Hotărârea nr. 108/2021

HCL 108 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile ,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 108 din 22 aprilie 2021

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalității

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

a.) Referatul de aprobare nr. 13.939 din 22.02.2021 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social Culturale Patrimoniale Comerciale / Serviciul Activități Culturale, Sportive, Tineret și Locativ privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalității,

b.) Având avizul comisiei instituită prin HCLM nr. 10/2020,

c.) Văzând Procesul verbal al Comisiei de specialitate privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe nr.11710/2021, întocmit în acest sens,

d.) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • - art. 49 alin.(1), lit. „a” din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și HCLM nr. 54/2004 privind reactualizarea componenței Comisiei de specialitate pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe cu modificările și completările ulterioare,

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • - art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „b”, alin. (7) lit. „q”, alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 73,19 mp și pivnița în suprafață de 37,95 mp. situat în str. Avram Iancu nr. 23, în favoarea Asociației Societatea Culturală „Avram Iancu”, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 61,11 mp, situat în B-dul 1 Decembrie 1918, în favoarea Asociației de Proprietari nr. 194 pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 35,58 mp, situat în str. Bolyai nr. 18, în favoarea Fundației Bethlen pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 4. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 43,45 mp, situat în str. Bolyai nr. 18, în favoarea Patronatului Național Român pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 5. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 33,77 mp, situat în str. Bolyai nr. 36, în favoarea Asociației pentru prevenirea osteoporozei, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 6. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiilor în suprafață de 79,72 mp + 43,09 mp (pivniță) , situat în str. Bolyai nr. 36, în favoarea Asociației Nevăzătorilor Târgu Mureș pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 7. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiilor în suprafață de 164,95 mp , situat în str. Bolyai nr. 36, în favoarea Asociației Surzilor, Filiala Târgu Mureș pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 8. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 201,94 mp situat str. Bolyai nr. 36, pentru Uniunea Generală a Pensionarilor, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 9. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiilor în suprafață de 31,20 mp situat în str. Crinului nr. 22, în favoarea Asociației Pro Biciclo Urbo până la efectuarea formalităților legale de predare a imobilului dar nu mai mult decât pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 10. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiilor în suprafață de 88,03 mp situat în str. Crinului nr.22, în favoarea Asociației Focus Eco Center până la efectuarea formalităților legale de predare a imobilului dar nu mai mult decât pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 11. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiilor în suprafață de 47,80 mp situat în str. Crinului nr.22, în favoarea Asociației Grupul Milvus până la efectuarea formalităților legale de predare a imobilului dar nu mai mult decât pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 12. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiilor în suprafață de 7,82 mp situat în str. Cugir, nr. 10B/15 în favoarea Asociației de Proprietari nr. 65-66, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 13. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 32,79 mp, situat în str. Enescu nr.2, în favoarea K’ARTE, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 14. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 35,00 mp, situat în str. Enescu nr.2, în favoarea Societății Scriitorilor Mureșeni Casa de Editură Ardealul, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 15. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 68,18 mp situat str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Asociației Societatea Carpatina Ardeleană, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 16. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 20,24 mp situat str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Asociației Române pentru copii dislexici, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 17. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 23,38 mp situat str. Liviu Rebreanu nr. 1 sp. 2, în favoarea Asociației Asined Naiart, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 18. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 77,73 mp situat str. Republicii nr. 9, în favoarea Asociației artiștilor plastici, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 19. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 28,89 mp, situat în str. Revoluției nr.25, în favoarea Asociației Kardiomed, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 20. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 55,85 mp, situat în P-ța Trandafirilor nr. 35, pentru Uniunea Vatra Românească, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 22. Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere pentru spațiile in suprafață de 123 mp situate în P-ța Trandafirilor nr. 38 folosite de Asociația 21 Decembrie -Oraș Martir pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 23. Se aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spațiul în suprafața de 179,65 mp, situat în str. Tușnad nr. 5, folosit de Revista VATRA pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 24. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul în suprafața de 223,52 mp, situat în str. Tușnad nr. 5, folosit de Redacția LÂTO pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 25. Se aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spațiul în suprafața de 69,60 mp, situat în str. Tușnad nr. 5, folosit de Uniunea Jurnaliștilor Maghiari din România, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 26. Se aprobă prelungirea contractului de comodat a spațiilor situate în str. Valea Rece nr. 10/3, pentru Parohia Romano Catolică VIII, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 27. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 30,78 mp, situat în str. Viitorului nr. 1B, în favoarea Asociației VEDEM pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 28. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 33,65 mp, situat în str. Viitorului nr. 1B, in favoarea Asociației de Proprietari nr. 183 pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 29. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 26,18 mp, situat în str. Viitorului nr.1B în favoarea d-lui Chindea Vasile în calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 30. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 26,18 mp, situat în str. Lăcrămioarei nr.3 în favoarea d-lui Berghian Aurel în calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 31. Se aprobă repartizarea spațiului în suprafață de 27,50 mp situat în B-dul Pandurilor nr. 30 ca extindere, în favoarea Asociației de Proprietari nr. 202.

Art. 32. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale, comerciale-Serviciul activități culturale sportive tineret și locative, precum și S.C. LOCATIV S.A.

Art. 33. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 34. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului activități culturale sportive tineret și locativ și S.C. LOCATIV S.A.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“ și 1 vot „abținere“)