Hotărârea nr. 106/2021

HCL 106 privind stabilirea unor fapte care constituie contravenții în domeniul activității comerciale pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mureș și sancțiunile aplicabile acestora

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 106 din 22 aprilie 2021

privind stabilirea unor fapte care constituie contravenții în domeniul activității comerciale pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mureș și sancțiunile aplicabile acestora

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare înregistrat sub nr.1168 din 11.02.2021 inițiat de Primar prin Direcția Poliția Locală- privind stabilirea unor fapte care constituie contravenții în domeniul activității comerciale pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mureș și sancțiunile aplicabile acestora;

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

 • - art.1 alin. (1), art.2 alin.(2), art.10 lit.a) - l) din Legea nr.155 din 12 iulie 2010, Legea poliției locale;

 • - art. 26 din Hotărârea Guvernului nr.1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • - art.6, art.19 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 124 din 23 noiembrie 2004, privind instituirea unor avize de funcționare pentru exercitarea unor activități comerciale pe raza Municipiului Târgu Mureș, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.9 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr.39 din 1 februarie 2007, privind eliberarea “Autorizației de funcționare” pentru unitățile de alimentație publică de pe raza municipiului Târgu Mureș și aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea /vizarea anuală a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.1, art.2 alin.(1)- (2), art.3, art.5 alin.(2) lit.b), alin.(3) lit.a, alin.(5)-(6), art.6 alin.(1), art.8 alin.(1), alin (2), lit.d, alin (3)- (4), art.15 alin.(1), art. 21alin.(1), alin.(3), art.28 alin.(1) din Ordonanța nr.2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art.80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative;

 • - art. 7, alin. (1)- (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b)- c), alin.(4), lit.f), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă stabilirea unor fapte care constituie contravenții în domeniul activității comerciale pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mureș și sancțiunile aplicabile acestora.

Art.2 Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

 • a) desfășurarea de activități de comerț și prestări de servicii, după caz, fără deținerea

avizelor/autorizațiilor/acordurilor emise de autoritatea publică locală sau fără îndeplinirea condițiilor stabilite prin lege;

 • b) vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de primării, consilii județene sau prefecturi;

 • c) expunerea spre vânzare ori vânzarea de mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;

 • d) efectuarea de activități de comerț și prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii. Documentele de proveniență vor însoți mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;

 • e) neafișarea, în unitate, la locurile de desfacere sau servire de către operatorii economici a prețurilor și tarifelor.

Art.3 Contravențiile prevăzute la art.2 săvârșite de către persoane fizice se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, iar dacă sunt săvârșite de persoane juridice, cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.

Art.4 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către polițiști locali aparținând Biroului Control Comercial - din structura organizatorică a Direcției Poliția Locală.

Art.5 Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, persoanele abilitate să aplice sancțiunea făcând mențiune despre această posibilitate în procesul - verbal.

Art.6 Bunurile care au servit sau au fost destinate să servească la săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art.2, lit c și d, dacă sunt ale contravenientului, ori contravaloarea lor, se confiscă, făcându- se venit la bugetul local.

Art.7 Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Poliția Locală.

Art.9 În conformitate cu prevederile art. 200 coroborat cu art.252 alin.1, lit.”c”, art.255 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și prevederile art.3 alin.1) din Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Poliția Locală și Direcției Impozite și Taxe Locale.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)