Hotărârea nr. 9/2020

HCL 9 privind trecerea unui teren în suprafață de 1666 mp din Târgu Mureș str. Voinicenilor nr. 196,în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Brandiburu Maria,Vale Elisabeta,Vasilescu Veronica,Sobieschi Emilia

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 9 din 30 ianuarie 2020

privind trecerea unui teren în suprafață de 1666 mp din Târgu Mureș str.

Voinicenilor nr. 196, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Brandiburu Maria, Vale Elisabeta, Vasilescu Veronica, Sobieschi Emilia

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 263/12/06.01.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind trecerea unui teren în suprafață de 1666 mp din Târgu Mureș str. Voinicenilor nr. 196, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Brandiburu Maria, Vale Elisabeta, Vasilescu Veronica, Sobieschi Emilia,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile :

  • -   art. 889, alin. (2) din Codul Civil,

  • -   Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), ale art. 129 alin (2), lit. „c”, ale art. 139 alin (1) și alin. (3) lit. „g”, art.196, alin.(1), lit. „a” ale art. 243, alin(1), lit. „a” si ale art. 361 alin.(2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

9

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureș, a terenului în suprafață de 1666 mp înscris în C.F. nr. 132683, situat în Târgu Mureș, str. Voinicenilor nr. 196, conform declarației de renunțare autentificată nr. 2686/16.12.2019, a proprietarilor Brandiburu Maria, Vale Elisabeta, Vasilescu Veronica, Sobieschi Emilia.

Art. 2. Terenul cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate, identificat la art. 1, se trece din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș conform planului de situație anexat.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Domeniului Public .

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Brandiburu Maria, Vale Elisabeta, Vasilescu Veronica, Sobieschi Emilia și Administrației Domeniului Public.

Președinte de ședință

9                          9            9

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica