Hotărârea nr. 82/2020

HCL 82 privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la ,Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 82 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 21.828/2.269/08.04.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • •  art. 8, alin. (2), lit. „c” și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”

În temeiul prevederilor art. 89, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „e” și alin. (9), lit. „a”, art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. „f”, precum și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ” a comunei Tăureni din Județul Mureș.

Art. 2. Se mandatează domnul consilier local Bratanovici Cristian drept reprezentant al Municipiului Târgu Mureș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”, pentru a vota conform Art. 1.

Art. 3. Se mandatează domnul Peter Ferenc, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”, să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv și la Statului Asociației.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

  • -  Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

  • -  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”,

  • -   d-lui consilier Bratanovici Cristian.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile