Hotărârea nr. 94/2020

HCL 94 privind modificarea art.3 din H.C.L. nr. 53 din 30 martie 2020,referitoare la luarea unor măsuri pentru prevenirea şi răspândirea COVID-19

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 94

din 21 mai 2020

privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 53 din 30 martie 2020, referitoare la luarea unor măsuri pentru prevenirea și răspândirea COVID-19

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 26211/13 mai 2020 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Școli, privind modificarea art.3 din H.C.L. nr. 53 din 30 martie 2020, referitoare la luarea unor masuri pentru prevenirea și răspândirea COVID-19,

Având în vedere prevederile art. 108 alin.1 lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art.129, alin.1, alin. 2 lit.”c”, art.139 alin.1, art.297 alin.1 lit.d, art.349-353 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea art.3 din HCL nr.53/30.03.2020, referitoare la luarea unor măsuri pentru prevenirea si răspândirea COVID-19, astfel :

Se aprobă achiziționarea și distribuirea unui număr de 5000 de dispozitive și gel dezinfectant la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ teritoriale și la unitățile de invățământpreuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, în valoare de 1.000.000 lei”

Art. 2. Restul dispozițiilor din H.C.L. nr.53/30.03.2020 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Școli.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Școli.

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile