Hotărârea nr. 1/2021

HCL 1 privind înfiinţarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19,la nivelul Municipiului Târgu Mureş şi schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor în care vor fi constituite aceste centre

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 1 din 14 ianuarie 2021

privind înființarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, la nivelul Municipiului Târgu Mureș și schimbarea temporară a destinației spațiilor în care vor fi constituite aceste centre

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință de îndată,

Văzând Referatul de aprobare nr. 2664 din 14.01.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli, privind înființarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19, la nivelul Municipiului Târgu Mureș și schimbarea temporară a destinației spațiilor în care vor fi constituite aceste centre,

Având în vedere prevederile art. 105 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Dispozițiilor HG nr.1031/2020 privind privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

Ordinul Ministerului Sănătății nr.2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19,

Art.VIII, pct.1 lit.a, respectiv pct.2 din Instrucțiunile nr.22/2020 a Comitetului Național de Coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,

Ținând cont de prevederile art.41, alin.5 și ale art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată

În temeiul prevederilor art.129, alin.1, alin.2, lit.a, e, alin.7 lit.c, art. 136, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă înființarea centrelor de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 la nivelul Municipiului Târgu Mureș, în următoarele locații:

 • 1. Sala de sport a Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza

 • 2. Sala de sport a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu

 • 3. Sala de sport a Școlii Gimnaziale Serafim Duicu

 • 4. Casa de Cultură Mihai Eminescu Târgu Mureș

 • 5. Casa de oaspeți.

Art. 2. Se aprobă schimbarea temporară a destinației spațiilor imobilelor indicate la art.1, în centre de vaccinare, pe o perioada de 6 luni cu posibilitate de prelungire, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art.3 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu

 • - Școlii Gimnaziale Serafim Duicu

 • - Școlii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza

 • - Casei de Cultură Mihai Eminescu

 • - Casei de oaspeți

 • - Direcției Școli.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika