Hotărârea nr. 91/2020

HCL 91 privind modificarea şi completarea HCLM nr. 47 din 30 martie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25. 04. 2019 și HCLM 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice,intreprinderilor individuale,PFA-uri,asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență.

Mg| ROMÂNIA

„,/^J JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

HOTĂRÂREA nr. 91

din 30 aprilie 2020

privind modificarea și completarea HCLM nr. 47 din 30 martie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25. 04. 2019 și HCLM 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, întreprinderilor individuale, PFA-uri, asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență

Consiliul Local Municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 22.720/16.04.2020 prezentat de domnii consilieri Biro Csaba Szilveszter și Kovâcs Lajos-Alpâr, privind modificarea și completarea HCLM nr. 47 din 30 martie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25.04.2019 și HCLM 246/26.09.2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice pe durata stării de urgență și reducerea acestora în perioada următoare acesteia,

 • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate: Administrația domeniului public, Direcția impozite și taxe locale și Direcția activități social culturale, patrimoniale și comerciale,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

în conformitate cu prevederile:

 • •  Ordonanța de urgență nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

 • •  Decret nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

 • •  Decret nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

 • •  Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •   Art. 129 alin. (1), alin. (4), art. 136 alin. (10), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 243. alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Art. 1 din H.C.L. nr. 47 din 30 mărie 2020 cu următorul cuprins:

 • 1.1. ”Se aprobă acordarea de facilitați economice pe perioada stării de urgențățpentru fracția rămasă din luna în care a fost instituită starea de urgență, precum și pentru luna în care încetează starea de urgență), pentru activitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la HCL nr. 246/26.09.2019, prin eliminarea următoarelor taxe:

 • a)  Se elimină: crt. I, crt. II, crt. III, crt. IV, crt. V, crt. VI, crt. VII, crt. VIII, crt. IX, crt. X, crt. XIV, crt. XXII, crt. XXX.

 • b) Se elimină: crt. XVII, pentru activitățile prevăzute la lit. a).

 • c) Toate celelalte prevederi din HCL nr. 246/26.09.2019 rămân în vigoare.

Notă: Avizul SP-ADP pentru activitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la HCL nr. 246/26.09.2019, se poate elibera și în format electronic, cu respectarea lit. a) - b).

 • 1.2. ”Se aprobă scutirea de la plata taxelor de viză anuală pentru titularii de autorizații de funcționare pentru unitățile de alimentație publică prevăzute la pct.5 și pct.21 din Anexa nr. 1 la H.C.L.M. Târgu Mureș nr. 106/2019 privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice, a autorizațiilor de funcționare pentru unitățile de alimentație publică, precum și a autorizațiilor pentru executarea serviciului de transport în regim taxi pentru anul 2020, prin diminuarea nivelurilor acestora proporționale cu perioada de instituire a tării de urgență, înțelegăndu-se prin aceasta atât luna cât și fracțiunea de lună cuprinse în perioada tării de urgență instituită. ”

Art. 2. Se aprobă un nou articol, cu următorul cuprins:

” Se scutesc de la plata redevenței/chiriei operatorii economici și persoanele fizice care au încheiate cu Municipiului Târgu Mureș contracte de concesiune/închiriere, pentru activități de alimentație publică sau activitate care a fost restrânsă sau întreruptă prin aplicarea actelor autorităților publice aferente stării de urgență.”

Notă: Scutirea se aplică pe perioada stării de urgență(pentru fracția rămasă din luna în care a fost instituită starea de urgență, precum și pentru luna în care încetează starea de urgență).

Art. 3. Se aprobă un nou articol, cu următorul cuprins:

”Se exceptează de la prevederile Art. 2. "închirierea terenurilor pentru terase de alimentație publică în Complexul de Agrement și Sport Mureșul.”

Art. 4. Se aprobă un nou articol, cu următorul cuprins:

"Taxele prevăzute la Art. 1.1. lit. a)- b), respectiv redevențele/chiriile prevăzute la Art.2., achitate pentru perioada stării de urgență, inclusiv fracția lunii martie (în care a fost instituită starea de urgență), se reeșalonează pentru perioada de după ridicarea stării de urgență, dar nu mai târziu de 31.12.2020, sau se restituie titularilor, la cerere.”

Art. 5. Se aprobă un nou articol, cu următorul cuprins:

”Se aprobă reducerea cu 50% a taxelor prevăzute la Art.l, timp de 6 luni de la ridicarea stării de urgență, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020.”

Art. 6. Se aprobă un nou articol, cu următorul cuprins:

”Se aprobă reducerea cu 50% a redevențelor/chiriilor, prevăzute la Art.2, timp de 6 luni de la ridicarea stării de urgență, dar nu mai târziu de data de 31.12.2020.”

Art. 7. Se aprobă un nou articol, cu următorul cuprins:

”Pe perioada stării de urgență nu se avizează ocuparea domeniului public al municipiului pentru activități comerciale, de prestări servicii și confecționare de produse.”

Notă : "Ocuparea domeniului public al municipiului pentru activități comerciale, de prestări servicii și confecționare de produse”- se referă la ocuparea temporară a unor suprafețe de teren, desemnate de lege ca fiind „locuri publice”, altele decât centrele publice de desfacere (piețe aflate în administrarea Consiliului Local Municipal).

Art. 8. Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația domeniului public și Direcția activități social culturale, patrimoniale și comerciale.

Art. 9. în conformitate cu prevederile art.252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.l din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.


Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica