Hotărârea nr. 96/2020

HCL 96 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii,precum și schimbarea în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință a unei unități locative

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 96

din 28 mai 2020

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității, precum si schimbarea în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință a unei unităti locative 5                                        JF 5                                         5                                                        5                                 5

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 27189 din 19 .05.2020 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social Culturale Patrimoniale Comerciale/Serviciul Activități Culturale, Sportive, Tineret și Locativ privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuințe, aflate în proprietatea municipalității, precum și schimbarea în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință a unei unități locative,

  • b) Având avizul Comisiei instituită prin HCLM nr. 221/ 2019,

  • c) Văzând procesul verbal al comisiei de specialitate privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe nr. 2914 din 17.01.2020 întocmit în acest sens,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • - art. 49 din Ordonanța 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, art. 26 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, HCLM nr. 54/2004 cu modificările și completările ulterioare și HCLM nr. 324/2019 privind criteriile de repartizare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe,

  • - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • - art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 698,30 mp, situat în str. Bolyai nr. 18, în favoarea Institutului Național de Statistică pe o perioadă de 3 ani.

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 12,09 mp, situat în str. 22 Dec. 1989 nr. 43B, în favoarea Asociației de proprietari nr. 95 si 8, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 40,57 mp, situat în str. str. Bolyai nr. 1, sp. IV demisol în favoarea Partidului Socialist Român, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 4. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 85,70 mp situat în str. Bolyai nr. 18, în favoarea Asociației Grupul pentru Inițiativa Studențească , pe o perioadă de 6 luni.

Art. 5. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de mp, situat în str. Călărașilor nr. 98, în favoarea Asociației Asistenței Rutiere, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 6. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 22,27 mp, situat în str. Enescu nr. 2/1, în favoarea Asociației HIFA, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 7. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 11,85 mp, situat în str. Gh. Doja nr.9, în favoarea Asociației Podium, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 8. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 25,43 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Asociației Pro Novum, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 9. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 28,30 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, pentru Liga Asociației de Proprietari, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 10. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 43,83 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Societatea Outward Bound, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 11. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 62,36 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Societății Maghiare de Cultură EMKE, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 12. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 37,82 mp, situat în str. Gh. Doja nr.9, în favoarea Asociației Foștilor Deținuți Politici, pentru o perioadă de 6 luni.

Art. 13. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 44,10 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea Uniunii Democrate a Tineretului Maghiar din Mureș, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 14. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 258,24 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea S.C. CUVÂNTUL LIBER S.R.L. pe o perioadă de 6 luni.

Art. 15. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 227,37 mp, situat în str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea S.C. IMPRESS S.R.L., pe o perioadă de 6 luni.

Art.16. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului situat în str. Liviu Rebreanu nr. 1 în suprafața de 16,39 mp, pentru Partidul Civic Maghiar pe o perioadă de 6 luni.

Art. 17. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 57,34 mp, situat în str. Târgului nr.2, în favoarea Asociației Chinologice, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 18. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 470,93 mp, situat în Parcul Sportiv Municipal nr. 4, în favoarea Clubului Sportiv Mureșul, pe o perioadă de 6 luni.

Art. 19 Se aprobă schimbarea destinației apartamentului nr. 1 situat în str. Horea nr. 1 din categoria locuințelor în categoria spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe și închirierea acestuia prin licitație publică pentru prestări serviciu, birou.

Art. 20. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin D.A.S.C.P.-Serviciul activități culturale sportive tineret și locativ, respectiv S.C. LOCATIV S.A.

Art. 21. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica