Hotărârea nr. 85/2020

HCL 85 privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Compania Aquaserv SA,din data de 11 mai 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 85 din 30 aprilie 2020

privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Compania Aquaserv SA, din data de 11 mai 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 21.753 din 08.04.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de 11.05.2020,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • •  Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare,

  • OMF nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare,

  • •  Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. „c”, „d”, alin. (7) lit. „n”, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. (1) Se mandatează reprezentantul A.G.A. al Municipiului Târgu Mureș, dl. Bakos Levente, pentru aprobarea documentelor referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor a COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 11 mai 2020, ora 13.00, înscris în conformitate cu convocatorul nr. 205.715/II/A/a din 27.03.2020, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În situația în care la data sus stabilită nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ședinței, aceasta va avea loc în data de 19 mai 2020, de la aceeași oră, mandatul urmând să rămână neschimbat, conform prevederilor de la alin. (1).

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș, și reprezentantul AGA al Municipiului Târgu Mureș în COMPANIA AQUASERV S.A.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, Administrației domeniului public, reprezentantului AGA al Municipiului Târgu Mureș în COMPANIA AQUASERV S.A. - domnul Bakos Levente și societății COMPANIA AQUASERV S.A.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica