Hotărârea nr. 78/2020

HCL 78 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a unor imobile

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 78 din 30 aprilie 2020

privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a unor imobile

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr.14.719/1.518/04.03.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a imobilelor identificate în Anexa nr. I,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • •  art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • •  art. 41, alin. (5A2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a imobilelor identificate în Anexa nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă revocarea HCL nr. 234/2017 privind reglementarea înscrierii provizorie în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Calea Sighișoarei nr. 94 în patrimoniul Municipiului Târgu Mureș și HCL nr. 247/2017 privind reglementarea înscrierii provizorie în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Podeni nr.13 în patrimoniul Municipiului Târgu Mureș și HCL nr. 83/2018 privind înscrierea provizorie în cartea funciară a spațiului III și a cotei de 42/950, situat pe str. P-ța Trandafirilor nr. 19.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art.4 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

ANEXA NR I

la HCL nr.privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a unor imobile

Nr. crt.

Adresă administrativă

Nr. CF

Nr.cadastral/Nr. topografic

Suprafața/ Cota

1.

Str. Aurel Filimon nr. 16

122162

122162

Cota de 829/1661 din suprafața totală de 1661 mp

2.

Str. Argeșului

138877

138877

322 mp

3.

B-dul 22 Decembrie 1989

139544

139544

2018 mp

4.

Calea Sighișoarei nr. 94

137304

137304

1552 mp

5.

Str. Gheorghe Doja f. nr.

131847

Cad:1836/2 top:588/65/1/1/1/6/ 2/2

2036 mp

6.

Str. Gheorghe Doja nr. 264

129794

Cad:5548

1641 mp

7.

Str. Nicolae Bălcescu nr. 12

137995

Top:4712/a/16

Cota de 121/350 din suprafața totală de 350 mp

8.

Str. Păcii nr. 2

123711

123711

Cota de 98/216 din suprafața totală de 182 mp

9.

Str. Păcii nr. 36

1150

Top:2100/37/1

145 mp

10.

Str. Păcii nr. 56

2912

Cad:2429/9

234 mp

11.

P-ța Trandafirilor nr. 19

120614-

C1-U12

120614-C1-U12

Spațiul nr. III și Cota de 42/950

12.

Str. Podeni nr. 13

134685

134685

1440 mp

13.

Str. Revoluției nr. 51

124387

124387

Cota de 2114/285390 ( aferentă ap. nr. III) din suprafața totală de 945 mp

14.

Str. Rozelor nr. 1 A

137987

137988

137989

137987

137988

137989

Lotul 1, cota de 634200/3922980 din suprafața totală de 183 mp

Lotul 2, cota de 634200/3922980 din suprafața totală de 238 mp

Lotul 3, cota de 634200/3922980 din suprafața totală de 95 mp.

Șef Birou Juridic A.D.P.

C.j. Mihai Mureșan