Hotărârea nr. 87/2020

HCL 87 privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2019,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

ROMÂNIA                                                                                Anexa nr. 1

JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL 31.12.2019

- lei (RON) -

D E N UMIR E A INDIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi bugetare definitive

Execuție la

31.12.2019

1

2

3

VENITURI - TOTAL

000102

323.212.768,00

439.696.625,00

310.569.473,00

I. VENITURI CURENTE

000202

261.839.920,00

364.935.914,00

291.577.817,00

A. VENITURI FISCALE

000302

236.909.013,00

322.965.190,00

266.011.896,00

Impozit pe profit

0102

73000

73.000,00

41.200,00

Impozitul pe profit de la agenti economici

010201

73000

73.000,00

41.200,00

Impozit pe venit

0302

732580

732.580,00

550.346,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

732580

732.580,00

550.346,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

153.965.000,00

153.965.000,00

151.331.805,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

153965000

153.965.000,00

151.331.805,00

Impozite si taxe pe proprietate

0702

40.854.328,00

86.319.194,00

41.800.802,00

Impozit si taxa pe cladiri

070201

31.551.578,00

73.467.965,00

31.442.046,00

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

9955109

10.654.763,00

8.597.754,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

21596469

62.813.202,00

22.844.292,00

Impozit si taxa pe teren

070202

6.011.836,00

7.849.691,00

5.596.548,00

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

3301123

3.994.612,00

2.786.875,00

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

2638049

3.761.116,00

2.757.511,00

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

72664

93.963,00

52.162,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

2796079

4.217.579,00

4.283.697,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

494835

783.959,00

478.511,00

Sume defalcate din TVA

1102

26.053.000,00

56.905.000,00

56.815.472,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru fmantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202

13412000

13.412.000,00

13.322.472,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

11424000

41.980.000,00

41.980.000,00

Sume defalcate din TVA pentru fmantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1217000

1.513.000,00

1.513.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1202

0

28.320,00

1.253,00

Taxe hoteliere

120207

0

28.320,00

1.253,00

Taxe pe servicii specifice

1502

2.053.276,00

1.916.709,00

2.709.797,00

Impozit pe spectacole

150201

188593

168.593,00

193.397,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

1864683

1.748.116,00

2.516.400,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

13.082.823,00

22.930.381,00

12.678.518,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.702.683,00

20.602.260,00

11.198.374,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

6961283

10.792.050,00

6.306.659,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

4741400

9.810.210,00

4.891.715,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

845108

1.516.136,00

891.438,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

535032

811.985,00

588.706,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

95006

95.006,00

82.703,00

Alte impozite si taxe fiscale

1802

95006

95.006,00

82.703,00

Alte impozite si taxe

180250

95006

95.006,00

82.703,00

C. VENITURI NEFISCALE

290002

24.930.907,00

41.970.724,00

25.565.921,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300002

2.745.561,00

10.066.319,00

4.920.558,00

Venituri din proprietate

3002

2.745.561,00

10.066.319,00

4.920.558,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

300201

100000

1.844.565,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchideri

300205

1793877

4.358.469,00

2.430.106,00

Alte venituri din proprietate

300250

367599

1.992.183,00

619.350,00

Venituri din dividende de la alți plătitori

30020802

484085

5.515,00

5.515,00

Dividede de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30020803

0

1.865.587,00

1.865.587,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330002

22.185.346,00

31.904.405,00

20.645.363,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

10.084.003,00

13.000.229,00

12.165.287,00

Venituri din prestari de servicii

330208

4674097

4.674.097,00

4.831.063,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

286417

286.417,00

275.427,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

450844

514.568,00

562.196,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

246206

246.206,00

-17.502,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

4426439

7.278.941,00

6.514.103,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

3402

371.513,00

371.513,00

393.490,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

140023

140.023,00

147.548,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

231490

231.490,00

245.942,00

Amenzi, penalitati si confiscari

3502

5.966.586,00

14.224.086,00

5.376.000,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35020102

3597089

7.583.253,00

3.295.201,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declarației de impozite si taxe

35020202

18002

27.949,00

13.979,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2351495

6.612.884,00

2.066.820,00

Diverse venituri

3602

5.763.244,00

4.279.377,00

2.681.386,00

Vărsăminte din veniturile și /sau disponibilitățile instituțiior publice

360205

0

1.281.910,00

1.281.910,00

Taxe speciale

360206

4882970

1.529.697,00

921.886,00

Contributia asociatiei de propr.pt lucr.de reabilitare termică

360231

696228

1.279.369,00

271.490,00

Alte venituri

360250

184046

188.401,00

206.100,00

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile

3702

0,00

29.200,00

29.200,00

Donații și sponsorizări

370100

0

29.200,00

29.200,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-18922958

-11.858.141,00

-13.053.000,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

18922958

11.858.141,00

13.053.000,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

390002

0,00

14.289,00

125.575,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

0,00

14.289,00

125.575,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201

1.769,00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

4.020,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

8.034,00

8.034,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

0,00

109.035,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

3 9 0 2 1 0

4 . 4 8 6 , 0 0

4.486.00

IV. SUBVENȚII

410002

40.038.954,00

38.623.425,00

15.061.717,00

Subventii de la bugetul de stat

4202

40.038.954,00

38.463.425,00

15.061.717,00

Planuri și regulamente de urbanism

420205

0

45.034,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

644.284,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

420220

0,00

-902.923,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234

0

309,00

309,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

9578847

7.358.725,00

7.025.728,00

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

23159243

23.159.243,00

7.266.990,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

420269

7300864

7.300.864,00

1.626.579,00

Subventii de la alte administratii

4302

0,00

160.000,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPIpentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sisteatică din cadrul programului național de cadastru și carte funciară

430234

160.000,00

0,00

Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate

4502

0,00

0,00

-1.719.854,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

450201

0,00

-1.719.854,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

45020101

-1.719.854,00

Sume primite de la UE/alți donatori

4802

21.333.894,00

36.122.997,00

5.524.218,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

4802001

21.075.765,00

35.055.412,00

4.188.841,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020101

21075765

10.075.765,00

2.554.901,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020102

119.250,00

119.250,00

Prefinantare

48020103

24.860.397,00

1.514.690,00

Fondul Social European

480202

258.129,00

1.067.585,00

1.335.377,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020201

258.129,00

258.129,00

204.848,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020202

0,00

267.366,00

267.366,00

Prefinanțare

48020203

0,00

542.090,00

863.163,00

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5 0 0 2

323.212.768,00

439.696.625,00

3 1 4 . 4 3 6 . 8 6 7 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

2 70.110.480,00

382.2 77.125,00

2 78.563.673,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

83. 302.858,00

100.634.793,00

9 7.422.418,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

110.14 0.131, 0 0

1 61.817.194,00

114.909.506,00

TITLUL IIIDOBANZI

3 0

3021829

4.101.829,00

3. 536.898,00

TITLUL IV SUBVENTII

4 0

12.710.000,00

32.182. 190,00

24.384.333,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

6410000

10.306.000,00

7.269.979,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5 5

1.94 7.000,00

2.784.723,00

2.315.780,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

10.177.200,00

16.601.800,00

14.791.456,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE

AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

30.310.899,00

40.338.590,00

7.980.061,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

12.090.563,00

13. 460.006,00

5.953. 242,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

41. 102.288,00

40.15 7.516,00

21.459.952,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

7 2

0 , 0 0

5 0 . 0 0 0 , 0 0

0,00

TITLUL XVIIRAMBURSARIDE CREDITE

8 1

12000000

17.900.000,00

15.348.467,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

-638.016,00

-935.225,00

5102 Autoritatipublice si acțiuni externe

5 1 0 2

3 6 . 9 6 9 . 8 6 3 , 0 0

4 7 . 9 6 8 . 6 0 0 , 0 0

4 2 . 2 1 6 . 0 0 1 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

3 5 . 2 5 6 . 0 6 6 , 0 0

46.759.151, 00

42.104.396,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24911853

31. 019.64 7,00

30.633. 189,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

9536196

14.831.48 7,00

10.707.694,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE

AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

308017

308.017,00

222.268,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

5 9

5 0 0 0 0 0

6 0 0 . 0 0 0 , 0 0

541.245,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

1713 79 7

1.3 71.9 78,00

5 71.342,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

1713 79 7

1.3 71.9 78,00

5 71.342,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0

-162.529,00

-459.737,00

5402 Alte servicii publice generale

5 4 0 2

3 . 0 7 9 . 9 9 5 , 0 0

3 . 7 6 2 . 4 4 5 , 0 0

3 . 3 4 0 . 1 8 8 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

3.033.995,00

3.716.445,00

3.322.350,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2 5 7 8 0 5 8

3. 19 7.508,00

3. 162.8 73,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

4 5 5 9 3 7

518.93 7,00

159.4 77,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

46000

46.000,00

17.838,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

4 6 0 0 0

46.000,00

17.838,00

5502 Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

5 5 0 2

3.026.829,00

4 . 1 0 6 . 8 2 9 , 0 0

3 . 5 3 7 . 0 1 3 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

3.026.829,00

4.106.829,00

3.537.013,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

5 0 0 0

5.000,00

115,0 0

TITLUL III. DOBANZI

3 0

3021829

4.101.829,00

3. 536.898,00

6102 Ordine publica si siguranța naționala

6 1 0 2

13.611.354.00

1 6 . 0 8 4 . 6 2 1 , 0 0

1 4 . 9 0 7 . 8 6 7 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

13.150.762,00

15.624.029,00

14.664.828,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12184012

14.022.122,00

13.939.325,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

9 4 6 7 5 0

1.581.907,00

725.503,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

20000

20.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

4 6 0 5 9 2

4 6 0 . 5 9 2 , 0 0

243. 039,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

4 6 0 5 9 2

4 6 0 . 5 9 2 , 0 0

243. 039,00

6502 Invatamant

6 5 0 2

3 2 . 3 1 5 . 3 6 7 , 0 0

3 9 . 4 4 4 . 0 1 4 , 0 0

2 4 . 1 4 7 . 1 1 7 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

2 7.131.590,00

34.411.549,00

21.919.127,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4 78190

4 9 4 . 0 9 0 , 0 0

3 77.759,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

19226339

25.454.771, 00

17.106.314,0 0

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1217000

1.513.000,00

1.513.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

1279000

1.3 79.000,00

1.291.483,00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL

FINANCIAR 2014-2018

58

2931061

3.070.688,00

1.630.571,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

5 9

2 0 0 0 0 0 0

2.500.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

5183777

5.29 7. 1 77,00

2.492.702,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

5183777

5.29 7.177,00

2.492.702,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-264.712,00

-264.712,00

6602 Sanatate

6 6 0 2

6 . 1 4 8 . 6 2 3 , 0 0

7 . 5 4 2 . 8 9 2 , 0 0

7 . 3 0 1 . 4 9 4 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

5.948.623,00

7.342.892,00

7.142.200,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5 7 0 9 6 2 3

7. 143. 725,00

7.106.559,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

2 3 7 0 0 0

19 7. 1 67,00

34.828,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

2 0 0 0

2 . 0 0 0 , 0 0

813,0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

2 0 0 0 0 0

2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

159.294,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

2 0 0 0 0 0

2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

159.294,00

6702 Cultura, recreere si religie

6 7 0 2

3 7.767.233.00

4 7 . 6 6 2 . 6 6 8 , 0 0

3 2 . 8 8 0 . 5 5 7 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

35.126.842,00

44.9 73. 480,00

32.057.881,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7 7 8 6 5 8 2

9.567.515,00

9.419.391,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

12628 79 7

1 6.208.959,00

10. 989.949,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

6410000

10.306.000,00

7.269.979,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

5 9

8301463

8.891. 006,00

4.3 78.562,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2640391

2.771.291, 00

904.779,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2 6 4 0 3 9 1

2.771.291, 00

904.779,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-82.103,00

-82.103,00

6802 Asigurări si asistenta sociala

6 8 0 2

40.851.091,00

5 4 . 4 5 1 . 9 1 6 , 0 0

4 4 . 8 8 5 . 7 3 6 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

39.9 71. 091, 00

53. 824.762,00

44.755.085,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

20193852

23. 778.351, 00

21.549.800,00

TITLUL IIB UNURI SI SER VICII

2 0

88 71939

11. 760.968,00

7.671. 19 7,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

210000

410.000,00

253.503,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5 5

7 3 0 0 0 0

1.2 71. 723,00

802.780,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

8 8 9 6 2 0 0

15.220.800,00

13. 499.160,00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL

FINANCIAR 2014-2018

58

0

133.920,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

1069100

1.249.000,00

9 78.645,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

8 8 0 0 0 0

6 5 5 . 5 0 0 , 0 0

158.998,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

8 8 0 0 0 0

6 5 5 . 5 0 0 , 0 0

158.998,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-28.346,00

-28.347,00

7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7 0 0 2

48.363.149,00

6 1 . 2 2 0 . 8 3 5 , 0 0

3 7 . 7 2 3 . 3 0 0 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

32.056.44 7,00

45.103. 525,00

30.506.789,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

9 4 6 0 6 8 8

11.41 1.835,00

11.233.522,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

2 0 9 3 2 8 6 1

2 7.250.9 71, 00

17.98 7.431, 00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

1462898

6.240.719,00

1.231.046,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

5 9

2 0 0 0 0 0

2 0 0 . 0 0 0 , 0 0

54.790,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

16306702

1 6.21 7.636,00

7.316.837,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

16306702

16.217.636,00

7.316.837,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-100.326,00

-100.326,00

7402 Protecția mediului

7 4 0 2

3 7 . 9 0 2 . 0 8 5 , 0 0

6 3 . 3 4 9 . 7 0 3 , 0 0

2 7.3 78.030,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

3 7.702.085,00

63. 299.703,00

2 7.378.030,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

12261909

33. 1 05.548,00

22.650.302,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

25440176

30.194.155,00

4.727.728,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

2 0 0 0 0 0

5 0 . 0 0 0 , 0 0

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

2 0 0 0 0 0

5 0 . 0 0 0 , 0 0

0,00

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8 0 0 2

6 4 1 . 6 2 0 , 0 0

9 3 0 . 1 7 9 , 0 0

226.011, 00

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

641. 620,00

880.179,00

226.011,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

6 3 2 8 7 3

8 71.432,00

217.264,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE

AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

8747

8.747,00

8.747,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

7 2

5 0 . 0 0 0 , 0 0

0,00

8402 Transporturi

8 4 0 2

62.535.559,00

93.171.923,00

7 5 . 8 9 3 . 5 5 3 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

3 7.064.530,00

62.184.581. 00

50.949.963,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

2 4 4 0 4 5 3 0

30.030.04 7,00

26.659.432,00

TITLUL IVSUBVENTII

4 0

12500000

31. 772. 190,00

24.130.830,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE

AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

160000

382.344,00

159.701,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

134 71029

13. 08 7.342,00

9.595.123,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

134 71029

13. 08 7.342.00

9.595.123,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

12000000

17.900.000,00

15.348.467.00

TITLUL XVIIRAMBURSARIDE CREDITE

8 1

12000000

17.900.000,00

15.348.467,00

EXCEDENT/DEFICIT

990002

0,00

-3.867.394,00

VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE

251.799.768,00

359.318.625,00

285.279.364,00

CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

251.799.768,00

359.318.625,00

285.163.773,00

EXCEDENT FUNCTIONARE

0,00

0,00

115.591,00

VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE

71.413.000,00

80.378.000,00

25.290.109,00

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE

71.413.000,00

80.378.000,00

29.273.094,00

EXCEDENT DEZVOLTARE

0,00

0,00

-3.982.985,00

EXECDENT/DEFICIT

0,00

0,00

-3.867.394,00

ROMÂNIA

Anexa nr.2


JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL ACTIVITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.12.2019

D E N UMIR E A INDIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi  bugetare

inițiale

Prevederi  bugetare

definitive

Execuție la 31.12.2019

1

2

VENITURI

000110

33.259.280,00

33.597.280,00

20.629.653,00

I VENITURI CURENTE

000210

26.849.280,00

23.291.280,00

13.319.824,00

C. VENITURI NEFISCALE

290010

26.849.280,00

23.291.280,00

13.319.824,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300010

3.000.000,00

3.000.000,00

1.362.410,00

Venituri din proprietate

3010

3.000.000,00

3.000.000,00

1.362.410,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

2500000

2.500.000,00

1.079.334,00

Alte venituri din proprietate

301050

500000

500.000,00

283.076,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330010

23.848.280,00

20.290.280,00

11.324.226,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3310

22.848.280,00

19.290.280,00

11.190.344,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

5.000.000,00

5.230.000,00

1.418.058,00

Venituri din prestari de servicii

331008

2.500.000,00

2.214.000,00

21.777,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.

331014

8.500.000,00

8.500.000,00

5.733.527,00

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

300.000,00

300.000,00

92.489,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,specializare si perfectionare

331017

1.500.000,00

1.500.000,00

142.115,00

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale

331019

1.050,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

5.048.280,00

1.546.280,00

3.781.328,00

Amenzi, penalitati si confiscari

3510

1.000,00

1.000,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

351050

1.000,00

1.000,00

0,00

Diverse venituri

3610

1.000.000,00

1.000.000,00

133.882,00

Alte venituri

361050

1.000.000,00

1.000.000,00

133.882,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

3710

0,00

0,00

633.085,00

Donatii si sponsorizari

371001

0,00

0,00

282.555,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buaetuiui local (cu semnul minus)

371003

-953.410,00

-953.410,00

-88.736,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

953.410,00

953.410,00

88.736,00

Alte transferuri voluntare

371050

0,00

0,00

350.530,00

II.VENITURI DIN CAPITAL

390010

0,00

0,00

39.953,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

3910

0,00

0,00

103,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiiior publice

391001

0,00

0,00

103,00

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4210

0,00

0,00

39.850,00

Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programului FEGA implementate de APIA

421043

0,00

0,00

39.850,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

4310

6.410.000,00

10.306.000,00

7.269.979,00

Subvenții pentru instituții publice

431009

6.410.000,00

10.306.000,00

7.269.979,00

Total cheltuieli

5 0 1 0

33.259.280,00

32.202.220,00

07.000.800,OO

A. CHELTUIELI CURENTE

01

32.305.870,00

32.643.870,00

17.858.577,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1 0

2.987.750,00

0.014.750,00

0.761.082,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

29.314.760,00

00.625.760,00

00.424.611,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.360,00

3.360,00

2.766,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

953.000,00

953.410,00

88.731,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

953.410,00

953.410,00

00.726,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-562,00

6510 Invatamant

6 5 1 0

12.815. 41000

1 3 . 0 4 5 . 0 5 0 , 0 0

9 . 3 3 3 . 5 0 6 , 0 0

A. CHELTUIELI CURENTE

0 1

12.702.410,00

12.932.050,00

0.290.747,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1 0

1.218.580,00

5245.580,00

0.682.764,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

11.480.470,00

10.683.470,00

8 . 1 0 6 . 2 1 7 , 0 0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.360,00

3.000,00

2.766,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

013.000,00

013.000,00

40.770,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

013.000,00

013.000,00

40.720,00

6710 Cultura, recreere si religie

6 7 1 0

1 6 . 9 4 3 . 8 7 0 , 0 0

17.051.870,00

7 . 9 4 3 . 9 2 2 , 0 0

A. CHELTUIELI CURENTE

0 1

16.103.460,00

00.211.460,00

7.896.512,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1 0

14769.170,00

1.760.170,00

6.270.118,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

14.334.290,00

00.442.290,00

6.318.394,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

000.410,00

000.410,00

47.878,08

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

840.410,00

840.410,00

47.972,00

TITLUL XIX PLATI EFECTIN ANII PRECED.SI REC. IN AN CRT

85

-562,00

7010 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7010

3.500.000,00

3.500.000,00

669.318,00

A. CHELTUIELI CURENTE

0 1

0..500.000,00

0.500.000,00

868.858,88

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

0..500.000,00

3.700.000,00

888.818,80

Excedent

000

2.682.907,00

VENITURI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

32.305.870,00

32.643.870,00

20.540.815,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

32.305.870,00

32.643.870,00

17.858.016,00

EXCEDENT FUNCȚIONARE

0,00

2.682.799,00

VENITURI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

953.410,00

953.410,00

88.839,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

953.410,00

953.410,00

88.731,00

EXCEDENT DEZVOLTARE

0,00

108,00

EXECDENT/DEFICIT

0,00

2.682.907,00

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ


Anexa nr.3


CONTUL DE EXECUȚIE AL CREDITELOR INTERNE

31.12.2019

lei

D E N U MIR E A IN DIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare initiale

Prevederi  bugetare

definitive

Execuție la 31.12.2019

1

2

3

VENITURI

000110

3.000.000

3.000.000

2.999.703

Sume aferente creditelor interne

41070201

3.000.000

3.000.000

2.999.703

Total cheltuieli

5010

3 . 0 0 0 . 0 0 0

3 . 0 0 0 . 0 0 0

2.999.703

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3. 000.000

3. 000.000

2.999.703

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

3. 000.000

3. 000.000

2.999.703

7010 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7010

1.000.000

1.000.000

999.703

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

1. 000.000

1. 000.000

999.703

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

7 1

1. 000.000

1. 000.000

999.703

8402 Transporturi

8 4 0 2

2 . 0 0 0 . 0 0 0

2 . 0 0 0 . 0 0 0

2.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

7 1

2.000.000

2.000.000

2.000.000

ROMÂNIA

Anexa nr.4


JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

31.12.2019

- lei (RON) -

D E N UMIR E A INDI CA T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Execuție la

31.12.2019

Procent

1

2

3

4(3/2) %

VENITURI - TOTAL

00108

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SIPREFINANTARI

4508

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

CHELTUELI

5008

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

5108 AUTORITATIPUBLICE SIACTIUNIEXTERNE

5 1 0 8

4.000,00

4.000,00

0,0 0

0,0 0

Titlul X - PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

DIRECȚIA GENERALA Aa FINANȚELOR PUBLICE


Anexa nr.5


BILANȚ

31.12.2019

pag.: 1          - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

INCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

0

01003

TOTAL JUDEȚUL MURES

1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-28008002800801 -2800809-2900400-2900500-2900801 -29008092900800-2930100*)

2.134.925

1.953.215

01004

2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-28103012810302-2810303-2810304-2810400-29103012910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)

197.184.956

193.720.215

01005

3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201 + 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-

2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)

2.678.177.200

2.751.900.108

01007

5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101 -29601022960103-2960200), din care:

13.986.060

14.036.060

01008

Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101

-2960102-2960103)

13.980.470

14.030.470

01009

6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:

466.783

467.598

01010

Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)

5.730

967

01015

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

2.891.949.924

2.962.077.196

01019

1. Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)

42.426.476

38.878.998

01021

Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

16.146.729

11.260.950

01022

Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+46101014910100- 4960100),din care:

1.676.015

108.081

01023

Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200

SOLD LA

SOLD LA

COD

DENUMIRE INDICATORI

INCEPUTUL

SFARSITUL

PERIOADEI

PERIOADEI

+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+

4810103**+4810900**-4970000), din care:

79.366.116

78.685.947

01024

Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401 +4660402+4660500+4660900-4970000)

78.711.880

77.502.250

01025

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

1.206.318

2.483.237

01027

împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)

11.215

11.215

01030

Total creante curente (rd.21+23+25+27)

96.730.378

92.441.349

01033

Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.5100000+5120101+5120501+5130101 +

5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150

301

+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51

70302

+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52

50302

+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52

90400

+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55

70101

+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56

10300

+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57

40102

+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

10.448.883

18.397.095

010331

Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+

5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)

-190.834

2.041.061

01035

Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)

1.944.459

1.527.244

01040

Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

12.202.508

21.965.400

01042

6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)

174.396

35.114

01045

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)

151.533.758

153.320.861

01046

8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)

3.043.483.682

3.115.398.057

01052

1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:

674.286

626.517

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

INCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFARSITUL

PERIOADEI

01053

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)

2.525

2.360

01054

2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

73.003.944

61.419.880

01055

3 .Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)

14.784.936

2.733.273

01058

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

88.463.166

64.779.670

01060

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:

166.647.243

75.897.517

010601

Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)

151.068.507

01061

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

25.949.333

68.804.162

01062

2.Datorii catre bugete

(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:

28.005.050

8.778.520

010631

Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)

6.719.998

3.847.091

01065

3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)

12.069.675

01072

6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)

11.854.389

4.899.787

01073

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:

32.731

1.997.467

01074

8.Venituri in avans (ct.4720000)

2.122.740

2.252.058

01075

9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)

1.140.874

01078

10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

209.803.027

105.895.024

01079

11.TOTAL DATORII (rd.58+78)

298.266.193

170.674.694

01080

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

2.745.217.489

2.944.723.363

01084

1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+

1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+

1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)

2.739.153.436

2.778.326.898

01085

2.Rezultatul reportat (ct. 1170000-sold creditor)

151.131.989

159.486.992

01087

4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)

6.909.473

01088

5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)

145.067.936

01090

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

2.745.217.489

2.944.723.363

DIRECȚIA GENERALA A □

FINANȚELOR PUBLICE


Anexa nr.6


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2019

pag.: 1         - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

0

02002

TOTAL JUDEȚUL MURES

1.Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 +

7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+

7350601 +7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)

236.009.686

272.076.486

02003

2.Venituri din activitati economice

(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

10.265.996

11.704.188

02004

3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)

12.233.673

31.864.898

02005

4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200

+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

29.435.527

27.058.605

02006

TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)

287.944.882

342.704.177

02008

LSalarii si contributiile sociale aferente angajatilor

(ct. 6410000+6420000+6450100+

6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+

6470000)

97.881.121

102.402.829

02009

2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+

6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

51.084.123

57.439.091

02010

3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)

121.756.444

127.074.643

02011

4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)

18.630.739

13.712.172

02012

5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)

1.287.368

31.754.100

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)

290.639.795

332.382.835

02015

- EXCEDENT (rd.06-rd.13)

10.321.342

02016

- DEFICIT (rd.13-rd.06)

2.694.913

02017

IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

7.749

15.975

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

3.844.105

3.555.280

02021

- DEFICIT (rd.18-rd.17)

3.836.356

3.539.305

02023

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)

6.782.037

02024

- DEFICIT (rd.16+21-15-20)

6.531.269

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

552.560

127.843

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

21.862

407

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

530.698

127.436

020292

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

6.909.473

020293

- DEFICIT (rd.24+29-23-28)

6.000.571

02031

- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)

6.909.473

02032

- DEFICIT (rd.29.3+29.4)

6.000.571

MUNICIPIULTG. MURES COD FISCAL : 4322823


Anexa 7

CENTRALIZAT


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019

cod 03____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rand

TOTAL

CASA

7701

sursa A

sursa G

sursa E

sursa C

sursa D

ALTE DISPONIBIL

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

01

1. Incasari

02

350.947.300

310.443.899

7.494.826

13.134.724

19.873.851

2. Plati

03

296.091.920

268.774.661

7.516.576

10.341.439

9.459.244

3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)

04

54.855.380

0

0

41.669.238

0

0

0

0

0

-21.750

2.793.285

0

0

10.414.607

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

05

1. Incasari

06

125.678

125.575

103

0

2. Plati

07

29.361.825

29.273.094

47.972

40.759

0

3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)

08

-29.236.147

0

0

-29.147.519

0

0

0

0

0

-47.972

-40.656

0

0

0

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

09

1. Incasari

10

2.999.703

2.999.703

0

2. Plati

11

19.388.815

16.389.112

2.999.703

0

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)

12

-16.389.112

0

0

-16.389.112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

9.230.121

0

0

-3.867.393

0

0

0

0

0

0

-69.722

2.752.629

0

0

10.414.607

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

14

10.448.883

4.210.656

83.639

4.346.605

1.807.983

Sume recuperate din excedentul anului precedent

14,1

Sume utilizate din excedentul anului precedent

14,2

1.365.548

83.639

1.281.909

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:

15

18.397.095

0

0

343.263

0

0

0

0

0

0

13.917

5.817.325

0

0

12.222.590

Depozite

16

.....   R O M Â N I A

M9IO JUDEȚUL MUREȘ

y/ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 87 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea contului de execuție și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul

2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 22.829/1.528 din 21.04.2020 inițiat de către Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică, privind aprobarea contului de execuție și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Ținând seama de prevederile art. 49 alin. (12) și art. 57 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „a” și „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul IV anul 2019, la partea de venituri în sumă de 310.569.473 lei și la partea de cheltuieli, în sumă de 314.436.867 lei, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate din venituri proprii al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul IV, anul 2019, la venituri, în sumă 20.629.653 lei și la cheltuieli, în sumă de 17.946.746 lei, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al creditelor interne al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul IV, anul 2019, în valoare de 2.999.703 lei, conform anexei nr. 3.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestul IV anul 2019, la partea de venituri și la cheltuieli, în sumă de 0 lei , conform anexei nr. 4.

Art. 5. Se aprobă bilanțul contabil al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2019, conform anexei nr. 5.

Art. 6. Se aprobă contul de rezultat patrimonial al Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Târgu Mureș pe anul 2019, conform anexei nr. 6.

Art. 7. Se aprobă situația privind fluxurile de trezorerie ale Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2019, conform anexei nr. 7.

Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 9. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției economice.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica