Hotărârea nr. 81/2020

HCL 81 privind aprobarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,Mureşul” pentru anul 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 81 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentație publică în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 418 din 16.03.2020, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” privind închirierea terenurilor pentru terase de alimentație publică în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” pentru anul 2020,

  • b) Avizul favorabil al Direcției Impozite si Taxe Locale,

  • c) Raportul Direcției economice - Biroul de concesionări, închirieri, vânzări înregistrat sub nr. 18.991 din data de 23.04.2020,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș. Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 110 din 29

mai 2003 privind modul de concesionare a terenurilor din Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” cu modificările și completările ulterioare din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.68 din 28 februarie 2008, anexa 1.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

În temeiul prevederilor art. 108, lit. „b”,_art. 129 alin. 2 lit. „c”, art. 139 alin. 3 lit. „g” și art.196 alin.1 lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă închirierea terenurilor pentru terase de alimentație publică în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Termenul pentru închirierea teraselor va fi de la data ridicării restricțiilor impuse prin actele normative privind activitățile de alimentație publică și până la data de 31.08.2020.

Art. 3. Pentru suprafața de terasă egală cu suprafața la sol a construcției se va plăti taxa actuală, iar pentru suprafețele suplimentare de 2 (două) ori această taxă.

Art. 4. Suma de plată din anexa 1, coloana 6 din prezenta hotărâre va fi stabilită proporțional în funcție de data de începere a activităților de alimentație publică pe terasele din Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” .

Art. 5. Se interzice difuzarea genurilor de muzică de tip : manele și hip-hop în locurile amenajate - terase de alimentație publică - din incinta Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”.

Art. 6. Toate anunțurile și inscripționările din Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” vor fi efectuate în limba română și în limba maghiară, iar în cazul anunțurilor S.O.S. acestea se vor efectua și în limba persoanei dispărute, dacă este cunoscută, sau se va asigura accesul la stațiile de transmitere, al aparținătorului persoanei în cauză.

Art. 7. Terasele de alimentație publică din incinta complexului își vor desfășura activitatea fără a se depăși valorile admisibile ale nivelului de zgomot, care este de 65 dB, nivel măsurat la limita proprietății.

Art. 8. Se stabilesc orarele de funcționare pentru terasele de alimentație care își desfășoară activitatea în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”: 800 - 2400, iar în zilele de vineri și sâmbătă de la 800 - 200.

Art. 9. Cu ocazia evenimentelor organizate în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, de către Primăria Municipiului Târgu Mureș sau a evenimentelor organizate de către Primăria Municipiului Târgu Mureș în colaborare cu alte entități, orarul de funcționare, pentru terasele de alimentație care își desfășoară activitatea în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, se prelungește până la terminarea evenimentului.

Art. 10. Se aprobă, persoanelor fizice și juridice care și-au achitat toate obligațiile contractuale față de Municipiul Târgu Mureș până la data de 20.05.2020, reducerea cu 20% a obligațiilor de plată pentru închirierea terenurilor pentru terase - sezon 2020 - anexa 1, coloana 6, cu condiția achitării sumelor stabilite suplimentar în prezenta hotărâre, la 10 zile după reluarea activității pe terasele de alimentație publică în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”.

Art. 11. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport « Mureșul » și Direcția Impozite și Taxe Locale.

Art. 12. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 13. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • -  Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”

  • -  Direcția Impozite si Taxe Locale.

    Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

ANEXA 1

TABEL NOMINAL CU AGENȚII ECONOMICI PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE CARE SOLICITĂ ÎNCHIRIEREA TERENURILOR PENTRU TERASE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ÎN COMPLEXUL DE AGREMENT ȘI SPORT „MUREȘUL” PENTRU ANUL 2020

Nr.

Crt

Denumirea agentului economic

Sediul

Suprafața ocupată la sol a construcției -teren concesionat sau închiriat mp.

Suprafața pentru terasă aprobată 2019 mp.

Suprafața pentru terasă solicitată 2020 mp.

Suma de plată lei

0

1

2

3

4

5

6

1

SC Alex Com Impex SRL

Str.Plutelor, nr.2, Tg-Mureș

119 mp

128 mp

128 mp

12.056,00

2

SC Restaurant Queen SRL

Str.Plutelor, nr.2, Tg-Mureș

179,37 mp

-

155,60 mp.

13.692,80

3

SC Restaurant Queen SRL

Str.Plutelor, nr.2, Tg-Mureș

92 mp pe luciu de apă

53 mp

53 mp.

4.664,00

4

Cozoș Ioan Andrei

Nima Râciului nr.

21, (com.Râciu) jud.Mureș

93 mp

50 mp.

-

0,00

5

Hajdu Ana - Viorica

B-dul 1 Dec 1918, nr. 107, Tg-Mureș

40 mp

40 mp

40 mp.

3.520,00

6

Molnos Akos

Str. Mihai Eminescu nr.39, ap.4 Târgu Mureș

164 mp.

94 mp.

94 mp.

8.272,00

7

SC Raul și Sanda SRL

Str. L. Rebreanu, nr. 35C/14, Tg-Mureș

187,53 mp

165 mp

-

0,00

8

SC Energoplus SRL

Str. Budiului, nr.95, Tg-Mureș

135 mp

88 mp.

88 mp.

7.744,00

9

SC Harex SRL

B-dul 1 Dec 1918, nr.107, Tg-Mureș

100 mp

25 mp.

25 mp.

2.200,00

10

Hajdu Ana - Viorica

B-dul 1 Dec 1918, nr.107, Tg-Mureș

40 mp

40 mp.

40 mp.

3.520,00

11

SC Raul și Sanda SRL

Str.Liviu Rebreanu nr.35C/14, Târgu-

Mureș

50 mp.

32 mp.

-

0,00

12

Sarchiz Carmen

str.Verii, nr.34, Târgu Mureș

105 mp.

68,04 mp.

68,04 mp.

5.987,52

13

SC Raul și Sanda SRL

Str.Liviu Rebreanu nr.35C/14, Târgu-

Mureș

23 mp.

23 mp.

23 mp.

2.024,00

14

SC BENEDICTO-MATSRL

Târgu Mureș, str. Călărașilor nr. 43, ap.IV

12 mp

12 mp.

12 mp.

1.056,00

15

Avram Monalisa Doina

Târgu Mures str.Evreilor Martiri nr.27

65 mp.

65 mp.

85 mp.

9.240,00

16

SC Three Pharm

SRL

Târgu Mureș str.Evreilor Martiri nr.4, C17 etaj

387 mp.

205 mp.

205 mp.

18.040,00

TOTAL

92.016,32