Hotărârea nr. 89/2020

HCL 89 privind modificarea,completarea H.C.L. nr.86/2008 și aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare,transport,depozitare,eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală,a celor trase sau împinse cu mâna care circulă neregulamentar și a animalelor abandonate la care nu s-a putut stabili/ identifica proprietarul sau deținătorul,identificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ

Operator de date înregistrat la A.N.S.P.D.C.P.sub nr. 21134/2011 Târgu Mureș, 540015 - str. Gheorghe Doja nr. 9, Tel./ Fax.: 0265 - 250.760, e-mail: politialocala@tirgumures.ro

Nr.din

DISPOZIȚIE DE RIDICARE A VEHICULULUI CU TRACȚIUNE ANIMALĂ /TRAS SAU ÎMPINS CU MÂNA

Nr.      /__________

Încheiat astăzi, ziua, luna, anul, ora, în Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș.

Subsemnatul având funcția de polițist local în cadrul Biroului

al Municipiului Târgu Mureș, identificat cu legitimația nr., Am constatat circulația neregulamentară pe domeniul public/privat al Municipiului Târgu Mureș, strada , nr. a vehiculului cu tracțiune animală

Fapta de mai sus contravine prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr._______________/___________________.

În temeiul prevederilor art. din Hotărârea Consiliului Local nr.86/04.09.2008 privind unele măsuri în domeniul circulației vehiculelor cu tracțiune animală în municipiul Târgu Mureș, art.7, lit.h), j), l) din Legea Poliției Locale nr.155/2010/R,

DISPUN

Ridicarea vehiculului cu tracțiune animală care a circulat neregulamentar și/sau găsit abandonat cu nerespectarea dispozițiilor Hotărârea Consiliului Local nr.86/04.09.2008/M, privind unele măsuri în domeniul circulației vehiculelor cu tracțiune animală.

Alte mențiuni______________________________________________________________________________

Vehiculul cu tracțiune animală a fost fotografiat/înregistrat video conform prevederilor art 5, lit.d din Regulament .

Cheltuielile ocazionate de ridicarea autovehiculului urmează a fi achitate către:

Starea vehiculului la examinarea exterioară înainte de ridicare:

Vehiculul cu tracțiune animală/tras sau împins cu mâna urmează a fi eliberat după achitarea taxelor aferente stabilite conform H.C.L. nr.86/04.09.2008/M .

Agent constatator

S emnătura_________________

Anexa 1 la Regulament

Anexa 2 la Regulament

PROCES VERBAL DE ELIBERARE

a vehiculelor cu tracțiune animală/tras sau împins cu mâna sau abandonate

Nr.__________/_________

Încheiat cu ocazia eliberării vehiculului cu tracțiune animală nr. de înmatriculare  culoare, către dl.(d-na) domiciliat(ă) în________________________________________________________________

strada nr., care s-a identificat cu C.I./BI

seria nr.eliberat de C.N.P.

în calitate de(proprietar, deținător, utilizator) al vehiculului cu tracțiune animală și a prezentat cartea de identitate și/sau certificatul de înmatriculare seria nr..

La examinarea exterioară a vehiculului cu tracțiune animală/tras sau împins cu mâna înainte de ridicare, s-au constatat următoarele :

ATENȚIE: declararea necorespunzătoare a datelor privind identitatea conducătorului vehiculului cu tracțiune animală/tras sau împins cu mâna constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului Penal .

Menționăm că taxele aferente conform H.C.L. nr.86/2008/M, respectiv cheltuielile legate de eliberare, au fost achitate conform chitanței nr..

Vehiculul cu tracțiune animală care a circulat neregulamentar și/sau abandonat , a fost ridicat pe platformă conform art. 5 din Regulament :

 • □ DA

 • □ NU

  Am predat

  Numele și prenumele


Am primit

Numele și prenumele

Semnătura

SemnăturaR O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 89 din 30 aprilie 2020

privind modificarea, completarea H.C.L. nr.86/2008 și aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală, a celor trase sau împinse cu mâna care circulă neregulamentar și a animalelor abandonate la care nu s-a putut stabili/ identifica proprietarul sau deținătorul, identificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 1962 din 03.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția Poliția

Locală, referitor la modificarea, completarea H.C.L. nr.86/2008/M și aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală / atelajelor, a celor trase sau împinse cu mâna care circulă neregulamentar   și a animalelor abandonate la care nu s-a putut stabili/identifica

proprietarul sau deținătorul,identificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș,

 • b) Raportul Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală înregistrat sub nr. 9.275 din data de 12.02.2020,

 • c) Avizul favorabil al Serviciului Public Administrația Domeniului Public și al Administrației Grădinii Zoologice,

 • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

 • - art.1 și urm. din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art.7 lit. „h”, „j”, „l” din Legea poliției locale nr.155/2010/R, a H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale,

 • - Legii nr.421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare,

 • -  H.G. nr. 156 /2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale,

 • -  H.G. nr. 955 din 15 iunie 2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

- art.1 alin.(3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României,

- art.14 alin.(1) , art.71 alin.(1) și (2), art.96 alin.(2), lit.„c”, alin.(5) și alin.(6), lit. „d”, art.102 alin.(1) pct.16 și art.128 alin.(1) lit. „e” și „h” din O.U.G.nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, respectiv Hotărârea de Guvern nr.1391/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2) lit. „b”, „c”, alin.(7), lit. „g”, art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea, completarea H.C.L. nr.86/2008, și Regulamentul -privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală / atelajelor, a celor trase sau împinse cu mâna care circulă neregulamentar și a animalelor abandonate la care nu s-a putut stabili/ identifica proprietarul sau deținătorul, identificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș, conform anexei 1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentului Regulament se aplică pentru nerespectarea HCL nr.86/4 sept.2008, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la unele măsuri în domeniul circulației vehiculelor cu tracțiune animală în Municipiul Târgu Mureș, ca măsură tehnico - administrativă (indisponibilizare - temporară) alături de sancțiunea amenzii.

Art.3. Contravaloarea operațiunilor - serviciilor de ridicare, transport depozitare și eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală precum și a celor trase sau împinse cu mâna se percepe de la proprietarii /utilizatorii - contravenienții identificați, persoane fizice sau juridice, conform Regulamentului care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Serviciul Public Administrația Grădinii Zoologice, și Direcția Poliția Locală.

Art. 5. Prezenta hotărâre se înaintează pentru informare Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Mureș.

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • - Direcția Poliția Locală,

 • - Serviciul Public - Administrația Domeniului Public,

 • - Serviciul Public - Administrația Grădinii Zoologice,

 • - I.P.J. Mureș.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

ANEXA I la H.C.L. NR.

Regulament

privind activitatea de ridicare, transport, depozitare , eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală / atelajelor, a celor trase sau împinse cu mâna care circulă neregulamentar și a animalelor abandonate la care nu sa putut stabili/ identifica proprietarul sau deținătorul, identificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș

Cap.I. Dispoziții generale

Art.1 Operațiunile care fac obiectul prezentului Regulament se aplică vehiculelor cu tracțiune animală/atelajelor, a celor trase sau împinse cu mâna și animalelor abandonate la care nu s-a putut stabili/ identifica proprietarul sau deținătorul, aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș, și care determină în principal:

 • -  circulația în alte zone decât cele stabilite în mod expres prin hotărâre adoptată de autoritatea publică locală;

 • -  congestionarea sau blocarea circulației;

 • -  punerea în pericol a siguranței traficului rutier și pietonal;

Art.2 Operațiunile care fac obiectul prezentului Regulament cu referire expresă la vehiculele cu tracțiune animală /atelajele sau cele trase sau împinse cu mâna se vor realiza prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, denumit în continuare operator.

Art.3 Operațiunile care fac obiectul prezentului Regulament cu referire expresă la animalele abandonate la care nu s-a putut stabili/ identifica proprietarul sau deținătorul, aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș, se vor realiza de către Serviciul Public Administrația Domeniului Public în colaborare cu Serviciul Public Administrația Grădinii Zoologice, denumiți în continuare operatori, după emiterea dispoziției de ridicare de către Direcția Poliția Locală.

Cap.II. Condiții și reguli generale pentru îndeplinirea măsurilor/ operațiunilor în ceea ce privește vehiculele cu tracțiune animală /atelajele sau cele trase sau împinse cu mâna.

Art.4. Operațiunile de ridicare, transport, depozitare, eliberare și restituire a vehiculelor cu tracțiune animală /atelajele sau cele trase sau împinse cu mâna care circulă în mod ilegal pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș, presupun următoarele:

 • a) Operatorul va pune la dispoziție un spațiu de depozitare corespunzător, special amenajat, care să asigure securitatea și posibilitatea recuperării de către contravenient a atelajului în cel mai scurt timp după achitarea contravalorii prestațiilor. Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a atelajului ridicat. Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza personalului responsabil cu supravegherea acestora.

 • b) Ridicarea vehiculelor cu tracțiune animală se va face în condiții de siguranță, astfel încât, să nu se producă niciun eveniment rutier sau de altă natură și nu se va dispune, sau dacă a fost dispusă nu se va pune în executare în cazul în care în vehicul se află persoane, până la eliberarea acestuia.

 • c) Acțiunea de ridicare se va desfășura doar la solicitarea și în prezența agenților constatatori ai Direcției Poliția Locală care, pe lângă procesul verbal de constatare a contravenției vor întocmi și dispoziția de ridicare, conform anexei 1 la prezentul Regulament.

 • d) Dispoziția de ridicare va fi însoțită și de mijloace probatorii - planșe fotografice etc. - ale vehiculului cu tracțiune animală executate atât înainte cât și după ridicare - păstrate și arhivate de către Direcția Poliția Locală.

 • e) Vehiculele folosite la săvârșirea contravențiilor prevăzute de prezenta Hotărâre, și pentru care s-a dispus măsura tehnico- administrativă de ridicare ( indisponibilizare temporară) pot fi recuperate de către proprietari în maxim 30 zile de la data aplicării sancțiunii, după ce se face dovada proprietății (documente care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia), a achitării amenzii contravenționale a achitării cheltuielilor de ridicare, de transport și depozitare sau prezentarea unui certificat de grefă din care să rezulte faptul contestării procesului verbal de contravenție, sens în care, operatorul va întocmi un proces-verbal de eliberare, conform anexei 2 la prezentul Regulament.

 • f) vehiculele care fac obiectul prezentei hotărâri și pentru care s-a dispus măsura tehnico - administrativă de ridicare potrivit art.2, care nu au fost revendicate în termenul și condițiile prevăzute la alineatul precedent, se valorifică în condițiile prevăzute de Legea nr.421/2002/M privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând

domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ -teritoriale, cu modificările ulterioare, a H.G.nr.156/2003, sau a Ordonanței Guvernului nr.14/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, după caz.

 • g) Operatorul nu răspunde de bunurile perisabile aflate în posesia proprietarului și nici de cele lăsate intenționat de către acesta în interiorul vehiculului. Cu referire la acestea, se va întocmi un proces verbal de inventariere care va fi lăsat în grija operatorului și vor putea fi recuperate după achitarea amenzii și a taxelor care se impun, potrivit prezentului Regulament.

 • h) În cazul în care proprietarul și-a abandonat calul la locul săvârșirii contravenției, calul va fi transportat de către operator în locul special amenajat de autoritatea publică locală - adăpost pentru animalele ridicate/ abandonate pe domeniul public /privat al Municipiului Târgu Mureș.

 • i) Dacă în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, proprietarul nu revendică animalul, în privința acestuia se va urma regimul juridic prevăzut de actele normative invocate la art.4 lit.f) - valorificat în condițiile legii.

Cap.III. Condiții și reguli generale pentru îndeplinirea măsurilor/ operațiunilor în ceea ce privește animalele abandonate la care nu s-a putut stabili/ identifica proprietarul sau deținătorul, aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș.

Art.5. (1) Animalele abandonate la care nu s-a putut stabili/ identifica proprietarul sau deținătorul, aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș vor fi transportate în locuri special amenajate prin grija operatorului și se vor achiziționa pentru această activitate containere și autovehicule pentru transportul animalelor cu finanțare de la bugetul local.

(2) În acest sens, va avea asigurat în permanență un adăpost și furaje/hrană corespunzătoare, personal pregătit pentru transportul, îngrijirea și asistența medicală a animalelor ridicate în condițiile prezentei hotărâri .

Art. 6. Costurile pentru îngrijirea animalelor aflate în adăpost în funcție de perioadă se stabilesc de către operator, conform tarifelor legale.

Art.7. (1 )Animalele, care nu au fost revendicate în termen de 5 (cinci) zile și condițiile prevăzute la alineatele precedente, se valorifică în condițiile prevăzute de Legea nr.421/2002/M privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare, a H.G.nr.156/2003, sau a Ordonanței Guvernului nr.14/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, după caz.

(2) Sumele obținute vor fi virate în contul - operatorilor - pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu operațiunile de ridicare transport și depozitare.

Cap.IV. Tarifele pentru operațiunile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor cu tracțiune animală / atelajelor, care fac obiectul prezentului regulament sunt următoarele:

Art.8 Tarifele care urmează a fi percepute :

 • a) tariful pentru operațiunea de ridicare și transport vehicule cu tracțiune animală, vehicule trase sau împinse cu mâna /atelaje este de 500 lei (cu TVA);

 • b) tariful de depozitare vehicule cu tracțiune animală, vehicule trase sau împinse cu mâna /atelaje, este de 100 lei /zi;/primele 6 ore, respectiv 120 lei/zi peste 6 ore;

b') tarifele percepute pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor cu tracțiune animală sunt stabilite conform HCL nr.179/2019 și vor fi actualizate anual prin hotărâre a consiliului local;

 • c) tariful de ridicare și transport pentru caii abandonați/alte animale ;

 • d) tariful de cazare ( hrană, apă,întreținere) pentru caii abandonați / alte animale _________lei/zi.

Tarifele de ridicare, de cazare și transport pentru caii abandonați/alte animale se actualizează anual prin hotărâre a consiliului local .

Art.9. Plata contravalorii prestației se poate face în numerar la casieria operatorului sau cu ordin de plată în contul deschis de operator.

Cap.V. Dispoziții finale

Art.10. Prezentul Regulament se completează cu O.G.nr.2/2001/M, privind regimul juridic al contravențiilor și cu alte reglementări legale în domeniu, în vigoare la data aplicării acestuia.