Hotărârea nr. 95/2020

HCL 95 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. nr. 363/2011 și a Hotărârii Consiliului local nr. 13/2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 95 din 28 mai 2020

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. nr. 363/2011 și a Hotărârii Consiliului local nr. 13/2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr. 24.321 din 29.04.2020 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale - Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ, privind aprobarea modificării HCL363/2011 și a HCL 13/2020,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

  • c) Amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile :

  • Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 363/27.10.2011,

  • Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 13/30.01.2020,

  • Decretului Președintelui României nr.240/14.04.2020, Anexa 1 Cap I. Art.1 alin (1) lit. „b”,

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

În temeiul art.129, alin.(1), alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „a”, art. 139 alin.(1), alin.(3) lit. „b” din OUG nr.57/2019 art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 1 din HCL 363/2011 și Art. 2 din HCL 13/2020 prin completarea articolelor menționate astfel: - Termenul de depunere a proiectelor de finanțare pentru semestrul II al anului 2020 este de 35 de zile de la ridicarea stării de urgență și stării de alertă în funcție de reglementările legale ce se vor adopta la nivel național și local.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează executivul municipiului prin Direcția Economică și Direcția Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Activități Social-Culturale Patrimoniale și Comerciale - Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica