Hotărârea nr. 76/2020

HCL 76 privind preluarea reţelei de canalizare menajeră şi a staţiei de pompare din strada Serafim Duicu de la SC Faur Consulting IPURL şi cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş

A~/'| R O M Â N I A

- J JUDEȚUL MUREȘ

y7 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 76

din 30 aprilie 2020

privind preluarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de pompare din strada Serafim Duicu de la SC Faur Consulting IPURL și cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 8323/10.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția Tehnică, privind preluarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de pompare din strada Serafim Duicu de la SC Faur Consulting IPURL și cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș.

  • - Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

  • - Prevederile art. 286 alin. (4), art.287 lit.b. și în temeiul art.129 alin (1), alin. (2), lit.,b, alin (4) lit.d, art.139 alin.(1) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă preluarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de pompare din strada Serafim Duicu, de la SC Faur Consulting IPURL și cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 2. Se constituie comisia de inventariere și preluare a rețelei de canalizare menajeră și a stației de pompare din strada Serafim Duicu formată din reprezentanții autorității publice executive care vor fi desemnați prin dispoziție a Primarului.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public.

Art. 5 În conformitate cu prevederile art, 252 alin.1, lit.(c) și ale art.255 din O.U.G.nr.57/2019 privind codul administrativ precum și ale art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Contrasemnează,                        Papuc Sergiu Vasile

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica