Hotărârea nr. 90/2020

HCL 90 privind concesionarea directă către FARCAȘ JENICA și FARCAȘ IOAN-EUGEN,a terenului în suprafaţă de 806 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 90 din 30 aprilie 2020

privind concesionarea directă către FARCAȘ JENICA și FARCAȘ IOAN-EUGEN a terenului în suprafață de 806 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Văzând referatul de aprobare nr. 487 din 09.04.2020, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”, privind concesionarea directă către FARCAȘ JENICA și FARCAȘ IOAN-EUGEN a terenului în suprafață de 806 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș,

Luând în considerare amendamentul formulat în cadrul ședinței online a Consiliului local,

Având în vedere avizul favorabil al Direcției Economice - Biroul concesionări, închirieri și vânzări, precum și raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 28 din 28 februarie 2019 privind concesionarea directă, pentru o perioadă de 5 ani, a terenurilor ocupate cu construcții în Târgu Mureș - Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” , str. Plutelor nr.2,

În temeiul prevederilor art. 108, lit. „b”,_art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g” și art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Art.1. Se aprobă concesionarea directă către FARCAȘ JENICA și FARCAȘ IOAN-EUGEN a terenului în suprafață de 806 mp., reprezentând amprenta la sol a construcției existente, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș situat în Complexul de Agrement și Sport ”Mureșul”, str. Plutelor nr.2, înscris în CF nr. 129039 top nr.129039 cu destinația cabană de odihnă, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire.

Art.2. Redevența stabilită potrivit H.C.L. nr.28 din 28 februarie 2019 este de 5.158,40 euro/an.

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport « Mureșul » și Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :

  • -  Administrația Complexului de Agrement și Sport ”Mureșul”

  • -  Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări

  • -  FARCAȘ JENICA și FARCAȘ IOAN-EUGEN prin Serviciul Relații cu Consilierii.

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Președinte de ședință, Papuc Sergiu Vasile


Director executiv D.J.C.A.A.P.L. Buculei Dianora - Monica