Hotărârea nr. 97/2020

HCL 97 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a două locuințe pe aceeaşi parcelă,accese şi utilităţi",Strada Nordului nr. 7 Beneficiari - Proprietari: Gabor Ioan,Gabor Cireşica,Ogrean Ovidiu - Valer şi Ogrean Ioana

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 97

din 28 mai 2020

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a două locuințe pe aceeași parcelă, accese și utilități”, str. Nordului nr. 7

Beneficiari - Proprietari: Gabor loan, Gabor Cireșica, Ogrean Ovidiu- Valer și Ogrean Ioana

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 2424 din 30.04.2020 inițiat de Primar prin Direcția „Arhitect Șef’ privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a două locuințe pe aceeași parcelă, accese și utilități”, str. Nordului nr. 7 Beneficiari - Proprietari: Gabor loan, Gabor Cireșica, Ogrean Ovidiu- Valer și Ogrean Ioana,

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 1/07.04.2020,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • •  art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 257 din 19.12.2002; H.C.L. nr. 329/28.11.2019 privind aprobare „P.U.G.-Municipiul Târgu Mureș,

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu-

studiu de amplasament pentru construirea a două case de locuit unifamiliale, reglementare accese și utilități", pentru imobilul cu suprafața de teren de 1400mp situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Nordului nr.7, evidențiat în cartea funciară nr. 140158- Târgu Mureș, cu nr. cad 140158, proprietatea lui Gabor loan și Gabor Cireșica( cota 1/2), Ogrean Ovidiu- Valer și Ogrean Ioana(cota 1/2), imobil care a generat elaborarea documentației de urbanism, în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 19/2019 elaborat de SC "Archiprog" SRL- Târgu Mureș prin arhitect urbanist Borsos Aladar Anton, proiect anexat care împreună cu avizele, declarațiile, studiile și acordurile aferente documentației face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în

condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei prin P.U.G.- Municipiul Târgu Mureș, respectiv pentru zona construibilă UTR"L2"- zona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri cu ”L2a”- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu și conform prevederilor prezentului P.U.D. iar pentru zona neconstruibilă UTR”V”- zona spațiilor plantate cu „V5”- culoare de protecție față de infrastructura tehnică, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități de către beneficiar.

Pentru emiterea autorizațiilor de construire, proprietarii imobilului reglementat prin P.U.D. vor depune anticipat o declarație pe propria răspundere autentică prin care își asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureș, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentație.

Totodată prin declarația ce se va depune la dosar, proprietarii își asumă orice daună rezultată din realizarea investiției și renunță la orice acțiune în despăgubiri față de municipiul Târgu Mureș.

Art. 3. Planul urbanistic de detaliu, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 3ani de la data aprobării.

Art. 4. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica