Hotărârea nr. 80/2020

HCL 80 privind interzicerea faptei persoanei de a apela la mila publicului pentru obținerea de foloase materiale prin ocuparea locurilor publice,cu afectarea imaginii și a condițiilor de mediu pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 80 din 30 aprilie 2020

privind interzicerea faptei persoanei de a apela la mila publicului pentru obținerea de foloase materiale prin ocuparea locurilor publice, cu afectarea imaginii și a condițiilor de

mediu pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1.961 din 03.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția Poliția Locală - privind interzicerea faptei persoanei de a apela la mila publicului pentru obținerea de foloase materiale prin ocuparea locurilor publice, cu afectarea imaginii și a condițiilor de mediu pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Târgu Mureș,

  • b) Raportul Direcției juridice, contencios administrativ și administrație publică locală înregistrat sub nr. 10347/206 din data de 17.02.2020,

  • c) Avizul favorabil al Direcției de Asistență Socială Mureș și al Direcției Impozite și Taxe Locale,

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

art.6 lit. „d” din Legea poliției locale nr.155/2010/R și prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.332/29.12.2010, privind aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare și Funcționare a Poliției Locale, a Legii nr. 272/2004, republicată privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Ținând cont de dispozițiile art.1, art. 2.alin.(3), art.3, art.5 alin. (2) lit. „b”) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129 alin. (1) și alin. (2) lit. „d”, alin.(7) lit. „g”, art.139 alin. (1), art.196 alin.(1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. (1) Se interzice fapta persoanei de a apela la mila publicului pentru obținerea de foloase materiale prin ocuparea locurilor publice, cu afectarea imaginii și a condițiilor de mediu pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Târgu Mureș.

(2) Când fapta prevăzută la alin.(1) este săvârșită de minori care au împlinit vârsta de 14 ani procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia.

Art. 2.  (1) Contravenția prevăzută la art.1. se sancționează cu amenda de la 100- 500 lei.

(2) Pentru contravenția prevăzută la art.1 săvârșită de minorii care au împlinit 14 ani minimul și maximul amenzii se reduc la jumătate.

Art. 3. (1) Minorii lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali identificați pe raza teritorială a municipiului Târgu Mureș săvârșind fapta prevazută la art.1, vor fi încredințați Serviciului de intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrare și telefonul copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în vederea soluționării problemelor acestora în condițiile legii.

(2) În cazul persoanelor adulte însoțite de minori identificate și sancționate pentru săvârșirea faptei de cerșetorie, Direcția Poliția Locală va proceda la informarea Direcției de Asistentă Socială Mureș și a Inspectoratului Județean de Politie Mureș, în vederea continuării procedurilor legale care se impun.

Art. 4. Constatarea și sancționarea contravenției prevăzute la art.1 se face de către polițiștii locali din structura organizatorică a Municipiului Târgu Mureș.

Art. 5. Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data înmânării procesului -verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, persoanele abilitate să aplice sancțiunea făcând mențiune despre această posibilitate în procesul - verbal.

Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi transmisă pentru informare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și I.P.J. Mureș.

Art. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Poliția Locală și Direcția de Asistență Socială Mureș.

Art. 9. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică la:

  • -  Direcția Poliția Locală

  • -  Direcția de Asistentă Socială Târgu Mureș

  • -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

  • -  I.P.J. Mureș

    Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica