Hotărârea nr. 77/2020

HCL 77 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 4869 mp situat pe str. Podeni,nr. 10

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 77 din 30 aprilie 2020

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 4869 mp situat pe str. Podeni, nr. 10

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 15361/1577/06.03.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, a proiectului de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a unui teren în suprafață de 4869 mp situat pe str. Podeni, nr. 10.

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În temeiul art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 privind Legea cadastrului și a publicității imobiliare, precum și în temeiul art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 Legea Fondului Funciar Republicată.

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

În temeiul prevederilor art. 129 alin .(1), alin. (14), art. 196, alin. (1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” art. 286 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 4869 mp situat pe str. Podeni, nr. 10, identificat în CF nr. 133108 Târgu Mureș.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile