Hotărârea nr. 84/2020

HCL 84 privind aprobarea programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru achiziționarea autoturismelor noi cu propulsie 100% electrică şi autoturisme noi cu propulsie hibridă benzină/electrică destinate transportului public de persoane în regim de taxi din Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 84 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru achiziționarea autoturismelor noi cu propulsie 100% electrică și autoturisme noi cu propulsie hibridă benzină/electrică destinate transportului public de persoane în regim de taxi din Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 9.687 din 13.02.2020 prezentată de domnii consilieri Kovâcs

Lajos-Alpâr și Birâ Csaba Szilveszter, privind aprobarea programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local  al municipiului  Târgu Mureș pentru  achiziționarea

autoturismelor  noi  cu propulsie  100% electrică și autoturisme noi  cu propulsie

hibridă benzină/electrică destinate transportului public de persoane în regim de taxi din Târgu Mureș,

 • b)  Raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 9.708/703 din data de 21.04.2020,

 • c)   Raportul Direcției activități social-culturale, patrimoniale și comerciale înregistrat sub nr. 13.153 din data de 26.02.2020, ’

 • d)  Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

 • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 • Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art.129 alin.1, alin.2, și art.139, alin.1, din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrative.

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă programul de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru achiziționarea autoturismelor noi cu propulsie 100% electrică și autoturisme noi cu propulsie hibridă benzină/electrică, destinate transportului public de persoane în regim de taxi din Târgu Mureș.

Art. 2. Pentru fiecare autoturism cu propulsie 100% electrică achiziționat, se alocă 6.000 RON.

Art. 3. Pentru fiecare autoturism cu propulsie hibridă benzină/electrică achiziționat, se alocă 3.000 RON.

Art. 4. Se alocă din bugetul local suma de 60.000 RON destinată acestui program.

Art. 5. Beneficiarul unei astfel de finanțări are obligația de a folosi autoturismul cu destinația transportului public de persoane în regim de taxi din Târgu Mureș minim 5 ani, în caz contrar va fi obligat la restituirea sumei primite prin acest program.

Art. 6. Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția economică și Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale.

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:

 • -  D-lor consilieri locali Kovâcs Lajos - Alpâr și Birâ Csaba Szilveszter,

 • -  Direcției economice,

 • -   Direcției activități social-culturale, patrimoniale și comerciale.

  Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica