Hotărârea nr. 101/2021

HCL 101 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe pentru tineri,( ANL),destinate închirierii,în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 101 din 22 aprilie 2021

privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe pentru tineri ( ANL), destinate închirierii, în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr.13.291 din 18.02.2021 inițiat de Primar prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale, privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe pentru tineri ( ANL), destinate închirierii, în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile :

  • art. 15 alin.   ( 2A1), art. 15 alin. (3-5) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă ordinea de prioritate în vederea atribuirii de locuințe pentru tineri (ANL), destinate închirierii, în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care a fost stabilită în baza punctajului obținut în coroborare cu HCL nr. 213/26.11.2020.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale-Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c , ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la Direcția activități social culturale, patrimoniale și comerciale- Serviciul activitați culturale, sportive, de tineret și locativ.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”)

Lista de prioritati pentru atribuirea de locuinte pentru Tineret

pe anul 2021

Pag: 1

Nr. crt.

Nr.

dosar

Dosar vechi

Numele si prenumele

Adresa

Puncte acordate conf. Hot.

148/2001

Observatii

Numar

An

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Total

1

77733

43345

2012

7

10

10

3

6

13

15

64

2

74209

74209

2020

7

10

10

8

1

8

15

59

3

76533

76533

2020

7

9

10

2

1

15

15

59

4

74029

74029

2020

10

10

10

2

1

10

15

58

5

74682

74682

2020

7

9

10

3

1

13

15

58

6

77635

77635

2020

7

9

10

2

1

13

15

57

7

76258

76258

2020

7

10

10

2

1

10

15

55

8

76447

76447

2020

10

9

10

1

10

15

55

9

76846

76846

2020

10

9

8

4

1

8

15

55

10

73224

73224

2020

7

10

8

3

1

10

15

54

11

76834

76834

2020

7

10

8

3

1

10

15

54

1

12

73791

73791

2020

7

9

8

1

13

15

53

1

13

76370

76370

2020

7

7

8

2

1

13

15

53

1

14

73733

73766

2020

7

8

8

1

13

15

52

1

15

75835

75835

2020

7

9

8

2

1

10

15

52

16

76049

76049

2020

7

9

10

1

10

15

52

17

72452

72452

2020

7

7

8

1

13

15

51

18

77847

77847

2020

7

10

8

1

10

15

51

19

74304

74304

2020

7

9

8

1

10

15

50

1

20

76270

76270

2020

7

9

8

1

10

15

50

21

76380

76380

2020

7

9

8

1

10

15

50

22

77491

77491

2020

7

9

8

1

15

10

50

23

77696

77696

2020

7

9

8

1

10

15

50

24

77698

77698

2020

7

9

8

1

10

15

50

25

77900

77900

2020

7

9

8

1

10

15

50

26

76310

76310

2020

7

5

8

1

13

15

49

27

72454

72454

2020

7

7

8

1

15

10

48

1

Pag: 2

Nr. crt.

Nr.

dosar

Dosar vechi

Numele si prenumele

Adresa

Puncte acordate conf. Hot.

148/2001

Observatii

Numar

An

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Total

28

73545

73545

2020

7

9

8

1

13

10

48

1

29

76913

76913

2020

7

7

8

1

10

15

48

1

30

73445

73445

2020

10

8

1

13

15

47

1

31

74701

74701

2020

10

8

2

1

10

15

46

32

75439

75439

2020

7

5

8

1

13

10

44

33

77009

77009

2020

7

5

8

1

13

10

44

34

77998

77998

2020

7

8

1

13

15

44

35

76212

76212

2020

7

7

10

2

1

15

42

36

77285

77285

2020

7

8

1

15

10

41

37

72959

72959

2020

7

9

8

1

15

40

38

77874

77874

2020

7

9

8

1

15

40

39

75993

75993

2020

7

10

8

1

13

39

40

75998

75998

2020

7

10

8

1

13

39

41

73273

73273

2020

7

7

8

1

15

38

42

76667

76667

2020

7

7

8

1

15

38

43

77308

77308

2020

7

10

10

1

10

38

44

77083

77083

2020

7

9

10

1

10

37

45

75636

75636

2020

7

7

8

1

13

36

1

46

77843

77843

2020

7

10

8

1

10

36

1

47

76599

76599

2020

7

9

8

1

10

35

1