Hotărârea nr. 100/2021

HCL 100 privind aprobarea metodologiei de sprijinire a acţiunilor unităţilor de învăţământ

fR O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 100

din 22 aprilie 2021

privind aprobarea metodologiei de sprijinire a acțiunilor unităților de învățământ

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 8473 din 03.02.2021 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ, privind modificarea metodologiei de sprijinire a acțiunilor unităților de învățământ.

 • b) Raportul Direcției juridice nr. 14191/668 din 22.02.2021,

 • c) Raportul Direcția economice nr. 12.615/1.028 din 23 .02.2021,

 • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

 • e) Amendamentele formulate în cadrul ședinței Consiliului local,

În conformitate cu prevederile :

 • Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 47/2007.

 • Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 51/2010.

 • Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 363/2011

 • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.e), art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. a) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă metodologia de sprijinire a acțiunilor unităților de învățământ, conform anexelor 1, 2, 3 și, 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 O dată cu intrarea în vigoare a prezentei, se abrogă orice altă prevedere contrară.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiul Târgu Mureș prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Economice

 • - Direcției Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

ANEXA 1MUNICIPIULUI TÂRGU-MUREȘ

PRIMĂRIA

ROMÂNIA — 540026 Târgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-365 8823684 Fax: 00-40-365-882.066 4 e-

mail:ong@tirgumures.ro

Serviciul Activități Culturale, Sportive, Tineret și Locativ

GHID DE FINANȚARE

DOMENIUL:

-ACȚIUNI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 • 1 .TIPURI DE PROIECTE :- Acțiuni învățământ:
  • 1.1 Aniversări ale instituțiilor de învățământ.

  • 1.2 Sărbătorirea zilelor instituțiilor de învățământ.

  • 1.3 Concursuri interșcolare, județene, naționale și internaționale (altele decât Olimpiadele)

  • 1.4 Schimb de experiență (relații cu instituții similare din străinătate)

 • 2 .OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Obiectivul general al acestui program de finanțare îl constituie dezvoltarea unor parteneriate durabile între instituții de învățământ, precum și organizarea acțiunilor cu mare impact asupra elevilor, care să să constituie activități complementare atribuțiilor Primăriei.

 • 3 .PERSOANE JURIDICE CE POT FI FINANȚATE
 • Unități de învățământ (colegii naționale,licee, școli generale, grădinițe)

4.BUGET

Contribuția beneficiarilor va fi de minim 10% din valoarea totală a proiectului, demonstrată prin prezentarea de acte doveditoare. Lipsa contribuției proprii de min. 10 % constituie criteriu eliminatoriu,

Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv in lei (RON) si va rămane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.

 • 5. DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE

Documentația de solicitare a subvenției va conține: (în 2 exemplare, semnate și ștampilate pe fiecare pagină)

 • Cererea de finanțare

 • descrierea detaliată a proiectului

 • bugetul detaliat- semnat de dircțiunea și contabilitatea instituției

 • acordurile de colaborare ale partenerilor implicați în proiect

 • dovada privind contribuția proprie la proiect

 • justificarea bugetului

Documentația se depune în ordinea prevăzută în ghidul de finanțare.

6.TERMENE

Temen limită de depunere a dosarelor: semestrul I al anului _____: 30 septembrie (an precedent)

Semestrul II al anului _______: 30 mai (an curent)

 • 7.CRITERII DE ELIGIBILITATE

Se instituie 3 criterii de eligibilitate care se referă la:

 • A. Organismele care pot solicita finanțare

 • B. Proiectele pentru care se poate acorda finanțare

 • C. Tipuri de costuri care pot fi luate în considerare

A.Organismele care pot solicita finanțare sunt: Unități de învățământ (colegii, licee, școli generale, grădinițe).

 • B. Proiectele pentru care se poate acorda finanțare: Activitățiile eligibile au fost detaliate la punctul 1.

 • C. Tipuri de costuri care pot fi luate în considerare.

Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului costurile trebuie să îndeplinescă următoarele condiții:

 • - să fie necesare pentru derularea proiectului și să fie în cooncordanță cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv cu un raport cost-eficiență bun

 • - să fie efectuate în timpul execuției proiectului și după semnarea contractului.

 • - să fie făcute, înregistrate în evidențele contabile al beneficiarilor sau ale partnerilor

beneficiarilor, să fie identificabile, verificabile și susținute cu acte originale

Următorele costuri sunt eligibile:

-costurile materialelor consumabile

-costuri privind materialele promoționale (broșuri, pliante)

 • - costuri derivând direct din cerințele contractantului -mediatizarea acțiunii

-evaluarea specifică a proiectului

-costuri privind cazarea persoanelor din alte localități implicate în buna desfășurare a proiectului

 • - costuri privind masa persoanelor implicate în buna desfășurare a proiectului - maxim 20% din bugetul solicitat

-costuri privind transportul pentru participarea la acțiuni incluse în proiect, care se desfășoară în alte localități.

-acordarea de premii pentru concursuri conform tipurilor de proiecte eligibile.

Următoarele costuri sunt neeligibile:

-Costuri privind salariile personalului

-costuri privind activitățile curente ale beneficiarului (plata chiriei, plata facturilor pentru curentul electric, telefon, gaz, apă, etc)

-costuri pentru studii pregătitoare .

- costuri pentru mese festive și protocol

 • 8.EVALUARE ȘI MONITORIZARE

Evaluarea - se va realiza de către o comisie de evaluare, instituită conform legii.

 • 1. Documentațiile de solicitare a finanțării vor fi comunicate de urgentă, pe masura inregistrarii, secretariatului comisiei de evaluare si selectionare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentatiile înregistrate după termenul limită corespunzator sesiunii de finantare..

 • 2. Documentația de solicitare a finantării este analizată de către membrii comisiei de evaluare și selecționare în termenul stabilit prin anuntul de participare și va fi notată potrivit criteriilor de evaluare.

 • 3. Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării pe baza următoarelor criterii:

  criteriu

  punctaj

  - relevanță

  0-35

  - metodologie

  0- 25

  - bugetul și eficiența costurilor

  0-40

 • 4. Algoritmul de calcul aplicat este următorul :

  > > > > > > > > > > >

  5.


  punctaj între 40-45 punctaj între 46-50 punctaj între 51-55 punctaj între 56-60 punctaj între 61-65 punctaj între 66-70 punctaj între 71-75 punctaj între 76-80 punctaj între 81-85 punctaj între 86-100


 • - 10% din suma eligibilă

 • - 20 % din suma eligibilă

 • - 30 % din suma eligibilă

 • - 40 % din suma eligibilă

 • - 50 % din suma eligibilă

 • - 60 % din suma eligibilă

 • - 70 % din suma eligibilă

 • - 80 % din suma eligibilă

 • - 90 % din suma eligibilă

 • - 100 % din suma eligibilă proiectele care întrunesc un punctaj mai mic de 40 de puncte sunt respinse

Comisia de evaluare și selecționare înaintează procesul verbal de stabilire a proiectelor căștigătoare a procedurii de selecție Serviciului Activități culturale, sportive și tineret din cadrul consiliului local în vederea întocmirii proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.

 • 6. În termen de 15 zile de la aprobare, secretarul comisiei comunică aplicanților, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate. Rezultatele selectiei se publica si pe site-ul Primariei Municipiului Tirgu-Mures.

 • 7. Eventualele contestatii se depun in termen de 5 zile de la data aducerii la cunoștința acestora a rezultatului selecției, la registratura Primariei Municipiului Tirgu-Mures

 • 8. Contestațiile se soluționează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

Monitorizarea

Beneficiarii sprijinului financiar vor anunța cu 5 zile înainte de începerea acțiunii Primăria prin Serviciul Activități Cuturale, Sportive și Tineret.

În termen de 30 zile de la încheierea acțiunii beneficiarii vor depune la ,,Serviciul Acțiuni Culturale, Sportive, Tineret” din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Mureș un raport narativ și un raport financiar cu copii după documentele pentru decontarea sumei primite.

Instituțiile care au beneficiat de sprijin financiar din partea Primăriei Municipiului Târgu-Mureș și nu au prezentat rapoarte financiare și narative privind acțiunea desfășurată și decontarea cheltuielilor, vor fi excluse de la concursul de proiecte.

 • 9. UNDE ȘI CUM SE TRANSMIT CERERILE DE FINANȚARE

Cererile de finanțare vor fi trimise într-un plic sigilat prin poșta recomandată la adresa indicată mai jos sau la registratura Primăriei Municipiului Târgu-Mureș până la data precizată la punctul 5 (ora 12.00).

Adresa poștală:

Primăria Municipiului Târgu-Mureș

P-ța Victoriei nr.3

PENTRU Serviciul Activități Culturale, Sportive, Tineret și Locativ

cu mențiunea ,,Pentru Concursul de proiecte de învățământ”

Cererile de finanțare trimise prin alte mijloace (fax sau e-mail) nu vor fi luate în considerare.

Cererile de finanțare și anexele trebuie înaintate în original și o copie, lipsa anexelor constituind criteriu eliminatoriu.

Primăria Municipiului

Târgu-Mureș

CERERE DE FINANȚARE

 • A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:"

 • 1. Denumirea instituției:

Adresa, nr.telefon: ____________________________________________________________

Cod Fiscal: __________________Nr. cod IBAN: __________________________________

 • 2. Datele coordonatorului de proiect:

Numele și prenumele______________________________________________________________

Ocupația: Funcția în instituție/organizație

Adresa și nr. de telefon ________________________________________________________

(se va prezenta în anexă o scurtă prezentare a instituției)

 • B. DATE DESPRE PROIECT:

Titlul proiectului: _________________________________________________________________

Încadrarea în tipurile finanțate (pct.1 din ghidul de finanțare:) ______________________________

Perioada de desfășurare ____________________________________________________________

Locul desfășurării:________________________________________________________________

 • C. INSTITUȚIA/ORGANIZAȚIA A MAI BENEFICIAT DE SPRIJIN FINANCIAR DIN PARTEA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU-MUREȘ

DA □                     NU □

Denumirea ultimei acțiuni: ________________________________________________________

Suma primită: __________________________Perioada desfășurării: _______________________

 • D. DESCRIEREA PROIECTULUI (prezentare scurtă max.150 cuvinte) Descrierea detaliată se va prezenta în anexă.

 • E. JUSTIFICAREA PROIECTULUI (grupul țintă, obiective și rezultate scontate)

F.BUGETUL

Bugetul cumulat

Categoria de buget

Suma solicitată de la Primăria Municipiului Târgu-Mureș

Contribuția beneficiarului

Consumabile

Cazare

Transport

Masă

Materiale promoționale

Altele(specificați)

TOTAL

TOTAL GENERAL

Anexe

 • descrierea detaliată a proiectului
 • bugetul detaliat
 • acordurile de colaborare a partenerilor implicați în proiect

 • dovada privind contribuția proprie la proiect

 • justificarea bugetului

NOTĂ : Neprezentarea anexelor constituie criteriu eliminatoriu.

FIȘĂ DE EVALUARE

 • I. PREZENTARE GENERALĂ

  • I.1. Numele solicitantului:

  • I.2. Domeniul:

  • I.3. Tipul de acțiune:

  • I.4. Suma solicitată: - total -

suma eligibilă-

Bugetul total al acțiuni -

I.5. Prezentarea acțivităților:


 • II. EVALUARE PENTRU CONFORMITATE

Data poștei:

Nr. exemplare: Anexe:-

 • III. EVALUARE DE ÎNCADRARE ÎN CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI OBIECTIVE

Proiectul se încadrează în criteriile de eligibilitate și obiective

 • IV. EVALUARE PE BAZA GRILEI DE EVALUARE

  TOTAL GENERAL :


  pct


CRITERII DE EVALUARE

ÎNVĂȚĂMÂNT

I;II. ANIVERSĂRI (SĂRBĂTORIREA ZILELOR) ALE

INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. crt.

Punctaj

1. RELEVANȚĂ

35

1.1

Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile și constrângerile specifice unităților de învățământ

0-7

1.2

Cât de clar sunt definite grupurile țintă

0-6

1.3

Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupurilor țintă

0-5

1.4

Cât de coerente și practice sunt activitățile propuse

0-7

1.5

În ce măsură propunerea conține elemente de valoare adăugate:

 • - promovează educația interculturală

 • - în ce măsură în elaborarea și derularea proiectului sunt implicați elevi

0-5

0-5

2. METODOLOGIE

25

2.1

Cât de coerent este planul general al proiectului

0-5

2.2

Tipul și diversitatea activităților incluse în proiect

0-5

2.3

În ce măsură sunt implicați invitați din țară și străinătate

0-5

2.4

Perioada de derulare în raport cu bugetul

0-5

2.5

În ce măsură activitățile propunerii se adresează elevilor

0-5

3. BUGETUL ȘI EFICIENȚA COSTURILOR

40

3.1

În ce măsură bugetul este clar și detaliat

0-8

3.2

Cuantumul cheltuielilor să fie rezonabil comparativ cu activitățile propuse- raportul cost/beneficiu

0-8

3.3

Fonduri proprii din valoarea totală a proiectului -  între 10-20%- 1-2 pct

 • - între 21-40% - 3-5 pct

 • - între 41-50% - 6-8 pct

0-8

3.4

În ce măsură cheltuielile sunt generate în mod direct de îndeplinirea activităților pentru care s-a acordat sprijinul

0-8

3.5

În ce măsură cheltuielile sunt identificabile și controlabile

0-8

TOTAL

100

 • III. CONCURSURI INTERȘCOLARE, MUNICIPALE ȘI JUDEȚENE (ALTELE DECÂT OLIMPIADELE)

  Nr. crt.

  Punctaj

  1. RELEVANȚĂ

  35

  1.1

  Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile și constrângerile specifice unităților de învățământ

  0-7

  1.2

  Cât de clar sunt definite grupurile țintă

  0-6

  1.3

  Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupurilor țintă

  0-5

  1.4

  Cât de coerente și practice sunt activitățile propuse

  0-7

  1.5

  În ce măsură propunerea conține elemente de valoare adăugate:

  • - promovează educația interculturală

  • - în ce măsură în elaborarea șiderularea proiectului sunt implicați elevi

  0-5

  0-5

  2. METODOLOGIE

  25

  2.1

  Cât de coerent este planul general al proiectului

  0-5

  2.2

  Tipul și numărul de discipline care intră în concurs

  0-5

  2.3

  Amploarea concursului- În ce măsură sunt implicați școli din alte județe (țări)

  0-5

  2.4

  În ce măsură propunerea conține posibile efecte multiplicatoare (posibile replicări și extinderi ale proiectului)

  0-5

  2.5

  În ce măsură activitățile propunerii conțin indicatori verificabili în mod obiectiv pentru rezultatele proiectului

  0-5

  3. BUGETUL ȘI EFICIENȚA COSTURILOR

  40

  3.1

  În ce măsură bugetul este clar și detaliat

  0-8

  3.2

  Cuantumul cheltuielilor să fie rezonabil comparativ cu activitățile propuse- raportul cost/beneficiu

  0-8

  3.3

  Fonduri proprii din valoarea totală a proiectului -  între 10-20%- 1-2 pct

  -  între 21-40% - 3-5 pct

  între 41-50% - 6-8 pct

  0-8

  3.4

  În ce măsură cheltuielile sunt generate în mod direct de îndeplinirea activităților pentru care s-a acordat sprijinul

  0-8

  3.5

  În ce măsură cheltuielile sunt identificabile și controlabile

  0-8

  TOTAL

  100

 • IV. SCHIMB DE EXPERIENȚĂ (RELAȚII CU INSTITUȚII SIMILARE DIN STRĂINĂTATE)

  Nr. crt.

  Punctaj

  1. RELEVANȚĂ

  35

  1.1

  Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile și constrângerile specifice unităților de învățământ

  0-7

  1.2

  Cât de clar sunt definite grupurile țintă

  0-6

  1.3

  Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupurilor țintă

  0-5

  1.4

  Cât de coerente și practice sunt activitățile propuse

  0-7

  1.5

  În ce măsură propunerea conține elemente de valoare adăugate:

  • - promovează educația interculturală

  • - în ce măsură în elaborarea șiderularea proiectului sunt implicați elevi

  0-5

  0-5

  2. METODOLOGIE

  25

  2.1

  Cât de coerent este planul general al proiectului

  0-5

  2.2

  În ce măsură proiectul este relevant pentru inițierea și dezvoltarea unui anumit proiect de dezvoltare școlară

  0-5

  2.3

  În ce măsură sunt are proiectul continuitate

  0-5

  2.4

  Cât de satisfăcător este nivelul de implicare și activitățile partenerilor

  0-5

  2.5

  În ce măsură activitățile propunerii conțin indicatori verificabili în mod obiectiv pentru rezultatele proiectului

  0-5

  3. BUGETUL ȘI EFICIENȚA COSTURILOR

  40

  3.1

  În ce măsură bugetul este clar și detaliat

  0-8

  3.2

  Cuantumul cheltuielilor să fie rezonabil comparativ cu activitățile propuse- raportul cost/beneficiu

  0-8

  3.3

  Fonduri proprii din valoarea totală a proiectului -  între 10-20%- 1-2 pct

  -  între 21-40% - 3-5 pct

  între 41-50% - 6-8 pct

  0-8

  3.4

  În ce măsură cheltuielile sunt generate în mod direct de îndeplinirea activităților pentru care s-a acordat sprijinul

  0-8

  3.5

  În ce măsură cheltuielile sunt identificabile și controlabile

  0-8

  TOTAL

  100

ANEXA 3

MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘROMÂNIA - 540026 Târgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-365-886.022 f Fax: 00-40-365-886.022fe-maikong@tirgumures.ro

CONTRACT DE FINANȚARE Nr. ________ din ______. ____

Părțile contractului

ART. 1

Municipiului Târgu-Mureș, cu sediul în localitatea Târgu-Mureș, Piața Victoriei nr 3, județulMureș , codul fiscal 4322823, cont virament deschis la Trezoreria Târgu - Mureș, reprezentat de Soâs Zoltan, în calitate de Primar, denumit în continuare finanțator, și

____________________________, cu sediul în localitatea Tîrgu-Mureș, str. ________________ nr.___ județul Mureș, codul fiscal nr.________________ având cod IBAN nr.

______________________________ deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureș reprezentată de _________________________ cu funcția de director și ________________, contabil-șef/responsabil financiar, denumită în continuare beneficiar.

în baza HCL nr._______ privind aprobarea BVC al Municipiului Târgu Mureș și HCL

__________ cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea acțiunilor de învățământ pe semestrul __ al anului ______

au convenit încheierea prezentului contract

Obiectul contractului

ART. 2

 • (1) Obiectul contractului îl constituie alocarea sumei de _______ RON de către finanțator, în

vederea realizării de către beneficiar a proiectului: __________________ .

 • (2) Sumele alocate rămase necheltuite după finalizarea programului/proiectului vor fi returnate instituției finanțatoare în termen de maximum 30 de zile.

Durata contractului

ART. 3

Prezentul contract se încheie pentru perioada: _______________________

Drepturile și obligațiile părților

ART. 4

Finanțatorul:

 • - se obligă să pună la dispoziția beneficiarului sumele reprezentând finanțarea nerembursabilă, după adoptarea bugetului local; suma va fi virată în funcție de lichidități/disponibilități;

 • - are dreptul să solicite beneficiarului rapoarte privind derularea proiectului;

 • - are dreptul să modifice cuantumul subvenției alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar.

ART. 5

Beneficiarul:

 • - are dreptul să primească sumele reprezentând subvenția alocată, în condițiile prevăzute în prezentul contract;

 • - se obligă să utilizeze subvenția numai în scopul realizării programului prevăzut la art. 2 alin. 1

 • - se obligă să reflecte corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economico-financiare ale proiectului și să le prezinte finanțatorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării contractului;

 • - se obligă să achiziționeze materialele necesare realizării proiectului, în conformitate cu prevederile legale privind regimul achizițiilor publice;

 • - se obligă să specifice, pe durata proiectului, pe afișe, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cărților și altor bunuri similare, faptul că acestea au fost realizate prin subvenție de la bugetul bugetul local;

 • - se obligă să prezinte finanțatorului, în termen de 30 zile de la data încheierii acțiunii sau după caz de la data alocării sumei, raportul narativ și raportul financiar de activitate, completat potrivit anexelor 2.1, 2.2, 2.3

 • - se obligă să accepte controlul și verificările organului de control al finanțatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie subvenția primită.

 • - se obligă să comunice în scris, în termen de 30 de zile, la instituția finanțatoare, orice modificare cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării sprijinului.

Modificarea, rezilierea și încetarea contractului

ART. 6

Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional cu acordul părților.

ART. 7

Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

ART. 8

Prezentul contract încetează să producă efecte la data rezilierii acestuia sau, după caz, la data prevăzută la art. 4.

Clauze speciale

ART. 9

 • (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la închiderea proiectului.

 • (2) Perioada de implementare a proiectului este de ________________.

 • (3) Utilizarea alocațiilor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă și atrage rezilierea acestuia fără intervenția instanței judecătorești.

 • (4) În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificării să restituie finanțatorului toate sumele primite.

Forța majoră

ART. 10

 • (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

 • (2) Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

 • (3) Intervenția forței majore trebuie comunicată de partea care o invocă în termen de două zile calendaristice de la data apariției acesteia.

Dispoziții finale

ART. 11

Comunicările între părți în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în scris.

ART. 12

Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanțelor rezultate în urma rezilierii.

ART. 13

Curtea de Conturi va exercita controlul financiar asupra activităților derulate.

ART. 14

Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează din fonduri publice nerambursabile produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută prin Legea achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare

ART. 15

Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului civil

ART. 16

Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele competente, potrivit legii.

ART. 17

Prevederile prezentului contract se completează cu celelalte dispoziții legale în materie.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare având aceeași forță juridică, dintre care un exemplar pentru finanțator și unul pentru beneficiar și unul pentru Centrul bugetar unde este cazul..


Finanțator:

Municipiul Târgu-Mureș

Primar


Beneficiar:


Director


Direcția Economică

Director


Contabil-șef


Scris.


Director


Șef Serviciu


Viza juridică


Ghid Decontare pentru proiectele unităților de învățământ

Instrucțiuni pentru prezentarea decontului financiar

 • - La decont se va prezenta raport de activitate, tabel centralizator pentru decontare finală și decontul de cheltuieli conform tabelelor anexate.

 • - Toate cheltuielile vor fi efectuate de la data semnării contractului de finanțare , și în timpul derulării proiectului

 • - -documentele justificative din cadrul dosarului de decont vor fi prezentate în copie lizibilă cu mențiunea -conform cu originalul- și semnate de către beneficiar, pe fiecare pagină

 • - Documentele justificative de decont ilizibile nu se vor lua în considerare. În cazul copiilor ilizibile după biletele de transport, organizația va certifica, prin semnătură și ștampilă, suma și data înscrise pe documentul justificativ

 • - Documentele justificative de decont trebuie să fie emise pe numele beneficiarului să poarte ștampila unității emitente, semnătura și data de emitere, să fie copiate pe hârtie A4, în ordine cronologică

 • - Nu se acceptă decontarea cheltuielilor pentru băuturi alcoolice și țigări.

 • - Decontul financiar final va fi semnat de directorul executiv sau coordonatorul de proiect și contabilul organizației și ștampilat.

 • - Decontul final se trimite într-un singur exemplar

Lista documentelor justificative care vor fi anexate în dosarul de decont

Categoria de buget

Document justificativ

Angajament plată

Documentul care atestă efectuarea plății

Consumabile

 • ■ fundamentare    pentru    prețurile

transmise(solicitări de oferte extrase de pe site-uri sau catalogul SEAP, după caz)

 • ■ Contractul de achiziție/comanda

 • ■ Factura fiscala pentru bunurile achiziționate

 • ■ Proces verbal de predare-primire/ aviz de însoțire a mărfii confirmat de primire

 • ■ Note de recepție, bonuri de consum

 • -dispoziție de plată;

-registru de casă

-ordin de plată

 • -extras de cont din care să rezulte viramentele;

Cazarea persoanelor din alte localități

-Fundamentare   pentru   prețurile

transmise(solicitări de oferte extrase de pe site-uri sau catalogul SEAP, după caz)

 • -Decizia de atribuire întocmită de către comisia constituită la nivelul beneficiarului, în urma analizării ofertelor pentru firma câștigătoare;

 • - Ordinul de deplasare confirmat la destinație      (pentru      angajații

beneficiarului);

-chitanță, bon fiscal, dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar) -extras de cont din care să rezulte viramentele

-Contract/comanda

-Factură   fiscală   cu   detalierea

serviciilor prestate

-Diagrama de cazare care va cuprinde numele persoanelor cazate, camerele ocupate de acestea, durata cazării, tariful pe cameră, numărul de stele/margarete ale unității de cazare;

Transport

-Fundamentare   pentru   prețurile

transmise(solicitări de oferte extrase de pe site-uri sau catalogul SEAP, după caz)

-Decizia de atribuire întocmită de beneficiar,   în   urma   analizării

ofertelor pentru firma câștigătoare -Contract/comanda/confirmare rezervare deplasare

-Factură   fiscală   cu   detalierea

serviciilor prestate

-Ordin de deplasare, foaie de parcurs, decont de cheltuieli pentru deplasările externe;

-Bilete de călătorie;

-Tabel centralizator cu participantii care au beneficiat de contravaloarea transportului, rol/funcție în proiect;

-chitanță, bon fiscal, dispoziția de plată(în cazul plăților în numerar) -extras de cont din care să rezulte viramentele/Registru de casă

Masa în limita a 20% din bugetul aprobat

(nu se decontează cheltuielile cu băuturi le alcoolice, tutun room service și minibar)

-Fundamentare   pentru   prețurile

transmise(solicitări de oferte extrase de pe site-uri sau catalogul SEAP, după caz)

 • - Contract / comanda;

 • - Factură fiscală ;

 • - Tabel cu participantii care au beneficiat de masă, rol funcție în proiect, semnat de către ambele părți; -Documente în care se specifică meniul   servit,   tariful   acestora,

semnate de unitatea care asigură masa;

-chitanță, bon fiscal, dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar) -extras de cont din care să rezulte viramentele/Registru de casă

Materiale promoționale

-Fundamentare   pentru   prețurile

transmise (solicitări de oferte extrase de pe site-uri sau catalogul SEAP, după caz)

-Decizia de atribuire întocmită de beneficiar,   în   urma   analizării

ofertelor pentru firma câștigătoare -Contract de prestări servicii sau comanda;

 • -Aviz de însoțire a mărfii și/sau proces verbal de predare-primire;

 • -Print screen pentru prezentările online;

-chitanță, bon fiscal, dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar) -extras de cont din care să rezulte viramentele

-Factură   fiscală   cu   detalierea

serviciilor prestate;

-Articole presă pentru promovarea în presa scrisă;

-Pentru promovarea prin spoturi publicitare, se va prezenta un plan media în care se vor preciza timpii de difuzare și intervalul orar pe zile ,precum  și  CD  ale  spoturilor

publicitare;

Premii

 • - Regulament de concurs/ premiere;

 • - Decizia conducătorului organizației prin care se constituie comisia de jurizare;

 • - Proces verbal de jurizare;

 • - Tabel nominal cu persoanele care au beneficiat de  premii,   date  de

identificare, suma și semnătura celor premiati;

 • - Stat de plată cu înscrierea în clar a sumelor reținute la sursă, semnat de către ambele părți;

 • - Copia actului  de identitate a

titularilor premiilor

-Declarație acord prelucrare date cu caracter personal

 • - Dovada achitării sumelor nete și a sumelor reținute la sursă, potrivit legislației în vigoare

-ordin de plată- pentru contribuții și impozite;

-dispoziția de plată și Registru de casă(în cazul plăților în numerar);

-extras de cont din care să rezulte viramentele

Alte cheltuieli

în funcție de tipul de cheltuială

-În funcție de tipul de cheltuială

RAPORT NARATIV

Beneficiar: ______________________________________


1. Descrierea activităților desfășurate:Coordonator proiect


Tabel centralizator

pentru decontare finală


Beneficiar: ______________________________________

Nr. crt.

Suma primită

Suma cheltuită1

Diferență de restituit2

Contribuție proprie3

1

TOTAL

Contabil,


Coordonator Proiect

Instrucțiuni de completare a tabelului centralizator:

 • 1) Suma totală cheltuită pe proiect

 • 2) Coloana diferență de restituit se va completa numai în cazul necheltuirii în totalitate a sumei primite

 • 3) Contribuția proprie trebuie să fie cel puțin egală cu 10% din suma primită

DECONT CHELTUIELI

Denumirea proiectului : __________________________

Beneficiar: ______________________________________

Nr crt

Descrierea cheltuielii 3

Felul documentului 4

Seria și nr. documentului

Data emiterii documentului

Suma

(lei)

Primaria Tirgu-Mures

1

2

3

Contrubuția proprie

1

2

3

TOTAL CHELTUIELI

Contabil


Coordonator proiect