Hotărârea nr. 99/2020

HCL 99 privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT- Municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 99

din 28 mai 2020

privind completarea HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT- Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 23.341 din 23.04.2020 inițiat de Primar prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind completarea motivării în drept a H.C.L. nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT-Municipiul Târgu Mureș,

 • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate: Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

 • •  art. 26 și art. 36, alin. (1) din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991,

 • •  art. 13, art. 15 lit. „e” și art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

 • •  Decizia Curții de Apel nr. 992/R din 12.11.2019,

 • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •  art. 108, lit. „b”, art. 129 alin.(2), lit. „c”, alin.(6), lit. „a” și „b” și a art. 196, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 1. Se aprobă completarea preambulului hotărârii de Consiliu Local nr. 323/28.11.2019, referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT-Municipiul Târgu Mureș, astfel:

- după primul aliniat din preambul se introduce un nou aliniat cu următorul conținut:

„În conformitate cu prevederile :

 • •  art. 26 și art. 36, alin. (1) din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991

 • •  art.13, art. 15 lit. „e” și art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

 • Decizia Curții de Apel nr. 992/R din 12.11.2019

 • Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •   art. 108, lit. „b”, art. 129 alin.(2), lit. „c”, alin.(6), lit. „a” și „b” și a art. 196, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.”

Art. 2. Capitolul IV din metodologia privind modul de concesionare directă se va completa și va avea următorul conținut:

„ PROCEDURA DE CONCESIONARE A CONTRACTELOR REZILIATE PENTRU NEPLATĂ

1. În situația rezilierii contractelor de concesionare pentru neplată, ulterior procedurii de notificare a proprietarilor, se pot încheia contracte noi de concesionare, ținând seama de următoarele condiții:

 • a)  termenul maxim privind posibilitatea încheierii unor noi contracte de concesionare este de 6 luni de la data rezilierii contractului de concesiune inițial, pentru amplasamentele ocupate și funcționale,

 • b)  se vor încheia noi contracte de concesionare pentru amplasamentele aprobate prin dispoziție a primarului/hotărâre a Consiliului Local, sub condiția achitării integrale a tuturor redevențelor restante, inclusiv debitele aferente de la data rezilierii până la încheierea noilor contracte (taxa de ocupare domeniul public),

 • c)  se va actualiza redevența, conform hotărârii de Consiliu Local în vigoare privind aprobarea cuantumului redevențelor,

 • d)  durata noului contract de concesionare va fi cea prevăzută în art. 3 din prezenta hotărâre a Consiliului Local.”

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică-prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției economice

 • - Administrației Domeniului Public

 • - Direcției Arhitect Șef.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica