Hotărârea nr. 10/2021

HCL 10 privind aprobarea locaţiei în Piaţa Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 10 din 28 ianuarie 2021

privind aprobarea locației în Piața Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Școala Ardeleană”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare cu nr. 598/45 din 05.01.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Administrația Domeniului Public, privind aprobarea locației în Piața Victoriei f.n. pentru grupul statuar „ Școala Ardeleană”,

Ținând cont de faptul că Serviciul Public Administrația Domeniului Public este gestionarul acestor amplasamente din Municipiul Târgu Mureș, și văzând prevederile:

  • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

  • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicate,

  • Legii nr. 120/2006 monumentelor de for public.

Având în vedere rapoartele de specialitate ale Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate.

Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În temeiul prevederilor art. 129, alin (1), alin (2) lit. (b -(d, alin (4) , alin (6), alin (7), alin (14), art. 196, art. 1 lit. „a“, din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și complectările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă amplasamentul pentru grupul statuar „Școala Ardeleana” în Piața Victoriei, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se abroga H.C.L. nr. 134 din 19 mai 2016 precum și H.C.L. nr.148 din 30 mai 2018.

Art. 3. Se aprobă strămutarea statuii bust „Nicolae Bălcescu” pe str. Nicolae Bălcescu, în spațiul mărginit de blocurile nr. 10 si nr. 6, precum și a fondurilor necesare privind întocmirea documentației aferente, care se vor include in bugetul din anul 2021.

Art. 4. Se aprobă termenul de finalizare a investiției la data de 31 mai 2021.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Arhitect Șef și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 voturi împotrivă)