Hotărârea nr. 79/2020

HCL 79 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 79 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 93 din 27.02.2020 inițiat de Primar prin Serviciu Public Administrația Creșelor privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • • H.G. nr. 1.252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de Organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară,

  • • Legii 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor,

  • • Legii 272/2009 privind modificarea și completarea Legii 263/2007 privind înființarea și funcționarea creșelor,

  • • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa in anul școlar 2020-2021.

Art. 2. Valoarea contribuției lunare de întreținere se stabilește în cote procentuale și nu va depăși 20% din costul mediu lunar de întreținere,

Venit mediu brut lunar cumulat părinte /reprezentant legal

Număr copii

Cota procentuală contribuție părinți

Contribuția în lei/zi

Peste 700 lei

Un copil

20%

6 lei/zi

2 sau mai mulți copii

10%

3lei/zi

Între 225-699 lei

Un copil

10%

3 lei/zi

2 sau mai mulți copii

5%

1,50 lei/zi

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Creșelor.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Public Administrația Creșelor și Direcția economică - Serviciului Buget Contabilitate.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile