Hotărârea nr. 102/2021

HCL 102 privind desființarea Universității Cultural Științifice Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 102 din 22 aprilie 2021

privind desființarea Universității Cultural Științifice Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr.17057 din 03.03.2021 inițiat de un grup de consilieri locali, privind desființarea Universității Cultural Științifice Târgu Mureș.

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

  • c) Luând în considerare propunerea formulată în plenul ședinței Consiliului local;

Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, art. 250, art. 251 Cod civil, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, lit. e, și f art.3 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, Decizia nr. 20/12.06.2020 emisă de Curtea de Conturi Târgu Mureș.

În temeiul art. 129 alin.(1), pct. a, b, c, e alin (2), pct. e, alin 4, pct a, b, alin (6 ), pct. a alin.(7) alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă, în condițiile legii, începând cu data de 01.05.2021 desființarea Universității Cultural Științifice Târgu Mureș.

Art. 2. Urmare desființării Universității Cultural Științifice, pentru persoanlul angajat din cadrul Universității se vor aplica prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii referitoare la încetarea contractului individual de muncă.

Art. 3 Se aprobă preluarea spațiului în care a funcționat Universitatea, situat în str. Iuliu Maniu, din administrarea Universității Cultural Științifice în administrarea Municipiului Târgu Mureș

Art. 4. Bunurile patrimoniale aflate în inventarul Universității Cultural Științifice revin în patrimoniul Municipiului Târgu Mureș. Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare, actele financiar contabile și de evidență operative și orice alte bunuri ale Universității Cultural Științifice se preiau de către Direcția școli, pe bază de Protocol de predare - preluare încheiat în termen de 45-60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. Începând cu data aprobării prezentei, orice prevederi din Hotărârile Consiliului local referitoare la Universitatea Cultural Științifică Târgu Mureș își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. Se împuternicește dl. Bălaș Radu Florin să depună toate diligențele necesare radierii Universității Cultural Științifice Târgu Mureș din evidențele autorităților/instituțiilor publice.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția economică, Direcția școli, Universitatea Cultural Științifică Târgu Mureș.

Art. 8. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c , ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Direcției școli, Universității Cultural Științifice, Direcției activități social culturale, patrimoniale și comerciale - Serviciul activitați culturale, sportive, tineret și locativ.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”)