Hotărârea nr. 109/2021

HCL 109 privind acordarea unor facilități pentru persoanele fizice și juridice care au încheiate cu Municipiul Tg. Mureș,contracte de concesiune/închiriere și a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă,potrivit art.1 din Ordonanța Militară nr.1/18.03.2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 109

din 22 aprilie 2021

privind acordarea unor facilități pentru persoanele fizice și juridice care au încheiate cu

Municipiul Tg. Mureș, contracte de concesiune/închiriere și a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă, potrivit art.1 din Ordonanța Militară nr.1/18.03.2020

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a ) Referatul de aprobare nr.12400 din 16.02.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind acordarea unor facilități pentru persoanele fizice și juridice care au încheiate cu Municipiul Tg. Mureș, contracte de concesiune/închiriere și a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă, potrivit art.1 din Ordonanța Militară nr.1/18.03.2020

  • b ) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • - Art.108, lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și

completările ulterioare,

  • - Art.1 din Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență, prelungită prin Decretul 240/2020;                                                            ’

  • - Hotărârea 394/2020 privind instituirea stării de alertă, prelungită prin Hotărârea 476/2020, coroborat cu art.X alin.1-4 din OUG nr.29/18.03.2020 - privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, precum și art.3 din Ordinului MEEMA nr.791/24.03.2020 și ale Ordinului MEEMA nr.872/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a) și b), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă acordarea unor facilități pentru pesoanele fizce și juridice care au încheiate cu Municipiul Tg.Mureș, contracte de concesiune/închiriere și a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă, potrivit art.1 din Ordonanța Militară nr.1/18.03.2020 și anume, suspendarea redevenței conform Anexei 1 (coloana 7 și coloana 8) la prezenta hotărâre, pentru întreaga perioadă a stării de urgență.

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințeaza Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări.

Art.3. În conformitate cu prevederile art.252 alin 1 lit.c, ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică :

  • - Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări

  • - Titularilor contractelor de concesiune pentru care s-au acordat facilități

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”)

NOTA DE CALCUL PRIVIND FACILITĂȚILE ACORDATE

ANEXA H.C.L.

Nr. crt.

Denumire societate / persoana fizica

Activitatea desfasurata

Redeventa/an conform contractului EURO

Redeventa/ziconf contract EURO (col.3:366 zile)

Reducera de 75% pe perioada starii de urgenta 60 zile EURO

(col.4 x 60 zile x 75%)

Redeventa pe anul 2020 dupa acordarea facilitatii de 75% EURO (col.3-col.5)

Scutirea de la plata redeventei pe perioada starii de urgenta - 60 zie EURO (col.4 x 60 zile)

Redeventa pe anul 2020 dupa acordarea scutirii de la plata redeventei pe perioada starii de urgenta EURO (col.3-col.7)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Milesan Marcela

Salon de înfrumusețare

652,00

1,78

80,16

571,84

106,89

545,11

2

Herman Claudiu

Alimentație publică - terasa P-ța Teatrului

3.168,00

8,66

389,51

2.778,49

519,34

2.648,66

3

SC Prodimpex Pandurul SRL ctr.1

Activitate economică -chioșc

3.410,00

9,32

419,26

2.990,74

559,02

2.850,98

SC Prodimpex Pandurul SRL ctr.2

Activitate economică -chioșc

1.375,00

3,76

169,06

1.205,94

225,41

1.149,59

4

SC Tavi1963 Bakery SRL

Activitate economică -chioșc

3.888,00

10,62

478,03

3.409,97

637,38

3.250,62

5

SC Madi Mag SRL

Activitate economică -chioșc

2.756,24

7,53

338,88

2.417,36

451,84

2.304,40

6

SC Palosi Pan SRL

Activitate economică -chioșc

3.960,00

10,82

486,89

3.473,11

649,18

3.310,82

7

sc Moldexim SRL

Activitate economică -chioșc

1.200,00

3,28

147,54

1.052,46

196,72

1.003,28

USD

USD

USD

USD

USD

USD

8

Cretu Liana

Activitate economică -chioșc

2.911,00

7,95

357,91

2.553,09

477,21

2.433,79