Hotărârea nr. 104/2021

HCL 104 Privind utilizarea mijloacelor de transport public local în interes de serviciu de către angajații Primăriei Municipiului Târgu Mureș,precum și de angajații direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Municipal

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 104 din 22 aprilie 2021

Privind utilizarea mijloacelor de transport public local în interes de serviciu de către angajații Primăriei Municipiului Târgu Mureș, precum și de angajații direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Municipal

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 21505 din 18.02.2021, privind utilizarea mijloacelor de transport public local în interes de serviciu de către angajații Primăriei Municipiului Târgu Mureș, precum și de angajații direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Municipal,

  • a) Avizul SC Transport Local SA;

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș;

  • c) Luând în considerare amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului local;

În conformitate cu prevederile:

  • H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului cu modificările și completările ulterioare,

  • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

  • Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități municipale,

  • Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local,

  • HCL nr. 330/28.11.2019 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu Mureș, către S.C. Transport Local S.A.;

  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. 7 lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. (1) lit. „a” și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă utilizarea mijloacelor de transport public local în interes de serviciu, de către angajații Primăriei Municipiului Târgu Mureș, precum și de angajații direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Municipal.

Art. 2 Se aprobă utilizarea mijloacelor de transport public local, în fiecare zi de vineri, de către toți angajații Primăriei municipiului Târgu Mureș și de către angajații serviciilor și direcțiilor subordonate Consiliului Local Municipal Târgu Mureș.

Art. 3 Utilizarea se acordă în baza legitimației de serviciu vizată la zi, în timpul și pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc direcțiile și serviciile Primăriei Municipiului Târgu Mureș, direcțiile și serviciile subordonate Consiliului Local Municipal și SC Transport Local SA.

Art. 5 În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică: direcțiilor și serviciilor Primăriei Municipiului Târgu Mureș, direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Municipal și SC Transport Local SA.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă”)