Hotărârea nr. 83/2020

HCL 83 privind modificarea și completarea „Regulamentului de autorizare,organizare,atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș,aprobat prin H.C.L.M nr. 349/2013 și modificat și completat prin H.C.L.M. nr. 392/2018”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 83 din 30 aprilie 2020

privind modificarea și completarea „Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș, aprobat prin H.C.L.M nr. 349/2013 și

modificat și completat prin H.C.L.M. nr. 392/2018”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 9.723/13.02.2020 prezentată de domnii consilieri Biro Csaba Szilveszter și Kovâcs Lajos - Alpâr, privind modificarea și completarea „Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș, aprobat prin H.C.L.M nr. 349/2013 și modificat și completat prin H.C.L.M. nr. 392/2018”,

  • b) Raportul Direcției activități social-culturale, patrimoniale și comerciale înregistrat sub nr. 13.119 din data de 26.02.2020,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129 alin. (1), alin. (2), și art.139, alin.(1), din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea „Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș”, aprobat prin H.C.L.M nr. 349/2013 și modificat și completat prin H.C.L.M. nr. 392/2018, după cum urmează:

Capitolul V, Secțiunea A, Articolul 5 din Anexa I.5 (Contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi) se completează astfel:

(4) Începând cu 1 ianuarie 2024, cel puțin 50% dintre autoturismele operate de concesionar trebuie să fie cu propulsie electrică sau hibridă.

Art. 2. Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția de activități social-culturale, patrimoniale și comerciale - Serviciul autorizări activități economice.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica