucru

Ipotezele care fundamentează analiza financiara urmăresc prezentarea cat mai clara a parametrilor care stau la baza proiecției fluxurilor financiare, a situațiilor previzionate respectiv a calculului indicatorilor de performanta.

In realizarea proiectiilor financiare s-au facut urmatoarele categorii de ipoteze:

s Abordarea strategica a modelului financiar

s ipoteze generale, specifice intregii analize

s ipoteze specifice, specifice fiecarei categorii de proiectii (proiectia veniturilor, a cheltuielilor, a fluxului de numerar sau a indicatorilor de performanta financiara)

 • a) abordarea strategica a modelului financiar:

Modelarea financiara urmareste calculul indicatorilor de performanta financiara aferenti serviciilor prestate, din perspectiva unui operator tip. Astfel, tinandu-se cont ca nu este cunoscut/identificat operatorul economic ce va presta serviciile, s-au identificat prin modelare statistica parametrii de functionare specifici ai unui operator tip, din perspectiva profitabilitatii activitatii, a kapitalurilor proprii utilizate, a eficientei capitalului de lucru.

In vederea identificarii parametrilor financiari specifici activitatii au fost analizati parametrii financiari de activitate pentru un esantion reprezentativ de companii care isi desfasoara activitatea in domeniul de activitate ce face obiectul prezentului studiu. Au fost analizati indicatorii financiari de functionare pentru urmatorul esantion reprezentativ de operatori:

S Comprest SA

S Iridex Grup Salubrizare SRL

S Polaris M.Holding SRL

S Rer Ecologic Service REBU SA

S Retim Ecologic Service SA

S Romprest Service SA

S Somarest SRL

S Supercom SA

S Urban SA

S Rosal Grup SA

Operatorii ale caror date financiare au fost analizate respecta regulile de esantionare - desfasurand activitati similare cu cele analizate, avand parametrii de functionare pe o plaja reprezentativa pentru proiectul de fata. Au fost inlaturate aberatiile statistice si datele nerelevante in vederea calculului parametrilor medii de functionare.

Astfel, cifra de afaceri a operatorilor analizati variaza pe o plaja intre 35 mil. lei si 264 mil lei anual. Au fost analizate rezultatele financiare pe ultimii trei ani pentur fiecare dintre operatorii din esantion, rezultand urmatorii indicatori medii, reprezentativi: CA medie: 124.998.077 lei/an, rezultat net mediu: 9.576.234 lei/an, valoarea medie a activelor fixe nete utilizate: 87.201.314 lei/an, numar mediu de angajati: 1400.

In urma analizei s-a urmarit calculul unor repere de functionare, profitabilitate si eficienta asociate unui operator tip din industria analizata, in vederea includerii lor in modelul financiar al serviciilor ce fac obiectul prezentei documentatii. Astfel, parametrii reprezentativi calculati, ca medie ponderata a indicatorilor din esantion, sunt urmatorii:

S Profitabilitatea medie a industriei reprezentative (profit net/CA): 7,66%

S Ponderea activelor imobilizate nete in cifra de afaceri (Active imob/CA): 69,77%

S CA medie per angajat: 105.479 lei

Acesti parametrii reprezentativi de functionare constituie inputuri in modelul financiar realizat, pentru determinarea indicatorilor de performanta ai activitatii prestate, in corelatie cu parametrii specifici ai serviciilor ce fac obiectul prezentei documentatii.

In ceea ce priveste tarifele operatorilor esantionati, acestea au putut fi analizate doar intr-o mica masura, rezultatele fiind nerelevante, avand in vedere diferentele intre serviciile prestate, respectiv tarifate, conform tabelului anexat:

Tulcea

Tg. Mures

Oradea

Rm. Valcea

Roman

Sector 4

Tip Activitate

U.M

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

Tarif fara TVA

T arif cu TVA

1

Maturat Manual + Intretinere

1000 mp

28,51

33,93

23,26

27,68

57,12

67,98

22,21

26,43

69,30

82,47

2

Maturat manual

1000 mp

37,82

45,01

24,20

28,80

3

Intretinerea curateniei

1000 mp

18,36

21,85

4

Maturat si Aspirat Mecanic

1000 mp

16,12

19,18

20,36

24,23

11,92

14,18

26,17

31,14

18,78

22,35

5,10

6,07

5

Stropit din paleti

1000 mp

7,46

8,88

3,70

4,40

8,27

9,84

8,19

9,75

9,20

10,95

6

Stropit strazi mecanizat cu autocisterna

1000 mp

21,38

25,44

7

Spalat mecanizat

1000 mp

19,00

22,61

42,45

50,52

13,53

16,10

44,35

52,78

164,10

195,28

8

Spalat la furtun

1000 mp

29,87

35,55

0,00

0,00

135,59

161,35

9

Spalat carosabil si trotuare cu autostropitoarea

1000 mp

120,02

142,82

10

Transport si eliminare Deseuri Stradale

mc

141,90

168,86

34,31

40,83

128,53

152,95

965,60

1.149,06

11

Colectare, transport deseuri stradale

to

214,98

255,83

12

Curatat rigole

1000 mp

152,26

181,19

182,73

217,45

29,94

35,63

13

Curatat rigole

mp

2,29

2,73

68,00

80,92

14

Intretinere Spatii verzi

1000 mp

10,86

12,92

21,62

25,73

15

Curatat, igienizat, indepartat vopseluri termorezistente, grafiti

1000 mp

16

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere

mc

130,64

155,46

17

Incarcator (TIH) - ora functionare

ora

116,16

138,23

18

Aspirat si intretinut carosabil cu aspiratorul cu motor electric

1000 mp

15,90

18,92

19

Aspirat si intretinut carosabil cu aspiratorul cu motor termic

1000 mp

40,08

47,69

20

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului pana la 15 cm

100/MP

24,04

28,61

21

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 16 cm la 25 cm

100/MP

37,35

44,45

22

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 26 cm la 35 cm

100/MP

55,86

66,48

23

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 36 cm la 50 cm

100/MP

69,28

82,44

24

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului pana la 15 cm

100/MP

40,43

48,11

25

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm

100/MP

62,58

74,47

26

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 26 la 35 cm

100/MP

81,77

97,30

27

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm

100/MP

99,81

118,77

28

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului pana la 15 cm

100/MP

76,87

91,47

29

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 16 cm la 25

cm

100/MP

92,88

110,53

30

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 26 cm la 35

cm

100/MP

103,63

123,32

31

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 36 cm la 50

cm

100/MP

108,43

129,03

32

Raspandire manuala, din autocamion cu nisip

TO

18,89

22,48

33

Raspandire manuala, din autocamion cu sare si inhibitor de coroziune

TO

21,75

25,89

34

Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore functionare cu Tractorul U650 cu plug

ORA

84,54

100,60

35

Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu tractor cu plug

ORA

33,20

39,50

36

Pentru imprastierea si transportul materialelor antiderapante ore functionare cu autocisterna cu motor raba 8.5 to

ORA

111,61

132,82

37

Pentru imprastierea si transportul materialelor antiderapante ore stationare cu autocisterna cu motor raba 8.5 to

ORA

33,20

39,50

38

Pentru transportul materialelor antiderapance ore functionare cu Autoutilitara

ORA

88,82

105,70

39

Pentru transportul materialelor antiderapance ore stationare cu Autoutilitara

ORA

33,20

39,50

40

Transportul zapezii si a materialelor antiderapante ore functionare cu

Autocamion 8.5 to

ORA

88,75

105,61

41

Transportul zapezii si a materialelor antiderapante ore stationare cu

Autocamion 8.5 to

ORA

33,20

39,50

42

Pentru indepartarea zapezii si imprastierea materialelor antiderapante ore functionare cu Autospeciala sararita cu lama

ORA

147,26

175,24

43

Pentru indepartarea zapezii si imprastierea materialelor antiderapante ore stationare cu Autospeciala sararita cu lama

ORA

33,20

39,50

44

Spor acordat pentru orele lucrate in zilele de sambata, duminica si alte sarbatori legale

ORA

33,20

39,50

45

Spor de 25% acordat pentru orele de noapte

ORA

8,30

9,88

46

Ore suplimentare muncitor calificat

ORA

33,20

39,50

47

Ore suplimentare muncitor necalificat

ORA

22,54

26,82

48

Ridicarea cadavrelor de pe domeniul public

kg

8,25

9,82

Cluj Napoca

Ploiești

Sector 5

Urziceni

Buzau

Tip Activitate

U.M

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

1

Maturat Manual + Intretinere

1000 mp

18,51

22,03

32,94

39,20

40,96

48,74

19,57

23,29

0,00

0,00

2

Maturat manual

1000 mp

6,63

7,89

15,91

18,93

16,30

19,40

11,30

13,45

0,00

0,00

3

Intretinerea curateniei

1000 mp

4

Maturat si Aspirat Mecanic

1000 mp

4,43

5,27

4,96

5,90

5,34

6,35

3,60

4,28

10,00

11,90

5

Stropit din paleti

1000 mp

0,00

0,00

17,07

20,31

42,18

50,19

7,20

8,57

198,59

236,32

6

Stropit strazi mecanizat cu autocisterna

1000 mp

7

Spalat mecanizat

1000 mp

17,91

21,31

8

Spalat la furtun

1000 mp

318,99

379,60

71,65

85,26

102,19

121,61

9

Spalat carosabil si trotuare cu autostropitoarea

1000 mp

10

Transport si eliminare Deseuri Stradale

mc

439,02

522,43

344,27

409,68

374,91

446,14

76,56

91,11

420,00

499,80

11

Colectare, transport deseuri stradale

to

12

Curatat rigole

1000 mp

12,54

14,92

13

Curatat rigole

mp

14

Intretinere Spatii verzi

1000 mp

15

Curatat, igienizat, indepartat vopseluri termorezistente, grafiti

1000 mp

16

Desfundarea manuala a șanțurilor si canalelor de scurgere

mc

17

Incarcator (TIH) - ora funcționare

ora

18

Aspirat si intretinut carosabil cu aspiratorul cu motor electric

1000 mp

19

Aspirat si intretinut carosabil cu aspiratorul cu motor termic

1000 mp

20

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului pana la 15 cm

100/MP

21

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 16 cm la 25 cm

100/MP

22

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 26 cm la 35 cm

100/MP

23

Curatat manual zapada afanata, cu grosimea stratului de la 36 cm la 50 cm

100/MP

24

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului pana la 15 cm

100/MP

25

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 16 la 25 cm

100/MP

26

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 26 la 35 cm

100/MP

27

Curatat manual zapada imbibata cu apa, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm

100/MP

28

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului pana la 15 cm

100/MP

29

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 16 cm la 25

cm

100/MP

30

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 26 cm la 35

cm

100/MP

31

Curatat manual zapada inghetata cu grosimea stratului de la 36 cm la 50 cm

100/MP

32

Raspandire manuala, din autocamion cu nisip

TO

33

Raspandire manuala, din autocamion cu sare si inhibitor de coroziune

TO

34

Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore functionare cu Tractorul U650 cu plug

ORA

35

Pentru curatarea zapezii de pe strazi ore stationare cu tractor cu plug

ORA

36

Pentru imprastierea si transportul materialelor antiderapante ore functionare cu autocisterna cu motor raba 8.5 to

ORA

37

Pentru imprastierea si transportul materialelor antiderapante ore stationare cu autocisterna cu motor raba 8.5 to

ORA

38

Pentru transportul materialelor antiderapance ore functionare cu

Autoutilitara

ORA

39

Pentru transportul materialelor antiderapance ore stationare cu

Autoutilitara

ORA

40

Transportul zapezii si a materialelor antiderapante ore functionare cu

Autocamion 8.5 to

ORA

41

Transportul zapezii si a materialelor antiderapante ore stationare cu

Autocamion 8.5 to

ORA

42

Pentru indepartarea zapezii si imprastierea materialelor antiderapante ore functionare cu Autospeciala sararita cu lama

ORA

43

Pentru indepartarea zapezii si imprastierea materialelor antiderapante ore stationare cu Autospeciala sararita cu lama

ORA

44

Spor acordat pentru orele lucrate in zilele de sambata, duminica si alte sarbatori legale

ORA

45

Spor de 25% acordat pentru orele de noapte

ORA

46

Ore suplimentare muncitor calificat

ORA

47

Ore suplimentare muncitor necalificat

ORA

48

Ridicarea cadavrelor de pe domeniul public

kg

 • b) Ipoteze generale aferente proiectiilor financiare:

S Proiecțiile se raporteaza la date certe inregistrate in perioade trecute, actualizate pe baza datelor statistice existente

S Cea mai importanta ipoteza, care sta la baza tuturor proiectiilor este prezumtia de caeteris paribus. Aceasta semnifica „toate celelalte variabile raman constante". La proiectul nostru se transpune prin a considera ca pe perioada analizata nu se vor manifesta variatii semnificative de stare, legislative sau macroeconomice care sa influenteze in mod semnificativ analiza realizata. De asemenea, nu se iau in considerare alte eventuale activitati desfasurate de operatorul economic, ci exclusiv activitatile ce fac obiectul prezentului studiu -activitati specifice de salubrizare

S Perioada de analiza este de 15 ani de la momentul semnarii contractului de delegare; In vederea realizarii unei analize comparative, analiza se realizeaza si pe orionturile specifice de 5, 8, 10 respectiv 15 ani, pentru determinarea perioadei optime de delegare.

S Preturile/tarifele considerate in proiect sunt mentinute constante pe tot orizontul prognozat. Ele sunt actualizate conform metodologiei de analiza cu rata inflatiei de 3%, prognozata de BNR.

S In vederea calculului indicatorilor de performanta bazati pe fluxuri de numerar (VAN, RIR) s-a utilizat rata de scont / actualizare de 5%

S Toate sumele prezentate sunt in lei;

S Cursul valutar este de 4,75 lei/euro

S Cota de TVA folosita in proiectii este 19%

S Cota de impozitare folosita de operator se considera 16% aplicata profitului

 • c) Ipoteze specifice

Parametrii de venit

Principalele categorii de venituri fundamentate sunt următoarele:

S măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

S curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

S colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

Salubrizare UAT:

Cuantificarea veniturilor potentiale din serviciile de salubrizare publice, prestate catre autoritatea locala este fundamentata pe baza parametrilor istorici inregistrati in aceeasi zona de desfasurare a activitatii in conditii contractuale similare.

Subliniem faptul ca anul 2018 a reprezentat din punct de vedere fiscal un an atipic, modificandu-se in mod semnificativ anumiti parametri fiscali - nivelul salariului minim (cu impact ridicat asupra industriei), nivelul contributiilor sociale, etc. Astfel, din perspectiva nivelulului statistic, reprezentativa este valoarea veniturilor din servicii inregistrata in anul 2018.

Pe baza datelor primate de la Primăria Municipiului tg Mureș - Administrația Domeniului Public, pentru componenta de salubrizare stradală (cuprinzând măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare), valoarea serviciilor achitate de municipalitate in ultimii 4 ani este de 84.055.336,56 lei (cu o estimare pentru ultimele luni din 2019), de unde ar reiesi o medie anuala de 21.013.834,14 lei

Suma achitata este aferenta unei cantități jumatate din strazi. Asadar, valoarea estimata pentru întregul pachet de strazi ar fi de 42.027.668,28 lei, din care 22.500,00 lei colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare).

Pe baza datelor primate de la Primăria Municipiului tg Mureș - Administrația Domeniului Public, pentru componenta de deszapezire (curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț), valoarea serviciilor achitate de municipalitate in ultimii 4 ani este de 13.881.817,20 (cu o estimare pentru ultimele luni din 2019) lei, de unde ar reiesi o medie anuala de 3.470.454,30 lei. Asadar, valoarea estimata pentru serviciile de deszapezire ar fi de 3.470.454,30 lei.

Valoarea estimata totala a tuturor componentelor ar fi de 42.027.668,28 +

3.470.454,30 = 45.498.122,58 lei pentru anul I

Prin aplicarea unui indice mediu de inflatie de 3%, valorile estimate ale serviciilor pentru urmatorii ani de derulare a contractului ar fi:

46.863.066,26 lei pentru anul II

48.268.958,25 lei pentru anul III

49.717.026,99 lei pentru anul IV

51.208.537,80 lei pentru anul V

52.744.793,94 lei pentru anul VI

54.327.1373,75 lei pentru anul VII

55.9564.9513,89 lei pentru anul VIII

57.635.660,44 lei pentru anul IX

59.364.730,26 lei pentru anul X

Avem asadar estimate veniturile operaționale generate de prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului studiu. Subliniem faptul ca estimarea de venituri este asociata unui operator tip, si a fost estimata pe baza datelor statistice inregistrate in anii anteriori, tarifelor practicate, evolutiei estimate a unor parametri de stare precum rata inflatiei, trendul populatiei, etc. In mod real, fiecare operator in functie de structura sa organizatorica, strategia de operare si functionare, etc - va putea avea randamente mai ridicate sau mai scazute in cazul veniturilor inregistrate. Aceeasi situatie este aplicabila si nivelului de cheltuieli, unde particularitatea fiecarui operator poate genera niveluri diferite de eficienta a costurilor de operare (detaliat in sectiunea urmatoare).

Prezentam centralizat analiza pe orizontul de 10 ani considerat pentru veniturile inregistrate:

categorie fluxuri

an 1

an 2

an 3

an 4

an 5

an 6

an 7

an 8

an 9

an 10

venituri operaționale

măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

42.005.168,28

43.265.323,33

44.563.283,03

45.900.181,52

47.277.186,96

48.695.502,57

50.156.367,65

51.661.058,68

53.210.890,44

54.807.217,15

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

3.470.454,30

3.574.567,93

3.681.804,97

3.792.259,12

3.906.026,89

4.023.207,70

4.143.903,93

4.268.221,04

4.396.267,68

4.528.155,71

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

22.500,00

23.175,00

23.870,25

24.586,36

25.323,95

26.083,67

26.866,18

27.672,16

28.502,33

29.357,40

Total

45.498.122,58

46.863.066,26

48.268.958,25

49.717.026,99

51.208.537,80

52.744.793,94

54.327.137,75

55.956.951,89

57.635.660,44

59.364.730,26

Parametrii de cheltuieli

Parametrii de cheltuieli au fost estimati prin metoda indirecta - procentuala prin analiza unor servicii similare prestate de catre operatori economici din domeniu. Identificarea parametrilor de operare pentru operatorul economic tip (reprezentativ) a fost realizata prin analiza financiara la nivelul unui esantion reprezentativ de operatori din domeniu (conform abordarii strategice).

Astfel, din perspectiva parametrilor de functionare, am evaluat si selectat urmatorii parametri:

^ Profitabilitatea medie a industriei reprezentative (profit net/CA): 7,66%

^ Ponderea activelor imobilizate nete in cifra de afaceri (Active imob/CA): 69,77%

^ CA medie per angajat: 105.479 lei

Pe baza veniturilor estimate prin metoda directa, si pe baza parametrilor reprezentativi de operare identificati, vom calcula nivelul cheltuielilor operationale reprezentative.

Nivelul calculat al cheltuielilor operationale si financiare (inclusiv taxe si impozite) este de 92,34% din cifra de afaceri (pornind de la profitabilitatea neta medie de 7,66%)

In aceste cheltuieli sunt incluse cele traditionale de operare, inclusiv cele pe care operatorul economic va avea obligatia de a le derula prin contractul de delegare:

^ Realizarea si implementarea unei Strategii de comunicare si plan de marketing

^ Achiziția coșurilor de deșeuri stradale și înlocuirea celor vandalizate

■/ încheierea de asigurări pentru utilajele, autospecialele, recipientele si echipamentele necesare pentru efectuarea serviciilor de salubrizare, impotriva riscurilor de accidente si pentru despagubirea cetatenilor pentru accidente cauzate in timpul prestarii serviciului de salubrizare

O parte dintre aceste cheltuieli au caracter repetitiv anual (campanie informare cetateni, inlocuirea cosurilor stradale vandalizate, asigurari pentru utilaje) iar altele nu sunt repetitive putand fi realizate intr-o singura instanta (branding specific si strategia de comunicare, realizarea design si spot-uri, neutralizarea depozitelor necontrolate sau dotarea punctelor de colectare).

Valoarea pentru cheltuielile ne-repetitive este estimata la 289.750 lei, si vor fi realizate in primul an de prestare a serviciului. Valoarea cheltuielilor anuale, repetitive, in special cu campania de informare si consitentizare sunt estimate la 209.000 lei/an:

^ Informare cetateni, publicare afise informare, etc: 15.000 euro/an

^ campanii - programe de informare media (audiovizual, radio si ziar): 20.000 Euro/an

^ achizitia si inlocuirea cosurilor vandalizate: 4.000 Euro /an

^ costuri pentru suplimentarea asigurarilor existente conform cerintelor: 3.000 euro/an

Nivelul estimat in prezenta documentatie reprezinta un nivel minim necesar, insa in functie de strategia fiecarui operator bugetul alocat acestor activitati poate fi mai ridicat.

Avand parametrii estimati pentru cheltuielile investitionale sau asimilate obligatorii, proiectam nivelul acestor cheltuieli pe orizontul prognozat: Nivelul cheltuielilor astfel estimate pe orizontul de 10 ani considerat este urmatorul:

categorie fluxuri

an 1

an 2

an 3

an 4

an 5

an 6

an 7

an 8

an 9

an 10

total cheltuieli inclusiv taxe si impozite

42.012.966,39

43.273.355,38

44.571.556,04

45.908.702,72

47.285.963,81

48.704.542,72

50.165.679,00

51.670.649,37

53.220.768,85

54.817.391,92

 • 6.3 Modelul financiar

Profitabilitatea financiară a activitatii se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete actuale (VAN) și a ratei rentabilității financiare a investiției (RIR). Acești indicatori arată capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investiții, indiferent de modalitatea în care acestea sunt finanțate. Pentru ca un contract să poată fi considerat fezabil este necesar ca VAN sa fie pozitiv iar RIR sa fie mai mare decat rata de discontare.

Operatorilor nu li se impune un nivel investitional in capacitati de productie insa li se impune o dotare tehnica minima in concordanta cu serviciile prestate. Astfel, capacitatea tehnica poate fi existenta in cadrul operatorului, total sau partial sau poate face obiectul unor investitii viitoare de adaptare a parcului tehnologic. Pentru a identifica un parametru asociat investiției, in cadrul secțiunii de abordare strategica -analiza operatorului reprezentativ/tip - s-a identificat nivelul mediu de dotare necesar pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei: nivelul activelor imobilizate este necesar sa se situeze la un nivel mediu de 69,80% din cifra de afaceri inregistrata. Pe masura cresterii cifrei de afaceri din activitatea derulata, va fi ajustat prin investitii de reparatie, intretinere sau achizitii noi inclusiv parcul tehnologic utilizat.

Astfel, nivelul activelor imobilizate angajate de prestator in derularea serviciului va este necesar sa se situeze intre 108.494.134 lei in anul 1 si 162.396.912 lei in anul 10, in cazul in care durata de prestare ar fi de 10 ani.

Pentru fiecare scenariu analizat, se va utiliza valoarea medie a activelor imobilizate care va fi asimilata valorii investitionale realizate de operator (indiferent de momentul in care a fost realizata - in trecut sau odata cu semnarea contractului de prestare/delegare). Identificarea unei valori asimilate investitiei este imperios necesara in vederea calculului indicatorilor de performanta specifici. Majoritatea indicatorilor de performanta financiara relevanti necesita raportarea la o valoare investitionala (termen de recuperare a investitie, Valoarea actualizata neta -VAN, rata interna de rentabilitata- RIR, grad de indatorare, solvabilitate, etc)

Subliniem faptul ca RIR (la fel ca si VAN) pot fi raportati si la praguri subiective ale decidentului in vederea stabilirii oportunitatii unui demers de investitie. Comparatia rezultatelor cu niveluri subiective este una normala si uzuala, in genera existand mai multe forme si variante de alocare a resurselor unui operator. Astfel, pentru a fi fezabil un demers, este ncesar nu doar sa depaseasca pragurile de comutare (in cazul VAN - valoarea nula iar in cazul RIR - rata de scont); este necesar ca rezultatele sa depaseasca de asemenea niste praguri specifice ale industriei sau niste asteptari ale decidentului in corelatie cu riscul asumat sau valoarea investita.

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției (RIRFk) pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5% și prin calcularea venitului net actualizat al investiției .

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare.

In aceasta sectiune facem analiza pe mai multe orizonturi de timp, pentru a determina in conformitate cu prevederile legale, perioada care în mod rezonabil este necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil.

In conformitate cu ipotezele definite in sectiunile precedente, prezentam fluxurile de numerar nete pentru evaluarea performantei investitiei (activitatii).

Prezentam datele financiare de intrare ale modelului utilizat, pe un orizont de 10 ani.

categorie fluxuri

an 1

an 2

an 3

an 4

an 5

an 6

an 7

an 8

an 9

an 10

Capitaluri proprii utilizate

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

venituri operaționale

măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

42.005.168

43.265.323

44.563.283

45.900.182

47.277.187

48.695.503

50.156.368

51.661.059

53.210.890

54.807.217

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

3.470.454

3.574.568

3.681.805

3.792.259

3.906.027

4.023.208

4.143.904

4.268.221

4.396.268

4.528.156

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

22.500

23.175

23.870

24.586

25.324

26.084

26.866

27.672

28.502

29.357

total intrări operare

45.498.123

46.863.066

48.268.958

49.717.027

51.208.538

52.744.794

54.327.138

55.956.952

57.635.660

59.364.730

cheltuieli operationale, taxe si imp

42.012.966

43.273.355

44.571.556

45.908.703

47.285.964

48.704.543

50.165.679

51.670.649

53.220.769

54.817.392

din care:

costuri salariale (estimat)

25.627.909

26.396.747

27.188.649

28.004.309

28.844.438

29.709.771

30.601.064

31.519.096

32.464.669

33.438.609

costuri operationale, inclusiv reparatiisi intretinere, taxe, impozite

16.385.057

16.876.609

17.382.907

17.904.394

18.441.526

18.994.772

19.564.615

20.151.553

20.756.100

21.378.783

cheltuieli investitionale si asimilate

498.750

209.000

209.000

209.000

209.000

209.001

209.002

209.003

209.004

209.005

Rezultat net contabil

3.485.156

3.589.711

3.697.402

3.808.324

3.922.574

4.040.251

4.161.459

4.286.303

4.414.892

4.547.338

Amortizare (-)

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

Flux net de numerar din activitatea operationala

2.329.536

2.347.953

2.393.097

2.409.607

2.417.126

2.417.126

2.417.126

2.417.126

2.417.126

2.417.126

factor de actualizare

95,00%

90,25%

85,74%

81,45%

77,38%

177,38%

277,38%

377,38%

477,38%

577,38%

flux de numerar actualizat

2.213.059

2.119.028

2.051.794

1.962.649

1.870.324

4.287.450

6.704.576

9.121.702

11.538.828

13.955.954

Pentru orizont de timp de 8-10 ani, prestarea serviciior devine performanta pentru operator generand rezultate peste pragurile de referinta ale teoriei decizionale. Pragurile de referinta determina fezabilitatea sau nefezabilitatea unui proiect insa alegerea implicarii in proiect depinde si de pragurile de performanta specifice ale industriei.

Astfel, un randament de 12,50%, care ar fi peste rata de scont de 5% este teoretic un indicator care denota performanta. Insa un investitor sau operator poate opta sau nu sa se implice in aceasta activitate sau in alta cu randament superior.

Se observa ca prestarea serviciului pe un orizont de 8-10 ani, ofera un randament (RIR) care poate fi considerat atractiv.

Conform literaturii de specialitate, pe masura ce orizontul de prestare creste, activitatea devine mai performanta, fiind si logic si intuitiv acest lucru, datorita utilizarii pe o perioada mai lunga a activelor imobilizate in care s-a investitit.

 • 6.4 Indicatorii de performanță financiară calculați

Pentru cele trei scenarii analizate din perspectiva duratei de concesiune s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Scenariu

5 ani

8 ani

10 ani

VAN

(8.403.928,01)

37.950.304,01

66.704.296,80

RIR

2,22%

12,50%

15,14%

Modul de calcul:

VAN reprezintă venitul net actualizat, respectiv fluxurile nete de numerar actualizate pe orizontul de prognoză, la care se adaugă valoarea reziduală și din care se deduc costurile investiționale. In fiecare caz pentru a nu se distorsiona artificial rezultatele sa considerat o valoare reziduala nula.

Formula de calcul pentru valoarea actuala neta este următoarea:

n+1

..              V CFi      ™

VANf - - (1 + r) + 2^  + p + r}„+2

Unde, r = rata de actualizare (5%)

Io= investiția inițială

CF= fluxurile de numerar nete anuale (reprezentate de linia in tabelul de calcul al indicatorului in fiecare scenariu)

n = orizontul de prognoza (5 ani, 8 ani, 10 ani)

VR = valoarea reziduala a investiției , considerata nula

Rata Internă de rentabilitate financiara a proiectului (RIR):

Rezultă din ecuația de egalare a valorii nete actualizate (VAN) cu zero. n+1

.     4 V cri       ™

VANf = -~-----+ ) ----^+7-----^ = 0

t=2

Ecuatia este una complexa si solutia este identificata prin algoritmi de estimare sau prin utlizarea unor aplicatii specializate de calcul (excel sau asimilat)

 • 6.5 Interpretarea rezultatelor

Asa cum se observa, in varianta unei perioade de delegare de 5 ani, rezultatele sunt negative si operarea este ne-fezabila pentru operator in conformitate cu teoria decizionala: VAN este negativ iar RIR este mai mic decat rata de actualizare.

Pentru orizonturi de timp de 8 sau 10 ani, prestarea serviciior devine performanta pentru operator generand rezultate peste pragurile de referinta ale teoriei decizionale. Pragurile de referinta determina fezabilitatea sau nefezabilitatea unui proiect insa alegerea implicarii in proiect depinde si de pragurile de performanta specifice ale industriei.

Astfel, un randament de 5,1%, care ar fi peste rata de scont de 5% este teoretic un indicator care denota performanta. Insa un investitor sau operator poate opta sau nu sa se implice in aceasta activitate sau in alta cu randament superior.

Se observa ca prestarea serviciului pe un orizont de 8 ani, ofera un randament (RIR) de 12,5%, care poate fi considerat atractiv.

Se observa ca pe masura ce orizontul de prestare creste, activitatea devine mai performanta, fiind si logic si intuitiv acest lucru, datorita utilizarii pe o perioada mai lunga a activelor imobilizate in care s-a investiti. Astfel, la o perioada de 10 ani, RIR devine 15,14%. Aceste niveluri sunt deosebit de atractive pentru orice operator si pentru orice ramura industriala.

Tinand cont de prevederile legale care specifica faptul ca trebuie identificata acea perioada care in mod rezonabil este necesara pentru a obtine un venit minim care sa permită recuperarea costurilor de investiție efectuate, a costurilor in legatura cu exploatarea serviciilor si a unui profit rezonabil, consideram ca perioada care corespunde acestor deziderate este perioada de 8 ani.

Pentru orizonturi mai mari de 8 ani poate fi considerat ca nivelul profitului este mai mare decat „rezonabil” aceasta putand fi asimilat unei lipsa de eficienta din perspectiva consumatorilor sau a beneficiarilor directi ai serviciilor prestate.

Având imaginea de ansamblu a fiecărui scenariu analizat se poate trage cu ușurință concluzia ca orizontul de timp plauzibil pentru delegarea eficienta a componentelor serviciilor de salubrizare este de 8 ani.O activitate operaționala eficienta pentru agentul economic se va reflecta si in performante mai ridicate precum și intr-un nivel de costuri operaționale unitare mai redus însemnând si pentru delegatar costuri mai mici aferente serviciului de salubrizare. O eficienta mai ridicată in operare are influenta directa si asupra reducerii riscurilor financiare sau de operare care guvernează proiectul. Nivelul de profitabilitate este necesar insa sa fie mentinut, conform legii, la un nivel rezonabil.

Concluzii ale analizei economico-financiare:

^ Durata optimă din punct de vedere, operațional, economic și financiar este de 8 ani.

^ Valoare estimată a contractului, pentru o perioada de 8 ani: 404.584.595 lei fără TVA

^ RIR estimat (pentru 8 ani operare): 12,50%

^ VAN estimat (pentru 8 ani operare): 37.950.304,01 lei

 • 7 Analiza SWOT

Având în vedere concluziile secțiunilor anterioare în ceea ce privește analiza riscurilor asociate contractului de servicii de salubrizare, precum și analiza economic-financiară, ambele covergând către opțiunea concesionării, în prezenta secțiune vom realiza analiza SWOT pentru scenariul de atribuire a unui contract de concesiune a serviciului public de salubrizare (scenariul 1) și pentru scenariul de atribuire a unui contract de achiziție publică de servicii de salubrizare (scenariul 2).

În acest caz analiza SWOT funcționează ca o radiografie a modelului de afaceri generat și elaborat de Primăria Tg Mureș pentru atribuirea contractului de și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi, cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale unei companii, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la momentul realizării acestui studiu (respectiv în etapa de pregătire a documentației de atribuire a delegării).

Având în vedere că din analiza realizată în secțiunile anterioare ale acestui studiu rezultă ca fiind oportună și fundamentată decizi de concesionare a serviciului public de salubrizare, prezenta analiză SWOT are în vedere doar modelul de business generat de scenariul concesionării serviciului pe o perioadă de 8 ani.

Cu scopul de a contribui la fundamentarea deciziei de concesionare a serviciului și de a justifica necesitatea, prezentăm pentru comparație și analiză SWOT asociată unui contract de achiziție publică aferent serviciului de salubrizare.

Pentru realizarea ambelor analize SWOT am ținut cont de faptul că:

^ Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai activității, într-o perioadă determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există.

^ Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le au de făcut părțile semnatare ale contractului de concesiune. Ele reprezintă ceea ce va fi.

 • 7.1 Scenariul 1 - încheierea unui contract de concesiune de serviciului de salubrizare

  Avantaje

  Dezavantaje

  • - Transferul riscurilor de operarea în cea mai mare parte către concesionar, spre deosebire de contractul de achiziție publică unde fezabilitatea financiară a acestui   serviciu   este   condiționată

  permanent de materializarea riscurilor;

  • - Posibilitatea de control a tarifelor aferente activităților de salubrizare;

  • - Micșorarea cheltuielilor municipalității pentru prestarea acestui serviciu public prin intermediul structurilor proprii (deși autoritatea contractantă va plăti serviciile prestate de concesionar, efortul financiar este redus semnificativ față de scenariul gestionării directe a acestui serviciu);

  • - Prestarea în mod unitar a serviciului de salubrizare, cu toate cele 3 componente ale  sale  ce  fac obiectul  actualei

  proceduri;

  • - Contractul  de  delegare  prevede

  îndeplinirea indicatorilor de performanta care fac referire la calitatea activităților prestate.

  • - Control mai scăzut asupra prestării serviciilor decât în cazul operării directe de către Municipalitate, aspect ce poate fi îmbunătățit la nivelul documentației de atribuire și a contractului.

  • - Dificultate în estimarea cât mai exactă a posibilității investițiilor.

  • - Suplimentarea investițiilor pe parcursul derulării contractului conform oricăror norme care apar ulterior concesionarii.

  • - Indicatorii minimali de performanta ai serviciului pot fi modificați prin hotărâre a autorității contractante, pe baza unor studii de specialitate.

  • - Se constituie o garanție de bună execuție pentru serviciile prestate;

  • - Stabilitate și continuitate în prestarea serviciului de salubrizare ca urmare a faptului că se va încheia un contract de concesiune pe termen lung;

  • - Respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce privește utilizarea de echipamente  performante  (operatorul

  economic își poate recupera investiția realizată având în vedere durata lungă a contractului de concesiune).

  Oportunități

  Riscuri

  • - Bază legală stabilă și sistem de raportare corect. Prin realizarea achiziției prin licitație deschisa se poate alege un operator cu un raport optim intre preț și calitate.

  • - Măsurarea rezultatelor proiectului prin impunerea în documentația de achiziție a unor indicatori de performanță.

  • - Prin concesiune se va putea selecta un operator care sa ofere raportul optim intre preț (mic) al tarifelor și calitate (ridicata) a serviciilor.

  • - Crearea unui model de business sustenabil pe termen mediu și lung, acest   fiind   profitabil   atât   pentru

  operatorul  economic cât  și  pentru

  • - Exista posibilitatea ca societatea privată să intre în insolvență, din incapacitate temporară de plata, fapt care ar periclita buna    desfășurare    a    activităților

  municipiului.

  • - Modificări ale prevederilor legale în vigoare pentru încheierea contractelor de concesionare.

  • - Modificarea legislației după atribuirea contractului de concesiune.

  • - Modificări fiscale cu impact semnificativ asupra costurilor necesare implementării contractului de concesiune.

  • - Actualizarea frecventă a tarifelor ca urmare a modificărilor legislative, fiscale etc., care pot avea impact negativ asupra

  autoritatea contractantă.

  • - Generarea de venituri la nivel local prin încasarea redevenței.

  • - Scăderea șomajului prin angajarea de forță de munca la nivel local, ca urmare a locurilor de muncă create de concesionar pentru implementarea contractului.

  • - Creșterea calității vieții pentru locuitorii din Municipiul Tg Mureș ca urmare a prestării serviciilor de salubrizare la un nivel ridicat de calitate.

  • - Promovarea unui plan de dezvoltare și de investiții pe baza unui mecanism de planificare multianuală a investițiilor care vor fi realizate de concesionar.

  contractului.

 • 7.2 Scenariul 2 - încheierea unui contract achiziție publică de prestări servicii de salubrizare

  Avantaje

  Dezavantaje

  • - Resursa umană necesară pentru prestarea serviciului public va fi alocată de prestator;

  • - Se constituie o garanție de bună execuție pentru serviciile prestate;

  • - Prestarea serviciului de salubrizare se face pe perioade scurte de timp fapt care dă posibilitatea autorității contractante să schimbe prestatorul dacă acesta nu respectă standardele de calitate impuse;

  • - Control mai scăzut asupra prestării serviciilor decât în cazul operării directe de către Municipalitate, aspect ce poate fi îmbunătățit la nivelul documentației de atribuire și a contractului.

  • - Imposibilitate de realizare a investițiilor având în vedere durata relativ scurtă a contractului de achiziție publică;

  • - Autoritatea contractantă trebuie să asigure  resursele  tehnice  necesare

  pentru prestarea serviciului, fapt care presupune   realizarea   de   investiții

  susținute în utilaje specifice care trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ cerințelor legale în vigoare;

  • - Costurile municipalității cu prestarea serviciului rămân semnificative;

  Oportunități

  Riscuri

  • - Bază legală stabilă și sistem de raportare corect. Prin realizarea achiziției prin licitație deschisa se poate alege un operator cu un raport optim intre preț și calitate.

  • - Măsurarea rezultatelor proiectului prin impunerea în documentația de achiziție a unor indicatori de performanță.

  • - Creșterea calității vieții pentru locuitorii din Municipiul Tg Mureș ca urmare a prestării serviciilor de salubrizare la un nivel ridicat de calitate.

  • - Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, din incapacitate temporara de plata sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfășurare a activităților municipiului.

  • - Lipsa unui prestator în perioadele de tranziție, finalizarea unui contract și atribuirea următorului contract.

Rezultă din analiza SWOT realizată mai sus că:

S Spre deosebire de încheierea unui contract de achiziție publice, încheierea unui contract de concesiune pe o perioadă adecvată de timp (8 ani conform modelului economico-financiar prezentat anterior) asigură stabilitate și continuitate în prestarea serviciului, la un nivel adecvat de calitate, contribuind astfel la creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Tg Mureș.

S Avantajele asociate încheierii unui contract de concesiune sunt semnificative datorită faptului că operatorul economic își poate planifica investițiile pe termen lung și poate angaja cheltuielile necesare pentru respectarea cerințelor minime, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cazul unui contract de achiziție publică, durata contractului fiind semnificativ mai mică (în comparație cu un contract de concesiune) operatorul economic nu își poate recupera investiția realizată, fapt care se va traduce în creșterea valorii serviciilor prestate. Implicit, cheltuiala autorității contractante este mai mare în cazul unui contract de achiziție publică decât în cazul unui contract de concesiune.

S Urmare a gestionării riscurilor de operare acestui contract de către concesionar, Municipalitatea își va monetiza avantajele și oportunitățile asociate acestui serviciu public.

S Calitatea serviciului prestat este un element esențial care va putea fi obținut de către municipalitate ca urmare a încheierii unui contract de concesiune.

S Municipalitatea generează beneficii substanțiale pentru comunitatea locală

prin concesionarea serviciului public de salubrizare.

S Riscurile și dezavantajele asociate modelului de business prin concesionarea serviciu nu sunt semnificative și pot fi gestionate într-o manieră eficientă de către autoritatea contractantă.

S Municipalitatea poate asigura prestarea acestui serviciu în mod direct, ca urmare a realizării de investiții adecvate.

 • 8 Argumente care stau la baza deciziei de concesionare a serviciului de salubrizare

În completarea concluziilor extrase din analiza riscurilor, analiza economic-financiară și analiza SWOT, prezentate în secțiunile anterioare, pentru claritate enunțăm în cele de urmează o serie de argumente care fundamentează decizia Municipalității de a concesiona componentele serviciului public de salubrizare:

S În conformitate cu prevederile legale în vigoare Municipalitatea trebuie să organizeze o procedură de achiziție competitivă pentru a selecta operatorul economic care va gestiona serviciul de salubrizare la nivel local. Astfel, autoritatea contractantă va putea selectare un concesionar care să ofere raportul optim între prețul (mic) prestației și calitatea (ridicată) a serviciilor, în virtutea principiului “value for money”.

S Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespunda normelor naționale și ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiții adecvate în dotări performante corespunzătoare și cu asigurarea de personal suficient și adecvat pregătit din punct de vedere profesional.

S Valoarea investițiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la standardele cerute de către legislația în vigoare a acestor servicii este foarte mare, iar Municipiul Tg Mureș nu deține sursele financiare necesare pentru realizarea acestei investiții. Mai mult, experiența anterioară a autorității contractante în implementarea unui contract de concesiune a serviciului de salubrizare demonstrează că acest format funcționează, putând fi îmbunătățit.

S Parcul tehnologic pe care va trebui să îl folosească operatorul economic pentru prestarea serviciului de salubrizare, ca cerință minimă a Municipalității va duce la reducerea amprentei de carbon pe toată durata de presatare a serviciului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să facă dovada deținerii de mașini și utilaje performante, cu care se vor putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată. Parcul tehnologic va respecta în totalitate normele de autorizare ale ANRSC. De asemenea, Caietul de sarcini va stipula obligativitatea folosirii întregului parc de mașini și utilaje ofertat, exclusiv pentru nevoile de salubrizare ale municipiului.

^ Criteriile de selecție vor favoriza ofertanții care dețin certificarea sistemului de management al calității conform ISO 9001, conform ISO 14001, ceea ce se va traduce printr-o garanție a calității serviciilor oferite și a protejării mediului.

^ Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de o îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației.

^ Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

^ Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

^ Tarifele aprobate vor conduce la atingerea următoarelor obiective:

 • a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Municipalitate prin regulamentul serviciului și prin contractele de delegare a gestiunii;

 • b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante.

 • c) asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

Cu excepția transferului riscului de operare către concesionar care rezultă din analiza de mai sus, evidențiem în cele ce urmează o serie de a motive economico-financiare și de mediu care fundamentează decizia municipalității de a delega acest serviciu către un operator economic:

 • a) Degrevarea Municipiului Tg Mureș de necesitatea unui capital de investiție necesar pentru dotarea operațională necesară pentru prestarea acestui serviciu, precum și de efortul de organizare presupus de acesta. Prestarea serviciului public de salubrizare implică dezvoltarea unei infrastructuri complexe și extinse, care necesită angajarea de personal specializat și nespecializat.

 • b) Parametrii de performanță a prestării serviciului de salubrizare de către concesionar vor putea fi clar stabiliți în cadrul contractului și apoi măsurați prin intermediul rapoartelor de activitate periodice. Municipiul Tg Mureș va obține astfel cel mai bun raport calitate - preț pentru serviciul public de salubrizare.

 • c) Municipalitatea va putea percepe penalități de întârzieri sau pentru serviciile prestate necorespunzător, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune.

 • d) Asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii publice de calitate și implicit creșterea calității vieții acestora.

 • e) Riscul de exploatare fiind transferat la concesionar, acesta va fi nevoit să dezvolte instrumente de management și bună guvernanță pentru a se asigura că implementarea contractului de concesiune este profitabilă.

 • f) Delegarea serviciului public de salubrizare este o practică curentă a municipalităților, fiind un model de afaceri demonstrat ca fiind profitabil deoarece concesionarul va își va construi un plan de afaceri pentru implementarea contractului de concesiune pe care se va asigura ulterior că îl implementează în condiții optime, pentru a obține venitul previzionat.

 • g) Atât în cadrul documentației de atribuire dar și în cadrul contractului de concesiune, Municipalitatea va putea impune indicatori de performanță pentru a se asigura că obține cea mai mare valoare pentru suma cheltuită (conform principiului “value for money”).

 • 9 Recomandări privind delegarea de gestiune a serviciului

Din analiza prezentată anterior, modul recomandat pentru gestionarea unor componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Tg Mureș este gestiunea delegată prin concesiune.

Conform Legii nr.51/2006, modificată și completată, gestiunea indirectă sau delegată “este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de la nivelul autorităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și delegarea sistemelor de utilități publice aferente serviciilor, respectiv dreptul și obligația de administrare și exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.”

În cazul gestiunii delegate, după întocmirea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii unor componente ale serviciilor de salubrizare, se vor parcurg următorii pasi:

^ Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale a unei hotărâri privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii unor componente ale serviciului de salubrizare;

^ Întocmirea și aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localității întocmit în conformitate cu dispozițiile Ordinului ANRSC nr.82/2015 pentru aprobarea regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

^ Întocmirea și aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a localității întocmit în conformitate cu dispozițiile Ordinului ANRSC nr.111/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

^ Organizarea procedurii de concesionare, atribuirea și semnarea contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tg Mureș, împreună cu anexele acestuia

Conform Legii nr. 101/2006, operatorii serviciului de salubrizare care participă la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie să facă dovada competențelor tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului și a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care să garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi și calitativi prevăzuți în regulamentul serviciului de salubrizare pentru toate tipurile de activități contractate.

Operatorii își pot desfășura activitatea numai pe baza licenței emise de A.N.R.S.C., prestarea activităților specifice serviciului de salubrizare fără licență sau cu licență expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă.

 • 9.1 Accesibilitatea delegării

Delegarea propusă presupune, pe lângă preluarea opțională a unor mijloace fixe existente și aflate într-o anumită fază a ciclului de viață de funcționare/depreciere, și efectuarea unor investiții noi din surplusurile/excedentele de bani rezultate din exploatare.

Este în sarcina operatorului să suporte pe termen lung (8 ani) buna desfășurare a contractului din punct de vedere al reînoirii mijloacelor fixe.

În cazul delegării, s-a pornit de la premisa că Municipiul Tg Mureș va achita serviciile privind salubrizarea. Tarifele aprobate trebuie să conducă la atigerea următoarelor obiective:

 • a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la niveluri de calitate și indicatori de performanță stabiliți de Consiliul local al Municipiului Tg Mureș prin reglementarea serviciului și prin contractul de delegare a gestiunii.

 • b) asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare a localității și exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Tg Mureș, afectate serviciului, precum și asigurarea protecției mediului.

La elaborarea caietului de sarcini și a contractului de delegare, Municipiul Tg Mureș va impune, ca și cerință obligatorie consultarea sa și avizul final în cazul în care operatorul dorește să aducă modificări majore ale nivelului tarifelor practicate pentru serviciile de salubrizare delegate.

 • 9.2 Motive de ordin economico-financiar, social și de mediu

Argumentele de ordin economico-financiar care stau la baza delegării prin concesiune a unor componente ale serviciului de salubrizare constau în:

^ Primăria Municipiului Tg Mureș nu dispune de baza materială necesară pentru desfășurarea activităților de salubrizare (utilaje, echipamente, mijloace de transport, ateliere de întreținere și reparații, stație de carburanți și personal calificat);

^ Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

^ Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale. Modificarea tarifului se va face în situații de schimbare semnificativă a echilibrului contractului și va fi supusă aprobării Consiliului Local.

Argumentele de mediu care stau la baza delegării prin concesiune a serviciului de salubrizare constau în:

^ Dotarea cu utilaje noi și performante impusă de criteriile de selecție a ofertelor va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a orașului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va trebui să facă dovada deținerii unui număr suficient de mașini și utilaje performante, cu care va putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată.

^ Asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespundă normelor naționale și ale UE referitoare la mediu, este posibilă numai cu investiții adecvate în dotări performante corespunzătoare și cu asigurarea de personal suficient și adecvat pregătit din punct de vedere profesional. Îmbunătățirea calității factorilor de mediu prin utilizarea unei infrastructuri noi si prietenoase cu mediul. Datorită măsurilor de protecție a atmosferei (tipuri de autovehicule, tipul de containere și utilizarea de motoare cu catalizator), emisiile surselor de poluanți din zona de impact a activităților trebuie sa se incadreze in valorile limită stipulate în Ordinul MAPM nr. 592/2002.

^ Valoarea investițiilor necesare pentru asigurarea unor dotări adecvate pentru prestarea la standardele cerute de către legislația în vigoare a acestui serviciu este foarte mare. Dotarea cu utilaje noi și performante va duce la scăderea nivelului de poluare a orașului. In plus, operatorii vor trebui sa asigure întreținerea echipamentelor în stare bună de funcționare pe intreaga durata a contractelor, astfel încât să nu existe scurgeri de fluide.

^ Pe parcursul contractului operatorul trebuie să își modernizeze parcul de mașini - utilaje.

^ Pentru a evita sau minimiza orice efecte negative asupra florei și faunei, solului cât și efectele negative ale zgomotului, vibrației și luminii vor fi necesare măsuri de protecție ce ar putea implica tehnici specifice și restricții de folosire a anumitor echipamente.

Argumentele de ordin social care stau la baza delegării prin concesiune a serviciului de salubrizare constau în:

^ Desfășurarea serviciului de salubrizare în condițiile descrise în studiul de oportunitate va contribui la îmbunătățirea semnificativă a aspectului urbanistic și peisagistic precum și la diminuarea sau chiar eliminarea pericolelor potențiale privind sănătatea oamenilor. În plus, prin implementarea tuturor obiectivelor sistemului de salubrizare vor fi create noi locuri de muncă pentru populația din zonă.

^ Operatorul de servicii este încurajat să angajeze personal calificat și necalificat existent pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de șomeri și implicit, la o creștere a puterii de cumpărare în rândul populației municipiului.

^ Primăria Municipiului Tg Mureș va monitoriza modul de constituire al tarifelor și modificările acestora prin aprobarea lor.

^ Operatorul va avea obligația efectuării serviciilor de salubritate la un nivel superior calitativ și cantitativ, fără a fi afectați factorii de mediu.

^ Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de o îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației.

S În perioada operațională, impactul asupra mediului social și economic va fi semnificativ pozitiv datorită creării de noi locuri de muncă,

S Creșterea nivelului de trai și a calității vieții.

S În special problemele de igienă publică, sociale și economice vor fi ameliorate semnificativ printr-un sistem centralizat de gestionare a serviciilor in municipiului Tg Mureș, împreună cu Garda de Mediu și Agenția de Protecția Mediului se vor putea monitoriza sistemul centralizat de gestionare a serviciilor de salubrizare și aplicarea legislatiei în vigoare:

o Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

o Legea 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare componenta deszăpezire a localităților nr. 101/2006

o Legea pentru protecția mediului 137/1995 republicată, cu completările și modificările ulterioare

o Ordinul nr. 125/1996 Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecția Mediului pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurător.

 • 9.3 Durata delegării

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investitiilor, fără a depăși 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită decât în următoarele condiții:

S pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani;

S în cazul în care operatorul, la cererea autorității administrației publice locale și pentru buna executare a serviciului de salubrizare, a realizat investiții care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului inițial decât printr-o creștere excesivă a tarifelor și taxelor.

Prelungirea se va face cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local.

Asa cum se poate observa din analiza economic-financiară, pentru orizonturi de timp de 8 sau 10 ani, prestarea serviciior devine performanta pentru operator generand rezultate peste pragurile de referinta ale teoriei decizionale. Astfel, un randament de 5,1%, care ar fi peste rata de scont de 5% este teoretic un indicator care denota performanta. Insa un investitor sau operator poate opta sau nu sa se implice in aceasta activitate sau in alta cu randament superior.

Se observa ca prestarea serviciului pe un orizont de 8 ani, ofera un randament (RIR) de 12,5%, care poate fi considerat atractiv.

Se observa ca pe masura ce orizontul de prestare creste, activitatea devine mai performanta, fiind si logic si intuitiv acest lucru, datorita utilizarii pe o perioada mai lunga a activelor imobilizate in care s-a investiti. Astfel, la o perioada de 10 ani, RIR devine 15,14%. Aceste niveluri sunt deosebit de atractive pentru orice operator si pentru orice ramura industriala.

Tinand cont de prevederile legale care specifica faptul ca trebuie identificata acea perioada care in mod rezonabil este necesara pentru a obtine un venit minim care sa permită recuperarea costurilor de investiție efectuate, a costurilor in legatura cu exploatarea serviciilor si a unui profit rezonabil, consideram ca perioada care corespunde acestor deziderate este perioada de 8 ani.

Pentru orizonturi mai mari de 8 ani poate fi considerat ca nivelul profitului este mai mare decat „rezonabil” aceasta putand fi asimilat unei lipsa de eficienta din perspectiva consumatorilor sau a beneficiarilor directi ai serviciilor prestate.

Concluzia analizei economico-financiare: Durata optimă din punct de vedere, operațional, economic și financiar este de 8 ani.

Durata de 8 ani a contractului de delegare s-a stabilit astfel încât să se evite restricționarea artificială a accesului la competiție, să se asigure un nivel de profit ca urmare a exploatării într-o perioada dată, să se asigure un nivel rezonabil al prețurilor pentru prestațiile care vor fi efectuate pe durata contractului a altor costuri ce urmează a fi suportate, respectându-se îndrumările Consiliului Concurenței vis-a-vis de o durată contractuală prea lungă care ar putea crea premisele instaurării monopolului.

Operatorii economici trebuie să posede capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și experiența managerială, bonitatea și capacitatea finaciară necesare prestării serviciului încredințat.

Durata va fi stipulată în cadrul Contractului de delegare și reprezintă perioada în care Municipiul Tg Mureș va delega gestiunea unor componente așe serviciului de salubrizare, componente ce fac obiectul studiului de oportunitate.

 • 9.4 Redevența

Reținînd dispozițiile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, reglementate prin O.U.G. nr. 58/2016, acestea vin să clarifice faptul că un astfel de contract poate fi contract de concesiune de servicii sau contract de achiziție publică. Prin urmare, în vederea atribuirii unui contract de delegare a gestiunii având ca obiect serviciile de utilități publice, autoritatea contractantă avea obligația în primul rând de a stabili tipul contractului prin analiza tuturor elementelor pe care le implică delegarea gestiunii serviciilor în cauză.

Contractul de achiziție publică este contractul, asimilat, potrivit legii actului administrativ, care include și categoria contractului sectorial, cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul ori mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

Contractul de concesiune de servicii este contractul care are aceleași caracteristici ca și contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani prestabilite.

Distincția dintre contractul de concesiune și contractul de achiziție publică se realizează în funcție de distribuția riscurilor, după cum urmează:

 • a) contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primește dreptul de a exploata serviciile, preluând astfel și cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achiziție publică de servicii”.

 • b) contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primește dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate, preluând astfel și cea mai mare parte din riscurile aferente realizării și exploatării lucrărilor respective, este considerat a fi contract de concesiune de lucrări publice, în caz contrar fiind considerat contract de achiziție publică de lucrări;

Totodată, esența contractului de concesiune este reprezentată de faptul că cea mai mare parte a riscurilor este suportată de către concesionar.

Prin urmare, avand in vedere informațiile coroborate cu prevederile Legii Nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii care definesc contractul de concesiune de servicii, apreciem că în acest caz contractul în discuție este un contract de concesiune de servicii, situație în care obligativitatea stabilirii unei redevențe se justifică.

Pentru fiecare An Contractual, nivelul redevenței va fi de 200.000 lei și se indexează anual cu indicele de inflație.

Nivelul redevenței va fi modificat ori de câte ori, pe durata derulării prezentului Contract, vor fi realizate investiții, din fondurile Delegatarului, în sistemul de salubrizare al Municipiului Tg Mureș. Valoarea modificărilor va fi calculată astfel încât să acopere valoarea amortizării investițiilor respective.

Redevența devine exigibilă de la Data de Începere a Contractului și va fi plătită în tranșe trimestriale egale în contul notificat de Delegatar, pana la data de 15 ale primei luni următoare trimestrului pentru care trebuie efectuată plata (de exemplu plata redevenței pentru primul trimestru va fi efectuată înainte de data de 15 a celei de-a patra luni calculate de la Data de Începere a Contractului și așa mai departe).

În cazul în care Delegatul nu efectuează plata redevenței datorată Delegatarului în termenul prevăzut anterior, Delegatul va plăti penalități de întârziere în conformitate cu prevederile Codului fiscal referitor la creanțele bugetare.

Neplata redevenței de către Delegat în termen de 30 (treizeci) de Zile de la data scadenței, conferă Delegatarului dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept fără a fi nevoie de nicio altă formalitate sau de intervenția unei instanțe judecătorești. Delegatul va rămâne obligat si după rezilierea Contractului la plata Redevenței datorate până la Data Încetării Contractului, precum si la plata penalităților de întârziere.

Nu sunt acceptate plăți parțiale. În cazul efectuării unei astfel de plăți parțiale, Delegatarul va fi îndreptățit să considere plata ca fiind neefectuată.

Momentul efectuării plății se consideră a fi ziua în care contul Delegatarului este creditat cu suma reprezentând tranșa trimestrială de plată.

Redevența astfel plătită se constituie venit la bugetul local.

 • 10 Concluzii

Studiul de fundamentarea și stabilire a soluției optime de gestiune a unor componente ale Serviciului de salubrizare în Municipiul Tg Mureș a fost efectuat în scopul analizării oportunității deciziei de delegare.

Analizele efectuate în cadrul Studiului au plecat de la datele și informațiile puse la dispoziție de Municipiul Tg Mureș.

Analiza realizată în cadrul acestui studiu a relevat impactul, contextul și implicațiile principalelor riscuri asociate celor 2 scenarii care au făcut obiectul analizei:

 • a) scenariul concesiunii serviciului public;

 • b) scenariul gestiunii directe a serviciului public.

Analiza riscurilor asociate contractului de concesiune relevă că acestea sunt transferate în cea mai mare parte operatorul economic care va trebui să prezinte autorității contractante un plan eficient de măsuri pentru gestionare a lor, astfel încât să asigure o calitate adecvată a serviciului public. Principalele măsuri de asigurare a Autorității Contractante cu privire la modalitatea de prestare a serviciului public precum și la calitatea acestuia vor rezulta în principal din prevederile documentației de achiziție care va fi întocmită în vederea atribuirii contractului de concesiune. Mai mult, Autoritatea Contractantă poate introduce în clauzele contractuale prevederi clare cu privire la prestarea serviciului public de către concesionar. Rezultă astfel că Autoritatea Contractantă are la îndemană o serie de instrumente prin care se poate asigura de buna prestare a serviciului public.

Dreptul de exploatare a rezultatului serviciilor prestate se acordă operatorului care, în același timp, preia majoritatea riscurilor aferente administrării serviciilor. Mai exact, operatorul va prelua riscurile aferente Contractului care sunt formate din:

^ Risurile privind Capacitatea de exercitare a serviciului,

^ Risc asociat protecției mediului,

^ Risc privind Finanțator și finanțare,

^ Risc de Operare,

^ Riscul fluctuației de piață,

^ Risc legal și politica municipalității,

^ Activele proiectului

^ Forța majoră

Municipalitatea preluând astfel o mică parte din riscuri și luând-uși toate măsurile necesare pentru a le diminua:

^ Riscul ca finanțatorul să fie incapabil de plata astfel operatorul devine insolvabil sau efectuarea unor prestații ce necesită o finanțare mai mare decât cea estimată, astfel încât municipalitatea să nu primescă prestațiile solicitate. O corectă și aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în cadrul ofertei depuse de operator, precum și angajamentul municipalității privind plata serviciilor de salubrizare sunt măsuri de diminuare a riscului, ce se poate contrabalansa și prin garantarea de către operator a realizării investitiei (Garanția de bună execuție).

^ Riscul fluctuației de piață - inflația, astfel încât valoarea plăților în timp să fie diminuată de creșterea inflației. Municipalitatea va diminua acest risc prin evitarea ca operatorul să beneficieze de supracompensări sau să beneficieze de plăți duble. Municipalitatea va aplica ajustarea prețurilor în conformitate cu art. 16 al Ordinului ANRSC nr. 109/2007 și art. 19 din Legea 101/2006.

Având imaginea de ansamblu a fiecărui scenariu analizat se poate trage cu ușurință concluzia căsingurul orizont de timp plauzibil pentru delegarea eficientă a unor componente ale serviciilor de salubrizare este de 8 ani. O activitate operațională eficientă pentru agentul economic se va reflecta și în performanțe mai ridicate precum și într-un nivel de costuri operaționale unitare mai redus, însemnând și pentru concesionar costuri mai mici aferente serviciului de salubrizare. O eficiență mai ridicata in operare are influență directăși asupra reducerii riscurilor financiare sau de operare care guvernează contractul.

Raționamentul economico-financiar este susținut de o serie de argumente sociale și de mediu care favorizează încheierea unui contract de concesiune.

Astfel, principalele argumente care fundamentează prestarea serviciului public de salubrizare prin încheierea unui contract de concesiune sunt:

^ Posibilitatea autorității contractante de a presta componente ale serviciului public de salubrizare prin delegare, fără a deține efectiv la data semnării contractului de concesiune a resurselor tehnice, materiale și umane, urmând ca acestea să fie asigurate de concesionar.

^ Asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipalității, afectate serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

^ Modelul de business este profitabil pentru operatorii economici pe termen lung, fapt care va asigura o concurență adecvată, asigurând astfel pentru autoritatea contractă premisele optime care vor garanta selectarea operatorului economic care prezintă cel mai bun raport calitate - preț pentru prestarea serviciului de salubrizare.

^ Asigurarea continuității serviciului de salubrizare la nivelul municipiului (în special a celor sezoniere și punctuale), inclusiv a serviciului de deszăpezire pe timp de iarnă.

^ Generarea de venituri la nivel local prin încasarea redevenței - modelul de business este astfel profitabil pentru ambele părți ale contractului de concesiune.

În concluzie, rezultatele acestui studiu evidențiază că delegarea unor componente ale serviciului public de salubrizare a Municipiului Tg Mureș (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare) prin încheierea unui contract de concesiune pe o perioadă de 8 ani, este fundamentată, justificată și realizabilă, această alternativă fiind cea mai avantajoasă, atât pentru concedent cât și pentru concesionar. Concedentul (Municipiului Tg Mureș) va putea astfel să obțină un raport calitate - preț optim și o degrevare de riscuri asociate acestui serviciu public.

Trebuie avut de asemenea în vedere că analiza financiară a fost necesar a fi realizată doar pentru scenariul de concesiune având în vedere că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru acesta trebuie testată și demonstrată viabilitatea economico - financiară.

În concluzie, în ceea ce privește scenariul concesiunii, rezultă că acesta este profitabil pentru toate părțile implicate doar în situația în care serviciul este delegat pentru o perioadă lungă de timp, așa cum rezultă din analiza prezentată în acest studiu.

Rezultă din analiza realizată în cadrul studiului că o parte semnificativă din riscurile asociate contractului sunt transferate către operatorul economic, fapt care fundamentează încheierea unui contract de concesiune a serviciului de salubrizare. Mai mult, din analiza economico -financiară rezultă fiabilitatea modelului economico - financiar pentru concesionar, existând astfel și premisele necesare pentru a asigura un nivel adecvat de concurență de piață. Beneficiile sociale și de mediu asociate contractului de concesiune sunt enunțate de asemenea în conținutul acestui studiu și contribuie la fundamentarea necesității și a oportunității de încheiere a unui contract de concesionare a serviciului de salubrizare de către Municipalitate.

Din analiza economico - financiară rezultă și parametrii orientativi ai contractului de concesiune precum și perioada fezabilă de concesionare a serviciului: 8 ani.

Rezultă astfel, din analiza realizată în prezentul studiu, în manieră comparativă, faptul că prestarea serviciului public de salubrizare ((măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare) prin delegare, respectiv prin încheierea unui contract de concesiune pentru o perioadă de 8 ani, reprezintă scenariul recomandat, favorabil și cel mai avantajos pentru Municipiul Tg Mureș.

Categoria de risc

Descriere

Alocare (autoritate contractantă/ operator economic)

Impact

Consecințe

Recomandări și strategii de reducere sau eliminare a riscurilor identificate

1. Riscuri referitoare la locație/ amplasament

1. Condiții de amplasament și accesibilitate.

Secțiuni/ porțiuni/ străzi greu accesibile.

Operator economic

Scăzut

Majorarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea contractului. Necesitatea alocării unui număr mai mare de angajați (lucrători stradali) pentru realizarea activităților de salubrizare în timpul util.

Municipalitatea va prezenta în documentația de atribuire a contractului toți parametrii necesari pentru elaborarea ofertei financiare de către operatorii economici interesați (în virtutea respectării principiilor transparenței și a tratamentului egal). Astfel, operatorii economici vor putea estima încă de la momentul elaborării ofertei costurile necesare pentru gestionarea acestui risc.

Municipalitatea își asumă în

același timp angajamentul de a realiza toate demersurile necesare pentru a asigura accesul operatorului economic în toate amplasamentele unde trebuie prestat serviciul de salubrizare.

2. Condiții de amplasament și accesibilitate în parcări.

Secțiuni/ porțiuni/ de parcări greu accesibile.

Operator economic si Autoritatea Contractantă

Mediu

Majorarea costurilor și a timpului necesar pentru realizarea contractului. Necesitatea alocării unui număr mai mare de angajați (lucrători stradali) pentru realizarea activităților de salubrizare în timpul util.

Imposibilitatea atingerii gradului de măturat mecanizat impus.

Municipalitatea va elabora împreună cu operatorul economic un plan de măsuri pe care le va implementa la nivelul sectorului pentru a asigura accesul în parcări pentru prestarea serviciului de salubrizare (cum ar fi spre exemplu parcarea alternativă). Astfel, se va asigura infrastructura necesară pentru prestarea serviciului de salubrizare în condiții optime precum și respectactarea

indicatorului de măturat mecanizat stabilit prin prezenta documentație.

3. Disponibilitatea locației/ locațiilor de unde se face colectarea deșeurilor.

Accesul la anumite puncte de colectare poate fi îngreunat sau restricționat temporar.

Operator economic

Scăzut

Întârzieri în prestarea serviciului de salubrizare care implică costuri suplimentare pentru operatorul economic și diminuarea ratei de profit estimată pentru acest contract.

Punctele de colectare prezentate în anexă sunt funcționale la data elaborării acestui studiu. Punctele de colectare care vor fi înființate de Municipalitatea în perioada de implementare a contractului vor fi proiectate și construite astfel încât să permită realizarea activității în condiții optime.

Municipalitatea va prezenta în documentația de atribuire a contractului toți parametrii necesari pentru elaborarea ofertei financiare de către operatorii economici interesați (în virtutea respectării

principiilor transparenței și a tratamentului egal). Astfel, operatorii economic vor putea estima încă de la momentul elaborării ofertei costurile necesare pentru gestionarea acestui risc.

4. Disponibilitatea locației/ locațiilor pentru depozitarea deșeurilor rezultate din activitățile de salubrizare stradală, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice.

Accesul la punctele de depozitare a deșeurilor poate fi îngreunat sau restricționat temporar.

Operator economic

Scăzut

Depozitarea deșeurilor în alte locații față de cea menționată în documentația de achiziție poate implica costuri suplimentare pentru operatorul economic și implicit diminuarea ratei de profit estimată pentru acest contract. Execuția contractului poate deveni prea oneroasă pentru operatorul economic.

Municipalitatea va prezenta în documentația de atribuire a contractului toți parametrii necesari pentru elaborarea ofertei financiare de către operatorii economici interesați (în virtutea respectării principiilor transparenței și a tratamentului egal). Orice modificare la contract se va realiza prin încheierea unui act adițional și implicit și prin ajustarea prețului contractului acolo unde modificarea operată

are și impact asupra prețului ofertat inițial.

5. Infrastructura disponibilă pentru prestatea serviciului de salubrizare stradală (măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare)

Infastructura existentă pentru colectarea și depozitarea deșeurilor stradale este parțial inadecvată pentru a presta serviciul de salubrizare în condiții de calitate.

Autoritatea

Contractantă

Scăzut

Majorarea costurilor de transport/ de deplasare, pierderi financiare pentru operatorul economic și implicit diminuarea ratei de profit a operatorului economic în ceea ce privește implementarea contractului. Colectarea deșeurilor se face în mod ineficient.

Municipalitatea va prezenta în documentația de atribuire a contractului toți parametrii necesari pentru elaborarea ofertei financiare de către operatorii economici interesați (în virtutea respectării principiilor transparenței și a tratamentului egal). Astfel, operatorii economici vor putea estima încă de la momentul elaborării ofertei costurile necesare pentru gestionarea acestui risc.

6. Infrastructura adiacentă

Structura drumului/ drumurilor de acces către punctele de colectare și/ sau depozitare a deșeurilor nu este adecvată traficului greu.

Operator economic

Scăzut

Majorarea costurilor de transport/ de deplasare, pierderi financiare pentru operatorul economic și implicit diminuarea ratei de profit a acestuia în ceea ce privește implementarea contractului.

Municipalitatea va prezenta în documentația de atribuire a contractului toți parametrii necesari pentru elaborarea ofertei financiare de către operatorii economici interesați (în virtutea respectării principiilor transparenței și a tratamentului egal). Astfel, operatorii economici vor putea estima încă de la momentul elaborării ofertei costurile necesare pentru gestionarea acestui risc.

2. Riscuri de finanțare a contractului

7. Insolvabilitate și risc aferent creditorului extern

Operatorul economic (sau oricare dintre acționarii săi) devine insolvabil sau prestarea

Operator economic

Ridicat

Neîndeplinirea prestațiilor solicitate de către autoritatea contractantă și asumate de operatorul economic prin semnarea contractului, cu pierderi

Operatorul economic va întrebuința toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție pentru obține asigurări suplimentare cu privire la continuarea prestării

serviciilor de salubrizare necesită o finanțare mai mare decât cea estimată inițial.

pentru autoritatea contractantă.

serviciului public de salubrizare. Clauzele contractului vor conține mențiuni clare cu privire la gestionarea acestui risc.

8. Indisponibilitatea finanțării

Operatorul economic nu e capabil să asigure resursele financiare și de capital, necesare pentru implementarea contractului, în timpul alocat.

Operator economic

Ridicat

Suspendarea/ sistarea contractului, cu impact economic și administrativ asupra autorității contractante.

Autoritatea contractantă va întrebuința toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție pentru obține asigurări suplimentare cu privire la continuarea prestării serviciului public de salubrizare. Clauzele contractului vor conține mențiuni clare cu privire la gestionarea acestui risc (spre exemplu penalități).

9. Modificări ale dobânzilor

Ratelor

dobânzilor sunt

supuse

schimbărilor, în

Operator economic

Mediu

Creștere a costurilor de implementare a contractului, pentru operatorul economic.

Având în vedere că acest contract va fi încheiat pe o perioadă lungă de timp, în clauzele contractuale obligatorii

special într-un context de instabilitate economică și politică, fapt care poate afecta implementarea financiara a contractului.

vor fi incluse și clauze cu privire la posibilitatea actualizării prețului contractului, din cauza unor cauze externe care nu pot fi controlate de nici una dintre părțile semnatare.

10. Necesitatea asigurării de finanțare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură, sunt necesare finanțări suplimentare pentru prestarea serviciului de salubrizare în

Operator economic

Mediu

Costurile schimbării trebuie suportat parțial de operatorul economic, reducându-i astfel rata de profit estimată pentru acest contract.

Municipalitatea va prezenta în documentația de atribuire a contractului toți parametrii necesari pentru elaborarea ofertei financiare de către operatorii economici interesați (în virtutea respectării principiilor transparenței și a tratamentului egal). Un ofertant diligent va lua în considerare posibilitatea materializării

condiții optime la nivelul

Sectorului 6.

acestui risc prin includerea în ofertă a unei rezerve financiare.

11. Modificări ale sistemului de taxe și impozite

Pe parcursul implementării contractului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea operatorului economic.

Operator economic

Ridicat

Costurile schimbării trebuie suportate parțial de operatorul economic, reducându-i astfel rata de profit estimată pentru acest contract.

Având în vedere că acest contract va fi încheiat pe o perioadă lungă de timp, în clauzele contractuale obligatorii vor fi incluse și clauze cu privire la posibilitatea actualizării prețului contractului, din cauza unor cauze externe care nu pot fi controlate de nici una dintre părțile semnatare.

12. Majorarea salariului minim pe economie sau a contribuțiilor aferente angajaților.

Pa parcursul implementării contractului, crește valoarea salariului minim pe economie sau procentul contribuțiilor

Operator economic

Ridicat

Costurile suplimentare trebuie suportate de operatorul economic, reducându-i astfel rata de profit estimată pentru acest contract.

Având în vedere că acest contract va fi încheiat pe o perioadă lungă de timp, în clauzele contractuale obligatorii vor fi incluse și clauze cu privire la posibilitatea actualizării prețului contractului, din cauza unor cauze externe care nu pot

care trebuie plătite pentru angajați.

fi controlate de nici una dintre părțile semnatare.

3. Riscuri a

ferente cererii și venituri

or estimate (risc de piață)

13. Înrăutățirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea nevoilor locale în ceea ce privește asigurarea serviciului public de salubrizare.

Operator economic

Ridicat

Depășirea costurilor de implementare a contractului și implicit scăderea profitului operatorului economic, fapt care va afecta rentabilitatea generală a contractului pentru acesta, raportat la oferta financiară inițială.

Având în vedere că acest contract va fi încheiat pe o perioadă lungă de timp, în clauzele contractuale obligatorii vor fi incluse și clauze cu privire la posibilitatea actualizării prețului contractului, din cauza unor cauze externe care nu pot fi controlate de nici una dintre părțile semnatare. Actualizarea prețului contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14. Schimbări demografice

O schimbare demografică sau

Operator economic

Scăzut

Depășirea costurilor de implementare a

Având în vedere că acest contract va fi încheiat pe o

semnificative

socio-economică afectează echilibrul financiar și cantitativ care fundamentează necesitatea încheierii contractului.

contractului și implicit scăderea profitului operatorului economic, fapt care va afecta rentabilitatea generală a contractului pentru acesta.

perioadă lungă de timp, în clauzele contractuale obligatorii vor fi incluse și clauze cu privire la posibilitatea actualizării prețului contractului, din cauza unor factori externi care nu pot fi controlate de nici una dintre părțile semnatare. Actualizarea prețului contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

15. Costuri de abordabilitate/ accesibilitate

Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile la nivel local și/ sau național.

Operator economic

Scăzut

Depășirea costurilor de implementare a contractului și implicit scăderea profitului operatorului economic, fapt care va afecta rentabilitatea generală a contractului pentru acesta.

În elaborarea ofertei operatorul economic va avea în vedere previziunile Comisiei Naționale de Prognoză în ceea ce privește evoluția acestui indicator. Astfel, operatorul economic va putea estima impactul acestui risc asupra procesului de implementare a contractului și va putea elabora

oferta în baza acestor informații.

16. Schimbări majore ale inflației (1)

Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată pe termen scurt și mediu.

Operator economic

Scăzut

Depășirea costurilor de implementare a contractului și implicit scăderea profitului operatorului economic, fapt care va afecta rentabilitatea generală a contractului pentru acesta.

Având în vedere că acest contract va fi încheiat pe o perioadă lungă de timp, în clauzele contractuale obligatorii vor fi incluse și clauze cu privire la posibilitatea actualizării prețului contractului, din cauza unor cauze externe care nu pot fi controlate de nici una dintre părțile semnatare. Actualizarea prețului contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

17. Schimbări majore ale inflației (2)

Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație.

Operator economic

Scăzut

Scăderea, în termeni reali, a veniturilor generate de contractul pentru ambele părți.

Având în vedere că acest contract va fi încheiat pe o perioadă lungă de timp, în clauzele contractuale obligatorii vor fi incluse și clauze cu privire la posibilitatea actualizării

prețului contractului, din cauza unor cauze externe care nu pot fi controlate de nici una dintre părțile semnatare. Actualizarea prețului contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

18. Publicitate adversă (negativă)

Publicitatea adversă (negativă) generează schimbări în atitudinea publică.

Operator economic

Ridicat

Creșterea numărului de sesizări din partea locuitorilor/agenților economici în ceea ce privește calitatea scăzută a serviciilor de salubrizare prestate de operatorul economic.

Creșterea efortului depus pentru combaterea acțiunilor de publicitate adversă care influențează opinia publică.

Operatorul economic va implementa măsuri specifice pentru a asigura calitatea serviciilor prestate, în conformitate cu oferta depusă în cadrul procedurii de achiziție.

4. Riscuri cu privire la execuția contractului

19. Modificări semnificative ale contractului

În perioada de implementare a contractului sunt necesare modificări din cauze externe.

Autoritatea contractantă și operatorul economic

Ridicat

Operatorul economic poate fi afectat în mod negativ de aceste schimbări, prin majorarea costurilor necesare pentru implementarea contractului, acesta devenind astfel neprofitabil.

Acest risc poate afecta ambele părți ale contractului, fiind un risc extern contractului.

Modificările contractului vor fi agreate de ambele părți.

20. Revizuirea prețului contractului nu include și majorările salariale dispuse prin acte normative.

Situațiile de actualizare a prețului contractului trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

Operator economic

Ridicat

Modificarea tratamentului fiscal sau a taxelor plătite de operatorul economic nu poate fi inclusă în formulare de actualizare a prețului contractului, aceasta situație fiind necesar a fi prevăzută în mod expres de clauzele de modificare.

Clauzele contractuale obligatorii fac parte din documentația de atribuire a contractului și vor fi puse la dispoziția tuturor operatorilor economici interesați de participarea la procedura de atribuire a contractului. Până la data depunerii ofertei operatorii economici vor putea formula observații la contract iar

autoritatea contractantă va putea ajusta clauzele contractuale. Modelul de contract va include actualizarea prețului contractului având în vedere că prestarea serviciilor se va face pe o perioada lungă de timp. Alte modificări ale prețului contractului vor fi incluse în mod expres în contract.

21. Apariția de situații de forță majoră care afectează buna implementare a contractului

În perioada de implementarea a contractului pot interveni situații de forță majoră, din cauza naturale: ninsori abundente, ploi torențiale etc.

Autoritatea contractantă și operatorul economic

Ridicat

Operatorul economic poate fi afectat în mod negativ de apariția situațiilor de forță majoră, fiind responsabil pentru luarea de măsuri în vederea asigurării continuității serviciului de salubrizare. Rezultă astfel o majorare a

În cadrul ofertei operatorul economic va trebui să propună un plan de acțiune pentru gestiunea eficientă a acestui risc, în perioada de implementare a contractului. Astfel, la elaborarea ofertei va avea în vedere și costurile asociate unor astfel de situații.

costurilor necesare pentru implementarea contractului, acesta devenind astfel neprofitabil.

5. Riscuri legislative/ politice

22. Schimbări legislative/ de politică

Modificările legislative pot afecta în mod negativ buna implementare a contractului, fără ca una din cele 2 părți să poate implementa acțiuni pentru remedierea acestei situații.

Autoritatea contractantă și operatorul economic

Scăzut

Creșterea costurilor operaționale ale operatorului economic și/ sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

Schimbările legislative care pot afecta contractul vor fi analizate și integrate apoi în contract prin încheierea de acte adiționale, în funcție de necesități.

23. Retragerea sprijinului complementar

Autoritatea contractantă își retrage sprijinul

Operator economic

Scăzut

Diminuarea veniturilor.

Întârzierile în semnarea contractului poate afecta

Semnarea contractului implică angajamentul ambelor pentru implementarea acestuia în

complementar, proiectul fiind afectat în mod negativ.

continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii din Municipalitatea care se bucură de acest drept.

condițiile agreate, ca urmare a acceptării ofertei. Orice modificare a contractului va fi agreată de comun acord de ambele părți.

24. Proces decizional defectuos

Implementarea contractului ar putea întâmpina o puternică opoziție a factorilor interesați de la nivelul municipalității.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii din Municipalitatea care se bucură de acest drept.

Operatorul economic va obține toate avizele și acordurile necesare la nivelul instituției, pentru documentația de atribuire respectiv pentru organizarea procedurii de achiziție. Astfel, autoritatea contractantă va gestiona la nivel intern acest risc, în etapa de pregătire a documentației de achiziție.

25. Riscul valorii reziduale

Riscul că

activele aferente contractului (necesare

pentru prestarea

Operator economic

Ridicat

Creșterea costurilor de întreținere/ înlocuire a activelor utilizate de operatorul economic pentru prestarea

Operatorul economic va răspunde pentru activele utilizate în perioada de implementare a contractului, în conformitate cu prevederile

serviciului public de salubrizare), la finalizarea contractului, nu vor putea fi predate în condițiile prevăzute de contract.

serviciului.

legale ale acestuia.

6. Riscuri aferente etapei d

e pregătire/ atribuire a contractului

26. Riscuri de pregătire a documentației de achiziție/concesiune.

Documentația de atribuire a contractului (inclusiv etapa pregătitoare) nu îndeplinește cerințele legale în vigoare.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii din Municipalitatea care se bucură de acest drept.

Autoritatea contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice / concesiune acolo unde va fi necesar.

27. Opoziție publică/ internă față de externalizarea serviciului

Sprijinul scăzut al comunității locale sau a

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea

Autoritatea contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile

public

angajaților municipalității poate cauza o atitudine adversă a factorilor interesați care ar putea întârzia finalizarea procedurii de achiziție și atribuirea contractului.

serviciului de salubrizare către toți locuitorii din Municipalitatea care se bucură de acest drept.

legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice / concesiune acolo unde va fi necesar. Orice opoziție din partea factorilor de interes interni sau externi municipalității va fi analizată și gestionată înainte de lansarea procedurii de achiziție pentru a se evita astfel întârzierile nejustificate și/ sau necesare pentru gestionarea acestor opoziții.

28. Pregătirea necorespunzătoare a documentației de atribuire

Lipsa de experiență a autorității contractante în pregătirea documentației de achiziție

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii din Municipalitatea care se bucură de acest drept.

Autoritatea contractantă va elabora documentația în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va apela la ajutorul specializat al consultanților în domeniul achizițiilor publice / concesiune

poate cauza întârzieri în

semnarea

contractului.

acolo unde va fi necesar.

29. Semnarea contractului.

Lipsa de experiență cu privire la pregătirea și atribuirea contractului provoacă întârzieri în semnarea acestuia.

Autoritatea contractantă

Scăzut

Întârzierile în semnarea contractului pot afecta continuitatea în prestarea serviciului de salubrizare către toți locuitorii din Municipalitatea care se bucură de acest drept. Întârzierile pot fi provocate de fie de către operatorul economic declarat câștigător care întârzie să realizeze demersurile administrative pentru semnarea contractului (cum ar fi spre exemplu constituirea garanției de

Autoritatea contractantă a mai implementat astfel de contracte și are experiență realizarea demersurilor necesare pentru semnarea acestuia. Fiind vorba de un serviciu public, Municipalitatea prin biroul de specialitate va monitoriza procesul de derulare a procedurii de achiziție / concesiune și de semnare a contractului, astfel încât să se asigure continuitatea în prestarea serviciului către cetățeni.

bună execuție) sau ca urmare a unor schimbări care au loc la nivelul autorității contractante.

7. Riscuri de operare și întreținere

30. Schimbarea cerințelor autorității contractante în afara limitelor agreate prin contract.

Autoritatea contractantă schimbă cerințele după semnarea contractului.

Operator economic

Scăzut

Modificarea cerințelor poate avea impact negativ asupra operatorului economic, acest fiind nevoit să suporte în parte costuri mai mari, proiectul devenind astfel neprofitabil.

Schimbarea cerințelor menționate inițial în documentația de achiziție / concesiune poate fi realizată doar în limitele prevederilor contractului, asumate de ambele părți. Limitele de revizuire a contractului vor fi formulate în mod clar încă de la momentul elaborării respectiv publicării documentației de achiziție / concesiune.

31. Resursele de intrare/ input nu sunt suficiente pentru a asigura buna execuție a contractului.

Resursele necesare pentru gestiunea serviciului de

Operator economic

Scăzut

Analiza economico-financiară și de oportunitate realizată de operatorul economic în

Municipalitatea va prezenta în documentația de atribuire a contractului toți parametrii necesari pentru elaborarea

salubrizare costă mai mult decât valoarea estimată inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente.

baza informațiilor furnizate de autoritatea contractantă nu este corectă, fapt care generează costuri suplimentare pentru prestator, în perioada de implementare a contractului. Operatorul economic poate înregistra pierderi, contractul devenind astfel neprofitabil.

ofertei financiare de către operatorii economici interesați (în virtutea respectării principiilor transparenței și a tratamentului egal). Astfel, operatorul economic va putea estima încă de la momentul elaborării ofertei costurile necesare pentru gestionarea acestui risc.

32. Parcul de utilaje utilizat de operatorul economic este depășit din punct de vedere tehnic și moral.

Utilajele folosite de operatorul economic pentru prestarea serviciului public de salubrizare nu sunt adecvate prin

Operator economic

Scăzut

Venitul operatorului economic scade sub valorile estimate inițial în propunerea financiară care va fi anexa la contract. Operatorul economic poate înregistra pierderi.

Municipalitatea va prezenta în documentația de atribuire a contractului toți parametrii necesari pentru elaborarea ofertei financiare de către operatorii economici interesați (în virtutea respectării principiilor transparenței și a

punct de vedere tehnic pentru a asigura prestarea acestui serviciu în condiții de calitate optime și implică costuri de întreținere mari.

Autoritatea contractantă nu primește serviciile achiziționate la calitatea așteptată.

tratamentului egal).

Planul investițional va fi prezentat clar în documentația de achiziție iar obligațiile în ceea ce privește asigurarea parcului tehnic vor fi stipulate în mod distinct. Mai mult, documentația va conține lista minimă de utilaje necesar a fi asigurate pentru prestarea serviciilor de salubrizare.

Operatorul economic își poate dimensiona oferta în funcție de capacitatea operațională deținută, cu respectarea cerințelor minime din documentația de achiziție.

Astfel, operatorul economic va putea estima încă de la momentul elaborării ofertei costurile necesare pentru

gestionarea acestui risc.

33. Risc de disponibilitate

Serviciile de salubrizare care fac obiectul contractului nu sunt prestate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract. Țintele de performanță solicitate nu sunt îndeplinite.

Autoritatea contractantă

Mediu

Întârzieri importante în prestarea serviciului public de salubrizare care în mod implicit afectează calitatea vieții cetățenilor.

Ca măsură de diminuare a impactului acestui risc asupra contractului, Municipalitatea va impune în documentația de atribuire a contractului o serie de indicatori de performanță care trebuie să fie îndepliniți de operatorul economic pe toata perioada de implementare. Autoritatea contractantă va prevede penalități pentru neîndeplinirea țintelor.

34. Capacitate de management

Operatorul economic nu își poate îndeplini obligațiile conform

Operator economic

Mediu

Serviciul public de salubrizare nu este prestat la timp și la calitatea asumată în cadrul ofertei și a

Ca măsură de diminuare a impactului acestui risc asupra contractului, Municipalitatea va impune în documentația de atribuire a contractului o serie

contractului semnat de părți.

contractului.

de indicatori de performanță care trebuie să fie îndepliniți de operatorul economic pe toata perioada de implementare. Autoritatea contractantă va prevede penalități pentru neîndeplinirea țintelor.

35. Risc de depășire a costurilor

Costurile de operare sunt mai mari decât cele previzionate în cadrul ofertei.

Operator economic

Ridicat

Costuri și timp suplimentar necesare pentru buna implementare a contractului, profit diminuat a operatorului economic.

Acest risc va fi asumat în totalitate de operatorul economic prin depunerea ofertei în cadrul procedurii de achiziție / concesiune. În funcție de sursa costurilor suplimentare, părțile contractante vor analiza posibilitatea actualizării prețului contractului.

36. Apariția condițiilor neprevăzute în perioada de execuție a contractului

Generarea de costuri suplimentare necesare pentru

Operator economic

Ridicat

Creșteri de costuri operaționale pentru operatorul economic și servicii prestate la o

Acest risc va fi asumat în totalitate de operatorul economic prin depunerea ofertei în cadrul procedurii de

gestionarea situațiilor neprevăzute și reducerea impactului asupra contractului. Un exemplu în acest sens ar fi costuri suplimentare pentru întreținerea echipamentelor/ utilajelor depășite din punct de vedere tehnic.

calitate scăzută.

achiziție / concesiune. În funcție de sursa costurilor suplimentare, părțile contractante vor analiza posibilitatea actualizării prețului contractului, având în vedere prevederile contractuale adresate de părți.

37. Întreținere și reparații

Costul de întreținere a activelor în

Operator economic

Ridicat

Creșterea costurilor de întreținere a activelor poate avea efecte

Acest risc va fi asumat în totalitate de operatorul economic prin depunerea

perioada de implementare a contractului poate și mai mare decât cele previzionate la momentul elaborării ofertei financiare.

negative asupra contractului, acesta putând deveni neprofitabil.

ofertei în cadrul procedurii de achiziție. În funcție de sursa costurilor suplimentare, părțile contractante vor analiza posibilitatea actualizării prețului contractului.

38. Lipsa

angajamentului părților

Lipsa de experiență în prestarea serviciilor publice de salubrizare poate afecta buna implementare a contractului.

Operator economic

Ridicat

Întârzieri în prestarea serviciului de salubrizare cu impact semnificativ asupra calității vieții cetățenilor.

Acest risc va fi asumat în totalitate de operatorul economic prin depunerea ofertei în cadrul procedurii de achiziție. În funcție de sursa costurilor suplimentare, părțile contractante vor analiza posibilitatea actualizării prețului contractului.

39. Riscuri de asigurare

Riscurile

asigurabile pot

Operator economic

Ridicat

Întârzieri în prestarea serviciului public de

Acest risc va fi asumat în totalitate de operatorul

deveni neasigurabile pe durata de implementare a contractului cauzând astfel creșterea ratelor la care se calculează primele de asigurare.

salubrizare și creșterea costurilor asociate bunei implementări a contractului.

economic prin depunerea ofertei în cadrul procedurii de achiziție / concesiune. În funcție de sursa costurilor suplimentare, părțile contractante vor analiza posibilitatea actualizării prețului contractului.


Tîrgu Mureș, Str. Kos Karoly nr.1/B, tel. 0365/807872, fax 0365/807873,

Email: adp@tirgumures.ro, pagina web: www.tirgumures.ro

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC


REGULAMENT PENTRU EFECTUAREA UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL TG MUREȘ

CAPITOLUL I

Dispoziții generate

SECTIUNEA I

Domeniul de aplicare

Art. 1.(1) Prevederile prezentului regulament stabilesc cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățle care trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raportul dintre operator și utilizator.

Prezentul regulament se aplică pentru următoarele activități: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. (2) Operatorul serviciului de salubrizare â se va conforma prevederilor prezentului regulament.

SECȚIUNEA a II-a

Accesul la serviciul de salubrizare

Art. 2. (1) Utilizatorii au drept de acces fără discriminare la informațiile publice cu privire la serviciul de salubrizare, cu referire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (2) Operatorul serviciului de salubritate este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului,

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului.

Art. 3. Modul de organizare și funcționare al serviciului de salubrizare, trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) Imbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor și protecția sănătății populației;

 • b) Orientarea spre cetățean și responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) Protecția și conservarea mediului înconjurător, precum și a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor;

 • d) Asigurarea calității și continuității serviciilor;

 • e) Securitatea serviciului;

 • f) Dezvoltarea durabilă;

 • g) Tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea;

 • h) Nediscriminarea și egalitatea de tratament a utilizatorilor de servicii;

 • i) Administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale și a banilor publici.

Art. 4. Termenii și notiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1 autoritatea competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C. ;

 • 4.2 colectare - strângerea, cu sau fără sortare, a deșeurilor în vederea transportării lor;

 • 4.3 colectare selectivă - colectarea deșeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de material, în saci de plastic, recipient, containere compartimentate;

 • 4.4 compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile supuse compostării;

 • 4.5 depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

 • 4.6 gură de scurgere - componenta tehnică-constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice;

 • 4.7 deșeu - orice substanță sau obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa;

 • 4.8 deșeu asimilabil cu deșeul menajer - deșeu provenit din industrie, comerț, sectorul public sau administrative, care prezintă compoziție și proprietăți similare cu deșeul menajer și care este colectat, transportat, prelucrat și depozitat împreună cu acesta;

 • 4.9 deșeu biodegradabil - deșeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe;

 • 4.10 deșeu cu regim special - deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.11 deșeu din construcții și demolări - deșeu rezultat în urma demolării sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deșeu periculos conform prevederilor legale în vigoare;

 • 4.12 deșeu menajer - deșeu provenit din activitați casnice și care face pane din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

 • 4.13 deșeu municipal - deșeu menajer și alt tip de deșeu care, prin natura sau compoziție este similar cu deșeul menajer și care este generat pe raza localității;

 • 4.14 deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.15 deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu: deșeuri de echipamente electrice și electronice - denumite în continuare DEEE -echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

 • 4.16 deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.17 deșeuri periculoase - deșeurile încadrate generic, conform legislației specitice privind regimul deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

 • 4.18 deșeuri solide - componente rezultate din activitățile menajere sau industrial, care nu mai au valoare de întrebuințare sau nu mai fac folosință utilizatorului si care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubritate;

 • 4.19 deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.20 deșeuri voluminoase - constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de coleclare a deșeurilor municipale;

 • 4.21 măturat - activitatea de salubrizare a localităților, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățire a suprafețelor de circulație, de odihnă sau de agrement ale așezărilor urbane ori rurale;

 • 4.22 precolectare - activitatea utilizatorului de strângere și depozitare temporară a deșeurilor municipale sau a deșeurilor solide asimilabile cu deșeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodărești amplasate în spații special amenajate;

 • 4.23 producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deșeuri și/sau care efectuează operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri;

 • 4.24 activitatea de deszăpezire, prevenire și combatere a poleiului constă în curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, prin executarea unor lucrări specifice sezonului de iarnă;

 • 4.25 curățarea zăpezii și gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.26 indicatori de performanță - parametrii ai serviciului de salubrizare , realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri mininie de calitate, urmăriți la nivelul operatorului titular al licentei;

 • 4.27 licență - actul tchnic și juridic emis de A.N.R.S.C. prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.28 sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.29 utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • 4.30 operator - persoană juridieă romană sau străină care are competența și capacitatea recunoscută prin licență de a furniza / presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de utilități publice și care asigură nemijlocit administrarea, exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia;

 • 4.31 deținător - producătorul de deșeuri ori persoana fizică sau juridieă ce are deșeuri în posesie;

SECȚIUNEA a 3-a

Documentația tehnică

Art.5. (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, actualizare, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice.

Art.6. (1) Fiecare operator va avea și va actualiza următoarele documente:

 • a) contractul prin care s-a realizat delegarea gestiunii;

 • b) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aferente serviciului, actualizate eu toate modificările sau completările în conformitate cu legislația în vigoare;

 • c) documentația tehnică a utilajelor, echipamentelor și, după caz, autorizațiile de punere în functiune a acestora;

 • d) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipanient, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • e) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau altor situații excepționale;

 • f) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul angajat;

 • g) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • h) instrucțiuni privind accesul în incinta spațiilor aferente serviciului;

 • i) documentele reteritoare la instuirea, examinarea și autorizarea personalului angajat;

 • j) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru, etc.;

 • k) rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

Art.7. (1) Operatorii care au primit în gestiune componentele serviciului de salubrizare au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 6 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2) La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

CAPITOLUL II

Serviciul de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA l

Activitățile specifice spre a fi desfășurate în baza prezentului regulament sunt stabilite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, fiind gruptate în 3 categorii principale, după cum urmează:

măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • ^ Măturatul manual;

 • ^ Măturatul mecanizat;

 • ^ Curățatul rigolelor;

 • ^ Spălarea carosabilului si al trotuarelor;

 • ^ Stropitul carosabilului;

 • ^ Întreținerea zonelor verzi;

 • ^ Evacuare deșeuri clandestine;

 • ^ Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Tg Mureș.

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • ^ Curățatul manual al zăpezii, gheții și poleiului

 • ^ Pluguitul;

 • ^ Combaterea gheții și poleiului;

 • ^ Curățarea de zăpadă și gheață a canalelor de scurgere de pe căile publice;

 • ^ Încărcat și transportat zăpada si gheața.

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice:

 • ^ Măturatul manual;

 • J Măturatul mecanizat;

 • J Curățatul rigolelor;

 • J Spălarea carosabilului si al trotuarelor;

 • J Stropitul carosabilului;

 • J Întreținerea zonelor verzi;

 • J Evacuare deșeuri clandestine;

J Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Tg Mureș.

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț:

J Curățatul manual al zăpezii, gheții și poleiului

 • J Pluguitul;

 • J Combaterea gheții și poleiului;

 • J Curățarea de zăpadă și gheață a canalelor de scurgere de pe căile publice;

J Încărcat și transportat zăpada si gheața.

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Prezentarea detaliată a activităților aferente Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Municipiului Tg Mureș - componenta măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice Măturatul manual

Art. 8. (1) Măturatul manual se aplica pe carosabil, pe trotuare, în piețe si în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spatiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Măturatul trotuarelor se va efectua cu aspiratoare electrice urbane în zona centrală și protejată a municipiului, pe bulevardele principale și în cazul spațiilor de joacă.

 • (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Colectarea rezidurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (5) Este interzisă depozitarea temporară a rezidurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci dispuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (6) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) măturatul propriu-zis al carosabilului si al trotuarelor cu mături de nuiele sau de plastic,etc; urma măturii trebuie sa fie uniformă si să nu ridice praf;

 • b) precolectarea deșeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle de plastic, resturi vegetale, etc. se efectuează in coșuri de gunoi stradale;

 • c) depozitarea deșeurilor stradale in eurocontainere;

 • d) golirea conținutului coșurilor se va face in saci de plastic sau europubele;

 • e) spălarea periodica a coșurilor pentru hărtii si a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public, cu mențiunea că apa uzată rezultată nu va fi evacuată pe căile publice;

 • f) încărcarea deșeurilor stradale în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat;

 • g) transportul deșeurilor stradale la depozitul autorizat.

Măturatul mecanizat

Art. 9. (1) Măturatul mecanizat se realizează cu mașini specializate, echipate cu perii cilindrice si/sau circulare care vin în contact direct cu suprafața pe care se execută măturatul și sistem de aspirare - colectare a reziduurilor rezultate (pe ambele sensuri pe lățimea de lucru a utilajului).

 • (2) Aceasta activitate se desfășoară in perioada 01 martie - 15 noiembrie, perioada care se poate modifica, in funcție de condițiile meteorologice, pe bază de comandă fermă din partea beneficiarului, cu excepția perioadei ploioase, a celei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (3) Măturatul mecanizat se va efectua cel puțin 2 zile /săptămână pe arterele principale și zilnic în zona centrală și protejată a municipiului Târgu Mureș.

 • (4) La cererea beneficiarului, se va putea suplimenta numărul de zile/ săptămână.

 • (5) Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

 • a) măturatul mecanic efectiv al suprafețelor de salubrizat;

 • b) descărcarea deșeurilor colectate în autogunoiere si transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat.

Curățatul rigolelor

Art. 10. (1) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Curatatul (răzuitul) rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni, avarii la rețele subterane, lucrări de constructii, după deszapezire, etc.

 • (2) Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului, aluviunilor datoratate uor ploi torențiale sau a deșeurilor vegetale pe o porțiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al străzii în zona de autorizare, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • (3) Activitatea de răzuit rigole se execută pe toata durata anului, ori de cate ori este nevoie.

 • (4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operații:

 • a) curățatul rigolelor cu razul sau lopata;

 • b) strângerea noroiului, nisipului, pământului rezultat din răzuire în grămezi depozitate la marginea trotuarului, care vor fi transportate în ziua efectuării răzuirii rigolei cu utilaje adecvate la depozitul autorizat;

 • c) încărcatul grămezilor in europubele;

 • d) golirea europubelelor in autogunoiere si transportul zilnic al deșeurilor la depozitul autorizat;

 • e) depozitarea deșeurilor rezultate in urma acestei activități la depozitul autorizat.

Spălarea carosabilului și al trotuarelor

Art. 11. (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât si pe trotuare, după terminarea operației de măturare si curățare a rigolelor și se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 70C.

 • (2) Operația de spălare constă în dispersarea apei pe carosabil/trotuare, astfel încât să se evite formarea prafului și să se creeze unui climat favorabil de confort și igienă citadină.

 • (3) Încărcarea cisternei cu apă se va face doar de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) încărcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

 • b) spălatul efectiv al suprafeței carosabilului/trotuarelor.

Spălatul cu furtun a carosabilului și a trotuarelor

Art. 12. (1) Operațiunea constă în spălatul suprafeței străzilor, aleilor si trotuarelor cu furtunul racordat la o cisternă si se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară 6

valorii de 50C.

 • (2) Spălatul cu furtun se face cu jet puternic, dupa executarea măturatului. Pentru a se obține o calitate cat mai bună a acestei prestații se pot folosi soluții speciale (cu respectarea normelor pentru protecția muncii si a celor care vizează protecția mediului) și utilaje dotate cu perii.

 • (3) Activitatea se desfășoară pe întreaga suprafață indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

Stropitul carosabilului

Art. 13. (1) Stropitul carosabilului se execută în perioada verii, perioadă ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice reale și se practică pe suprafețe in prealabil salubrizate.

 • (2) Stropitul constă in dispersarea apei pe toată suprafața carosabilului, pentru evitarea formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort si igienă citadină.

Lucrarea se efectuează numai cu utilaje specializate pentru stropit. In timpul operației se va evita stânjenirea circulației pietonale sau stropirea pietonilor, clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări, etc.

 • (3) Activitatea se desfășoară pe întreaga suprafață indicată, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

 • (4) Stropitul străzilor se efectuează atunci cand temperatura depășește 300C.

 • (5) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • b) stropitul efectiv al străzilor.

Întreținerea zonelor verzi

Art. 14. (1) Activitatea de întreținere a curățeniei pe zonele verzi aferente căilor publice se desfășoară în scopul aducerii acestor zone în stare salubră.

 • (2) Activitatea de întreținere a curățeniei pe zonele verzi se va executa și la locațiile prevăzute în Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Tg Mureș, anexa 2.

 • (3) Această activitate presupune:

 • a) întreținerea curățeniei pe zone verzi;

 • b) curățat spații verzi cu grebla;

 • c) toaletat gard viu;

 • d) cosit (cuprinde adunarea ierbii sub formă de grămezi, încărcatul și transportul acesteia);

 • e) colectarea și transportul deșeurilor vegetale de pe zonele verzi rezultate din întreținerea acestora.

 • (4) Curățatul spațiilor verzi cu grebla se face în mod obligatoriu primăvara și toamna, iar în timpul anului la solicitarea beneficiarului, în caz de necesitate, operațiunea constând din parcurgerea suprafețelor înierbate și greblarea acestor suprafețe, adunarea deșeurilor rezultate sub formă de grămezi, încărcatul și transportul acestora la depozitul de deșeuri.

Evacuare deșeuri clandestine

Art. 15. (1) Activitatea de colectare a deșeurilor clandestine va fi efectuată pe bază de comandă la solicitarea beneficiarului în locurile unde au fost identificate deșeuri clandestine, din zona autorizată.

 • (2) Activitatea constă în evacuarea rampelor clandestine formate din deșeuri menajere asimilabile, pământ, moloz, crengi, prin colectarea, încărcarea manuală/mecanizată, transportul si depozitarea acestora la depozitul autorizat.

 • (3) Operatorul serviciului de salubritate stradală are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată să neutralizeze deșeurile de origine animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș

Art.16. (1) Operațiunea de spălare cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș se execută după terminarea operației de măturare si curățare a străzilor respective și se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 70C.

 • (2) Operația constă în dispersarea apei sub-presiune pe balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș, astfel încât să se evite degradarea acestora și să se creeze unui climat favorabil de confort și igienă citadină.

 • (3) Încărcarea cisternei cu apă se va face doar de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

 • a) încărcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

 • b) spălatul efectiv al balizelor de beton, stâlpișorilor, marcajelor termoplast, balustradelor, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș

Prezentarea detaliată a activităților aferente Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Municipiului Tg Mureș - componenta colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

 • (1) Activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare va fi efectuată pe bază de comandă la solicitarea beneficiarului în locurile unde au fost identificate, din zona autorizată.

 • (2) Operatorul serviciului de salubritate are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată să neutralizeze deșeurile de origine animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (3) Cadavrele de animate de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maxim 2 ore de la semnalarea existenței acestora, de către populație, reprezentanți ai agenților economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităților curente de salubrizare întreprinse.

Reguli generale

Art.17. (1) Activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice și de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) Operațiunile de stropire, măturare, spălare și întreținere a căilor publice se vor efectua in intervalul orar 22-06 pe toate arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. Se pot presta activități de stropire, măturare, spălare și întreținere a căilor publice și în afara acestui interval orar, pentru o arie strict definită, funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la zonele respective.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alineatului (2) operațiile de stropire, măturare și spălare nu se realizează în acele zile in care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Măturatul mecanic se va executa cu autovehicule dotate cu perie cilindrică și / sau circulară. Pentru măturatuI trotuarelor se pot utiliza autovehicule care sunt dotate numai cu perii circulare.

 • (5) Arterele de circulație pe care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat precum și frecvența zilnică sau în cursul săptămânii, sunt dispuse de către administrația publică locală, prin serviciul de specialitate.

 • (6) MăturatuI se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau 8

acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (7) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • (8) Mâturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (9) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (10) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, in scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (11) Operațiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatuI zăpezii sau temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (12) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (13) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (14) Deșeurile de tip stradal colectate ca urmare a activităților de salubrizare stradală vor fi transportate direct la depozitul de deșeuri autorizat, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare. (15) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (16) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (17) La executarea operației de stropire se va avea în vedere sa nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare pe lângă care se trece cu utilajul ce realizează operațiunea.

 • (18) Operațiunea do spâlare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare după terminarea operației de măturare și curățarea rigolelor.

 • (19) Spălatul se realizează cu jet de apă cu o presiune de peste 10 bari, fiind interzis spălatuI cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (20) Operațiunea de spâlare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete la o temperatură exterioară de cel puțin 70C.

 • (21) Este interzisă operația de spâlare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13-17 dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 73 de unități.

 • (22) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alineatul anterior și pentru planificarca operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vârf să cunoască valoarea indicelui de confort termic la ora 12.00 și prognoza meteorologică pentru perioada imediat următoare de 2 zile de la Administrația Natională de Meteorologie.

 • (23) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea publică locală a Municipiului Tg Mureș de toate situațiile în care este impiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (24) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare.

 • (25) Lățimea medie pe care se aplica curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

 • (26) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă brută, provenind din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și canalizare al municipiului. În cazul în care din considerente tehnice nu se poate uliliza apă brută, se poate folosi și apa prelevată de la hidranții stradali cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (27) În toate situațiile, alimentarea cu apă brută sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (28) Operatorul serviciului de salubritate stradală are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată să neutralizeze deșeurile de origine animală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (29) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă în mijloace auto special destinale și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

 • (30) Documentele de înregistrare și evidențele necesare sunt cele specifice activității de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populației.

 • (31) Cadavrele de animate de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maxim 2 ore de la semnalarea existenței acestora, de către populație, reprezentanți ai agenților economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităților curente de salubrizare stradală.

 • (32) Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animate trebuie să îndeplinească condițiile Ordinului Președintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010.

 • (33) Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animate de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte, în locuri special amenajate pentru această operație.

 • (34) Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decâit cele stabilite de legislația în vigoare.

 • (35) Operatorul de salubrizare stradală are obligația să țină o evidență clară referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (36) În cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidența cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine caprine, suine sau cabaline.

(37)Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a II-a

Prezentarea detaliată a activităților aferente Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Municipiului Tg Mureș - componenta curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț Curățatul manual al zăpezii, gheții și poleiului

Art.18. (1) Curățatul manual al zăpezii, gheții și poleiului constă în strângerea zăpezii în grămezi, astfel încât să nu se stânjenească circulația auto sau pietonală și să nu fie afectate utilitățile domeniului public.

 • (2) Curățarea manuala a zăpezii se execută pe trotuarele care nu se pretează ca dimensiuni sau acces intervenției mecanizate, la borduri, stațiile mijloacelor de transport în comun aferente străzilor din zona autorizată, guri de scurgere, treceri de pietoni, scări de acces, pasaje, etc. Ulterior zăpada și gheața rezultată în urma curățirii vor fi adunate în grămezi, încărcate și transportate în cel mai scurt timp.

 • (3) Curățarea manuală a gheții și poleiului se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale și strângerea în grămezi, astfel încât să nu se stânjenească circulația auto sau pietonală și să nu fie afectate utilitățile domeniului public.

Pluguitul

Art.19. (1) Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește în general 7-8 cm, sau după caz ca urmare a constatărilor dispecerilor de serviciu, dar nu este recomandată pe străzi cu denivelări mari.

 • (2) Activitatea constă in îndepărtarea zăpezii de pe carosabil cu ajutorul plugurilor montate pe autovehicule.

 • (3) Arterele principale de circulație cuprinse în urgența I vor fi practicabile în termen de 1-2 ore de la începerea intervenției, cele din urgența a II-a în termen de 4-5 ore de la începerea ninsorii.

Combaterea gheții și poleiului

Art.20. (1) Activitatea de combatere a gheții și poleiului se face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum, îndepărtarea sau prevenirea formării gheții, poleiului sau zăpezii de pe suprafețele de circulație si se desfășoară în zona de autorizare, pe străzile prevăzute în anexa 1.

 • (2) Combaterea gheții și poleiului se face astfel:

 • a) cu soluție de clorură de calciu in stare solida/lichidă.

 • b) cu amestec de sare și piatră spartă granulație 3-7 mm; proporție amestec 15-50% sare, se aplică pe suprafețe unde din anumite motive tehnice sau economice nu se poate îndepărta in totalitate stratul de zăpadă sau gheață.

 • c) cu emulsie de clorură de sodiu; (concentrație 22-25%), eficientă până la temperaturi mai mari de -7°C (se poate aplica doar pe îmbrăcăminte etanșă, cu acordul administratorului drumului).

 • d) cu sare (NaCl) amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau orice alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere să nu producă deteriorări sau înfundări ale canalizării stradale; sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcămințile bine etanșeizate, doar cu avizul administratorului drumului public. Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafața carosabilului mai mari de -70C.

 • (3) Prestația se face cu utilaje speciale și se efectuează în special pe pante, poduri, în intersecții, stațiile mijloacelor de transport în comun, piețe, pe artere de circulație situate în apropierea cursurilor de apă ori a lacurilor, pe artere de circulație aglomerate.

 • (4) Materialele antiderapante folosite vor fi conform normativelor in vigoare.

 • (5) La alegerea soluției de deszăpezire se va tine cont de starea carosabilului, natura îmbrăcămintei carosabilului, condițiile meteo din timpul iernii, pentru asigurarea unui grad de aderență optim și o protecție adecvată a carosabilului în conformitate cu specificațiile normativelor în vigoare.

 • (6) Materialele antiderapante vor fi împrăștiate cât mai uniform posibil pe suprafața carosabilului.

 • (7) Operatorul serviciului își va asigura din timp, până cel târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an, stocurile de materiale antiderapante necesare. Stocul minim va asigura necesarul estimat pentru 10 intervenții pe toate străzile și va conține minim 500 tone piatră spartă cu granulația 3-7 mm și minim 500 tone sare.

Curățarea de zăpadă si gheață a canalelor de scurgere de pe căile publice

Art.21. (1) Pentru colectarea apelor meteorice se folosește rețeaua de canalizare care este în exploatarea și întreținerea Companiei AQUASERV S.A. Târgu-Mureș.

 • (2) Operatorul va curăța de zăpadă-gheață canalele de scurgere de pe căile publice, pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

 • (3) Operatorul are obligația să încarce și să transporte cantitatea de zăpadă colectată de pe raza municipiului Târgu Mureș și să o descarce pe rampa special amenajată.

Încărcat și transportat zăpada și gheața

Art.22. (1) Activitatea constă în umplerea manuală/mecanizată a mijloacelor de transport cu zăpada si gheața rezultate din curățarea căilor publice.

 • (2) Încărcatul mecanizat si transportul zăpezii si ghetii se vor face cu vehicule adecvate, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră si pietonală.

 • (3) Depozitarea zăpezii si gheții rezultate in urma curățirii căilor publice se va face pe rampele special amenajate.

 • (4) Pentru zona centrală și protejată a municipiului, operatorul va avea în dotare un utilaj pentru topit zăpada/gheața, care topește zăpada instantaneu, apoi apa rezultată este filtrată și deversată în canalizare. Sistemul mobil de topire zăpada cu arzător diesel înlocuieste camioanele utilizate in mod normal pentru îndepărtarea zăpezii, reduce numărul operatorilor si timpii de operare. Totodată, se evită eventualele cheltuieli cu spațiile de depozitare a zăpezii.

 • (5) Activitatea de topire a zăpezii cu mașina de topit, se realizează în funcție de necesități.

Reguli generale

Art.23. (1) Operatorul care prestează activitățile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț iși va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă. Serviciul de deszăpezire trebuie sa îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Local Tg Mureș, pe baza indicatorilor de performanță din prezentul Regulament, prezentați în anexa nr 3.

 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale in condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va lua următoarele măsuri:

 • a) măsuri pregatitoare;

 • b) măsuri de prevenire a înzăpezirii și de deszăpezire;

 • c) măsuri de prevenire și combatere a poleiului;

 • d) întocmirea anuală a unui program comun cu autoritatea publică locală a Municipiului Tg Mureș, pană la 15 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului.

 • (3) Autoritatea administrației publice locale, prin serviciul de specialitate, împreună cu operatorul va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă:

 • b) organizarca unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea planului operativ;

 • d) elaborarea programului pregătirilor pentru iamă.

 • (4) Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista mijloacelor de comunicare;

 • f) lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă.

 • (5) Activitățile se desfășoară ziua sau noaptea în funcție de necesătăți și are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație și cuprinde următorul ciclu de operații:

 • a) Curățarea manuală a zăpezii și a gheții;

 • b) Curățatul mecanizat, incărcarea mecanizată și transportul zăpezii și gheții

 • c) Pluguitul;

 • d) Combaterea poleiului;

 • e) Curățarea de zăpadă și gheață a gurilor de scurgere.

 • (6) Operatorul care prestează serviciul iși va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și în ceea ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (7) Operatorul va încheia convenții cu Administrația Natională de Meteorologie, valabile cel târziu din data de 1 octombrie a fiecărui an, pentru a cunoa,te zilnic prognoza meteo pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub forma de zăpadă.

 • (8) În funcție de prognoza meteo primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și formării poleiului.

 • (9) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație ale mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de autobuze, căile de acces la instituțiile publice și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (10) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore, se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun. Acțiunea de dcszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul Municipiului.

 • (11) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumurile publice, se vor degaja gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

 • (12) Evidența activității privind combaterea poleiului si deszăpezirii străzilor din municipiu pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (13) Jumalul de activitate pe timp de iarnă va fi semnat de responsabilul din partea Municipiului Tg Mureș, însărcinat cu monitorizarea activităților de deszăpezire de la data respectivă.

 • (14) În cadrul jurnalului se vor menționa cel puțin următoarele:

 • a) Numele și prenumele dispecerului;

 • b) Data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj și echipă în parte;

 • c) Data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj și echipă în parte;

 • d) Străzile pe care s-a acționat;

 • e) Activitatea prestată;

 • f) Forța de muncă utilizată;

 • g) Utilajele și echipele care au acționat;

 • h) Materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) Temperatura exterioară;

 • j) Condițiile hidro-meteorologice;

 • k) Grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) Semnătura dispecerului;

 • m) Semnătura reprezentantului împuternicit al beneficianilui.

 • (15) Evidența se ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forță umană.

 • (16) Operatorul are obligația să încarce și să transporte cantitatea de zăpadă colectată de pe raza municipiului Tg Mureș, la un loc stablilit de comun acord de către părțile semnatare, după semnarea contractului de delegare a gestiunii.

 • (17) Este interzisă depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, spații vcrzi, terenuri virane etc.

 • (18) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții aferentă trebuie să se realizeze în maxim 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (19) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent cu operația de deszăpezire.

 • (20) Împăștierea substanțelor, în cazul în care prognoza meteorologică, sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, sc realizează în maximum 1 oră de la avertizare.

 • (21) Combaterea poleiului se face utilizând materiale antiderapante, iar împăștierea acestora se realizează cât mai uniform posibil pe suprafața părții carosabile.

 • (22) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de reprezentantul împuternicit al Primăriei Municipiului Tg Mureș.

 • (23) Este interzisă utilizarea sării fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau orice alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere să nu producă deteriorări sau înfundări ale canalizării stradale.

 • (24) Sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcămințile bine etanșeizate, doar cu avizul administratorului drumului public. Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafața carosabilului mai mari de -70C.

 • (25) Autoritățle publice locale din Municipiul Tg Mureș și operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio/TV locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun a autovehiculelor care asigură aprovizionarea, dar și a celorlalte autovehicule.

 • (26) Operatorul scrviciului își va asigura din timp, până cel târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an stocurile de materiale antiderapante necesare. Stocul minim va asigura necesarul estimat pentru 10 intervenții pe toate străzile Municipiului Tg Mureș și va conține minim 500 tone piatră spartă cu granulația 3-7 mm și minim 500 tone sare.

 • (27) La alegerea solu’iei de deszăpezire se va ‘ine cont de starea carosabilului, natura îmbrăcăminții carosabilului, condițiile meteo din timpul iernii, pentru asigurarea unui grad de aderență optim și o protecție adecvată a carosabilului, în conformitate cu specificațiile normativelor în vigoare.

 • (28) Municipiul Tg Mureș, prin reprezentantii săi, va verifica stocul de materiale și dotarea tehnică a operatorului, respectiv utilajele tehnice corespunzătoare desfășurării în condiții optime a activității, utilaje care trebuie menținute în stare de funcționare optimă.

CAPITOLUL III

Drepturi și obligatii

SECTIUNEA I

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

Art.24. Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestart și contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifelor în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în siluațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • f) să solicite recuperarea debitelor în instanță;

 • g) depășirea termenului legal de plată duce la penalități pentru combaterea întârzierii, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 90 de zile de la înregistrarea facturii la sediul municipalității; factura se va emite numai dupa recepția serviciilor de salubrizare și acceptarea situațiilor de plată de către Municipiul Tg Mureș;

 • h) să benefieieze de toate drepturile prevăzute de actele normative în vigoare privind reglementarea desfășurării activităților specifice serviciului de salubrizare ;

Art.25. Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate: să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților de mediu competente situația conform reglementărilor în vigoare;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare , conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare , să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • d) să fumizeze autorităților administrației publice locale, A.N.R.S.C., etc, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare , în condițiile legii;

 • e) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • f) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractul de delegare;

 • g) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse infrastructurii exploatate în desfășurarea activităților;

 • h) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare spațiilor specifice serviciului de salubrizare , prevăzute de legislația în vigoare;

 • i) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • j) să asigure curățenia și igiena spațiilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • k) să asigure curațarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

 • l) să asigure desfășurarea corespunzătoare a operațiunilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora catre unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

m)să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de

funcționare permanent;

 • n) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numălrul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • o) să veritice starea tehnică a utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport, să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni;

 • p) să doteze utilajele și mijloacele auto cu sisteme de monitorizare GPS;

 • q) să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • r) să efectueze investițiile necesare îndeplinirii condițiilor tehnice conform ofertei tehnico-financiare, anexate contractului de delegare, cu respectarea termenelor și condițiilor, așa cum se regăsesc în oferta tehnico-financiară privind "Programul de investiții eșalonat pe perioada Contractului"

SECȚIUNEA a II-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art.26.(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestora, precum și la informațiile publice, este garantat tuturor utilizatorilor.

Art.27. Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze liber si nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare în condițiile contractului de delegare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate, ori prin prestarea unor servicii inferioare calitativ și cantitativ parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autoritățile administrației publice locale și autoritățile competente orice deficiențe constatate în stera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C., sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați direct sau prin intermediul unor organizații neguvemamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare stradală și dezăpezire;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale, ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament-cadru, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților

administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) utilizalorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

Art. 28. Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament-cadrum clauzele contractului de delegare a serviciului de salubrizare ;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de delegare;

 • c) să colecteze separate, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite, inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului în spații special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

 • d) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitar, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • e) să respecte normele dc igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • f) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate);

 • g) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau a lichidelor rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • h) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • i) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • j) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • k) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, în locuri de joacă pentru copii și in alte locuri publice;

 • l) să îndepărteze zăpada și/sau gheața existente pe trotuare și alei pietonale pe toată lățimea acestora (nu mai mult de 2 metri), de pe acoperișuri sau terase de către deținătorii de imobile în dreptul imobilelor în care locuiesc și își desfășoară activitatea sau pe care le folosesc în alte scopuri, până cel târziu la ora 9,30. Luarea măsurilor necesare de marcare a perimetrului expus, de avertizare și de îndepărtare a acestora, cu mijloace proprii sau prin sesizarea autorităților competente. Fac excepție persoanele fizice aflate în imposibilitatea realizării acestei activități datorită stării de sănătate;

m)să îndepărteze țurțurii formați în jgheaburile clădirilor, care prezintă un potențial pericol pentru siguranța pietonilor;

n) montarea de către deținătorii de imobile a opritorilor de zăpadă, a jgheaburilor și burlanelor pentru colectarea de ape pluvial, înlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, țiglelor, olanelor și a geamurilor sparte precum și a firmelor uzate sau deteriorate.

CAPITOLUL IV

Măsurarea preslației serviciilor de salubrizare

Art.29. (1) Pentru activitățile de Salubrizarea stradală: Măturatul manual; Măturatul mecanizat; Curățatul rigolelor; Spălarea carosabilului si al trotuarelor; Stropitul carosabilului; Întreținerea zonelor verzi; Evacuare deșeuri clandestine; Spălat cu presiune balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând Municipiului Târgu Mureș, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor și a prețului ofertat per unitatea de măsură, așa cum acestea sunt precizate în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru activitățile de Deszăpezire: Curățatul manual al zăpezii, gheții și poleiului; Pluguitul; Combaterea gheții și poleiului; Curățarea de zăpadă și gheață a canalelor de scurgere de pe căile publice; Încărcat și transportat zăpada și gheața, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului și a prețului ofertat per unitatea de măsură, așa cum acestea sunt precizate în caietul de sarcini.

 • (3) Reprezentantul Municipiului Tg Mureș va controla prin sondaj și / sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se va încheia un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului verbal de constatare, reprezentantul Municipiului Tg Mureș, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

CAPITOLUL V

Prețuri, tarife și taxe

Art.30. (1) Nivelul prețurilor și al tarifelor pentru plata privind activitățile pentru efectuarea serviciului public de salubrizare se fundamentează pe baza costurilor de producție si exploatare, a costurilor de întreținere a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, asigurări a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru constituirea resurselor nccesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar urbane, precum și profitul operatorului.

 • (2) Pentru fiecare tarif ofertat va fi prezentată în mod obligatoriu fișa de fundamentare întocmită cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

 • (3) Aprobarea prețurilor și tarifelor se face de către Consiliul Local al Municipiului Tg Mureș, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

 • (4) Cuantumurile și regimul taxelor speciale se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Tg Mureș în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (5) Pentru primele 12 luni de contract, ajustarea tarifelor nu este permisă.

 • (6) Ajustarea tarifelor (majorarea tarifelor) se va face în conformitate cu art. 13, 14, 15, 16 ale Ordinului ANRSC nr. 109/2007 și art. 20 din Legea nr.101/2006 republicată, precum și doar în măsura în care evoluția Indicilor de Referință publicați de Institutul Național de Statistică (INS) generează o creștere de cel puțin 30% față de tariful anterior, sub condiția ca tariful rezultat în urma ajustării să fie echitabil.

CAPITOLUL VI

Indicatori de performanță si de evaluare a serviciului de salubrizare

Art.31. (1) Consiliul local al Municipiului Tg Mureș stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare - Anexa 1, se precizează în caietul de sarcini, precum și in hotărârea privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare .

 • (3) Autoritățle administrației publice locale aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care 18

s-a obligat prin ofertă, ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului. Indicatorii de perfonnanță și de evaluare stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare din Municipiul Tg Mureș.

 • (4) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor stabilite de autoritatea administrației publice locale;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare stradală și dezăpezire;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniu;

 • g) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • h) implementarea unor sisteme de management a calității, a protecției mediului și a sănătății și securității muncii.

Art.32. Indicatorii de performanță pentru serviciul public dc salubrizare se referă la:

 • a) situația îndeplinirii parametrilor din contractul de delegare (program, orarul de funcționare pe ore și zile, ritmicitatea serviciului);

 • b) relațiile generale operator-utilizator;

 • c) situația personalului angajat: număr, structură, accidente de muncă, stare de sănătate;

 • d) starea tehnică a infrastructurii și a vehiculelor;

 • e) analiza comparativă a costurilor de exploatare;

 • f) stadiul de realizare a programului de investiții asumat în oferta tehnică;

 • g) execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • h) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • - modului respectării și îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;

 • - calității și eficienței serviciilor furnizate / prestate la nivelul indicatorilor de performantță

stabiliți în contractul de delegare;

 • - modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • - modului de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

 • - stadiului de realizare a investițiilor asumate;

 • - modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

 • i) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți;

 • j) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare prestate;

 • k) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare (informare, consultanță).

Standardele minime de calitate ale activităților și serviciilor publice prestate sunt cele asumate de către operator prin ofertă și se referă la raportarea îndeplinirii indicatorilor ce se va face anual. Indicatorii stabiliți pot fi ajustați (modificați, suplimentați) pe parcursul derulării contractului de delegare, prin act adițional la contractul încheiat. Neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanță duce la rezilierea de plin drept a contractului, fără a mai fi nccesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile.

Art.33. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării activităților măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • c) gradul asigurării activităților curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • d) gradul asigurării activităților colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestaiiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Art.34. În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice a municipiului Tg Mureș, precum și A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informații necesare slabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • d) calității și eficieței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciile de salubrizare ;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin normele metodologice.

CAPITOLUL VII

Contravenții și sancțiuni

SECȚIUNEA I

Art.35. Pentru încălcări ale condițiilor de execuție a activităților de salubrizare prevăzute în prezentul regulament, operatorul va fi sancționat după cum urmează:

 • a) pentru efectuarea parțială sau necorespunzătoare a lucrărilor lunare specifice activităților de salubrizare din volumul lucrărilor necesare ce rezultă din respectarea priorităților de intervenție, al frecvențelor de lucru stabilite prin prezentul regulament, din vina exclusivă a prestatorului, va duce la refuzarea la plată a acestor lucrări;

 • b) pentru neefectuarea a peste 2% din suprafața de lucru, se penalizează cu 5% din valoarea devizului prestației lunare prezentat;

 • c) pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața de lucru, se penalizează cu 15% din valoarea devizului prestației lunare prezentat;

 • d) pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața de lucru, se penalizează cu 30% din valoarea devizului prestației lunare prezentat;

 • e) neefectuarea succesivă pe o perioadă de 3 zile a mai mult de 10% din suprafața de lucru, atrage desființarea de drept a contractului, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile.

Anexa 1 - LISTĂ STRĂZI

Nr crt

Denumire stradă

1.

22 DECEMBRIE 1989

2.

30 DECEMBRIE (reden REGELE MIHAI I)

3.

8 MARTIE

4.

ABRUDULUI

5.

ACARULUI

6.

ADRIAN HIDOS

7.

AEROPORTULUI

8.

AGRICULTORILOR

9.

AGRICULTORILOR

10.

AIUDULUI

11.

ALBA IULIA

12.

ALBINEI

13.

ALEEA CARPATI

14.

ALEEA CONSTRUCTORILOR

15.

ALEEA CORNISA

16.

ALEEA COVASNA

17.

ALEEA HATEG

18.

ALEEA SAVINESTI

19.

ALEEA STRAMBA

20.

ALEEA TAMPLARILOR

21.

ALEEA VRANCEA

22.

ALEXANDRU PAPIU ILARIAN

23.

ALEXANDRU VLAHUTA

24.

ALUNIS

25.

AMSTERDAM

26.

AMURGULUI

27.

ANA IPATESCU

28.

APADUCTULUI

29.

APELOR

30.

APICULTORILOR

31.

ARANY JANOS

32.

argeșului

33.

ARIESULUI

34.

ARINULUI

35.

ARMONIEI

36.

ARTEI

37.

ATENA

38.

AUREL FILIMON

39.

AVRAM IANCU

40.

AZUGA

41.

AZURULUI

42.

BAILOR

43.

BALADEI

44.

BANAT

45.

BANEASA

46.

BĂRĂGANULUI

47.

BARAJULUI

48.

BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA

49.

BARTOK BELA

50.

BEGA

51.

belșugului

52.

BENEFALAU

53.

BERLIN

54.

BERZEI

55.

BETHLEN GABOR

56.

BICAZULUI

57.

BIHORULUI

58.

BISTRIȚEI

59.

BOBALNA

60.

BODONI SANDOR

61.

BODOR PETER

62.

BOGATEI

63.

BOGDAN PETRICEICU HASDEU

64.

BOLYAI FARKAS

65.

BORSOS TAMAS

66.

BORZESTI

67.

BRADULUI

68.

BRAILA

69.

BRANULUI

70.

brașovului

71.

BUCEGI

72.

BUCINULUI

73.

bucurești

74.

BUDAI NAGY ANTAL

75.

BUDAPESTA

76.

BUDIULUI

77.

BUJORULUI

78.

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918

79.

BULEVARDUL 1848

80.

BULEVARDUL CETATII (fosta ION ANTONESCU)

81.

BULEVARDUL PANDURILOR

82.

BUREBISTA

83.

BUSUIOCULUI

84.

CĂLĂRAȘILOR

85.

CALEA SIGHISOAREI

86.

CALIMANULUI

87.

CĂMINULUI

88.

CÂMPULUI

89.

CĂPRIOAREI

90.

CARAIMAN

91.

CASINULUI

92.

CEAHLAU

93.

CEANGAILOR

94.

CERBULUI

95.

CERNAVODA

96.

CERNEI

97.

CETINEI

98.

CIBINULUI

99.

CIOCANULUI

100.

CIOCARLIEI

101.

CIREȘULUI

102.

CISNADIE

103.

CIUCAS

104.

CIUCULUI

105.

CLOȘCA

106.

COLEGIULUI (fosta BRIGADIERILOR)

107.

CONSTANDIN HAGI STOIAN

108.

CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA

109.

CONSTANTIN ROMANU VIVU

110.

CORNESTI

111.

COSMINULUI

112.

COTITURA DE JOS

113.

COTULUI

114.

CRANGULUI

115.

CRINULUI

116.

CRISAN

117.

CRISTESTI

118.

CRISULUI

119.

CRIZANTEMELOR

120.

CUCULUI

121.

CUGIR

122.

CUTEZANTEI

123.

CUZA VODA

124.

DAMBOVITEI

125.

DAMBUL PIETROS

126.

DEALULUI

127.

DECEBAL

128.

DEPOZITELOR

129.

DEVA

130.

DEZROBIRII

131.

DIMITRIE CANTEMIR

132.

DOROBANTILOR

133.

DOSA ELEK

134.

DR.C.CIUGUDEANU (fosta FURCII)

135.

DR.EMIL A.DANDEA

136.

DR.PONGRACZ ANTAL SANDOR

137.

DUMBRAVEI

138.

DUZILOR

139.

ECATERINA VARGA

140.

EDEN

141.

EPISCOP DAVID FERENC

142.

EPISCOP IOAN BOB

143.

EROU LOCOTENENT PETRE POPESCU (fosta SIPOTULUI)

144.

EVREILOR MARTIRI

145.

FABRICII DE ZAHAR

146.

FAGARASULUI

147.

FAGET

148.

FANATELOR

149.

FANTANII

150.

FLORILOR

151.

FOISOR

152.

FRAGILOR

153.

FRANZ LISZT

154.

FREDERIC JOLIOT CURIE

155.

FRUNZEI

156.

FURNICILOR

157.

FURTUNEI

158.

GABOR ARON

159.

GALFFY MIHALY

160.

GAROFITEI

161.

GEN.ION DUMITRACHE

162.

GENERAL GHEORGHE AVRAMESCU

163.

GEORGE COSBUC

164.

GEORGE ENESCU

165.

GHEORGHE DOJA

166.

GHEORGHE MARINESCU

167.

GHEORGHE POP DE BASESTI

168.

GHEORGHE SINCAI

169.

GHIOCELULUI

170.

GLADIOLELOR

171.

GLORIEI

172.

GODEANU

173.

GOVORA

174.

grădinarilor

175.

GRAPEI

176.

GURGHIULUI

177.

HEGYI LAJOS

178.

HENRY COANDA

179.

HINTS OTTO

180.

HOMORODULUI

181.

HORIA

182.

HOTARULUI

183.

HUNEDOARA

184.

IALOMITEI

185.

IERNUTULUI

186.

ILIE MUNTEANU

187.

INFRATIRII

188.

îngusta

189.

INSULEI

190.

INTRE MOVILE

191.

INULUI

192.

IOAN VESCAN

193.

ION BUTEANU

194.

ION CREANGA

195.

ION HELIADE RADULESCU

196.

ION LUCA CARAGIALE

197.

ION MIHUT

198.

ION VLASIU

199.

IOSIF HODOS

200.

ISLAZULUI

201.

IULIU MANIU

202.

IZVORUL RECE

203.

IZVORULUI

204.

JEAN MONNET

205.

JILAVEI

206.

JIULUI

207.

JUSTIȚIEI

208.

KOOS FERENC

209.

KOROSI CSOMA SANDOR

210.

KOS KAROLY (fosta FABRICILOR)

211.

KOTELES SAMUEL

212.

KOZMA BELA (fosta HARGHITEI)

213.

LĂCRĂMIOAREI

214.

LACULUI

215.

LALELELOR

216.

LAMAITEI

217.

LAPUSNA

218.

LAVANDEI

219.

LEBEDEI

220.

LEV NICOLAEVICI TOLSTOI

221.

LIBERTĂȚII

222.

LICEULUI

223.

LILIACULUI

224.

LISABONA

225.

LIVEZENI

226.

LIVEZII

227.

LIVIU REBREANU

228.

LONDRA

229.

LOUIS PASTEUR

230.

luceafărului

231.

LUCERNEI

232.

LUDUȘULUI

233.

LUNTRAȘILOR

234.

LUTULUI

235.

LUXEMBURG

236.

MACINISULUI

237.

MACINULUI

238.

MADACH IMRE

239.

MADRID

240.

MAGUREI

241.

MARAMUREȘ

242.

MARASTI

243.

MARGARETELOR

244.

MARTON ARON (fosta LUPENI)

245.

mărului

246.

MESTECANISULUI

247.

MICA

248.

MIHAI EMINESCU

249.

MIHAI VITEAZU

250.

MIHAIL KOGALNICEANU

251.

MILCOVULUI

252.

MIMOZELOR

253.

MIORITEI

254.

MITROPOLIT ANDREI SAGUNA

255.

MOLDOVEI

256.

MOLTER KAROLY

257.

MORESTI

258.

MORII

259.

MOTRULUI

260.

MUGURILOR

261.

MUNCII

262.

MUNCITORILOR

263.

MUNTENIA

264.

MURESENI

265.

MURESULUI

266.

NAGY PAL (fosta CODRULUI)

267.

NAGY SZABO FERENC

268.

NARCISELOR

269.

NAVODARI

270.

NEGOIULUI

271.

NICOLAE BĂLCESCU

272.

NICOLAE GRIGORESCU

273.

NICOLAE IORGA

274.

NIRAJULUI

275.

NORDULUI

276.

NUCULUI

277.

nufărului

278.

OITUZULUI

279.

OLTULUI

280.

păcii

281.

PADES

282.

pădurii

283.

PÂINII

284.

PAJKO KAROLY (fosta C.F.R.)

285.

PĂLTINIȘ

286.

PANSELUTELOR

287.

PARÂNGULUI

288.

PĂRAULUI

289.

PARC SPORTIV MUNICIPAL

290.

PARCUL EROILOR ROMANI

291.

PARIS

292.

PASAJ AVAS

293.

PASAJ PĂLAS

294.

PASAJ SCĂRICICA

295.

PASAJUL OSTROVULUI

296.

pasajul pădurii

297.

PĂȘUNII

298.

PAVEL CHINEZU

299.

PETRI ADAM

300.

PETRILA

301.

PETRU DOBRA

302.

PETRU MAIOR

303.

PIATA ARMATEI

304.

PIATA BERNADY GYORGY

305.

PIATA CARDINAL IULIU HOSSU (fosta BULGĂRILOR)

306.

PIATA GĂRII

307.

PIATA MĂRASESTI

308.

PIATA MATEI CORVIN

309.

PIATA MEMORANDULUI

310.

PIATA ONESTI

311.

PIATA PETOFI SANDOR

312.

PIATA REPUBLICII

313.

PIATA TEATRULUI

314.

PIATA TRANDAFIRILOR

315.

PIATA UNIRII

316.

PIATA VICTORIEI

317.

PIATRA CORBULUI

318.

PIATRA DE MOARA

319.

PLAIULUI

320.

PLATOULUI

321.

PLEVNA

322.

PLOPILOR

323.

PLT.ADJ.DAVID RUSU

324.

PLUGARILOR

325.

PLUTELOR

326.

PODENI

327.

POLIGRAFIEI

328.

POMICULTORILOR

329.

POMILOR

330.

PORUMBULUI

331.

POSADA

332.

POSTEI

333.

POTOPULUI

334.

PRAGA

335.

PRAHOVEI

336.

PREDEAL

337.

PREOT STEFAN RUSU

338.

PRIETENIEI

339.

primăriei

340.

primăverii

341.

PRIVIGHETORII

342.

PROF.DR.GRIGORE PLOESTEANU

343.

PROF.DR.SIMION C.MANDRESCU

344.

PROF.DR.VASILE SABADEANU

345.

PROGRESULUI

346.

PRUTULUI

347.

RAMPEI

348.

RAMURELE

349.

RANDUNELELOR

350.

răsăritului

351.

RECOLTEI

352.

REGELE FERDINAND

353.

REGINA ELISABETA

354.

REMETEA

355.

RESITA

356.

RETEZATULUI

357.

REVOLUȚIEI

358.

RODNEI

359.

RODNICIEI

360.

ROMA

361.

ROMULUS GUGA (fosta ARADULUI)

362.

ROVINARI

363.

ROVINE

364.

ROZELOR

365.

ROZMARINULUI

366.

salcâmilor

367.

sălciilor

368.

SALISTE

369.

SANTANA

370.

SAPEI

371.

SARGUINTEI

372.

SAVINESTI

373.

SCURTA

374.

SEBEȘULUI

375.

SECERII

376.

SECUILOR MARTIRI

377.

SELIMBAR

378.

semănătorilor

379.

SEMENIC

380.

SERAFIM DUICU

381.

SERG.MAJOR IOAN ROMAN

382.

SERG.MAJOR IONEL GIURCHI

383.

SERG.MAJOR LAZAR BLEJNARI

384.

SERG.MAJOR MIRCEA ROBU

385.

SF.STEFAN

386.

SFÂNTUL IOAN

387.

SINAIA

388.

ȘIRETULUI

389.

SITARILOR

390.

SLATINA

391.

SOFIA

392.

ȘOIMILOR

393.

solidarității

394.

SOMEȘULUI

395.

SOMNULUI

396.

SPICULUI

397.

SPICULUI

398.

SPITALUL VECHI

399.

SPORTIVILOR (reden DR.CZAKO JOZSEF)

400.

ȘTEFAN CEL MARE

401.

ȘTEFAN CICIO POP

402.

STEJARULUI

403.

STELELOR

404.

STRAMBA

405.

SUBPADURE

406.

SUBSTEJARIS

407.

SUCEAVA

408.

SUDULUI

409.

SURIANU

410.

SZECHENYI ISTVAN (fosta PINTILIE ILIE)

411.

SZOTYORI JOZSEF

412.

TAMAS ERNO (fosta ELBA)

413.

târgului

414.

TARNAVEI

415.

TAZLAULUI

416.

TEILOR

417.

TELEKI SAMUEL

418.

ȚESĂTORILOR

419.

TIMISULUI

420.

TINERETULUI

421.

TISEI

422.

TOAMNEI

423.

TOPLITA (reden MARTIN LUTER)

424.

TRAIAN MOSOIU

425.

TRANSILVANIA

426.

TREBELY

427.

TREIERISULUI

428.

TRIFOIULUI

429.

TROTUSULUI

430.

TUDOR VLADIMIRESCU

431.

TURNU ROSU

432.

TURZII

433.

TUSNAD

434.

ULCIORULUI

435.

UNITATII

436.

UNOMAI (in Cartea Alba 1 MAI)

437.

URCUSULUI

438.

UZINEI

439.

VALEA RECE

440.

vânătorilor

441.

VASILE GOLDIS

442.

VASILE LUCACIU

443.

VASILE LUPU (fosta PIONIERILOR)

444.

VERDE

445.

VERII

446.

VICTOR BABES

447.

VIENA

448.

VIILE DEALUL BUDIULUI

449.

VIILE DEALUL MIC

450.

VIITORULUI

451.

VIOLETELOR

452.

VISEULUI

453.

VLADEASA

454.

VOINICENILOR

455.

VULCAN

456.

VULTURILOR

457.

ZAGAZULUI

458.

ZAMBILEI

459.

ZANELOR

460.

ZARANDULUI

461.

ZARNESTI

462.

ZEFIRULUI

463.

ZENO VANCEA

464.

ZEYK DOMOKOS

465.

ZIDARILOR

Suprafața estimativă totală a străzilor este de cca 2.898.544 mp.

Lungimea estimativă totală a străzilor este de cca 214.429 m.

Anexa nr 2 - Registrul local al spațiilor verzi din Municipiul Tg Mureș

Nr. crt

Denumire

Suprafata [ha]

1.

Agenția de Plati si Intervenție pentru Agricultura Mures

0.6938

2.

Aleea Carpati

2.6304

3.

Aleea Constructorilor

0.5836

4.

Aleea Savinesti

0.2747

5.

Aleea Tamplarilor

0.1865

6.

Camin-cantina - Lic. Teh. "Avram lancu"

0.0712

7.

Canalul Poklos 1

0.1324

8.

Canalul Poklos 2

0.2104

9.

Canalul Poklos 3

0.3762

10.

Canalul Poklos 4

0.2262

11.

Canalul Poklos 5

0.1408

12.

Canalul Turbinei 1

0.6052

13.

Canalul Turbinei 2

11.9351

14.

Canalul Turbinei 3

0.6007

15.

Canalul Turbinei 4

0.4083

16.

Canalul Turbinei 5

2.5754

17.

Casa de Cultura a Sindicatelor

0.3044

18.

Centrul de Recreere si Recuperare a Capacitatii de Munca

0.0375

19.

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva nr. 2

0.1971

20.

Cimitirul Remetea

2.9229

21.

Clinica Dermatologica Targu Mures

0.2454

22.

Colegiul Agricol "Traian Savulescu"

1.2046

23.

Complex de joaca pentru copii "Cetate"

0.0906

24.

Complexul de Agrement si Sport "Muresul"

22.5580

25.

Cresa nr. 6

0.3493

26.

Dispensar medical

0.1112

27.

Drum acces

0.1387

28.

Gradina publica - strada Libertatii

0.6229

29.

Gradina Publica Gara CFR

0.3012

30.

Gradinita "Raza de Soare"

0.4740

31.

Gradinita cu program normal nr. 4 "Stefania"

0.0591

32.

Gradinita cu program normal nr. 6

0.1026

33.

Gradinita cu program normal nr.15

0.0503

34.

Gradinita cu program prelungit "Lumea copiilor"

0.2279

35.

Gradinita cu program prelungit nr. 3

0.1421

36.

Gradinita cu program prelungit nr. 6

0.2945

37.

Grupul Scolar de Chimie Industriala

0.8347

38.

Hipodrom (Bucla I a raului Mures)

19.7808

39.

Liceul cu program sportiv "Szasz Adalbert"

1.1537

40.

Liceul Tehnologic "Aurel Persu" Corp A

0.1947

41.

Liceul Tehnologic "Aurel Persu" Corp B

2.2281

42.

Liceul Tehnologic "Traian Vuia"

1.0112

43.

Liceul Vocational de Arta

0.3760

44.

Liceul Vocational de Arta - Cladire 2

0.1766

45.

Muzeul de Stiintele Naturii

0.3167

46.

Muzeul Judetean Mures - sediu administrativ

0.1722

47.

Palatul Culturii

0.2952

48.

Palatul Functionarilor

0.2044

49.

Parcul Municipal

8.3533

50.

Pasajul Milcovului

0.3829

51.

Piata "Cardinal Iuliu Hossu"

0.0893

52.

Piata Armatei

0.9832

53.

Piata de vechituri

5.6696

54.

Piata Garii

1.0541

55.

Piata Marasesti

0.8274

56.

Piata Matei Corvin

0.6456

57.

Piata Onesti

0.6004

58.

Piata Republicii

1.7395

59.

Piata Teatrului National

1.1103

60.

Piata Trandafirilor

3.5512

61.

Piata Victoriei

1.2531

62.

Prefectura Judetului Mures

0.4167

63.

Primaria Municipiului Tg. Mures

0.2684

64.

Scoala ajutatoare nr. 2

0.4165

65.

Scoala Generala nr 19 "Besa" si Gradinita cu program normal nr. 12

0.0477

66.

Scoala generala nr. 4

0.1690

67.

Scoala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza", Gradinita cu program normal nr. 11

0.9712

68.

Scoala Gimnaziala "Friedich Shiler"

0.6235

69.

Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" Corp A+B

1.0425

70.

Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu" Corp C

0.6929

71.

Scoala Gimnaziala nr. 7 Corp A

0.5804

72.

Scoala Gimnaziala nr. 7 Corp B

0.4593

73.

Scuar P-ta "Cardinal Iuliu Hossu"

0.2071

74.

Scuar Catedrala Ortodoxa

0.1405

75.

Scuar Cuza Voda - G. Enescu

0.1644

76.

Scuar Prefectura

0.1214

77.

Scuar P-ta Republicii

0.5439

78.

Scuar P-ta Victoriei

0.2124

79.

Scuar Str. Arany Janos

0.0415

80.

Scuar Str. Horia

0.0057

81.

Scuar Str. Libertatii - mijloc

0.1218

82.

Scuar Str. Morii

0.0470

83.

Scuar Str. Nicolae Balcescu 1

0.0786

84.

Scuar Str. Nicolae Balcescu 2

0.0419

85.

Sediu Administrativ A.D.P.

1.4268

86.

Sediu Administrativ- Aquaserv

1.3359

87.

Serele de flori

4.9490

88.

Serviciul de Ambulanta

0.6747

89.

Serviciul Roman de Informatii Targu Mures

0.5928

90.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Carpati

1.9473

91.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Constructorilor

0.4298

92.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Savinesti

0.4586

93.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Tamplarilor

1.5799

94.

Spatiu condominiu 1 - Piata Armatei

0.7539

95.

Spatiu condominiu 1 - Piata Garii

0.0653

96.

Spatiu condominiu 1 - Piata Trandafirilor

0.3145

97.

Spatiu condominiu 1 - Str. Baneasa

0.1274

98.

Spatiu condominiu 1 - Str. Baraganului

0.2079

99.

Spatiu condominiu 1 - Str. Bartok Bela

1.1247

100.

Spatiu condominiu 1 - Str. Bodor Peter

0.2892

101.

Spatiu condominiu 1 - Str. Burebista

0.5534

102.

Spatiu condominiu 1 - Str. Cuza Voda

0.0179

103.

Spatiu condominiu 1 - Str. Depozitelor

0.6045

104.

Spatiu condominiu 1 - Str. Dorobantilor

0.3431

105.

Spatiu condominiu 1 - Str. Fabrica de Zahar

0.2852

106.

Spatiu condominiu 1 - Str. George Enescu

0.0457

107.

Spatiu condominiu 1 - Str. Gheoghe Pop de Basesti

1.3307

108.

Spatiu condominiu 1 - Str. Gheorghe Doja

0.2166

109.

Spatiu condominiu 1 - Str. Ialomitei

0.3946

110.

Spatiu condominiu 1 - Str. Ioan Mihut

0.1609

111.

Spatiu condominiu 1 - Str. Iosif Hodos

0.1142

112.

Spatiu condominiu 1 - Str. Lacramioarei

0.0788

113.

Spatiu condominiu 1 - Str. Libertatii

1.2033

114.

Spatiu condominiu 1 - Str. Liviu Rebreanu

0.3080

115.

Spatiu condominiu 1 - Str. Luceafarului

0.2396

116.

Spatiu condominiu 1 - Str. Marasti

0.7958

117.

Spatiu condominiu 1 - Str. Mioritei

0.1858

118.

Spatiu condominiu 1 - Str. Nicolae Balcescu

1.1614

119.

Spatiu condominiu 1 - Str. Pacii

0.5459

120.

Spatiu condominiu 1 - Str. Petru Maior

0.3642

121.

Spatiu condominiu 1 - Str. Primariei

0.1086

122.

Spatiu condominiu 1 - Str. Romulus Guga

0.2263

123.

Spatiu condominiu 1 - Str. Rovinari

4.3724

124.

Spatiu condominiu 1 - Str. Rozmarin

0.1129

125.

Spatiu condominiu 1 - Str. Salcamilor

0.5175

126.

Spatiu condominiu 1 - Str. Stefan Cicio Pop

1.2886

127.

Spatiu condominiu 1 - Str. Tisei

1.9254

128.

Spatiu condominiu 1 - Str. Vasile Lucaciu

0.5958

129.

Spatiu condominiu 10 - Str. Gheorghe Doja

0.0741

130.

Spatiu condominiu 2 - Aleea Carpati

9.4562

131.

Spatiu condominiu 2 - Aleea Savinesti

0.3637

132.

Spatiu condominiu 2 - Piata Garii

0.3722

133.

Spatiu condominiu 2 - Str. Bartok Bela

0.1433

134.

Spatiu condominiu 2 - Str. Bodor Peter

0.5880

135.

Spatiu condominiu 2 - Str. Burebista

0.0321

136.

Spatiu condominiu 2 - Str. Depozitelor

0.0633

137.

Spatiu condominiu 2 - Str. George Enescu

0.0193

138.

Spatiu condominiu 2 - Str. Gheoghe Pop de Basesti

0.8374

139.

Spatiu condominiu 2 - Str. Ioan Mihut

0.2159

140.

Spatiu condominiu 2 - Str. Iosif Hodos

0.2181

141.

Spatiu condominiu 2 - Str. Libertatii

0.3708

142.

Spatiu condominiu 2 - Str. Liviu Rebreanu

0.6780

143.

Spatiu condominiu 2 - Str. Nicolae Balcescu

0.3179

144.

Spatiu condominiu 2 - Str. Rovinari

0.5072

145.

Spatiu condominiu 2 - Str. Rozmarin

0.3765

146.

Spatiu condominiu 2 - Str. Stefan Cicio Pop

0.4338

147.

Spatiu condominiu 2 - Str. Vasile Lucaciu

0.6386

148.

Spatiu condominiu 3 - Aleea Savinesti

0.1635

149.

Spatiu condominiu 3 - Str. Depozitelor

0.1847

150.

Spatiu condominiu 3 - Str. Libertatii

0.5078

151.

Spatiu condominiu 3 - Str. Liviu Rebreanu

0.3380

152.

Spatiu condominiu 3 - Str. Nicolae Balcescu

1.0622

153.

Spatiu condominiu 3 - Str. Rovinari

0.0713

154.

Spatiu condominiu 3 - Str. Rozmarin

1.0521

155.

Spatiu condominiu 3 - Str. Stefan Cicio Pop

0.8353

156.

Spatiu condominiu 5 - Str. 22 Decembrie 1989

0.7735

157.

Spatiu condominiu 7 - Str. Gheorghe Doja

0.0675

158.

Spatiu condominiu 8 - Str. Gheorghe Doja

0.6440

159.

Spatiu condominiu 9 - Str. Gheorghe Doja

0.7490

160.

Spatiu verde - Aleea Carpati

0.4584

161.

Spitalul Clinic Jud. de Urgenta- Clinica de hematologie 2

0.8878

162.

Stadion Targu Mures

6.2819

163.

Strada 22 Decembrie 1989

4.7374

164.

Strada 30 Decembrie

0.2158

165.

Strada Abrudului

0.1670

166.

Strada Acarului 1

0.0670

167.

Strada Acarului 2

0.0665

168.

Strada Aeroportului

0.4628

169.

Strada Agricultorilor

1.2439

170.

Strada Aiudului

0.1245

171.

Strada Albinei 1

0.2794

172.

Strada Albinei 2

2.0334

173.

Strada Alexandru Vlahuta

0.2086

174.

Strada Apaductului

0.8998

175.

Strada Apelor

0.1489

176.

Strada Arany Janos

0.6969

177.

Strada Ariesului

0.1906

178.

Strada Aurel Filimon

0.4154

179.

Strada Azurului

0.1140

180.

Strada Baladei

0.0972

181.

Strada Baneasa

3.3332

182.

Strada Baraganului

1.0750

183.

Strada Barajului

2.6804

184.

Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

0.1577

185.

Strada Bartok Bela

0.4045

186.

Strada Belsugului

0.5702

187.

Strada Benefalau

0.2370

188.

Strada Berzei

0.0984

189.

Strada Bethlen Gabor 1

0.1339

190.

Strada Bethlen Gabor 2

0.1013

191.

Strada Bicazului

0.1363

192.

Strada Bistritei

0.1508

193.

Strada Bodor Peter 1

0.1192

194.

Strada Bodor Peter 2

0.0519

195.

Strada Bogdan Petriceicu Hasdeu

0.4774

196.

Strada Braila

0.2214

197.

Strada Burebista

0.5040

198.

Strada Calarasilor 1

3.1469

199.

Strada Calarasilor 2

0.4346

200.

Strada Caminului 1

0.6924

201.

Strada Caminului 2

0.1062

202.

Strada Campului

0.2845

203.

Strada Caprioarei

0.3780

204.

Strada Casinului

0.1074

205.

Strada Cernei

0.1541

206.

Strada Cetinei

0.3454

207.

Strada Ciocarliei 1

0.0766

208.

Strada Ciocarliei 2

0.0778

209.

Strada Ciucului

0.3587

210.

Strada Closca

0.1048

211.

Strada Cotitura de Jos

0.3696

212.

Strada Cotului

0.1225

213.

Strada Crisan

0.1203

214.

Strada Cristesti

0.0519

215.

Strada Crisului

0.3382

216.

Strada Cuza Voda

1.6924

217.

Strada Decebal 1

0.6630

218.

Strada Decebal 2

0.3960

219.

Strada Depozitelor

3.3310

220.

Strada Dezrobirii

2.2499

221.

Strada Digului

0.1933

222.

Strada Dorobanților

0.9044

223.

Strada Dr. Emil A. Dandea

0.1143

224.

Strada Dumbravei

0.1128

225.

Strada Ecaterina Varga

0.0874

226.

Strada Fabrica de Zahar 1

0.3425

227.

Strada Fabrica de Zahar 2

0.1453

228.

Strada Fagarasului

0.1185

229.

Strada Florilor 1

0.0768

230.

Strada Florilor 2

0.0549

231.

Strada Florilor 3

0.0612

232.

Strada Foisor

0.1289

233.

Strada Fragilor

0.1465

234.

Strada Frederic Joliot-Curie

0.3781

235.

Strada Frunzei 1

0.0687

236.

Strada Frunzei 2

0.0708

237.

Strada Furnicilor

0.2235

238.

Strada Furtunei

0.3137

239.

Strada Gen. Traian Mosoiu

0.2044

240.

Strada Geoge Cosbuc

0.2042

241.

Strada George Enescu

0.2880

242.

Strada Gheoghe Pop de Basesti

0.1415

243.

Strada Gheorghe Doja

14.0974

244.

Strada Gheorghe Sincai

0.1820

245.

Strada Ghiocelului

0.3382

246.

Strada Govora

0.1247

247.

Strada Gurghiului

0.2999

248.

Strada Hegyi Lajos 1

0.1336

249.

Strada Hegyi Lajos 2

0.0917

250.

Strada Hegyi Lajos 3

0.0852

251.

Strada Homorodului

0.0755

252.

Strada Horia

0.5193

253.

Strada lalomitei

0.4528

254.

Strada Insulei

1.9757

255.

Strada Inului

0.1193

256.

Strada loan Mihut

0.5852

257.

Strada Ion Heliade Radulescu

0.7016

258.

Strada Ion Luca Caragiale 1

0.1073

259.

Strada Ion Luca Caragiale 2

0.0650

260.

Strada Ion Luca Caragiale 3

0.0655

261.

Strada Iosif Hodos

0.4261

262.

Strada Islazului 1

0.0535

263.

Strada Islazului 2

0.0453

264.

Strada Iuliu Maniu 1

0.2328

265.

Strada Iuliu Maniu 2

0.6065

266.

Strada Jilavei

0.3133

267.

Strada Jiului

0.1374

268.

Strada Kos Karoly 1

0.7289

269.

Strada Kos Karoly 2

0.1105

270.

Strada Lacramioarei

0.3433

271.

Strada Lacului

0.2060

272.

Strada Lapusna

0.2266

273.

Strada Lavandei 1

0.1287

274.

Strada Lavandei 2

0.3146

275.

Strada Lebedei 1

0.1339

276.

Strada Lebedei 2

0.1218

277.

Strada Lev Nicolaevici Tolstoi

0.1218

278.

Strada Libertatii

7.4688

279.

Strada Liliacului

0.1253

280.

Strada Livezii

0.1448

281.

Strada Liviu Rebreanu

1.2234

282.

Strada Louis Pasteur 1

0.0835

283.

Strada Louis Pasteur 2

0.0841

284.

Strada Luceafarului

0.2393

285.

Strada Lucernei

0.1090

286.

Strada Luntrasilor

0.4472

287.

Strada Macinului

0.2100

288.

Strada Madach Imre

0.2701

289.

Strada Marasti 1

0.3922

290.

Strada Marasti 2

0.4006

291.

Strada Margaretelor

1.5294

292.

Strada Mihai Eminescu

0.8583

293.

Strada Mioritei

1.1912

294.

Strada Morii

0.3430

295.

Strada Motrului

0.0701

296.

Strada Muncitorilor

0.3303

297.

Strada Mureseni

1.2730

298.

Strada Muresului

1.8454

299.

Strada Nicolae Balcescu

1.1208

300.

Strada Nucului

0.0912

301.

Strada Nufarului

0.0915

302.

Strada Oituzului

0.1749

303.

Strada Oltului 1

0.0443

304.

Strada Oltului 2

0.1968

305.

Strada Oltului 3

0.0793

306.

Strada Oltului 4

0.0804

307.

Strada Pacii

0.8587

308.

Strada Painii 1

0.1351

309.

Strada Painii 2

0.1695

310.

Strada Pajko Karoly

0.0604

311.

Strada Paraului

0.1048

312.

Strada Pavel Chinezu

0.6436

313.

Strada Petru Maior

0.1803

314.

Strada Plevna

0.1223

315.

Strada Plopilor

1.2432

316.

Strada Plt. adj. David Rusu

0.4423

317.

Strada Plutelor

0.4023

318.

Strada Podeni

2.0557

319.

Strada Poligrafiei

0.1220

320.

Strada Pomilor

0.2539

321.

Strada Porumbului

0.1150

322.

Strada Potopului

0.2761

323.

Strada Prahovei

0.0503

324.

Strada Primariei

0.2619

325.

Strada Primaverii

0.3605

326.

Strada Prutului

0.9467

327.

Strada Rampei

0.1993

328.

Strada Randunelelor

0.0946

329.

Strada Recoltei

0.8818

330.

Strada Remetea

7.3960

331.

Strada Revolutiei

1.1119

332.

Strada Rodnei 1

0.2659

333.

Strada Rodnei 2

0.3083

334.

Strada Rodnei 3

0.3684

335.

Strada Romulus Guga 1

0.2289

336.

Strada Romulus Guga 2

0.2178

337.

Strada Rovinari

1.4142

338.

Strada Rozelor

0.2066

339.

Strada Rozmarinului

2.2430

340.

Strada Salcamilor

0.4676

341.

Strada Salciilor

0.0789

342.

Strada Savinesti

0.2801

343.

Strada Scurta

0.1774

344.

Strada Sebesului

0.1392

345.

Strada Secuilor Martiri 1

0.2584

346.

Strada Sergent Major Ioan Roman

0.3941

347.

Strada Sergent Major Ionel Giurchi

0.5847

348.

Strada Sergent Major Lazar Blejnari

0.3755

349.

Strada Sergent Major Mircea Robu

0.2791

350.

Strada Sinaia

0.5937

351.

Strada Siretului

0.4594

352.

Strada Sitarilor

0.1880

353.

Strada Soimilor

0.4352

354.

Strada Solidaritatii 1

0.1105

355.

Strada Solidaritatii 2

0.0825

356.

Strada Somesului 1

0.6426

357.

Strada Someșului 2

0.0964

358.

Strada Somnului

0.6411

359.

Strada Spicului 1

0.0598

360.

Strada Spicului 2

0.0516

361.

Strada Stefan Cicio Pop

0.6009

362.

Strada Stelelor

0.2054

363.

Strada Szotyori Jozsef

0.2686

364.

Strada Tamas Erno

0.5684

365.

Strada Tarnavei

0.1056

366.

Strada Tazlaului

0.0452

367.

Strada Tesatorilor 1

0.0956

368.

Strada Tesatorilor 2

0.0842

369.

Strada Timișului

0.0696

370.

Strada Tineretului

0.1733

371.

Strada Tisei

1.0610

372.

Strada Treierisului

0.0493

373.

Strada Trifoiului

0.1080

374.

Strada Trotosului

0.1812

375.

Strada Tudor Vladimirescu 1

0.4585

376.

Strada Tudor Vladimirescu 2

0.2927

377.

Strada Tudor Vladimirescu 3

0.2067

378.

Strada Turzii

0.3797

379.

Strada Tusnad 1

0.1054

380.

Strada Tusnad 2

0.1368

381.

Strada Unitatii

0.0673

382.

Strada Uzinei

0.4483

383.

Strada Vasile Goldis

0.1996

384.

Strada Vasile Lucaciu

0.5659

385.

Strada Vasile Lupu

0.4316

386.

Strada Verde 1

0.1185

387.

Strada Verde 2

0.0778

388.

Strada Verde 3

0.1239

389.

Strada Vladeasa

0.1590

390.

Strada Voinicenilor

4.3279

391.

Strada Zagazului

0.2413

392.

Strada Zanelor

0.0781

393.

Strada Zidarilor

0.1153

394.

Strandul Vointa

0.3515

395.

Teatrul National

0.6802

396.

Teren in proprietatea municipiului

0.7422

397.

Teren in proprietatea municipiului

0.1332

398.

Teren viran

3.6112

399.

Terenuri Sport - Academia de Sport

2.9893

400.

Universitatea "Petru Maior" Corp B

0.2763

401.

Uzina electrica

0.7276

402.

Zona protecție ape Raul Mures 1

1.6889

403.

Zona protecție ape Raul Mures 2

0.5893

404.

Zona protecție ape Raul Mures 3

1.1282

405.

Zona protecție ape Raul Mures 4

5.4983

406.

Zona protectie ape Raul Mures 5

7.5608

407.

Zona protectie ape Raul Mures 6

43.8016

408.

Aleea Conisa

1.6272

409.

Aleea Covasna

0.5460

410.

Aleea Hateg

0.3038

411.

Aleea Vrancea

0.3077

412.

Atelier Tehnic

0.1378

413.

Baza sportiva a Liceului Teoretic Bolyai Farkas

0.7297

414.

Biserica Ortodoxa

0.1832

415.

Biserica Reformata Substejaris

0.1363

416.

Bulevardul 1 Decembrie 1918

9.5921

417.

Bulevardul 1848

5.0369

418.

Bulevardul Cetatii

1.7433

419.

Bulevardul Pandurilor

4.8765

420.

Calea Sighisoarei

5.5932

421.

Camin pentru Persoane Varstnice

0.2075

422.

Camin Studentesc "Dimitrie Cantemir"

0.1608

423.

Canalul Poklos 10

0.5233

424.

Canalul Poklos 11

0.6834

425.

Canalul Poklos 12

0.4793

426.

Canalul Poklos 13

0.6415

427.

Canalul Poklos 6

0.3925

428.

Canalul Poklos 7

0.2551

429.

Canalul Poklos 8

0.7754

430.

Canalul Poklos 9

0.7951

431.

Casa de Cultura a Stiintei si Tehnicii "Mihai Eminescu"

1.2751

432.

Centru de dializa "Hiparion"

0.1366

433.

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva nr. 1

0.1956

434.

Cetatea Medievala

3.9551

435.

Cimitirul Eroilor Sovietici

2.2741

436.

Cimitirul Livezeni

4.8324

437.

Cimitirul Municipal Sangeorgiu de Mures

5.3578

438.

Cimitirul Ortodox Mureseni

2.1900

439.

Cinematograful Unirea

0.1436

440.

Clinica de Boli Infectioase (Spitalul epidemic 2)

0.4456

441.

Clinica de Chirurgie Maxilo-Faciala

0.3911

442.

Clinica de Neuropsihiatrie Pediatrica

0.2881

443.

Clinica de Ortopdedie II

0.6520

444.

Clinica O.R.L.

0.2047

445.

Colegiul Economic "Transilvania"

0.4883

446.

Colegiul National "Alexandru Papiu Ilarian"

0.5307

447.

Colegiul National Pedagogic "Mihai Eminescu" si Gradinita p.p.nr. 11

1.4541

448.

Comisariatul Jud. Pentru Protectia Consumatorilor - Serviciul Jud. de Metrologie Legala

0.1365

449.

Cresa nr. 5

0.1221

450.

Directia Generala a Finantelor Publice

0.2417

451.

Directia Generala Pentru Protectia Drepturilor Copilului

1.0938

452.

Directia Politia Locala Targu Mures

0.2045

453.

Gradina Cimitirul Eroilor Sovietici

0.3282

454.

Gradina Mihai Eminescu

0.2505

455.

Gradina Piata Unirii

0.2851

456.

Gradina Publica

0.3794

457.

Gradina publica

0.1955

458.

Gradina Zoologica

13.4387

459.

Gradinita "Albinuta" pp nr. 13 si Cresa nr. 9

0.5650

460.

Gradinita "Casuta din povesti" si Cresa nr. 3

0.2483

461.

Gradinita "Codrisor" si Cresa nr. 10

0.3152

462.

Gradinita "Licurici"

0.3671

463.

Gradinita "Manpel"

0.2940

464.

Gradinita "Pitigoi"

0.0984

465.

Gradinita cu program normal nr. 21

0.0237

466.

Gradinita cu program prelungit "Dumbrava Minunata"

0.1071

467.

Gradinita cu program prelungit "Randunica" si Gradinita cu program normal nr. 17

0.5770

468.

Gradinita cu program prelungit nr 12, Clinica boli prof. si Cresa 6

0.3596

469.

Gradinita cu program prelungit nr. 10

0.3258

470.

Gradinita cu program prelungit nr. 15

0.1307

471.

Gradinita cu program prelungit nr. 17

0.0270

472.

Gradinita nr. 12

0.4055

473.

Grupul Scolar "Avram Iancu"

0.6313

474.

Grupul Scolar "Gheorghe SincaiOQL

0.8869

475.

Inspectoratul Scolar Targu Mures

0.3978

476.

Internat- Colegiul Economic "Transilvania"

0.4591

477.

Liceul Tehnologic "Avram Iancu"

0.3847

478.

Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi" si Scoala Gimnaziala "Europa"

2.2156

479.

Liceul Tehnologic "Electromures" si Gradinita "Paradisul Copilariei"

1.3591

480.

Liceul Tehnologic "Gheorghe Sincai"

0.9435

481.

Liceul Tehnologic "Ion Vlasiu"

2.3156

482.

Liceul Teologic Romano Catolic "Il Rakoczi Ferenc" si Colegiul National "Unirea"

1.0401

483.

Liceul Teoretic "Bolyai Farkas"

0.8149

484.

Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu"

0.5308

485.

Loc de joaca

0.2164

486.

Padurea Cornesti 1

9.0877

487.

Padurea Cornesti 2

3.0395

488.

Parcare

0.4363

489.

Parcul Cornesti

2.3342

490.

Parcul Eroilor Romani

4.4534

491.

Parcul Furnica

0.9989

492.

Parcul Izvor

1.0168

493.

Parcul Trecatorului

0.2141

494.

Pasajul Avas

0.0102

495.

Pasajul Padurii

0.4411

496.

Pasajul Palas

0.0973

497.

Pasajul Panselutelor

0.4343

498.

Pasajul Scaricica

0.0358

499.

Pepiniera

3.0242

500.

Piata "Bernady Gyorgy"

0.6742

501.

Piata "Petofi Sandor"

0.2437

502.

Piata Memorandului

0.2826

503.

Piata Unirii

0.1297

504.

Scoala Gimnaziala "Dacia" Corp B si Gradinita cu program normal nr. 19

0.4747

505.

Scoala Gimnaziala "Dr. Bernady Gyorgy"

0.3877

506.

Scoala Gimnaziala "George CosbucOQL

0.5369

507.

Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" corp A si B si Gradinita nr. 7

0.3630

508.

Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul"

0.7477

509.

Scoala Gimnaziala "Romulus Guga" si Gradinita cu program normal nr. 20

0.8963

510.

Scoala Gimnaziala "Serafim Duicu" Corp A

0.7452

511.

Scoala Gimnaziala "Serafim Duicu" Corp B

0.6889

512.

Scoala Gimnaziala "Tudor Vladimirescu"

0.8779

513.

Scoala Gimnaziala Dacia (corp A)

0.2986

514.

Scuar Aleea Vrancea

0.0574

515.

Scuar B-dul 1848

0.7645

516.

Scuar B-dul Pandurilor

0.2079

517.

Scuar Liceul "Al. Papiu Ilarian"

0.0514

518.

Scuar Policlinica 2

0.0666

519.

Scuar P-ta "Bernady Gyorgy"

0.0372

520.

Scuar P-ta "Bernady Gyorgy"_Cetate

0.1533

521.

Scuar P-ta "Petofi Sandor"

0.0071

522.

Scuar P-ta Memorandului

0.0806

523.

Scuar Str. Bolyai Farkas

0.1546

524.

Scuar Str. Budiului -Str. Bega

0.0834

525.

Scuar Str. Episcop Davic Ferenc - B-dul 1848

0.0476

526.

Scuar Str. Moldovei-Str. Busuiocului

0.1311

527.

Scuar Universitatea "Petru Maior"

0.0759

528.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Cornisa

0.2611

529.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Covasna

0.3280

530.

Spatiu condominiu 1 - Aleea Surianu

0.4156

531.

Spatiu condominiu 1 - B-dul 1 Decembrie 1918

0.5028

532.

Spatiu condominiu 1 - B-dul Pandurilor

3.3334

533.

Spatiu condominiu 1 - Pasajul Panselutelor

0.8828

534.

Spatiu condominiu 1 - Str. 22 Decembrie 1989

1.8020

535.

Spatiu condominiu 1 - Str. Apilcultorilor

0.6420

536.

Spatiu condominiu 1 - Str. Argesului

0.7142

537.

Spatiu condominiu 1 - Str. Armoniei

0.2081

538.

Spatiu condominiu 1 - Str. Berlin

0.0798

539.

Spatiu condominiu 1 - Str. Bodoni Sandor

0.1241

540.

Spatiu condominiu 1 - Str. Brasovului

0.1064

541.

Spatiu condominiu 1 - Str. Buciunului

0.7750

542.

Spatiu condominiu 1 - Str. Bujorului

0.1733

543.

Spatiu condominiu 1 - Str. Busuiocului

1.1920

544.

Spatiu condominiu 1 - Str. Ceahlau

0.3979

545.

Spatiu condominiu 1 - Str. Cisnadie

0.7117

546.

Spatiu condominiu 1 - Str. Ciucas

0.7038

547.

Spatiu condominiu 1 - Str. Constantin Romanu-Vivu

1.2865

548.

Spatiu condominiu 1 - Str. Cugir

0.1107

549.

Spatiu condominiu 1 - Str. Cutezantei

2.9680

550.

Spatiu condominiu 1 - Str. Dambu Pietros

0.6109

551.

Spatiu condominiu 1 - Str. Dr. Victor Babes

0.0489

552.

Spatiu condominiu 1 - Str. Gheorghe Marinescu

0.5574

553.

Spatiu condominiu 1 - Str. Gloriei

0.7549

554.

Spatiu condominiu 1 - Str. Godeanu

0.9235

555.

Spatiu condominiu 1 - Str. Hunedoara

1.1954

556.

Spatiu condominiu 1 - Str. Ioan Buteanu

0.5544

557.

Spatiu condominiu 1 - Str. Koos Ferenc

0.8794

558.

Spatiu condominiu 1 - Str. Lamaitei

0.9462

559.

Spatiu condominiu 1 - Str. Magurei

0.3540

560.

Spatiu condominiu 1 - Str. Mihai Viteazul

0.7066

561.

Spatiu condominiu 1 - Str. Moldovei

0.2006

562.

Spatiu condominiu 1 - Str. Mugurilor

0.5629

563.

Spatiu condominiu 1 - Str. Muncii

1.0803

564.

Spatiu condominiu 1 - Str. Muntenia

0.2070

565.

Spatiu condominiu 1 - Str. Narciselor

0.8971

566.

Spatiu condominiu 1 - Str. Navodari

0.0785

567.

Spatiu condominiu 1 - Str. Nicolae Grigorescu

0.5950

568.

Spatiu condominiu 1 - Str. Parangului

0.9920

569.

Spatiu condominiu 1 - Str. Pasunii

0.2317

570.

Spatiu condominiu 1 - Str. Petru Dobra

1.4926

571.

Spatiu condominiu 1 - Str. Pomicultorilor

1.2566

572.

Spatiu condominiu 1 - Str. Predeal

0.0724

573.

Spatiu condominiu 1 - Str. Prieteniei

1.1192

574.

Spatiu condominiu 1 - Str. Ramurele

1.0956

575.

Spatiu condominiu 1 - Str. Resita

0.4857

576.

Spatiu condominiu 1 - Str. Rodniciei

1.4168

577.

Spatiu condominiu 1 - Str. Sarguintei

2.4295

578.

Spatiu condominiu 1 - Str. Secerei

0.1658

579.

Spatiu condominiu 1 - Str. Secuilor Martiri

1.7004

580.

Spatiu condominiu 1 - Str. Suceava

0.0232

581.

Spatiu condominiu 1 - Str. Transilvania

1.2440

582.

Spatiu condominiu 1 - Str. Tudor Vladimirescu

0.1721

583.

Spatiu condominiu 1 - Str. Valea Rece

0.0383

584.

Spatiu condominiu 1 - Str. Viitorului

2.1962

585.

Spatiu condominiu 1 - Str. Violetelor

0.2776

586.

Spatiu condominiu 1 - Str. Viseului

0.3185

587.

Spatiu condominiu 1 - Str. Vulcan

0.1586

588.

Spatiu condominiu 1 - Str. Vulturilor

0.2944

589.

Spatiu condominiu 10 - B-dul 1848

0.0085

590.

Spatiu condominiu 10 - B-dul Pandurilor

0.2542

591.

Spatiu condominiu 11 - B-dul 1848

0.2248

592.

Spatiu condominiu 11 - Str. Gheorghe Doja

0.3296

593.

Spatiu condominiu 12 - B-dul 1848

0.0837

594.

Spatiu condominiu 13 - B-dul 1 Decembrie 1918

0.7202

595.

Spatiu condominiu 13 - B-dul 1848

0.0241

596.

Spatiu condominiu 14 - B-dul 1848

0.4755

597.

Spatiu condominiu 15 - B-dul 1848

1.0258

598.

Spatiu condominiu 2 - Aleea Cornisa

2.1626

599.

Spatiu condominiu 2 - Aleea Covasna

0.4176

600.

Spatiu condominiu 2 - B-dul 1 Decembrie 1918

0.4898

601.

Spatiu condominiu 2 - B-dul 1848

0.1224

602.

Spatiu condominiu 2 - B-dul Pandurilor

0.6763

603.

Spatiu condominiu 2 - Pasajul Panselutelor

0.2956

604.

Spatiu condominiu 2 - Str. 22 Decembrie 1989

3.4655

605.

Spatiu condominiu 2 - Str. Argesului

0.0981

606.

Spatiu condominiu 2 - Str. Armoniei

0.9053

607.

Spatiu condominiu 2 - Str. Berlin

0.2700

608.

Spatiu condominiu 2 - Str. Buciunului

0.3976

609.

Spatiu condominiu 2 - Str. Busuiocului

0.5103

610.

Spatiu condominiu 2 - Str. Ceahlau

0.4579

611.

Spatiu condominiu 2 - Str. Ciucas

0.6894

612.

Spatiu condominiu 2 - Str. Cugir

0.7796

613.

Spatiu condominiu 2 - Str. Cutezantei

1.3241

614.

Spatiu condominiu 2 - Str. Dr. Victor Babes

0.7003

615.

Spatiu condominiu 2 - Str. Gheorghe Doja

0.1412

616.

Spatiu condominiu 2 - Str. Gheorghe Marinescu

0.1970

617.

Spatiu condominiu 2 - Str. Gloriei

1.4046

618.

Spatiu condominiu 2 - Str. Godeanu

1.7612

619.

Spatiu condominiu 2 - Str. Hunedoara

0.8143

620.

Spatiu condominiu 2 - Str. loan Buteanu

0.8545

621.

Spatiu condominiu 2 - Str. Koos Ferenc

0.4527

622.

Spatiu condominiu 2 - Str. Magurei

0.4065

623.

Spatiu condominiu 2 - Str. Moldovei

0.1152

624.

Spatiu condominiu 2 - Str. Muncii

0.3240

625.

Spatiu condominiu 2 - Str. Nicolae Grigorescu

0.7881

626.

Spatiu condominiu 2 - Str. Parangului

0.9492

627.

Spatiu condominiu 2 - Str. Petru Dobra

0.1490

628.

Spatiu condominiu 2 - Str. Prieteniei

0.3748

629.

Spatiu condominiu 2 - Str. Ramurele

2.7718

630.

Spatiu condominiu 2 - Str. Resita

0.8176

631.

Spatiu condominiu 2 - Str. Rodniciei

1.8811

632.

Spatiu condominiu 2 - Str. Sarguintei

0.6137

633.

Spatiu condominiu 2 - Str. Suceava

0.1231

634.

Spatiu condominiu 2 - Str. Transilvania

1.3284

635.

Spatiu condominiu 2 - Str. Valea Rece

0.0261

636.

Spatiu condominiu 2 - Str. Viseului

0.5126

637.

Spatiu condominiu 2 - Str. Vulturilor

0.5888

638.

Spatiu condominiu 3 - Aleea Cornisa

1.2207

639.

Spatiu condominiu 3 - Aleea Hateg

1.2496

640.

Spatiu condominiu 3 - B-dul 1 Decembrie 1918

1.4844

641.

Spatiu condominiu 3 - B-dul Pandurilor

2.7754

642.

Spatiu condominiu 3 - Str. 22 Decembrie 1989

1.2818

643.

Spatiu condominiu 3 - Str. Armoniei

2.4350

644.

Spatiu condominiu 3 - Str. Berlin

0.0809

645.

Spatiu condominiu 3 - Str. Busuiocului

0.9570

646.

Spatiu condominiu 3 - Str. Ceahlau

1.2631

647.

Spatiu condominiu 3 - Str. Gheorghe Doja

0.9686

648.

Spatiu condominiu 3 - Str. Hunedoara

1.4078

649.

Spatiu condominiu 3 - Str. Ioan Buteanu

0.2821

650.

Spatiu condominiu 3 - Str. Koos Ferenc

0.2860

651.

Spatiu condominiu 3 - Str. Magurei

0.5808

652.

Spatiu condominiu 3 - Str. Moldovei

0.0992

653.

Spatiu condominiu 3 - Str. Parangului

0.5816

654.

Spatiu condominiu 3 - Str. Petru Dobra

0.5811

655.

Spatiu condominiu 3 - Str. Sarguintei

0.3220

656.

Spatiu condominiu 3 - Str. Suceava

0.4861

657.

Spatiu condominiu 3 - Str. Transilvania

1.1654

658.

Spatiu condominiu 3 - Str. Valea Rece

0.0201

659.

Spatiu condominiu 3 - Strada Cugir

0.1869

660.

Spatiu condominiu 4 - Aleea Cornisa

0.2757

661.

Spatiu condominiu 4 - B-dul 1 Decembrie 1918

0.3681

662.

Spatiu condominiu 4 - B-dul 1848

0.1667

663.

Spatiu condominiu 4 - B-dul Pandurilor

0.3143

664.

Spatiu condominiu 4 - Str. 22 Decembrie 1989

0.8206

665.

Spatiu condominiu 4 - Str. Cugir

0.5476

666.

Spatiu condominiu 4 - Str. Gheorghe Doja

0.4382

667.

Spatiu condominiu 4 - Str. Hunedoara

0.1345

668.

Spatiu condominiu 4 - Str. Ioan Buteanu

0.3787

669.

Spatiu condominiu 4 - Str. Koos Ferenc

0.1177

670.

Spatiu condominiu 4 - Str. Magurei

0.7053

671.

Spatiu condominiu 4 - Str. Moldovei

0.1161

672.

Spatiu condominiu 4 - Str. Parangului

0.2917

673.

Spatiu condominiu 4 - Str. Petru Dobra

0.2895

674.

Spatiu condominiu 4 - Str. Suceava

0.1964

675.

Spatiu condominiu 4 - Str. Transilvania

1.5606

676.

Spatiu condominiu 4 - Str. Valea Rece

0.2222

677.

Spatiu condominiu 5 - B-dul 1 Decembrie 1918

2.7067

678.

Spatiu condominiu 5 - B-dul 1848

0.4510

679.

Spatiu condominiu 5 - B-dul Pandurilor

0.1704

680.

Spatiu condominiu 5 - Str. Gheorghe Doja

0.2859

681.

Spatiu condominiu 5 - Str. Ioan Buteanu

0.3153

682.

Spatiu condominiu 5 - Str. Koos Ferenc

0.0926

683.

Spatiu condominiu 5 - Str. Moldovei

1.7326

684.

Spatiu condominiu 5 - Str. Parangului

1.9704

685.

Spatiu condominiu 5 - Str. Petru Dobra

0.0925

686.

Spatiu condominiu 5 - Str. Transilvania

0.5583

687.

Spatiu condominiu 6 - B-dul 1 Decembrie 1918

0.3567

688.

Spatiu condominiu 6 - B-dul 1848

0.4875

689.

Spatiu condominiu 6 - B-dul Pandurilor

0.5513

690.

Spatiu condominiu 6 - Str. Gheorghe Doja

0.7484

691.

Spatiu condominiu 6 - Str. Ioan Buteanu

0.2346

692.

Spatiu condominiu 6 - Str. Koos Ferenc

0.1647

693.

Spatiu condominiu 6 - Str. Moldovei

0.3628

694.

Spatiu condominiu 6 - Str. Parangului

0.6070

695.

Spatiu condominiu 6 - Str. Petru Dobra

0.8869

696.

Spatiu condominiu 7 - B-dul 1 Decembrie 1918

1.9637

697.

Spatiu condominiu 7 - B-dul 1848

0.3621

698.

Spatiu condominiu 7 - B-dul Pandurilor

1.8442

699.

Spatiu condominiu 7 - Str. Ioan Buteanu

0.3566

700.

Spatiu condominiu 7 - Str. Moldovei

0.3876

701.

Spatiu condominiu 7 - Str. Parangului

0.1148

702.

Spatiu condominiu 8 - B-dul 1 Decembrie 1918

1.6318

703.

Spatiu condominiu 8 - B-dul Pandurilor

4.0876

704.

Spatiu condominiu 8 - Bulevardul 1848

0.0904

705.

Spatiu condominiu 8 - Str. Moldovei

0.5621

706.

Spatiu condominiu 8 - Str. Parangului

0.2115

707.

Spatiu condominiu 9 - B-dul 1 Decembrie 1918

1.2197

708.

Spatiu condominiu 9 - B-dul 1848

0.2736

709.

Spatiu condominiu 9 - B-dul Pandurilor

1.6410

710.

Spatiu condominiu 9 - Str. Moldovei

1.2569

711.

Spatiu condominiu 9 - Str. Parangului

0.0983

712.

Spatiu condominiu ANL - Str. Molter Karoly

0.2972

713.

Spatiu de joaca

0.8503

714.

Spatiu verde - Str. Nicolae Grigorescu

0.6383

715.

Spitalul Clinic de Urgenta

4.7131

716.

Spitalul Clinic Judetean

2.6797

717.

Spitalul Clinic Judetean - Sectia Neomatologie Prematuri

0.2313

718.

Spitalul Clinic Judetean Mures -Policlinica 2

0.7745

719.

Spitalul Epidemic

0.8214

720.

Strada 8 Martie

2.6144

721.

Strada Adrian Hidos

0.8998

722.

Strada Alba Iulia

0.4810

723.

Strada Alexandru Papiu Ilarian

1.3649

724.

Strada Alunis

0.4061

725.

Strada Amsterdam

0.2213

726.

Strada Amurgului 1

0.0245

727.

Strada Amurgului 2

0.0709

728.

Strada Ana Ipatescu 1

0.0759

729.

Strada Ana Ipatescu 2

0.1757

730.

Strada Apilcultorilor

0.6244

731.

Strada Argesului 1

0.3239

732.

Strada Argesului 2

0.2938

733.

Strada Arinului

0.0355

734.

Strada Armoniei

0.4606

735.

Strada Artei

0.2343

736.

Strada Atena

0.1327

737.

Strada Avram Iancu

1.2238

738.

Strada Azuga

0.0406

739.

Strada Bailor

0.0722

740.

Strada Banat

0.6409

741.

Strada Bega

1.1457

742.

Strada Berlin 1

0.0837

743.

Strada Berlin 2

0.1009

744.

Strada Berlin 3

0.2856

745.

Strada Bobalna

0.2866

746.

Strada Bodoni Sandor

0.3249

747.

Strada Bogatei 1

0.2555

748.

Strada Bogatei 2

0.1799

749.

Strada Bolyai Farkas

1.3662

750.

Strada Borsos Tamas

0.3101

751.

Strada Borzesti 1

0.2033

752.

Strada Borzesti 2

0.1333

753.

Strada Bradului

0.6010

754.

Strada Branului 1

0.3203

755.

Strada Branului 2

0.0502

756.

Strada Brasovului

0.2694

757.

Strada Bucegi 1

0.0736

758.

Strada Bucegi 2

0.0760

759.

Strada Bucinului 1

0.4690

760.

Strada Bucinului 2

0.0954

761.

Strada Bucuresti 1

0.1847

762.

Strada Bucuresti 2

0.2272

763.

Strada Budai Nagy Antal

0.5044

764.

Strada Budapesta

0.2088

765.

Strada Budiului

5.0782

766.

Strada Bujorului

0.2526

767.

Strada Busuiocului

0.5897

768.

Strada Calimanului

0.2907

769.

Strada Caraiman 1

0.1478

770.

Strada Caraiman 2

0.1199

771.

Strada Ceahlau

1.1816

772.

Strada Cerbului 1

0.1077

773.

Strada Cerbului 2

0.1640

774.

Strada Cernavoda

0.1848

775.

Strada Cibinului

0.0853

776.

Strada Ciocanului

0.1846

777.

Strada Ciresului

0.1795

778.

Strada Cisnadie

0.3253

779.

Strada Ciucas

0.3315

780.

Strada Colegiului

0.0771

781.

Strada Constantin Dobrogeanu Gherea 1

0.2381

782.

Strada Constantin Dobrogeanu Gherea 2

0.2486

783.

Strada Constantin Romanu-Vivu

0.4016

784.

Strada Cornesti

0.9027

785.

Strada Cosminului

0.2320

786.

Strada Crangului

0.2374

787.

Strada Crinului

0.2595

788.

Strada Crizantemelor

0.2039

789.

Strada Cucului

0.0586

790.

Strada Cugir

0.3722

791.

Strada Cutezantei

3.0385

792.

Strada Dambovitei

0.3951

793.

Strada Dambu Pietros

0.3865

794.

Strada Dealului

0.8684

795.

Strada Deva

0.1734

796.

Strada Dimitrie Cantemir 1

0.1562

797.

Strada Dimitrie Cantemir 2

0.2049

798.

Strada Dr. Cornel Ciugudeanu

0.2904

799.

Strada Dr. Kozma Bela

0.0776

800.

Strada Dr. Victor Babes 1

0.7384

801.

Strada Dr. Victor Babes 2

0.1584

802.

Strada Duzilor

0.8579

803.

Strada Episcop Bob Ioan

0.1259

804.

Strada Episcop David Ferenc

0.0362

805.

Strada Erou Lt. Petre Popescu

0.1331

806.

Strada Evreilor Martiri

0.8539

807.

Strada Faget 1

0.2669

808.

Strada Faget 2

0.1801

809.

Strada Fantanii

0.1036

810.

Strada Franz Liszt

0.1447

811.

Strada Gabor Aron

0.3289

812.

Strada Garofitei

1.3512

813.

Strada Gen. Gh. Avramescu

0.1960

814.

Strada Gen. Ion Dumitrache 1

0.0693

815.

Strada Gen. Ion Dumitrache 2

0.8012

816.

Strada Gheorghe Marinescu

4.2400

817.

Strada Gloriei

0.2764

818.

Strada Godeanu

0.5778

819.

Strada Gradinarilor 1

0.0556

820.

Strada Gradinarilor 2

0.0223

821.

Strada Gradinarilor 3

0.1778

822.

Strada Gradinarilor 4

0.0595

823.

Strada Henry Coanda

0.1140

824.

Strada Hunedoara

0.8881

825.

Strada Iernutului 1

0.2426

826.

Strada Iernutului 2

0.0307

827.

Strada Iernutului 3

0.0810

828.

Strada Ilie Munteanu

0.5085

829.

Strada Infratirii

1.2757

830.

Strada Ingusta

0.0478

831.

Strada Ioan Buteanu

2.1427

832.

Strada Ion Creanga

0.0791

833.

Strada Izvorul Rece

0.0524

834.

Strada Izvorului

0.0663

835.

Strada Jean Monnet

0.9193

836.

Strada Justitiei

0.2414

837.

Strada Koos Ferenc

0.7016

838.

Strada Korosi Csoma Sandor

0.3031

839.

Strada Koteles Samuel

0.4637

840.

Strada Lalelelor

0.8580

841.

Strada Lamaitei

0.4178

842.

Strada Liceului

0.1339

843.

Strada Lisabona

0.2684

844.

Strada Livezeni

3.9751

845.

Strada Londra

0.6774

846.

Strada Ludușului 1

0.2483

847.

Strada Ludușului 2

0.0431

848.

Strada Ludușului 3

0.0705

849.

Strada Lutului

0.0195

850.

Strada Madrid

0.2519

851.

Strada Magurei

0.7893

852.

Strada Maramureș

0.7845

853.

Strada Martin Luther

0.0897

854.

Strada Marton Aron

0.6110

855.

Strada Mestecanisului

2.1320

856.

Strada Mica

0.1606

857.

Strada Mihai Viteazul

1.5741

858.

Strada Mihail Kogalniceanu

0.2226

859.

Strada Mitr. Andrei Saguna

0.3278

860.

Strada Moldovei

1.8419

861.

Strada Molter Karoly

0.5115

862.

Strada Moresti

0.2039

863.

Strada Mugurilor

0.2158

864.

Strada Muncii

0.6673

865.

Strada Muntenia

0.5056

866.

Strada Nagy Pal

0.3790

867.

Strada Narciselor

0.4176

868.

Strada Navodari

0.2875

869.

Strada Negoiului

1.3654

870.

Strada Nicolae Grigorescu

0.8251

871.

Strada Nicolae lorga

0.3746

872.

Strada Nirajului

0.0764

873.

Strada Pades

0.0467

874.

Strada Padurii

0.7699

875.

Strada Paltinis

0.2374

876.

Strada Parangului 1

1.8958

877.

Strada Parangului 2

0.2804

878.

Strada Paris 1

0.1600

879.

Strada Paris 2

0.7373

880.

Strada Pasunii

0.4429

881.

Strada Pasunii 2

0.3526

882.

Strada Petri Adam

0.1237

883.

Strada Petrila 1

0.0608

884.

Strada Petrila 2

0.0699

885.

Strada Petru Dobra

1.2283

886.

Strada Piatra de Moara

0.1058

887.

Strada Plaiului

0.4572

888.

Strada Platoului

0.1292

889.

Strada Pomicultorilor

0.7256

890.

Strada Posada

0.7102

891.

Strada Postei

0.1269

892.

Strada Praga

0.1751

893.

Strada Predeal

1.5084

894.

Strada Prieteniei

0.6898

895.

Strada Privighetorii 1

0.0629

896.

Strada Privighetorii 2

0.0280

897.

Strada Progresului

0.5268

898.

Strada Ramurele

0.7578

899.

Strada Rasaritului

0.3391

900.

Strada Regele Ferdinand

0.2851

901.

Strada Resita

0.4155

902.

Strada Retezatului

0.3679

903.

Strada Rodniciei 1

0.6463

904.

Strada Rodniciei 2

0.4693

905.

Strada Saliste

0.2325

906.

Strada Sapei

0.4030

907.

Strada Sarguintei

0.8089

908.

Strada Secerei 1

0.4189

909.

Strada Secerei 2

0.4202

910.

Strada Secuilor Martiri 2

0.6656

911.

Strada Selimbar

0.0789

912.

Strada Semanatorilor

0.1392

913.

Strada Sfantul Ioan

0.6801

914.

Strada Slatina

0.2243

915.

Strada Spitalul Vechi

0.1418

916.

Strada Sportivilor 1

0.0592

917.

Strada Sportivilor 2

0.0882

918.

Strada Stefan cel Mare

0.6549

919.

Strada Stejarului

0.4615

920.

Strada Stramba

0.4173

921.

Strada Subpadure

0.5474

922.

Strada Substejaris

0.1267

923.

Strada Suceava

0.5129

924.

Strada Sudului

0.3616

925.

Strada Surianu

0.1336

926.

Strada Szechenyi Istvan

0.5251

927.

Strada Targului

0.2980

928.

Strada Teilor

0.0802

929.

Strada Toamnei

0.4924

930.

Strada Transilvania

1.3076

931.

Strada Trebely

0.8797

932.

Strada Tudor Vladimirescu 4

0.9009

933.

Strada Tudor Vladimirescu 5

0.6892

934.

Strada Tudor Vladimirescu 6

0.8100

935.

Strada Tudor Vladimirescu 7

0.4548

936.

Strada Tudor Vladimirescu 8

0.3664

937.

Strada Tudor Vladimirescu 9

0.2609

938.

Strada Turnu Rosu

0.0994

939.

Strada Ulciorului

0.1062

940.

Strada Urcusului

0.2337

941.

Strada Valea Rece

0.5602

942.

Strada Vanatorilor

0.2552

943.

Strada Verii

2.4615

944.

Strada Viena

0.2919

945.

Strada Viile Budiului 1

1.6611

946.

Strada Viile Budiului 2

0.6442

947.

Strada Viile Dealul Mic

1.3982

948.

Strada Viile Unomaj

1.0608

949.

Strada Viitorului

0.4009

950.

Strada Violetelor

0.3022

951.

Strada Viseului

0.1523

952.

Strada Vulcan 1

0.2233

953.

Strada Vulcan 2

0.2006

954.

Strada Vulturilor 1

0.5583

955.

Strada Vulturilor 2

0.5656

956.

Strada Zarnesti

0.0815

957.

Strada Zefirului

0.0513

958.

Teatrul de Vara

0.3003

959.

Teren degradat

3.7744

960.

Teren degradat

0.7409

961.

Teren in proprietatea municipiului

52.1808

962.

Teren viran

1.3137

963.

Universitatea "Dimitrie Cantemir"

2.1512

964.

Universitatea "Petru Maior"

0.6534

965.

Universitatea de Arte

0.2948

Total suprafața obiective cu destinația spatiu verde inventariate lot 1 [ha]:

376.1199

Total suprafata obiective cu destinatia spatiu verde inventariate lot 2 [ha]:

454.8001

Anexa Nr 3 - INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

Total an

0

1

2

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

Contractarea serviciilor de salubrizare

a) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității

prestate, rezolvate, raporat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activităților pentru fiecare categorie de activitate-operațiune:

 • - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • - colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

= 100%

1.2

Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate

a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate (exprimat în %)

= 100%

b) ponderea din numărul de reclamații de la litera a) care s-au dovedit justificate

< 5%

c) procentul de solicitări de la lit. b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

= 100%

d) numărul de sesizări din partea agenților de protecție a mediului, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale (exprimat în %)

< 5%

e) numărul de sesizări din partea agenților de sănătate publică, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale si locale (exprimat în %)

< 5%

f) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate (exprimat în %)

= 100%

g) ponderea din numărul de reclamații de la litera f) care s-au dovedit justificate

< 5%

h) procentul de solicitări de la litera g) care au fost rezolvate în mai puțin de o zi calendaristică

= 100%

i) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități (exprimat in %)

= 100%

i1) suprafețele efective măturate manual

= 100%

i2) suprafețele efective măturate mecanizat

= 100%

i3) suprafețele efective curățate rigolele

= 100%

i4) suprafețele efective spălate din carosabil si trotuare

= 100%

i5) suprafețele efective stropite din carosabil

= 100%

i6) suprafețele efective de zone verzi întreținute

= 100%

i7) suprafețele efective de pe care s-au evacuat deșeuri clandestine

= 100%

i8) suprafețele efective spălate cu presiune din balize de beton, stâlpișori, marcaje termoplast, balustrade, etc., graffiti de pe imobilele și clădirile aparținând municipiului Târgu Mureș

= 100%

i9) suprafețele efective pe care s-a realizat curățatul manual al zăpezii, gheții și poleiului

= 100%

i10) suprafețele efective pluguite

= 100%

i11) suprafețele efective pe care s-a aplicat combaterea gheții și poleiului

= 100%

i12) suprafețele efective pe care s-a aplicat curățarea de zăpadă și gheață a canalelor de scurgere de pe căile publice

= 100%

i13) suprafețele efective pe care s-a aplicat încărcatul și transportul zăpezii și gheții

= 100%

i14) suprafețele efective pe care s-a aplicat colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare

= 100%

1.3

Răspunsuri la solicitări scrise

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestată

= 100%

b) procentul de la litera a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

= 100%

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

a) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate (exprimat în %)

= 0%

2.2

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului

a) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru culpa proprie sau dacă au existat îmbolnăviri, accidente din cauza nerespectării condițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

= 0%

b) numărul de amenzi date de autoritatea centrală sau locală pentru neexecutarea corespunzătoare sau executarea necorespunzătoare a activității (exprimat în %)

= 0%

c) numărul de intervenții întârziate (mai mari de 15 minute) (exprimat în %)

= 0%

d) numărul de intervenții necorespunzătoare, materializate în procese-verbale de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia (exprimat în %)

= 0%

e) efectuarea investițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

= 100%