Hotărârea nr. 86/2020

HCL 86 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a ,cotei de 17/22(reprezentând 850 mp din suprafaţa totală de 1100 mp ) ,a terenului situat pe str. Recoltei,nr. 8

......... R O M Â N I A

Județul MUREȘ

-y/ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 86 din 30 aprilie 2020

privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 17/22(reprezentând 850 mp din suprafața totală de 1100 mp )

a terenului situat pe str. Recoltei, nr. 8

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 22.269/2314/14.04.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 17/22 (reprezentând 850 mp din suprafața totală de 1100 mp) a terenului situat pe str. Recoltei, nr. 8,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • •  art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • •  art. 41, alin. (5A2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a cotei de 17/22

( reprezentând 850 mp din suprafața totală de 1100 mp ) a terenului situat pe str. Recoltei, nr. 8, identificat în CF nr. 124994 Târgu Mureș, cad:2106, top:506/2/2/1, restul cotelor vor rămâne după cum urmează:

- cota de 5/22 reprezentând 250 mp din suprafața totală de 1100 mp- proprietar Nicușan Iustina.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public și d-nei Nicușan Iustina.

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica