Hotărârea nr. 98/2020

HCL 98 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 143/25.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 98

din 28 mai 2020

privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 143/25.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 23.686 din 24.04.2020 inițiat de dl. Consilier Magyary Elod privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 143/25.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș;

 • b) Raportul Direcției de Asistență Socială înregistrat sub nr. 26.335/3116DAS din 14.05.2020;

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

Luând în considerare amendamentele formulate în cadrul ședinței Consiliului local,

În conformitate cu prevederile :

 • •  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, art. 2, alin. (1), art. 3, alin. (1) - alin. (2) și art. 5, lit. m);

 • •  Legea nr. 272/2004, actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art.

2, art. 9, alin. (2) și art. 36, alin. (2);

 • •  Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •   art. 129 alin.(1), alin, (7) lit. „b”, alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin.

(1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 143/25.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș.

Art. 2 Termenul de depunere a dosarelor este de 60 de zile de la data nașterii copilului, iar plata sprijinului financiar se va face în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș și domnului consilier Magyary Elod .

Președinte de ședință,

Contrasemnează,                           Papuc Sergiu Vasile

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

ANEXA 1 la H.C.L. nr............................................

METODOLOGIE PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

PENTRU NOU-NĂSCUȚI

Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, ale Legii nr. 272/2004, actualizată privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015 - 2020.

 • I.     Tipul de beneficiari

Beneficiarii prezentei metodologii sunt părinții copilului nou-născut, cu domiciliul în municipiului Târgu Mureș și care fac dovada vechimii în muncă pe ultimele 12 luni lucrate.

 • II.    Depunerea cererii și documentele obligatorii

Cererea privind sprijinul financiar pentru nou-născuți se va depune la Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, împreună cu documentele doveditoare.

Acte necesare

 • •  Actele de identitate ale părinților (original și copie);

 • •  Adeverință de la locul de muncă (original);

 • •  Certificat de naștere a copilului (original și copie);

 • III.   Etapele analizării dosarului

Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea la punctele de lucru indicate de Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

Reprezentanții D.A.S. vor înregistra doar cererile care sunt însoțite de toate documentele justificative, vor verifica integritatea și valabilitatea informațiilor.

Condiții de acordare

 • •  Se acordă o singură data pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere;

 • •  Părinții au vechime în muncă de cel puțin un an fără întrerupere (excepție fac persoanele care pe durata starii de urgență au fost în șomaj tehnic);

 • •  Părinții au domiciliul pe raza municipiului Târgu Mureș;

 • •  Nașterea s-a înregistrat într-o maternitate din Târgu Mureș;

 • •  Dosarul cu actele doveditoare este acceptat numai dacă este complet;

 • •  Termenul de depunere a dosarului este de 60 de zile de la data nașterii copilului;

 • •  Plata sprijinului financiar se efectuează în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului.

Nu beneficiază de prevederile prezentei metodologii persoanele care:

 • a) Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite de prezenta Metodologie;

 • b) Au depus un dosar incomplet sau actele care fac obiectul dosarului nu sunt valabile;

 • c) Nu au respectat termenul de depunere a cererilor.