Hotărârea nr. 107/2021

HCL 107 privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 107

din 22 aprilie 2021

privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor

cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a. Referatul de aprobare nr. 14.106 din 22.02.2021 privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității, elaborată de Serviciul activități social culturale, sportive, tineret și locativ,

 • b. Având avizul comisiei instituită prin HCLM nr. 10/2020.

 • c. Văzând Procesul verbal al comisiei de specialitate privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe nr. 11710 din 12.02.2021.

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(1), lit. a din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Legea nr. 14/2003 Legea partidelor politice, art. 26 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) din Legea 334/2006 privind finanțarea partidelor politice, precum și HCLM nr. 54/2004 privind reactualizarea componenței Comisiei de specialitate pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

 • - art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. „b” lit. „c” și „d”, alin. 6 lit. „b”, alin. (7) lit. „q”, alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă criteriile de atribuire a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta horărâre..

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale și patrimoniale, comerciale-Serviciul activități culturale sportive tineret și locativ.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției activități social-culturale și patrimoniale, comerciale. - Serviciul activități culturale sportive tineret și locativ

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”)

Criteriile

pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuințe organizațiilor neguvernamentale

Criteriul I: Domeniul de activitate:

 • a. activități caritabile, sănătate, protecție socială.....................30 puncte

 • b. ecologie tineret cultură-sport........................................ 20 puncte

 • c. altele decât cele prevăzute in punctele a și b.......................10 puncte

Criteriul II.

 • a. Nu deține spațiu în proprietate sau închiriat cu contract valabil (sediu provizoriu locuință

asociat sau fondator)..............................................................20puncte

 • b. Deține un spațiu cu chirie altul decât de la Primărie..............15puncte

 • c. Deține spațiu cu chirie de la Primărie, acesta fiind

necorespunzător............................................................10puncte

Criteriul III.Nr. de persoane angajate permanent, cu activitate zilnică, cu contract de muncă sau cu contract de voluntariat

 • a. peste 5 persoane.........................................................30 puncte

 • b. 3-5 persoane..............................................................20 puncte

 • c. până la 3 persoane........................................................10 puncte *** Notă: pentru contractele de voluntariat punctajul se acordă jumătate din punctaj

Criteriul IV. Raport de activitate

 • a. Prezentarea unui raport de activitate............................................30 puncte

 • b. Obiective propuse pentru folosința spațiului solicitat .................20 puncte

 • c. colaborare cu alte ONG-uri, în baza unei convenții....................10 puncte

 • d. colaborare cu Primăria, în baza unei convenții cu titlu gratuita .20 puncte

Criteriul V. Data de la care își desfășoară activitatea

pentru un an vechime.............................................................1 puncte

pentru doi ani vechime...................................................................2 puncte

pentru trei ani vechime................................................................3 puncte

pentru patru ani vechime............................................................4 puncte

pentru cinci ani vechime..............................................................5 puncte pentru fiecare an, peste 5 ani se vor acorda 1 puncte.

Criteriul VI :Solicitantul derulează activități din fonduri europene

Da....................................................................................10 puncte

Nu.....................................................................................0 puncte

Criteriul VII Statutul de utilitate publică

Da.....................................................................................10 puncte

Nu......................................................................................0 puncte

În cazul înregistrării unor punctaje egale, departajarea se realizează în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechimea mai mare.

Criteriile

pentru atribuirea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe partidelor politice

Criteriul I - Data înființării:

 • a. pentru un an vechime ....................................................5 puncte

 • b. pentru doi ani vechime......................................................10 puncte

 • c. pentru trei ani vechime........................................................15 puncte

 • d. pentru patru ani vechime.................................................20 puncte

 • e. Dacă a depășit pragul electoral pe plan local........................25 puncte

Criteriul II - Grad de adresabilitate către populație la nivelul Municipiului Târgu Mureș

 • a. 3- 100 de membrii..............................................................0 pct

 • b. 101-5000 de membrii..........................................................5 pct

 • c. > 5000 membrii................................................................10 pct

Criteriul III. - Ultimele alegeri locale

 • a. 1  -  3.000 ....................................................................... 5 puncte

 • b. 3001 - 6000 .......................................................................10 puncte

 • c. 6001 - 9000 ......................................................................................15 pct

 • d. 9001 - 10.000.....................................................................................20 pct

 • e. 10.001- 24.000.....................................................................................25 pct

 • f. peste 24. 000.........................................................................................30 pct

Criteriul V - Situația locativă actuală a.Nu deține spațiu................................................................ 20 puncte

 • b. Nu deține spațiu de la Primăria municipiului Tg. Mureș................... 15 puncte

În caz de paritate de puncte, solicitanți vor fi departajați în funcție de data înregistrării cererii, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul)

Art. 100 etc. Legea nr.115/2015, L. 208/2015, L 393/2004

Pragul electoral la alegerile din 11 decembrie este de 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național sau 20% din totalul voturilor valabil exprimate în cel puțin 4 circumscripții electorale pentru toți competitorii, voturile pentru cei ce nu reușesc să îl treacă fiind redistribuite.

Criteriile

pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuințe instituțiilor publice

I. Vechimea solicitării

 • a. pentru un an vechime..........................................................5 puncte

 • b. pentru doi ani vechime..............................................................10 puncte

 • c. pentru trei ani vechime..............................................................15 puncte

 • d. pentru patru ani vechime......................................................20 puncte

 • e. pentru cinci ani vechime.......................................................... 25 puncte

pentru fiecare an, peste 5 ani se vor acorda 1 puncte.

 • II. Situația locativă actuală

 • a) nu deține spațiu................................................................20 puncte

 • b) dacă deține un spațiu în chirie altul decât cel de la municipiu........15 puncte

 • c) dacă deține un spațiu în chirie de la municipiu, necorespunzător

obiectului de activitate.....................................................10 puncte

 • III. Autoritatea care infințează și finanțează instituția a.) consiliul județean............................................................20 puncte

b.) instituții publice descentralizate ale guvernului........................15 puncte

c.) instituții publice în teritoriu ale statului..................................10 puncte

d.) instituții publice altele decât cele de la a, b, c, d,.........................5 puncte